అంధపంగున్యాయం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అంధపంగున్యాయము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.

ఇద్దరు బిచ్చగాళ్లుండేవారు. వారిలో ఒకడు గుడ్డివాడు. మరొకడు కుంటివాడు. వాళ్లు వేరువేరుగా బిచ్చమెత్తుకోవడం కష్టమైంది. అందువల్ల గుడ్డివాడు కుంటివాణ్ణి తన భుజాలమీద ఎక్కించుకొని తిరుగుతుంటే కుంటివాడు దారి చూపిస్తూ ఉండేవాడు. ఈ విధంగా చేతకానివాళ్లు పరస్పరాశ్రయంతో కార్యాన్ని సాధించుకోవడమన్న మాట.