అనుబంధం:పురుషుల పేర్లు/స

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేర్లు అనుబంధం తిరిగి

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - క్ష -
పురుషుల పేర్లు ఆ అక్షరంతో ప్రారంభం....
స...సకకౌ ...సఖఖౌ ...సగగౌ ...సఘఘౌ ...సఙఙౌ ...సచచౌ ...సఛఛౌ ...సజజౌ ...సఝఝౌ ...సఞఞౌ ...సటటౌ ...సఠఠౌ ...సడడౌ ...సఢఢౌ ...సణణౌ ...సతతౌ ...సథథౌ ...సదదౌ
...సధధౌ ...సననౌ ...సపపౌ ...సఫఫౌ ...సబబౌ ...సభభౌ ...సమమౌ ...సయయౌ ...సరరౌ ...సలలౌ ...సవవౌ ...సశశౌ ...సషషౌ ...సససౌ ...సహహౌ ...సళళౌ ...సక్షక్షౌ ...సఱఱౌ

[<small>మార్చు</small>]

సంజీవ్ --
సంజీవయ్య --
సంజీవరావు --
సంతోష్ --
సత్య --
సత్యం --
సత్యనారాయణ --
సత్యనారాయణమూర్తి --
సత్యారావు --
సన్యాసి --
సన్యాసిరాజు --
సన్యాసిరావు --
సర్వేశ్వరరావు --
సర్వేశ్వరశాస్త్రి --
సహదేవ్ --
సాంబ --
సాంబయ్య --
సాంబశివ --
సాంబశివరావు --
సాయి --
సాయిరామ్ --
సీతయ్య --
సీతాపతి --
సీతారామ్ --
సీతారామయ్య --
సీతారామరాజు --
సీతారామశాస్త్రి --
సుందర్ --
సుందరరామయ్య --
సుందరశాస్త్రి --
సుందరేశ్వర్ --
సుబ్బరాజు --
సుబ్బారావు --
సుబ్రహ్మణ్యం --
సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరరావు --
సూరన్న --
సూరయ్య --
సూర్యం --
సూర్యచంద్ర --
సూర్యచంద్రరావు --
సూర్యప్రకాశ్ --
సూర్యప్రకాశరావు --
సూర్యనారాయణ --
సూర్యారావు --
సూరి --
సూరిబాబు --