ఊపిరి పోతూంటే ముక్కులు మూసినట్లు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఎవడో ఒక ప్రబుద్ధుడు ఊపిరి అందక కొట్టుమిట్టాడుతున్నవాడి ముక్కు మూసాట్ట. అవివేకముతో చేసే వారి పనులు ఏ విధముగా ఉండునో ఈ సామెత తెలియచెప్పుచున్నది.