ఊరంతా ఉల్లి నీవెందుకే తల్లీ

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రతి పనికి టింగురంగ అంటు బయలుదేరే వారిని ఈ విధంగా అంటారు.