ఎక్కించాడు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఎక్కించు క్రియ యొక్క ప్రథమపురుష పుఃలింగ ఏకవచన భూతకాల రూపం.