ఎక్కించాము

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఎక్కించు క్రియ యొక్క ఉత్తమపురుష బహువచన భూతకాల రూపం.