ఎక్కించావు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఎక్కించు క్రియ యొక్క మధ్యమపురుష ఏకవచన భూతకాల రూపం.