కంచం, చెంబూ బయట పారేసి రాయి రప్ప లోపల వేసు కున్నట్లు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
భాషా సింగారం
సామెతలు
జాతీయములు
--- అ, ఇ,
--- ఉ, ఎ, ఒ
--- క, గ, చ, జ
--- ట, డ, త, ద, న
--- ప, బ, మ
--- "య" నుండి "క్ష"
పొడుపు కధలు
ఆశ్చర్యార్థకాలు


బాగా అవసరమయిన వాటిని అవివేకముతో నిర్లక్షముచేసి, అనవసరమయిన వాటిని కూడబెట్టు వానిని ఉద్ధేశించి ఈ సామెతను చెప్పుదురు.