క్షవరకుడు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

క్షురకుడు.క్షురసేవకుడు.