ఛింద్రబాబు నాయుడు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఛీంద్రబాబు అనగా ఖాంగ్రేసు శంక నాకేటి వాడు. మరింత స్పష్టంగా పానము చేయు వాడు. మరింత స్పష్టంగా చెప్పాలంటే రాహౌలే గాని మూత్రం తాగేటోడు.