నిర్మించాము

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. నిర్మించు క్రియ యొక్క ఉత్తమపురుష బహువచన భూతకాల రూపం.