అతి తక్కువ కూర్పులు కలిగిన వ్యాసాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 01:24, 13 జనవరి 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. గాంగేయాచలము‏‎ (కూర్పు)
 2. బ్రహ్మంగారిపుజ‏‎ (కూర్పు)
 3. కటపుట‏‎ (కూర్పు)
 4. ఏణాంకశిల‏‎ (కూర్పు)
 5. సుతరాము‏‎ (కూర్పు)
 6. టంకకశాలా‏‎ (కూర్పు)
 7. తంక‏‎ (కూర్పు)
 8. కేశటుడు‏‎ (కూర్పు)
 9. హ్రేపణము‏‎ (కూర్పు)
 10. ఛాయాంకుడు‏‎ (కూర్పు)
 11. జంగ‏‎ (కూర్పు)
 12. తొడపాము‏‎ (కూర్పు)
 13. ఒంజలి‏‎ (కూర్పు)
 14. భోక్తవ్యము‏‎ (కూర్పు)
 15. ధీరుఁడు‏‎ (కూర్పు)
 16. లంకాద్వారము‏‎ (కూర్పు)
 17. జ్ఞానేంద్రియం‏‎ (కూర్పు)
 18. తపర్తు‏‎ (కూర్పు)
 19. జాతి నామవాచకం‏‎ (కూర్పు)
 20. బుగ్గ మీసాలు‏‎ (కూర్పు)
 21. నాథాతము‏‎ (కూర్పు)
 22. అంగ దేశం‏‎ (కూర్పు)
 23. గలబా‏‎ (కూర్పు)
 24. కంకటీకుడు‏‎ (కూర్పు)
 25. క్షీరవృక్షము‏‎ (కూర్పు)
 26. ౙీకాద్‏‎ (కూర్పు)
 27. డంగువాయించి‏‎ (కూర్పు)
 28. ఇంగలాలగుంట‏‎ (కూర్పు)
 29. శార్ఙ్గి‏‎ (కూర్పు)
 30. హరి శయనం‏‎ (కూర్పు)
 31. అమృతాంశుడు‏‎ (కూర్పు)
 32. నాంతరీయక‏‎ (కూర్పు)
 33. జకముకరాయి‏‎ (కూర్పు)
 34. జలానయనన్యాయం‏‎ (కూర్పు)
 35. పర్యాకులత్వము‏‎ (కూర్పు)
 36. చెంగనాడు‏‎ (కూర్పు)
 37. వేలాకూలము‏‎ (కూర్పు)
 38. ఆంగవిద్య‏‎ (కూర్పు)
 39. దయామయుఁడు‏‎ (కూర్పు)
 40. ఇచ్చ(చ్ఛ)‏‎ (కూర్పు)
 41. నీటిపుట్టుగుపట్టి‏‎ (కూర్పు)
 42. ఉడ్డమోములవేలుపు‏‎ (కూర్పు)
 43. బ్రతిమిపట్టు‏‎ (కూర్పు)
 44. నంగిరి‏‎ (కూర్పు)
 45. తల ప్రాణం తోకకి వచ్చినట్లు‏‎ (కూర్పు)
 46. జొంపు‏‎ (కూర్పు)
 47. శింబికము‏‎ (కూర్పు)
 48. లాంగలగ్రహ‏‎ (కూర్పు)
 49. దరిద్రుడి పెళ్ళికి వడగళ్ళ వాన‏‎ (కూర్పు)
 50. Rzeszów‏‎ (కూర్పు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.