అతి తక్కువ కూర్పులు కలిగిన వ్యాసాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 01:24, 27 జూలై 2020న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. శీతఫలము‏‎ (కూర్పు)
 2. గైనేరుగుంపు‏‎ (కూర్పు)
 3. కురంగభృణ్మణి‏‎ (కూర్పు)
 4. అమరేజ్యుడు‏‎ (కూర్పు)
 5. దూముగంగ‏‎ (కూర్పు)
 6. బూబందులెక్క‏‎ (కూర్పు)
 7. టొంకుగలుగు‏‎ (కూర్పు)
 8. గంగభరాయించు‏‎ (కూర్పు)
 9. ఉపయమనము‏‎ (కూర్పు)
 10. ఇంగలపు ములికి‏‎ (కూర్పు)
 11. దేవాంగ‏‎ (కూర్పు)
 12. విరివింటిదంట‏‎ (కూర్పు)
 13. ఉంకుణము‏‎ (కూర్పు)
 14. మంకుఘటము‏‎ (కూర్పు)
 15. పాశపాణి‏‎ (కూర్పు)
 16. చల్తాపుర్‌ౙ‏‎ (కూర్పు)
 17. తిథిప్రణి‏‎ (కూర్పు)
 18. టంకణక్షారము‏‎ (కూర్పు)
 19. విశ్వస్రష్ట‏‎ (కూర్పు)
 20. దక్షజాపతి‏‎ (కూర్పు)
 21. చందురుఱాయి‏‎ (కూర్పు)
 22. జంకాన‏‎ (కూర్పు)
 23. చంద్రకాంతోపలము‏‎ (కూర్పు)
 24. జలతరంగన్యాయం‏‎ (కూర్పు)
 25. జోంగట‏‎ (కూర్పు)
 26. నాంగలి‏‎ (కూర్పు)
 27. భాంకరించు‏‎ (కూర్పు)
 28. దారుపురుషన్యాయం‏‎ (కూర్పు)
 29. నిమితము‏‎ (కూర్పు)
 30. బీంక్రం‏‎ (కూర్పు)
 31. లాంగుల‏‎ (కూర్పు)
 32. చంద్రికాద్రావము‏‎ (కూర్పు)
 33. బ్రహ్మసువు‏‎ (కూర్పు)
 34. తేనెపెర‏‎ (కూర్పు)
 35. గడుగాయ‏‎ (కూర్పు)
 36. గిరికా‏‎ (కూర్పు)
 37. దంగల్‏‎ (కూర్పు)
 38. మొండిచెయ్యిచూపు‏‎ (కూర్పు)
 39. మంజుప్రాణుడు‏‎ (కూర్పు)
 40. eggplant‏‎ (కూర్పు)
 41. మొక మెరుక‏‎ (కూర్పు)
 42. టుండ్రాలు‏‎ (కూర్పు)
 43. మునపు‏‎ (కూర్పు)
 44. నన్దివర్ధన‏‎ (కూర్పు)
 45. కుముదేశుడు‏‎ (కూర్పు)
 46. నిక్కపుటాలు‏‎ (కూర్పు)
 47. తులాదండన్యాయం‏‎ (కూర్పు)
 48. ఖిదిరుడు‏‎ (కూర్పు)
 49. క్లేదుడు‏‎ (కూర్పు)
 50. టెంకణములు‏‎ (కూర్పు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.