అధిక సంచికలు గల వ్యాసాలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 01:23, 11 జనవరి 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. తెలుగు పురుషుల పేర్లు‏‎ (170 కూర్పులు)
 2. ‏‎ (160 కూర్పులు)
 3. హిందూ ఋషులు‏‎ (147 కూర్పులు)
 4. తెలుగు ఇంటిపేర్లు‏‎ (129 కూర్పులు)
 5. దేశాలు‏‎ (129 కూర్పులు)
 6. చింత‏‎ (116 కూర్పులు)
 7. మొదటి పేజీ‏‎ (108 కూర్పులు)
 8. తెలుగు మహిళల పేర్లు‏‎ (106 కూర్పులు)
 9. భౌతిక శాస్త్ర పదజాలము‏‎ (79 కూర్పులు)
 10. పండు‏‎ (77 కూర్పులు)
 11. కట్టు‏‎ (76 కూర్పులు)
 12. ముఖము‏‎ (76 కూర్పులు)
 13. గంగ‏‎ (75 కూర్పులు)
 14. అమ్మ‏‎ (74 కూర్పులు)
 15. water‏‎ (74 కూర్పులు)
 16. ఆకు‏‎ (73 కూర్పులు)
 17. అగ్ని‏‎ (67 కూర్పులు)
 18. పాలు‏‎ (66 కూర్పులు)
 19. కాలు‏‎ (65 కూర్పులు)
 20. చెట్టు‏‎ (64 కూర్పులు)
 21. పువ్వు‏‎ (63 కూర్పులు)
 22. mother‏‎ (63 కూర్పులు)
 23. గురువు‏‎ (63 కూర్పులు)
 24. అక్షరము‏‎ (63 కూర్పులు)
 25. అడుగు‏‎ (62 కూర్పులు)
 26. అనుబంధం:పురుషుల పేర్లు/అ‏‎ (60 కూర్పులు)
 27. పక్షి‏‎ (59 కూర్పులు)
 28. అంగము‏‎ (59 కూర్పులు)
 29. కన్ను‏‎ (57 కూర్పులు)
 30. చంద్రుడు‏‎ (57 కూర్పులు)
 31. base‏‎ (56 కూర్పులు)
 32. వనము‏‎ (56 కూర్పులు)
 33. eye‏‎ (56 కూర్పులు)
 34. ‏‎ (56 కూర్పులు)
 35. అందము‏‎ (55 కూర్పులు)
 36. అక్షరాలు‏‎ (55 కూర్పులు)
 37. అంగీకారము‏‎ (55 కూర్పులు)
 38. sun‏‎ (55 కూర్పులు)
 39. a‏‎ (54 కూర్పులు)
 40. salt‏‎ (54 కూర్పులు)
 41. book‏‎ (54 కూర్పులు)
 42. జలము‏‎ (54 కూర్పులు)
 43. ఔషధము‏‎ (53 కూర్పులు)
 44. sister‏‎ (53 కూర్పులు)
 45. అంబరము‏‎ (53 కూర్పులు)
 46. ఇల్లు‏‎ (52 కూర్పులు)
 47. see‏‎ (52 కూర్పులు)
 48. దీపము‏‎ (52 కూర్పులు)
 49. banana‏‎ (52 కూర్పులు)
 50. horse‏‎ (51 కూర్పులు)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.