పాత పేజీలు

Jump to navigation Jump to search

కింది సమాచారం ముందే సేకరించి పెట్టుకున్నది. దీన్ని 01:20, 8 జనవరి 2021న చివరిసారిగా తాజాకరించారు. ఈ కాషెలో గరిష్టంగా 5,000 ఫలితాలు ఉన్నాయి.

Updates for this page are running twice a month.

 1. 1 నుండి #50 వరకు ఉన్న ఫలితాల శ్రేణి నుండి 50 ఫలితాల వరకు కింద చూపించాం.

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

 1. జిహ్వకో రుచి,పుర్రెకో బుద్ధి‏‎ (10:00, 19 డిసెంబరు 2008)
 2. జోగి జోగి రాసుకొంటే బూడిద రాలింది‏‎ (10:00, 19 డిసెంబరు 2008)
 3. డోలు వచ్చి మద్దెలతో మొరపెట్టుకున్నట్టు‏‎ (10:01, 19 డిసెంబరు 2008)
 4. ఢిల్లీకి రాజైనా తల్లికి కొడుకే‏‎ (10:01, 19 డిసెంబరు 2008)
 5. తమలపాకుతో నీవొకటిస్తే తలుపు చెక్కతో నేనొకటిస్తా‏‎ (10:01, 19 డిసెంబరు 2008)
 6. తల ప్రాణం తోకకి వచ్చినట్లు‏‎ (10:01, 19 డిసెంబరు 2008)
 7. తాజెడ్డ కోతి వనమెల్లా చెరిచింది‏‎ (10:02, 19 డిసెంబరు 2008)
 8. తాడిచెట్టెందుకెక్కావంటే, దూడ గడ్డికోసమన్నాడంట‏‎ (10:02, 19 డిసెంబరు 2008)
 9. తిన మరిగిన కోడి దిబ్బ ఎక్కి కూసిందట‏‎ (10:02, 19 డిసెంబరు 2008)
 10. తినబోతూ రుచులు అడిగినట్లు‏‎ (10:02, 19 డిసెంబరు 2008)
 11. తీగ లాగితే డొంకంతా కదిలినట్లు‏‎ (10:02, 19 డిసెంబరు 2008)
 12. దరిద్రుడి పెళ్ళికి వడగళ్ళ వాన‏‎ (10:03, 19 డిసెంబరు 2008)
 13. దిక్కులేనివారికి దేవుడే దిక్కు‏‎ (10:03, 19 డిసెంబరు 2008)
 14. నూతన పదాల సృష్టి‏‎ (16:40, 17 ఫిబ్రవరి 2012)
 15. జలం‏‎ (13:18, 11 సెప్టెంబరు 2012)
 16. జలప్రవాహం‏‎ (07:55, 15 సెప్టెంబరు 2012)
 17. దంతం‏‎ (14:16, 16 సెప్టెంబరు 2012)
 18. దశాబ్దం‏‎ (17:12, 23 సెప్టెంబరు 2012)
 19. జీర్ణ వ్యవస్థ‏‎ (13:39, 30 సెప్టెంబరు 2012)
 20. తపోవనం‏‎ (15:40, 30 సెప్టెంబరు 2012)
 21. జాతి నామవాచకం‏‎ (07:25, 2 అక్టోబరు 2012)
 22. తత్సమం‏‎ (11:33, 2 అక్టోబరు 2012)
 23. తద్భవం‏‎ (11:41, 2 అక్టోబరు 2012)
 24. జలజం‏‎ (09:21, 4 అక్టోబరు 2012)
 25. జ్వరం‏‎ (17:47, 4 అక్టోబరు 2012)
 26. జ్ఞానేంద్రియం‏‎ (08:51, 5 అక్టోబరు 2012)
 27. తాత్పర్యం‏‎ (08:18, 6 అక్టోబరు 2012)
 28. తగరం‏‎ (10:22, 7 అక్టోబరు 2012)
 29. తుత్తునాగం‏‎ (06:34, 8 అక్టోబరు 2012)
 30. తిరోగమనం‏‎ (08:49, 8 అక్టోబరు 2012)
 31. తరంగం‏‎ (07:28, 12 అక్టోబరు 2012)
 32. తాలి‏‎ (09:25, 17 అక్టోబరు 2012)
 33. తెలుంగు‏‎ (08:15, 22 అక్టోబరు 2012)
 34. తెనుగు‏‎ (08:15, 22 అక్టోబరు 2012)
 35. టెల్గూ‏‎ (08:16, 22 అక్టోబరు 2012)
 36. దశధేనువులు‏‎ (18:59, 6 నవంబరు 2012)
 37. దారుకావనం‏‎ (16:31, 15 నవంబరు 2012)
 38. జాగ్రత‏‎ (10:19, 7 డిసెంబరు 2012)
 39. జ్యేష్ఠం‏‎ (12:52, 13 డిసెంబరు 2012)
 40. తాపం‏‎ (05:17, 5 ఫిబ్రవరి 2013)
 41. దస్తూరి.‏‎ (09:40, 2 జూలై 2013)
 42. జి‏‎ (01:54, 28 నవంబరు 2013)
 43. తడఁబడు‏‎ (18:26, 30 నవంబరు 2013)
 44. తెలుగు నిఘంటువులో పేర్కొన్న ఉర్దూ పదాలు‏‎ (13:39, 2 డిసెంబరు 2013)
 45. దాతృత్వం‏‎ (03:43, 3 డిసెంబరు 2013)
 46. డెందం‏‎ (07:39, 21 మార్చి 2014)
 47. దయామయుఁడు‏‎ (13:45, 25 మార్చి 2014)
 48. జలదం‏‎ (12:38, 27 మార్చి 2014)
 49. తున్ము‏‎ (14:49, 29 మార్చి 2014)
 50. తాండవం‏‎ (15:10, 29 మార్చి 2014)

(గత 50 | తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.