ప్లవంగమము

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్లవంగమము

  • కోతి
  • కప్ప (దాటుచు బోవునది)