బా

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

అక్షరాలు

 1. బాబా
 2. బాబాయిuncle
 3. బాబుmale child
 4. బాదంalmond
 5. బాదామి
 6. బాదంకాయ
 7. బాదరాయణుడు
 8. బాధsad
 9. బాధ్యతduty
 10. బాడిbody
 11. బాడిసslave
 12. బాదుbeat
 13. బాడుగrent
 14. బాగాwell
 15. బాగోగులుgood and bad
 16. బాగుgood
 17. బాగుచేయుcure
 18. బాగుండుbe good
 19. బాగుపడుbe cure
 20. బాహాబాహీ
 21. బాహాటము
 22. బాహుళ్యము
 23. బాహువుarm
 24. బాహ్యముout
 25. బాజా
 26. బాజాభజంత్రీలు
 27. బాకా
 28. బకాయిdebit
 29. బాకీdebit
 30. బాకీదారు
 31. బాకుknife
 32. బాలభానుడుmornig sun
 33. బాలాజి
 34. బాలకుడుboy
 35. బాలలుboys
 36. బాలారిష్టము
 37. బాలశిక్ష
 38. బాల్చీbucket
 39. బాలికgirl
 40. బాలింత
 41. బాలుడు
 42. బాల్యముchild hood
 43. బాల్యావస్థ
 44. బాంచslave
 45. బాంధవుడుrelation
 46. బాంధవ్యముrelation
 47. బాండీ
 48. బామ్మgrond mother
 49. బానpot
 50. బానకడుపు
 51. బాణలి
 52. బాణామతి
 53. బాణముarrow
 54. బానపొట్ట
 55. బాణాసంచా
 56. బాణీattitude
 57. బానిసslave
 58. బానిసత్వంslavory
 59. బాణుడు
 60. బాపడుbrahman
 61. బాపన
 62. బాపనోడుbrahman
 63. బాపుsolve
 64. బారసాల
 65. బారెడు
 66. బారికి
 67. బార్లా
 68. బారుline
 69. బారువడ్డి
 70. బాసlaguage
 71. బాసటsaport
 72. బాష్పము
 73. బాష్పవాయువు
 74. బాష్పీభవనం
 75. బాసిక
 76. బాసికాలు
 77. బాసికము
 78. బాసిపట్టు
 79. బాటway
 80. బాటసారి
 81. బాతుduck
 82. బావ
 83. బావిwell-कुआँ
 84. బావురుమనుcry
 85. బావురుపిల్లి
 86. బావుటాflag
 87. భవనము-इमारत imārat - building
 88. బాణలి-कढ़ाई cooking pot
"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=బా&oldid=957941" నుండి వెలికితీశారు