లక్ష్ములు

విక్షనరీ నుండి
  1. లక్ష్మి యొక్క బహువచన రూపం.