take

విక్షనరీ నుండి

బ్రౌను నిఘంటువు నుండి[1][<small>మార్చు</small>]

క్రియ, విశేషణం, to receive తీసుకొనుట, పుచ్చుకొనుట.

 • he took a coach-manబండివాణ్ని పెట్టుకొన్నాడు, అనగా కొలువులో పెట్టుకొన్నాడు.
 • he took an impression of the seal ఆ ముద్రతో ముద్ర వేసినాడు.
 • I took him along with me నాతో కూడాపిలుచుకొని పోయినాడు.
 • he took them aside and gave them this adviceవాండ్లను అవతలికి పిలుచుకొనిపోయి యీ బుద్ధి చెప్పినాడు.
 • he took her in marriageదాన్ని పెండ్లాడినాడు.
 • she took the child over the bridge ఆ బిడ్డను వారధిదాటించినది.
 • he took me through the wood నన్ను అడివి దాటించినాడు.
 • you maytake your own time in paying the money నీకిష్టమయినప్పుడు చెల్లించవచ్చును.
 • it will take ten days to finish this యిది ముగియడానకు పది దినాలు పట్టును.
 • it will take ten rupees to repair the box ఆ పెట్టెను చక్కపెట్టడానకు పది రూపాయలుపట్టును.
 • it will take much time దీనికి నిండా కాలము పట్టును.
 • it will take much timeదీనికి నిండా కాలము పట్టును.
 • they take the fish in baskets చేపలను వూతలలోపట్టుతారు.
 • the seize, to catch పట్టుకొనుట, లంకించుకొనుట.
 • they took the thief ఆ దొంగను పట్టుకొన్నారు.
 • he does not think God will take account of this దీన్నిదేవుడు విచారించునని వాడు యెంచలేదు.
 • he took their advice వాండ్ల బుద్ధి విన్నాడు.
 • he took aim and shot the bird వాడు గురిపెట్టి ఆ పక్షిని వేసినాడు.
 • he took an airing గాలిసవారి పోయినాడు.
 • he stopped to take breath వూపిరి తిప్పుకోవడమునకైనిలిచినాడు.
 • to take care జాగ్రతగా వుండుట.
 • take care భద్రము.
 • he took care of his children బిడ్డలను విచారించుకొన్నాడు, బిడ్డలను తన విచారణలో వుంచుకొన్నాడు.
 • she does not take care of her children అది తన బిడ్డల జోళి విచారించదు.
 • I will take my chance of finding him at home వాడు యింట్లో వుండునేమో చూతాము.
 • he took cold వానికి జలుబు చేసినది.
 • he took counsel with them వాండ్లతో ఆలోచించినాడు.
 • what course did they take ? వాండ్లేదోవ పట్టి పోయినారు, వాండ్లు యేపని చేసినారు.
 • he took a dislike to her వాడికి దాని మీద అసహ్యము పుట్టినది.
 • he took a drink of water కొంచెము నీళ్ళు తాగినాడు.
 • the poison did not take effect ఆ విషమెక్కలేదు.
 • as the spell did not take effect upon him యీ మంత్రము వాడిమీదపారలేదు గనక.
 • he took the field యుద్ధానికి బయిలుదేరినాడు.
 • to take fireరగులుకొనుట.
 • they took fight పారిపోయిరి.
 • the birds took flight పక్షులుయెగిరిపోయినవి.
 • he took fright at the sight of a snake పామును చూచిభయపడ్డాడు.
 • he took heart ధైర్యము తెచ్చుకొన్నాడు.
 • he took heed to his conduct జాగ్రతగా నడుచుకొన్నాడు.
 • he took the hint I gave and went awayనేను చేసిన జాడ తెలుసుకొని పోయినాడు.
 • to take hold of పట్టుకొనుట.
 • he took hold of her hand దాని చెయిపట్టుకొన్నాడు.
 • he took a jump or skip వొక గంతు వేసినాడు.
 • he took a kiss ముద్దు పెట్టుకొన్నాడు.
 • he took the law of me నా మీదవ్యాజ్యము తెచ్చినాడు.
 • when he took leave తాను శలవు పుచ్చుకోగానె.
 • may I take the liberty to tell you one thing ? నేను అమర్యాదగా వొకటి చెప్పుతానుక్షమించవలెను.
 • never take the liberties అమర్యాద చేయరాదు.
 • the painter took his likeness very well చిత్రకారుడు వాణ్ని సరిగ్గా వ్రాసినాడు.
 • they take their meals in this place యీ స్థలములో భోజనము చేస్తారు.
 • he does not take my meaning right వాడు నా భావము సరిగ్గా గ్రహించలేదు.
 • do you take ? నీకు అథర్మమైనదా, నీకుభావము తెలిసినదా.
 • he took the measure of the stone ఆ రాయిని కొలిచినాడు.
 • he took measures to do this దీన్ని చేయడమునకు వుపాయములు వెతికినాడు.
 • he took the medicine ఆ మందు తిన్నాడు.
 • he took a mouthful బొక్కెడు తిన్నాడు.
 • he took his uncles name మామ పేరు పెట్టుకొన్నాడు.
 • he took no notice of us ఆయన మమ్మున కండ్లెత్తి చూడ లేదు.
 • he took an oath ప్రమాణము చేసినాడు.
 • he took occasion to say this సమయము చూచుకొని యీ మాట చెప్పినాడు.
 • he took offence at this దీని మీద అసహ్యము వచ్చినది.
 • he took the opportunity to say this సమయము చూచుకొని యీ మాట చెప్పినాడు.
 • he took pains to master it దాన్ని సాధించడమునకై బహు ప్రయాసపడ్డాడు.
 • he took my part నాపక్ష మైనాడు.
 • God took their part వాండ్లకు దైవ సహాయము వుండినది.
 • you must take patience నీకు తాళిమి వుండవలసినది.
 • he took pity upon them వాండ్లను గురించిజాలిపడ్డాడు.
 • to take place కలుగుట, సంభవించుట.
 • a marriage took place పెండ్లితటస్థమైనది.
 • if elision takes place లోపము వస్తే.
 • a suit cannot take placeవ్యాజ్యము రారాదు.
 • what more took place ? యింకా యేమి సంభవించినది, యింకాయేమి జరిగినది.
 • he takes a pride in doing this యిది చేయడము వాడికి వొక గర్వము.
 • they took a resolution వొక నిశ్చయము చేసిరి.
 • to take revenge పగదీర్చుకొనుట.
 • the plant did not take root ఆ చెట్టుకు యింకా వేళ్లు పారలేదు.
 • these words took root in his mind యీ మాటలు వాని మనస్సులో పాదుకొన్నవి or నాటుకొన్నవి.
 • he took a run and leapt over the well పరుగెత్తి ఆ బావి దాటినాడు.
 • take a seatకూరర్చుణ్నుండి.
 • to take shame సిగ్గుపడుట.
 • the demon took the shape of a horse ఆ రాక్షసుడు అశ్వరూపమును వహించినాడు.
 • he took shelter there అక్కడదాగినాడు.
 • he took ship వాడ యెక్కినాడు.
 • he took snuff పొడి వేసుకొన్నాడు, పొడిపీల్చినాడు.
 • why should you take thought about this ? యిందున గురించి యేలవిచారపడుతావు.
 • come and take turn in the garden వచ్చి తోటలో తిరుగు.
 • she took the veil కాషాయాలు పుచ్చుకొన్నది, సన్యసించినది.
 • he took a view of the village from the hill ఆ కొండ మీద నుంచి ఆ వూరిని బాగా చూచినాడు, ఆ కొండ మీద నుండి ఆ వూరివలె కాకితము మీద వ్రాసినాడు.
 • he took a voyage వాడ యెక్కి పోయినాడు.
 • the dog took the water or took to the water కుక్క నీళ్ళలో దుమికి యీదినది.
 • he took his may దోవ బట్టినాడు, he took a wife పెండ్లి చేసుకొన్నాడు.
 • he took her to wife దాన్ని పెండ్లాడినాడు.
 • the story took wind ఆ కథ బయిట పడ్డది.
 • I took his word and went there వాడి మాట నమ్మి అక్కడికి పోతిని.
 • he took them at their word వాండ్ల మాట పట్టుకొని వాండ్లనే చెరిపినాడు.
 • he took it ill యిది అన్యాయముగా యెంచినాడు, I take it he is wrong వాడు తప్పినట్టు నాకు తోస్తున్నది.
 • I took it in another sense నేను వేరే అర్థము చేసుకొన్నాను.
 • I take it he went పోయినాడని తోస్తున్నది.
 • he will take it very kindly if you go there నీవు అక్కడికి పోతే వాడికి సంతోషముగా వుండును.
 • he took it very unkindly that you should say this నీవు యీ మాట అనడమువల్ల వాడికి నిండా అసహ్యము వచ్చినది.
 • he certainly was angry, but ( take this along with you ) he has reason వాడు కోపము చేసినది సరే దానికి హేతువు వున్నది సుమీ.
 • it is true that he was in debt, but ( take this along with you ) he has paid his debts వాడు అప్పులు పడ్డది వాస్తవమేకాని ఆ అప్పులను చెల్లించివేసినాడు సుమీ.
 • he will take amiss if you speak to his wife వాడి పెండ్లాముతో నీవు మాట్లాడితే నీ మీద వాడికి ఆయాసము వచ్చును.
 • why should you take this a miss ? దీనికి యెందుకు ఆగ్రహపడుతావు.
 • he took away the chair కూర్చీ అవతలికి తీసుకపోయినాడు.
 • to take away a mans bread వొకని కూటిలో రాయి వేసుట.
 • God took away her child దేవుడు దాని బిడ్డను తీసుకొని పోయినాడు, అనగా దానిబిడ్డ చచ్చిపోయినది.
 • the cold or fright or tickling took away my breath నాకు వూపిరి తిరగక పోయినది, వుడ్డు గుడుచుకొన్నాను.
 • he took her by the hand దాన్ని చెయి పట్టుకొన్నాడు.
 • he took it by force of my hands నా చేతులో నుంచి దాన్ని తీసుక్కొన్నాడు.
 • they took down the beam దూలమును దించినారు.
 • he took down what they said వాండ్లుచెప్పినదాన్ని వ్రాసుకొన్నాడు, will take down his pride వాడి కొవ్వును అణుస్తాను.
 • they took down the roof of the house ఆ యింటి పై పూరిని విచ్చివేసినారు.
 • they took down the wall ఆ గోడను పడగొట్టినారు.
 • to suppose యెంచుకొనుట,అనుకొనుట.
 • I took the tree for a man చెట్టును చూచి మనిషి అనుకొంటిని.
 • I took the wood for stone ఆ కొయ్యను చూచి రాయి అనుకొంటిని.
 • I took it for granted he would come వాడు వచ్చుననుకొంటిని.
 • you must pay for it; I take it for granted that you have the money దానికి నీవు రూకలు చెల్లించవలసినది నీదగ్గర రూకలు వుండవలెను.
 • I was a stranger and he took me in నేనుపరదేశస్థుణ్ని అయినందున నాకు తన యింట్లో స్థలము యిచ్చినాడు.
 • he took me in about this horse యీ గుర్రము విషయములో నన్ను మోసబుచ్చినాడు.
 • after he took the work in hand ఆ పనికి మొదలుపెట్టిన తర్వాత, పూనుకొన్న తర్వాత.
 • he takes in the gazette వాడికి నిత్యము సమాచార పత్రిక వస్తున్నది.
 • he took in a piece of ground కొంత నేలను తన నేలతో చేర్చుకొన్నాడు.
 • he took in sail వాడ చాపనుదించినాడు.
 • thou shalt not take Gods name in vain వృథాగా దేవుడి పేరు యెత్తరాదు.
 • they took it into consideration దీన్ని విమర్శించినారు.
 • he took this into his head that I was his enemy నేను తనకు శత్రువునని పిచ్చిగా అనుకొన్నాడు, భ్రమపడ్డాడు.
 • he took her into his arms దాన్ని కౌగలించుకొన్నాడు, ఆలింగనము చేసుకొన్నాడు.
 • he took the law into his own hands దివాణము మూలకముగా కాకుండా తానే శిక్ష చేసినాడు.
 • to take off తీసివేసుట, విడిచివేసుట, వీడ్చుట.
 • he took off his clothes బట్టలు విడిచివేసినాడు.
 • he took off the tigers skin పులి తోలును దోచినాడు.
 • a fever took him off జ్వరము వాణ్ని కొంచపోయినది.
 • the boy took off his fathers way of walking ఆ పిల్ల కాయ తండ్రివలె యెగతాళిగా నడిచినాడు.
 • the school boy took off his masters way of talking పల్లె కూటపు పిల్లకాయ వుపాధ్యాయులవలె యెకసక్యముగా మాట్లాడినాడు.
 • take off your hands చేతులు అవతలికి తియ్యి.
 • I took it off his hands అతని వద్ద కొనుక్కొన్నాను.
 • to take off an impression అచ్చువేసుట, ముద్ర వేసుట.
 • they took off a thousand impressions of the book వెయ్యి ప్రతులు అచ్చువేయించినారు.
 • he took himself off i.
 • e.
 • he went away వాడు వెళ్ళినాడు.
 • he took the ring off his finger తన వేలి వుంగరమును తీసినాడు.
 • he took off his hat తల మీది టోపిని చేత తీసుకొన్నాడు.
 • the surgeon took off his leg వయిద్యుడు వాని కాలు కోసివేసినాడు.
 • she took on very much about this యిందున గురించి చాలా వ్యసనపడ్డది.
 • he took out the nail ఆ చీలను పెరికినాడు, వూడదీసినాడు.
 • he took the loom to pieces ఆ మగ్గమును వేరే వేరేగా వీడ్చివేసినాడు.
 • this took the pride out of them యిందువల్ల వాండ్లకు గర్వభంగమైనది.
 • taking these things together I believed the story వీటినంతా యోచించి ఆ మాటను నమ్మినాను.
 • the bearers took up the palanqueen బోయీలు పాలకీని యెత్తుకొన్నారు.
 • he took me up very angrily నా మీద కోపము చేసినాడు, చీవాట్లు పెట్టినాడు.
 • they took the matter up ఆ సంగతిని విమర్శ చేసినారు.
 • to take up quarters దిగుట, బసచేసుట.
 • he took up his quarters in the lodge చావట్లో దిగినాడు.
 • he took too much upon himself నిండా గర్వించినాడు.
 • I will take upon myself to say that they are wrong వాండ్లు తప్పినారు అందుకు నేను వున్నాను these goods took very well here యీ సరుకులు యిక్కడ బాగా అమ్ముడుబోతవి.

క్రియ, నామవాచకం, ప్రవర్తించుట, పట్టుట.

 • he took to the study very kindly నిండాఆశగా చదివినాడు.
 • he took to the church పాదిరి అయినాడు, పాదిరి వుద్యోగములోప్రవేసించినాడు.
 • he took to the road or he ran away దారి కొట్టి దోచే దొంగఅయినాడు, పారిపోయినాడు.
 • he took to the hill కొండతట్టుకై పారిపోయినాడు,వేటకు పోయినాడు.
 • the child took to him ఆ బిడ్డ వాని మీద ఆశగా వున్నది.
 • the boy did not take to his book వానికి చదువు మీద ఆశ లేదు.
 • he has taken to the bottle తాగడములో పడ్డాడు.
 • he took to his heels పారిపోయినాడు, వురికినాడు.
 • he took to his bed మంచమెక్కినాడు, రోగము వచ్చి పడుకొన్నాడు.
 • the cat took to a tree ఆ పిల్లి చెట్లో దాగుకొన్నది.

క్రియ, విశేషణం, (add,) In page 1176.

 • He took the words out of my mouth నేను ఆ సంగతి అనవస్తే అతడు అ మాటలు తానేచెప్పినాడు, నేను చెప్పబొయ్యేమాట తానే అందుకొన్నాడు.

మూలాలు వనరులు[<small>మార్చు</small>]

 1. చార్లెస్ బ్రౌను పదకోశం 1853లో మొదటిసారిగా విడుదలైయింది. ఇందులో 31 వేలకు పైగా ఆంగ్ల పదాలకు తెలుగు సమానార్ధాలు ఇచ్చారు. దీనిని IIITవారు యూనీకోడులోకి మార్చారు (GPL లైసెన్సు). ఈ పదకోశాన్ని tel-dictionary అనే ఒక సోర్సుఫోర్జ్ ప్రాజెక్టు ద్వారా డేటాబేసుగా మార్చారు (GPL లైసెన్సు).


"https://te.wiktionary.org/w/index.php?title=take&oldid=946101" నుండి వెలికితీశారు