సార్వత్రికంగా నిరోధించిన ఐపీ చిరునామాల జాబితా

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

సార్వత్రిక నిరోధానికై అన్వేషణ
(సరికొత్త | అతి పాతవి) (50 కొత్తవి | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
 • 14:22, 5 ఆగస్టు 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 110.70.59.212 (7 ఆగస్టు 2020 నాడు 14:22కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki vandalism)
 • 10:45, 5 ఆగస్టు 2020: QuiteUnusual (meta.wikimedia.org) globally blocked 2.91.1.0/24 (5 సెప్టెంబరు 2020 నాడు 10:45కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 08:18, 5 ఆగస్టు 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 86.145.68.203 (7 ఆగస్టు 2020 నాడు 08:18కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 06:29, 5 ఆగస్టు 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 2409:4072:6C99:ECA3:107D:E90F:9C70:A270 (7 ఆగస్టు 2020 నాడు 06:29కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 01:44, 5 ఆగస్టు 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 34.101.0.0/16 (5 ఆగస్టు 2022 నాడు 01:44కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: Google Cloud)
 • 01:00, 5 ఆగస్టు 2020: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 2A01:CB19:38E:5D00:0:0:0:0/64 (5 సెప్టెంబరు 2020 నాడు 01:00కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 20:18, 4 ఆగస్టు 2020: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 45.233.113.63 (4 ఫిబ్రవరి 2021 నాడు 20:18కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki vandalism)
 • 19:54, 4 ఆగస్టు 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 181.161.143.30 (4 సెప్టెంబరు 2020 నాడు 19:54కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 18:32, 4 ఆగస్టు 2020: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 45.94.234.61 (4 ఆగస్టు 2023 నాడు 18:32కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:29, 4 ఆగస్టు 2020: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 1.20.207.166 (4 ఆగస్టు 2023 నాడు 18:29కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:32, 4 ఆగస్టు 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 70.187.33.20 (18 ఆగస్టు 2020 నాడు 17:32కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 14:57, 4 ఆగస్టు 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 2804:D55:524D:7200:6161:F62E:85DD:D3C6 (5 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:57కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki vandalism)
 • 14:52, 4 ఆగస్టు 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 83.7.178.32 (5 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:52కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 14:50, 4 ఆగస్టు 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) globally blocked 175.176.64.0/22 (18 ఆగస్టు 2020 నాడు 14:50కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki vandalism)
 • 14:11, 4 ఆగస్టు 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 37.252.11.0/24 (4 ఫిబ్రవరి 2021 నాడు 14:11కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: <!-- NEPHAX -->)
 • 11:48, 4 ఆగస్టు 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) globally blocked 2409:4043:2B8C:7A6A:0:0:0:0/64 (7 ఆగస్టు 2020 నాడు 11:48కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam)
 • 11:36, 4 ఆగస్టు 2020: علاء (meta.wikimedia.org) globally blocked 36.229.121.45 (11 ఆగస్టు 2020 నాడు 11:36కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 11:07, 4 ఆగస్టు 2020: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 171.249.111.85 (4 సెప్టెంబరు 2020 నాడు 11:07కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 10:14, 4 ఆగస్టు 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.113.132.142 (18 ఆగస్టు 2020 నాడు 10:14కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 10:13, 4 ఆగస్టు 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.112.35.73 (18 ఆగస్టు 2020 నాడు 10:13కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 09:14, 4 ఆగస్టు 2020: Sakretsu (meta.wikimedia.org) globally blocked 183.89.112.35 (4 ఆగస్టు 2021 నాడు 09:14కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 02:17, 4 ఆగస్టు 2020: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 58.22.95.121 (4 ఆగస్టు 2023 నాడు 02:17కి కాలం చెల్లుతుంది) (No open proxies)
 • 02:16, 4 ఆగస్టు 2020: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 2.91.1.209 (4 ఆగస్టు 2023 నాడు 02:16కి కాలం చెల్లుతుంది) (No open proxies)
 • 02:16, 4 ఆగస్టు 2020: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 173.44.222.54 (4 ఆగస్టు 2023 నాడు 02:16కి కాలం చెల్లుతుంది) (No open proxies)
 • 02:16, 4 ఆగస్టు 2020: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 173.44.222.227 (18 ఆగస్టు 2020 నాడు 02:16కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross wiki abuse)
 • 02:15, 4 ఆగస్టు 2020: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 196.247.229.101 (18 ఆగస్టు 2020 నాడు 02:15కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross wiki abuse)
 • 02:15, 4 ఆగస్టు 2020: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 212.69.0.10 (4 ఆగస్టు 2023 నాడు 02:15కి కాలం చెల్లుతుంది) (No open proxies)
 • 02:15, 4 ఆగస్టు 2020: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 95.38.195.191 (4 ఆగస్టు 2023 నాడు 02:15కి కాలం చెల్లుతుంది) (No open proxies)
 • 00:23, 4 ఆగస్టు 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 45.82.196.222 (4 సెప్టెంబరు 2020 నాడు 00:23కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki spam)
 • 23:26, 3 ఆగస్టు 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 159.146.0.0/16 (3 సెప్టెంబరు 2020 నాడు 23:26కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Long-term abuse)
 • 23:21, 3 ఆగస్టు 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 159.146.18.0/24 (3 సెప్టెంబరు 2020 నాడు 23:21కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Long-term abuse)
 • 23:20, 3 ఆగస్టు 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 109.78.214.7 (6 ఆగస్టు 2020 నాడు 23:20కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki vandalism)
 • 21:24, 3 ఆగస్టు 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 39.52.195.43 (6 ఆగస్టు 2020 నాడు 21:24కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam)
 • 17:12, 3 ఆగస్టు 2020: Martin Urbanec (meta.wikimedia.org) globally blocked 2601:940:C001:B740:0:0:0:0/64 (6 ఆగస్టు 2020 నాడు 17:12కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki vandalism)
 • 16:01, 3 ఆగస్టు 2020: Tks4Fish (meta.wikimedia.org) globally blocked 79.153.1.193 (3 సెప్టెంబరు 2020 నాడు 16:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 15:49, 3 ఆగస్టు 2020: علاء (meta.wikimedia.org) globally blocked 5.112.152.247 (3 సెప్టెంబరు 2020 నాడు 15:49కి కాలం చెల్లుతుంది) (Long-term abuse)
 • 15:36, 3 ఆగస్టు 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 126.24.182.236 (3 ఆగస్టు 2023 నాడు 15:36కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 15:34, 3 ఆగస్టు 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 87.252.61.27 (3 ఆగస్టు 2022 నాడు 15:34కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 15:34, 3 ఆగస్టు 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 176.56.107.249 (3 ఆగస్టు 2022 నాడు 15:34కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 15:33, 3 ఆగస్టు 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 176.56.107.150 (3 ఆగస్టు 2022 నాడు 15:33కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 15:02, 3 ఆగస్టు 2020: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 211.254.0.0/18 (3 ఆగస్టు 2021 నాడు 15:02కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: <!-- Purplestones -->)
 • 15:01, 3 ఆగస్టు 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 95.154.103.49 (3 ఆగస్టు 2021 నాడు 15:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 15:01, 3 ఆగస్టు 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 94.244.148.201 (3 ఆగస్టు 2021 నాడు 15:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 15:01, 3 ఆగస్టు 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 88.222.189.86 (3 ఆగస్టు 2021 నాడు 15:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 15:01, 3 ఆగస్టు 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 83.110.208.51 (3 ఆగస్టు 2021 నాడు 15:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 15:01, 3 ఆగస్టు 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 76.94.164.204 (3 ఆగస్టు 2021 నాడు 15:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 15:01, 3 ఆగస్టు 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 76.86.238.195 (3 ఆగస్టు 2021 నాడు 15:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 15:01, 3 ఆగస్టు 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 67.180.65.54 (3 ఆగస్టు 2021 నాడు 15:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 15:01, 3 ఆగస్టు 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 60.125.92.83 (3 ఆగస్టు 2021 నాడు 15:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 15:01, 3 ఆగస్టు 2020: Jon Kolbert (meta.wikimedia.org) globally blocked 59.19.75.149 (3 ఆగస్టు 2021 నాడు 15:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
(సరికొత్త | అతి పాతవి) (50 కొత్తవి | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:GlobalBlockList" నుండి వెలికితీశారు