సార్వత్రికంగా నిరోధించిన ఐపీ చిరునామాల జాబితా

Jump to navigation Jump to search

This is a list of all global blocks which are currently in effect. Some blocks are marked as locally disabled: this means that they apply on other sites, but a local administrator has decided to disable them on this wiki.

సార్వత్రిక నిరోధానికై అన్వేషణ
(సరికొత్త | అతి పాతవి) (50 కొత్తవి | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
 • 18:07, 20 జనవరి 2021: Defender (meta.wikimedia.org) globally blocked 212.200.246.24 (20 జనవరి 2024 నాడు 18:07కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 16:36, 20 జనవరి 2021: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 194.67.199.76 (20 ఫిబ్రవరి 2021 నాడు 16:36కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 16:35, 20 జనవరి 2021: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 193.124.181.253 (20 ఫిబ్రవరి 2021 నాడు 16:35కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 13:20, 20 జనవరి 2021: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 185.212.131.202 (20 జూలై 2021 నాడు 13:20కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Long-term abuse)
 • 12:05, 20 జనవరి 2021: Tegel (meta.wikimedia.org) globally blocked 79.160.140.237 (27 జనవరి 2021 నాడు 12:05కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki abuse)
 • 12:02, 20 జనవరి 2021: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 85.10.15.181 (20 ఫిబ్రవరి 2021 నాడు 12:02కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 11:53, 20 జనవరి 2021: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 213.172.243.166 (20 ఫిబ్రవరి 2021 నాడు 11:53కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 11:47, 20 జనవరి 2021: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 181.1.17.153 (20 ఫిబ్రవరి 2021 నాడు 11:47కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 11:47, 20 జనవరి 2021: Bsadowski1 (meta.wikimedia.org) globally blocked 186.92.125.64 (20 ఫిబ్రవరి 2021 నాడు 11:47కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 11:19, 20 జనవరి 2021: Trijnstel (meta.wikimedia.org) globally blocked 94.181.47.232 (3 ఫిబ్రవరి 2021 నాడు 11:19కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam)
 • 11:04, 20 జనవరి 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 104.166.128.0/23 (20 జూలై 2021 నాడు 11:04కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: <!-- Zenlayer -->)
 • 11:03, 20 జనవరి 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 107.155.18.0/24 (20 జూలై 2021 నాడు 11:03కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: <!-- Zenlayer -->)
 • 11:03, 20 జనవరి 2021: Rxy (meta.wikimedia.org) globally blocked 126.163.92.153 (21 జనవరి 2021 నాడు 18:03కి కాలం చెల్లుతుంది) (Globally banned user: w:ja:LTA:ISECHIKA or copycat)
 • 11:01, 20 జనవరి 2021: Sotiale (meta.wikimedia.org) globally blocked 192.169.96.0/19 (20 జూలై 2021 నాడు 11:01కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy: <!-- Zenlayer -->)
 • 10:08, 20 జనవరి 2021: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 154.13.1.52 (20 జనవరి 2022 నాడు 10:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 10:04, 20 జనవరి 2021: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 198.181.163.35 (20 జనవరి 2022 నాడు 10:04కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 10:00, 20 జనవరి 2021: Schniggendiller (meta.wikimedia.org) globally blocked 165.16.203.55 (20 జనవరి 2022 నాడు 10:00కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 21:31, 19 జనవరి 2021: Einsbor (meta.wikimedia.org) globally blocked 108.3.160.200 (2 ఫిబ్రవరి 2021 నాడు 21:31కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki vandalism)
 • 20:59, 19 జనవరి 2021: Einsbor (meta.wikimedia.org) globally blocked 187.213.14.177 (19 ఫిబ్రవరి 2021 నాడు 20:59కి కాలం చెల్లుతుంది) (LTA)
 • 20:56, 19 జనవరి 2021: Einsbor (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.204.93.175 (19 ఫిబ్రవరి 2021 నాడు 20:56కి కాలం చెల్లుతుంది) (LTA)
 • 20:10, 19 జనవరి 2021: RadiX (meta.wikimedia.org) globally blocked 181.177.112.54 (19 ఫిబ్రవరి 2021 నాడు 20:10కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki spam)
 • 19:50, 19 జనవరి 2021: Masti (meta.wikimedia.org) globally blocked 216.10.4.1 (19 ఏప్రిల్ 2021 నాడు 19:50కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki spam: spambot)
 • 18:44, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 119.14.106.102 (20 జనవరి 2021 నాడు 18:44కి కాలం చెల్లుతుంది, అజ్ఞాతలు మాత్రమే) (Cross-wiki vandalism)
 • 18:42, 19 జనవరి 2021: Stryn (meta.wikimedia.org) globally blocked 121.147.4.127 (19 ఫిబ్రవరి 2021 నాడు 18:42కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
 • 18:23, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 116.58.232.16 (19 జూలై 2021 నాడు 18:23కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:21, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 101.51.105.202 (19 జూలై 2021 నాడు 18:21కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:21, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 190.152.2.230 (19 జూలై 2021 నాడు 18:21కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:20, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 202.124.46.97 (19 జూలై 2021 నాడు 18:20కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:17, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 82.79.232.22 (19 జూలై 2021 నాడు 18:17కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:16, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 118.174.188.81 (19 జూలై 2021 నాడు 18:16కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:13, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 202.187.28.194 (19 జూలై 2021 నాడు 18:13కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:12, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 114.89.201.188 (19 జూలై 2021 నాడు 18:12కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:12, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 41.79.34.250 (19 జూలై 2021 నాడు 18:12కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:12, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 94.101.138.63 (19 జూలై 2021 నాడు 18:12కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:11, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 110.168.174.235 (19 జూలై 2021 నాడు 18:11కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:11, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 110.10.38.194 (19 జూలై 2021 నాడు 18:11కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:10, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 198.181.163.45 (19 జూలై 2021 నాడు 18:10కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:09, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 104.168.14.177 (19 జూలై 2021 నాడు 18:09కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:09, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 110.138.203.243 (19 జూలై 2021 నాడు 18:09కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:09, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 103.28.114.94 (19 జూలై 2021 నాడు 18:09కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:08, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 104.168.91.24 (19 జూలై 2021 నాడు 18:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:08, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 68.52.149.44 (19 జూలై 2021 నాడు 18:08కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:05, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 116.58.236.59 (19 జూలై 2021 నాడు 18:05కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:05, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 146.148.177.176 (19 జూలై 2021 నాడు 18:05కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:04, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 81.163.254.107 (19 జూలై 2021 నాడు 18:04కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 18:03, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 196.245.149.222 (19 జూలై 2021 నాడు 18:03కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:54, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 150.129.171.35 (19 జూలై 2021 నాడు 17:54కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:45, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 71.8.25.86 (19 జూలై 2021 నాడు 17:45కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:45, 19 జనవరి 2021: Wim b (meta.wikimedia.org) globally blocked 194.32.229.12 (19 జూలై 2021 నాడు 17:45కి కాలం చెల్లుతుంది) (Open proxy)
 • 17:14, 19 జనవరి 2021: MusikAnimal (meta.wikimedia.org) globally blocked 146.199.156.203 (21 జనవరి 2021 నాడు 00:14కి కాలం చెల్లుతుంది) (Cross-wiki abuse)
(సరికొత్త | అతి పాతవి) (50 కొత్తవి | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.
"https://te.wiktionary.org/wiki/ప్రత్యేక:GlobalBlockList" నుండి వెలికితీశారు