అట్లకాడలు

విక్షనరీ నుండి
  1. అట్లకాడ యొక్క బహువచన రూపం.