అభ్రమయూరన్యాయం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అభ్రమయూరన్యాయము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.