అలంకృతిశిరశ్ఛేదన్యాయం

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. అలంకృతిశిరశ్ఛేదన్యాయము యొక్క ప్రత్యామ్నాయ రూపం.