ఆంధ్ర ప్రదేశ్ షెడ్యూల్డు కులాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ షెడ్యూల్డు కులాల జాబితాలో 61 కులాలున్నాయి: ఒక్కో కులానికి సంప్రదాయకంగా ఒక్కో వృత్తి ఉంది:

 1. ఆదిఆంధ్ర
 2. ఆదిద్రావిడ
 3. అనాముక
 4. ఆర్యమాల -
 5. అరుంధతీయ -తోలుపని
 6. అరవమాల
 7. బారికి -గ్రామ కాపరి, బోయీ
 8. బావురి -బుట్టల తయారీ.
 9. బేడజంగం, బుడగ జంగం
 10. బైండ్ల -మాదిగల పౌరోహిత్యం, మైసమ్మ మారెమ్మలను మేల్కొల్పటం
 11. బ్యాగరి, బ్యాగర -కాటికాపరి, నేతపని
 12. చాచాతి -పండ్లు, పూలు అమ్మటం, పాకీపని
 13. .చలవాది -గ్రామకాపరి, డోలు వాయించటం
 14. చమర్, మోచి, ముచ్చి, చమర్ రవిదాస్, చమర్ రోహిదాస్ -తోలుపని
 15. చంభర్ -తోలుపని
 16. ఛండాల -
 17. డక్కలి, డొక్కలవారు -మాదిగల వంశవృక్షాలు కధాగానం చేయటం, తోలుపని
 18. దండాసి -గ్రామకాపరి
 19. ధోర్ -తోలుపని
 20. దోమ్, దొంబర, పైడి, పానో -నేతపని, సంగీతం, డోలు, గూలకాపరి పని
 21. ఎల్లమ్మవారు ,యెల్లమ్మవాండ్లు
 22. దూసి, హడ్డి, రెల్లి, చాచండి -పండ్లు పూలు అమ్మటం, పాకీపని
 23. గొడగాలి, గొడగులు -బుట్టలతయారీ
 24. గొడారి _ తోలుపని
 25. గోసంగి - తోలుపని,మాదిగల కధలు చెప్పటం
 26. హొలయ - నేతపని
 27. హొలెయదాసరి -పౌరోహిత్యం
 28. జగ్గలి -తోలుపని
 29. జాంభవులు -తోలుపని
 30. కొలుపులవాండ్లు, పంబడ, పంబండ, పంబల - సోదె చెప్పటం, నాట్యం, మేళం, ఎల్లమ్మ, ముత్యాలమ్మలను మేల్కొల్పటం
 31. మాదాసికురువ, మాదారికురువ - గొర్రెలకాపరులు
 32. మాదిగ
 33. మాదిగదాసు, మాదిగమస్తు - వడ్రంగిపని
 34. మహర్ - నేతపని
 35. మాల , మాల అయ్యవారు - గ్రామకాపరి , వ్యవసాయకూలి
 36. మాలదాసరి
 37. మాలదాసు -పౌరోహిత్యం
 38. మాలహన్నాయి - దిమ్మర్రులు
 39. మాలజంగం -పౌరోహిత్యం
 40. మాలమస్తి - దొమ్మరి విద్య, వడ్రంగం
 41. మాలసాలె , నేతకాని - నేతపని
 42. మాలసన్యాసి - భిక్షాటన
 43. మాంగ్ - పాములు పట్టటం, డోలు వాయించటం
 44. మాంగ్ గరోడి - గేదెలకు క్షౌరం చేయటం, చాపలు తయారీ
 45. మన్నె -వ్యవసాయకూలి
 46. మష్తి
 47. మాతంగి -పాటలు పాడుతూ బిక్షాటన
 48. మెహ్తార్ -పాకీపని
 49. మిత్తుల అయ్యవారు -మాలమాదిగల పురోహితులు
 50. ముండల - నేతపని
 51. పాకి , మోటి, తోటి
 52. (ఈ నంబరుగల కులం 2002 లో తొలగించబడింది)
 53. పామిడి - నేతపని
 54. పంచమ , పెరయ -
 55. రెల్లి - పండ్లు పూలు అమ్మటం, పాకీపని
 56. సమగర - తోలుపని
 57. సంబాస్ - బొందలు తవ్వటం, రండోలు వాయించటం
 58. సప్ర - పండ్లు పూలు అమ్మటం, పాకీపని
 59. సిందోళ్ళు, చిందోళ్ళు - నాటకాలు, నాట్యం, పడుపువృత్తి
 60. యాతాట
 61. వల్లువన్