ఊరికి ఉపకారి ఆలికి అపకారి

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఇంటి పనుల కన్నా బయట వాళ్ళ పనులు ఎక్కువ చెసే మనిషిని ఉద్ధేసించి అంటారు.