ఎక్కడైనా బావేగానీ వంగతోటకాడ కాదు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

వంగ చెట్టు దురద స్వభావము కలిగి ఉంటుంది అందుకే వంగతోటలో సరసాలు ఆడకూడదు.