ఎక్కించింది

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఎక్కించు క్రియ యొక్క ప్రథమపురుష స్త్రీలింగ ఏకవచన భూతకాల రూపం.