ఏకదళబీజాలు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ఏకదళబీజం యొక్క బహువచన రూపం.