ఏకదళబీజాలు

విక్షనరీ నుండి
  1. ఏకదళబీజం యొక్క బహువచన రూపం.