కన్నడము పదాలు జాబితా

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ಅ ಅಂಕ ಅಂಕಂ ಅಂಕಂಗುಡು ಅಂಕಂಗೊಳ್ ಅಂಕಕಾತಿ ಅಂಕಕಾರ್ತಿ ಅಂಕಕಾಱ ಅಂಕಗಣಿತ ಅಂಕಗಣಿತಗಳು ಅಂಕಗಳಾಗಿ ವಿಬಾಗಿಸು ಅಂಕಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸು ಅಂಕಗಳು ಅಂಕಗಾಱ ಅಂಕಣ ಅಂಕಣಗಳು ಅಂಕಣಿ ಅಂಕಣಿಗಳು ಅಂಕಣೆ ಅಂಕಣೆಗಳು ಅಂಕತಳ ಅಂಕತಳಗಳು ಅಂಕತ್ರಿಣೇತ್ರ ಅಂಕದಂಬು ಅಂಕದಂಬುಗಳು ಅಂಕದರ್ಪ ಅಂಕದರ್ಪಗಳು ಅಂಕದೌಷಧ ಅಂಕದೌಷಧಗಳು ಅಂಕನ ಅಂಕನಗಳು ಅಂಕನಮಾನ ಅಂಕನಮಾನಗಳು ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆ ಅಂಕಮಾಲೆ ಅಂಕಮಾಲೆಗಳು ಅಂಕರಿಕೆ ಅಂಕರಿಕೆಗಳು ಅಂಕವಣಿ ಅಂಕವಣಿಗಳು ಅಂಕವಣೆ ಅಂಕವಣೆಗಳು ಅಂಕವರೆ ಅಂಕವರೆಗಳು ಅಂಕವಾತು ಅಂಕವಾತುಗಳು ಅಂಕಾತ್ಮಕ ಗಡಿಯಾರ ಅಂಕಾತ್ಮಕ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಅಂಕಾತ್ಮಕ ಗಣಕ ಅಂಕಾತ್ಮಕ ಗಣಕಗಳು ಅಂಕಾಲಮ್ಮ ಅಂಕಾವಾಳೆ ಅಂಕಾವಾಳೆಗಳು ಅಂಕಿ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು ಅಂಕಿ ಇಡಿವಳಿ ಅಂಕಿ ಇಡಿವಳಿಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಂಕಿಕ್ರಮ ಅಂಕಿಕ್ರಮಗಳು ಅಂಕಿಗಳು ಅಂಕಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವನು ಅಂಕಿತ ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಕಿತ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಂಕಿತ ಪರಮಾಣು ಅಂಕಿತ ಪರಮಾಣುಗಳು ಅಂಕಿತ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಂಕಿತ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಂಕಿತಗಳು ಅಂಕಿತಗೊಂಡ ಅಂಕಿತಗೊಳಿಸು ಅಂಕಿತನಾಮ ಅಂಕಿತನಾಮಗಳು ಅಂಕಿಯರಿಮೆ ಅಂಕಿಯರಿಮೆಗಳು ಅಂಕಿಸು ಅಂಕು ಅಂಕು ಡೊಂಕಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಂಕುಗಳು ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ಚಲಿಸು ಅಂಕುಡೊಂಕಾಗಿ ನಡೆ ಅಂಕುಡೊಂಕಾದ ಅಂಕುಡೊಂಕು ಅಂಕುಡೊಂಕುಗಳು ಅಂಕುರ ಅಂಕುರ ಪದರ ಅಂಕುರ ಪದರಗಳು ಅಂಕುರ ಪರ್ಣ ಅಂಕುರ ಪರ್ಣಗಳು ಅಂಕುರಗಳು ಅಂಕುರಣ ಅಂಕುರಣಗಳು ಅಂಕುರತ್ವೀಕರಣ ಅಂಕುರತ್ವೀಕರಣಗಳು ಅಂಕುರಬೀಜಕ ಅಂಕುರಬೀಜಕಗಳು ಅಂಕುರಾರ್ಪಣ ಅಂಕುರಾರ್ಪಣಗಳು ಅಂಕುರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂಕುರಿಸಿರುವ ಅಂಕುರಿಸು ಅಂಕುಶ ಅಂಕುಶಗಳು ಅಂಕುಶಚಾರಣ ಅಂಕುಶಚಾರಣಗಳು ಅಂಕುಶಯಾನಕ ಅಂಕುಸ ಅಂಕುಸಗಳು ಅಂಕುಸವಿಡು ಅಂಕುಸಸಾರಣೆ ಅಂಕುಸಸಾರಣೆಗಳು ಅಂಕೆ ಅಂಕೆ ಇಡಿವಳಿ ಅಂಕೆ ಇಡಿವಳಿಗಳು ಅಂಕೆ ತಪ್ಪಿದ ಅಂಕೆ ತಪ್ಪು ಅಂಕೆ ತೆಗೆ ಅಂಕೆ ಮೀರು ಅಂಕೆಗಳು ಅಂಕೆಗಾರ ಅಂಕೆಗಾರರು ಅಂಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಿರು ಅಂಕೆಗೆ ತರು ಅಂಕೆಗೆ ಬರು ಅಂಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದುದು ಅಂಕೆಗೆಯ್ ಅಂಕೆಗೊಳಪಡದ ಅಂಕೆಗೊಳ್ ಅಂಕೆತಪ್ಪದ ಅಂಕೆತಪ್ಪಿದ ಅಂಕೆಯ ಅಂಕೆಯ ಕಾಲುವೆ ಅಂಕೆಯ ಕಾಲುವೆಗಳು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗದ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿರಿಸು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಂಕೆಯವ ಅಂಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅಂಕೆಯೊಳಗಿರಿಸಬಲ್ಲ ಅಂಕೆಯೊಳಗಿರಿಸು ಅಂಕೋಠ ಅಂಕೋಠಗಳು ಅಂಕೋಣಿ ಅಂಕೋಣಿಗಳು ಅಂಕೋಲ ಅಂಕೋಲಗಳು ಅಂಕ್ಲು ಅಂಕ್ಲುಗಳು ಅಂಗ ಅಂಗ ರಚನೆ ಅಂಗ ರಚನೆಗಳು ಅಂಗ ಸವ್ಷ್ಟವವುಳ್ಳ ಅಂಗ ಸವ್ಷ್ಠವವುಳ್ಳ ಅಂಗ ಸೌಷ್ಟವವುಳ್ಳ ಅಂಗ ಸೌಷ್ಠವವುಳ್ಳ ಅಂಗಂಬಡೆ ಅಂಗಕಲ್ಪಕುಜ ಅಂಗಕಲ್ಪಕುಜಗಳು ಅಂಗಕ್ಕೆ ಊನ ಮಾಡು ಅಂಗಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಗಗಳಿರುವ ಅಂಗಗಳು ಅಂಗಘಟನ ಅಂಗಘಟನಗಳು ಅಂಗಚಿತ್ತ ಅಂಗಚಿತ್ತಗಳು ಅಂಗಚೇಷ್ಟೆ ಅಂಗಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಅಂಗಚ್ಚೇದನ ಮಾಡು ಅಂಗಚ್ಛವಿ ಅಂಗಚ್ಛವಿಗಳು ಅಂಗಚ್ಛೇದನ ಮಾಡು ಅಂಗಜ ಅಂಗಜ ಮಹೀಷ ಅಂಗಜನಚಾಪ ಅಂಗಜನಚಾಪಗಳು ಅಂಗಜನಯ್ಯ ಅಂಗಜನ್ಮ ಅಂಗಜಪಿತ ಅಂಗಜಲುಬ್ಧಕ ಅಂಗಜಶರತಾಪ ಅಂಗಜಶರತಾಪಗಳು ಅಂಗಜಾಗಮ ಅಂಗಜಾಗಮಗಳು ಅಂಗಜಾತ ಅಂಗಜಾವ ಅಂಗಜಾವರಸುತ ಅಂಗಡಿ ಅಂಗಡಿ ಸಾಲು ಅಂಗಡಿ ಸಾಲುಗಳು ಅಂಗಡಿಕಾರ ಅಂಗಡಿಕಾರರು ಅಂಗಡಿಕೇರಿ ಅಂಗಡಿಕೇರಿಗಳು ಅಂಗಡಿಗಳಿರುವ ಬೀದಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿರುವ ಬೀದಿಗಳು ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಂಗಡಿಗಾರ ಅಂಗಡಿಗಾರರು ಅಂಗಡಿಗಾರರುಗಳು ಅಂಗಡಿಗೇರಿ ಅಂಗಡಿಗೇರಿಗಳು ಅಂಗಡಿತೆರಿಗೆ ಅಂಗಡಿತೆರಿಗೆಗಳು ಅಂಗಡಿದಪ್ಪು ಅಂಗಡಿದೆರು ಅಂಗಡಿಪಟ್ಟಡಿ ಅಂಗಡಿಪಟ್ಟಡಿಗಳು ಅಂಗಡಿಬೀದಿ ಅಂಗಡಿಬೀದಿಗಳು ಅಂಗಡಿಮದ್ದು ಅಂಗಡಿಮದ್ದುಗಳು ಅಂಗಡಿಮನೆ ಅಂಗಡಿಮನೆಗಳು ಅಂಗಡಿಮೂಲಿಕೆ ಅಂಗಡಿಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅಂಗಡಿಯಲವಡ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲುಗಳನ್ನು ಕದಿ ಅಂಗಡಿಯಿಡು ಅಂಗಡಿಸಾಲು ಅಂಗಡಿಸಾಲುಗಳು ಅಂಗಡಿಸೂಱೆ ಅಂಗಡಿಸೂಱೆಗಳು ಅಂಗಡಿಹಚ್ಚು ಅಂಗಡಿಹಚ್ಚುಗಳು ಅಂಗಡಿಹಾಕು ಅಂಗಡಿಹೂಡು ಅಂಗಣ ಅಂಗಣಗಳು ಅಂಗಣವಲಯ ಅಂಗಣವಲಯಗಳು ಅಂಗಣವಾವಿ ಅಂಗಣವಾವಿಗಳು ಅಂಗಣವೆಟ್ಟು ಅಂಗಣವೆಟ್ಟುಗಳು ಅಂಗತ್ತ ಅಂಗತ್ತನಾದ ಅಂಗದ ಅಂಗದಂಡನೆ ಅಂಗದಂಡನೆಗಳು ಅಂಗದಗಳು ಅಂಗದಪ ಅಂಗದಾ ಅಂಗದೇಶ ಅಂಗದೇಶಗಳು ಅಂಗದೊಳಗಿನ ಅಂಗ ಅಂಗನೆ ಅಂಗಪತಿ ಅಂಗಪತಿಗಳು ಅಂಗಬೂತವಾಗಿರು ಅಂಗಬೋಗ ಅಂಗಬೋಗಗಳು ಅಂಗಭೂತವಾಗಿರು ಅಂಗಭೋಗ ಅಂಗಭೋಗಗಳು ಅಂಗಮರ್ದ ಅಂಗಮರ್ದಕ ಅಂಗಮರ್ದಕರು ಅಂಗಮರ್ದಕರುಗಳು ಅಂಗಮರ್ದಕಿ ಅಂಗಮರ್ದಕಿಗಳು ಅಂಗಮರ್ದನ ಮಾಡು ಅಂಗಮರ್ದರು ಅಂಗಮುದ್ರೆ ಅಂಗಮುದ್ರೆಗಳು ಅಂಗಯಷ್ಟಿ ಅಂಗಯಷ್ಟಿಗಳು ಅಂಗಯುಕ್ತ ಅಂಗಯ್ ಅಂಗಯ್ ಹೊಡೆತ ಅಂಗಯ್ ಹೊಡೆತಗಳು ಅಂಗಯ್ಗಳು ಅಂಗಯ್ಗುಳಿ ಅಂಗಯ್ಗುಳಿಗಳು ಅಂಗಯ್ಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಅಂಗಯ್ಯೊಳಗಿನ ನೆಲ್ಲಿ ಅಂಗಯ್ಸಿದರು ಅಂಗಯ್ಸು ಅಂಗರ ಅಂಗರಕ್ಕೆ ಅಂಗರಕ್ಕೆಗಳು ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆಗಳು ಅಂಗರಕ್ಷಕನಾಗಿರು ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಅಂಗರಕ್ಷಕರುಗಳು ಅಂಗರಕ್ಷಕಿ ಅಂಗರಕ್ಷಣೆ ಅಂಗರಕ್ಷಣೆಗಳು ಅಂಗರಕ್ಷೆ ಅಂಗರಕ್ಷೆಗಳು ಅಂಗರಗಳು ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂಗರಚನೆ ಅಂಗರಚನೆಗಳು ಅಂಗರವೊಳಿಗೆ ಅಂಗರವೊಳಿಗೆಗಳು ಅಂಗರಾಗ ಅಂಗರಾಗಗಳು ಅಂಗರಾಜ ಅಂಗಲ ಅಂಗಲಗಳು ಅಂಗಲಾಚು ಅಂಗಲಾಚುವ ಅಂಗಲಾಪು ಅಂಗಲಾಪುಗಳು ಅಂಗಲಾರ‍್ಚು ಅಂಗಲು ಅಂಗಲೇಪ ಅಂಗಲೇಪಗಳು ಅಂಗಲ್ ಅಂಗಳ ಅಂಗಳಗಳು ಅಂಗಳು ಅಂಗಳುಗಳು ಅಂಗವಟಿ ಅಂಗವಟ್ಟ ಅಂಗವಟ್ಟಗಳು ಅಂಗವಡಿ ಅಂಗವಡಿಗಳು ಅಂಗವಣೆ ಅಂಗವಣೆಗಳು ಅಂಗವಸ್ತ್ರ ಅಂಗವಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂಗವಾಗು ಅಂಗವಿಕಲ ಅಂಗವಿಕಲಗೊಳಿಸು ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಅಂಗವಿಕಲತೆಗಳು ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂಗವಿಕಲರು ಅಂಗವಿಕಲರುಗಳು ಅಂಗವಿಕಾರ ಅಂಗವಿಕಾರಗಳು ಅಂಗವಿಕಾಸ ಅಂಗವಿಕಾಸಗಳು ಅಂಗವಿಚ್ಚೇದಿಸು ಅಂಗವಿಚ್ಛೇದಿಸು ಅಂಗವಿಸುವವರು ಅಂಗವೆಲ್ಲಕಂಗಳುಳ್ಳವ ಅಂಗಸಂಗ ಅಂಗಸಂಗಗಳು ಅಂಗಸಂಗಿ ಅಂಗಸಂಗಿಗಳು ಅಂಗಸತ್ವ ಅಂಗಸತ್ವಗಳು ಅಂಗಸನ್ನೆ ಅಂಗಸನ್ನೆಗಳು ಅಂಗಸವ್ಷ್ಟವ ಅಂಗಸವ್ಷ್ಟವಗಳು ಅಂಗಸಾದನೆ ಅಂಗಸಾದನೆಗಳು ಅಂಗಸಾಧನೆ ಅಂಗಸಾಧನೆಗಳು ಅಂಗಸಿಂಗ ಅಂಗಸೇವಕ ಅಂಗಸೇವಕರು ಅಂಗಸೇವಕರುಗಳು ಅಂಗಸೌಷ್ಟವ ಅಂಗಸೌಷ್ಟವಗಳು ಅಂಗಹಾನಿ ಅಂಗಹಾನಿಗಳು ಅಂಗಹಾರ ಅಂಗಹಾರಗಳು ಅಂಗಹೀನ ಅಂಗಹೀನ ಮಾಡು ಅಂಗಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂಗಹೀನರು ಅಂಗಹೀನರುಗಳು ಅಂಗಹೀನವಾದ ಅಂಗಹೀನೆ ಅಂಗಹೀನೆಗಳು ಅಂಗಾಂಶ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿಗಳು ಅಂಗಾಂಶಗಳು ಅಂಗಾಡಿ ಅಂಗಾಡಿಗಳು ಅಂಗಾತ ಅಂಗಾತ್ತನೆ ಬೀಳು ಅಂಗಾರ ಅಂಗಾರಕ ಅಂಗಾರಕಗಳು ಅಂಗಾರಕಾರಕ ಅಂಗಾರಗಳು ಅಂಗಾರದಾನಿ ಅಂಗಾರದಾನಿಗಳು ಅಂಗಾರವಲ್ಲೀ ಅಂಗಾಲು ಅಂಗಾಲುಗಳು ಅಂಗಾಲ್ ಅಂಗಾಲ್ಗಳು ಅಂಗಿ ಅಂಗಿಕೆ ಅಂಗಿಕೆಗಳು ಅಂಗಿಗಳು ಅಂಗಿರ ಅಂಗಿರಸ ಅಂಗೀಕರಣ ಅಂಗೀಕರಣಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸದ ಅಂಗೀಕರಿಸದಿರು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗದ ಅಂಗೀಕರಿಸು ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅಂಗೀಕಾರ ಅಂಗೀಕಾರಗಳು ಅಂಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳದ ಅಂಗೀಕಾರವಿರದ ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹ ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹತೆ ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹತೆಗಳು ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಂಗೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಅಂಗೀಕೃತ ಅಂಗೀಕೃತ ಸ್ತಾನ ಅಂಗೀಕೃತ ಸ್ತಾನಗಳು ಅಂಗೀಕೃತ ಸ್ಥಾನ ಅಂಗೀಕೃತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಂಗೀಕೃತವಾಗು ಅಂಗೀಕೃತವೆಂದು ಬಾವಿಸು ಅಂಗೀಕೃತವೆಂದು ಭಾವಿಸು ಅಂಗೀರಸ ಅಂಗು ಅಂಗುಗಳು ಅಂಗುಟ ಅಂಗುಟಗಳು ಅಂಗುಲ ಅಂಗುಲಗಳು ಅಂಗುಲಿ ಅಂಗುಲಿಕ ಅಂಗುಲಿಕಗಳು ಅಂಗುಲಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂಗುಲಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂಗುಲಿಗಳು ಅಂಗುಲಿತ್ರಾಣ ಅಂಗುಲಿತ್ರಾಣಗಳು ಅಂಗುಲಿಪ್ರಹರಣ ಅಂಗುಲಿಪ್ರಹರಣಗಳು ಅಂಗುಲಿಮುದ್ರೆ ಅಂಗುಲಿಮುದ್ರೆಗಳು ಅಂಗುಲೀಯ ಅಂಗುಲೀಯಕ ಅಂಗುಲೀಯಕಗಳು ಅಂಗುಲೀಯಗಳು ಅಂಗುಳ ಅಂಗುಳಗಳು ಅಂಗುಳಿ ಅಂಗುಳಿಗಳು ಅಂಗುಳು ಅಂಗುಳುಗಳು ಅಂಗುಳೆ ಅಂಗುಳೆಗಳು ಅಂಗುಳ್ ಅಂಗುಳ್ಗಳು ಅಂಗುಳ್ಯ ಅಂಗುಳ್ಯಗಳು ಅಂಗುಷ್ಟ ಅಂಗುಷ್ಟಗಳು ಅಂಗುಷ್ಠ ಅಂಗುಷ್ಠಗಳು ಅಂಗೂಷ ಅಂಗೂಷಗಳು ಅಂಗೆಯ್ ಅಂಗೆಯ್ಗಳು ಅಂಗೈ ಅಂಗೈ ಹೊಡೆತ ಅಂಗೈ ಹೊಡೆತಗಳು ಅಂಗೈಗಳು ಅಂಗೈಗುಳಿ ಅಂಗೈಗುಳಿಗಳು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಅಂಗೈಯೊಳಗಿನ ನೆಲ್ಲಿ ಅಂಗೈಸಿದರು ಅಂಗೈಸು ಅಂಗೋದ್ಭೂತ ಅಂಗೋನ್ನತಿ ಅಂಗೋನ್ನತಿಗಳು ಅಂಗೋಲ ಅಂಗೋಲಗಳು ಅಂಗೋಸ್ತ್ರ ಅಂಗೋಸ್ತ್ರಗಳು ಅಂಗ್ರಿ ಅಂಗ್ರಿಗಳು ಅಂಗ್ರಿಸುಯುಗ್ಮ ಅಂಗ್ರಿಸುಯುಗ್ಮಗಳು ಅಂಘವಣೆ ಅಂಘವಣೆಗಳು ಅಂಘ್ರಿ ಅಂಘ್ರಿಕಂಜಾತ ಅಂಘ್ರಿಕಂಜಾತಗಳು ಅಂಘ್ರಿಕಮಲ ಅಂಘ್ರಿಕಮಲಗಳು ಅಂಘ್ರಿಗಳು ಅಂಘ್ರಿಜಲ ಅಂಘ್ರಿಜಲಗಳು ಅಂಘ್ರಿಪ ಅಂಘ್ರಿಪಗಳು ಅಂಘ್ರಿಸುಯುಗ್ಮ ಅಂಘ್ರಿಸುಯುಗ್ಮಗಳು ಅಂಘ್ರೀಪ ಅಂಘ್ರೀಪಗಳು ಅಂಚನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕು ಅಂಚಲ ಅಂಚಲಗಳು ಅಂಚಳ ಅಂಚಳಗಳು ಅಂಚಿ ಶಾಣೆ ಅಂಚಿ ಶಾಣೆಗಳು ಅಂಚಿಗಂಚು ಅಂಚಿಗಂಚುಗಳು ಅಂಚಿತ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಿನ ಬಳಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರು ಅಂಚಿರ ಅಂಚು ಅಂಚು ಕಟ್ಟು ಅಂಚು ಕಟ್ಟುಗಳು ಅಂಚು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಂಚು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಚು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಂಚುಕಟ್ಟು ಅಂಚುಕಟ್ಟುಗಳು ಅಂಚುಕಟ್ಟುವುದು ಅಂಚುಗಳು ಅಂಚುಳ್ಳ ಪಂಚೆ ಅಂಚುಳ್ಳ ಪಂಚೆಗಳು ಅಂಚೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಕೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಕೆಗಳು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಅಂಟಿಸು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಅಂಚೆ ನಗದು ಪತ್ರ ಅಂಚೆ ನಗದು ಪತ್ರಗಳು ಅಂಚೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಚೆ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಂಚೆ ಪತ್ರಗಳು ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹಾಕು ಅಂಚೆ ಪ್ರಧಾನಾಧಿಕಾರಿ ಅಂಚೆ ಪ್ರಧಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಚೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅಂಚೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು ಅಂಚೆ ಬಂಡಿ ಅಂಚೆ ಬಂಡಿಗಳು ಅಂಚೆ ಮತದಾನ ಅಂಚೆ ಮತದಾನಗಳು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಅಂಚೆ ರಯ್ಲು ಅಂಚೆ ರಯ್ಲುಗಳು ಅಂಚೆ ರವಾನೆ ಕೋರಿಕೆ ಅಂಚೆ ರವಾನೆ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಅಂಚೆ ರೈಲು ಅಂಚೆ ರೈಲುಗಳು ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸಗಳು ಅಂಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂಚೆ ಸಾಗಿಸುವ ರಯ್ಲು ಬಂಡಿ ಅಂಚೆ ಸಾಗಿಸುವ ರೈಲು ಬಂಡಿ ಅಂಚೆ ಹಂಚುವವ ಅಂಚೆಕಟ್ಟೆ ಅಂಚೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಂಚೆಕಾಗದ ಅಂಚೆಕಾಗದಗಳು ಅಂಚೆಗಮನ ಅಂಚೆಗಮನೆ ಅಂಚೆಗಳು ಅಂಚೆಗಾತಿ ಅಂಚೆಗಾರ ಅಂಚೆಗಾರ್ತಿ ಅಂಚೆಗೂಡು ಅಂಚೆಗೂಡುಗಳು ಅಂಚೆಗೆ ಹಾಕು ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕಚೇರಿ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಣ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಣಗಳು ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಣದ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕಗಳು ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು ಅಂಚೆಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕರುಗಳು ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಶೇಕರಿಸುವವನು ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವವನು ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ಅಂಚೆಚೀಲ ಅಂಚೆಚೀಲಗಳು ಅಂಚೆದಾರ ಅಂಚೆದೇರ ಅಂಚೆಪೇದೆ ಅಂಚೆಪೇದೆಗಳು ಅಂಚೆಮನೆ ಅಂಚೆಮನೆಗಳು ಅಂಚೆಮುದ್ರೆ ಅಂಚೆಮುದ್ರೆಗಳು ಅಂಚೆಯ ಆಳು ಅಂಚೆಯ ಆಳುಗಳು ಅಂಚೆಯ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸು ಅಂಚೆಯ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಅಂಚೆಯ ವ್ಯವಸ್ತೆಗಳು ಅಂಚೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂಚೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂಚೆಯ ಸಂಕೇತ ಅಂಚೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಂಚೆಯವ ಅಂಚೆಯವನು ಅಂಚೆಯಾಳು ಅಂಚೆಯಾಳುಗಳು ಅಂಚೆವರಿ ಅಂಚೆವಾಳತಿ ಅಂಚೆವಾಹನ ಅಂಚೆವಾಹನಗಳು ಅಂಚೆವಿಂಡು ಅಂಚೆವೆಚ್ಚ ಅಂಚೆವೆಚ್ಚ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಂಚೆವೆಚ್ಚಗಳು ಅಂಚೆಶುಲ್ಕ ಮುಂಚೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂಜದ ಅಂಜನ ಅಂಜನ ಲೇಪವಿಲ್ಲದುದು ಅಂಜನಂ ಅಂಜನಗಳು ಅಂಜನಚೋರ ಅಂಜನದಿಕ್ ಅಂಜನವಣ್ಣ ಅಂಜನಸಿದ್ಧ ಅಂಜನಾಗಿರಿ ಅಂಜನಾದೇವಿ ಅಂಜನಾಬಕಂಡ ಅಂಜನಾಭಖಂಡ ಅಂಜನಾಸುತ ಅಂಜನಿಕೆ ಅಂಜನಿಸು ಅಂಜನೆ ಅಂಜನೆಯ ಮಗ ಅಂಜಮೆ ಅಂಜಮೆಗುಡು ಅಂಜಲಿ ಅಂಜಲೀಬದ್ದ ಅಂಜಲೀಬದ್ಧ ಅಂಜಿಕೆ ಅಂಜಿಕೆಗಳು ಅಂಜಿಕೆಯ ಅಂಜಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅಂಜಿಕೆಯುಂಟುಮಾಡುವ ಹಣ ಅಂಜಿದ ಅಂಜಿದವನು ಅಂಜಿದವಳು ಅಂಜಿನಡುಗು ಅಂಜಿಸು ಅಂಜಿಸುವ ಅಂಜಿಸುವುದು ಅಂಜು ಅಂಜು ಕುಳಿ ಅಂಜು ಬುರುಕ ಅಂಜು ಬುರುಕರು ಅಂಜುಕುಳಿ ಅಂಜುಕುಳಿಗಳು ಅಂಜುಕುಳಿತನ ಅಂಜುಕುಳಿಯಾದ ಅಂಜುಗುಳಿ ಅಂಜುಗುಳಿಗಳು ಅಂಜುಪುರುಕ ಅಂಜುಬುರುಕ ಅಂಜುಬುರುಕನಾದ ಅಂಜುಬುರುಕರು ಅಂಜುಬುರುಕರುಗಳು ಅಂಜುಬುರುಕುತನ ಅಂಜುಲಿ ಅಂಜುಳಿ ಅಂಜುಳಿಗಳು ಅಂಜುವ ಅಂಜುವಂತೆ ಮಾಡು ಅಂಜೂರ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡ ಅಂಜೂರದ ಗಿಡಗಳು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣು ಅಂಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಂಟಂಟಾಗು ಅಂಟಂಟಾದ ಅಂಟಂಟಾದ ವಸ್ತು ಅಂಟಣಿಕ ಅಂಟಣಿಸು ಅಂಟಣೆ ಅಂಟದ ಅಂಟರಳೆ ಅಂಟರಿಸು ಅಂಟರು ಅಂಟಾದ ಅಂಟಾದುದು ಅಂಟಾಳಗಿಡ ಅಂಟಿಕ ಅಂಟಿಕೆ ಅಂಟಿಕೊ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುವಿಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲದ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂಗ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ದ್ರಾವಣ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೆತ್ತೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಅಂಟಿಕ್ಕು ಅಂಟಿಗೆ ಅಂಟಿಗೊಳ್ ಅಂಟಿದ ಅಂಟಿದಂತಿರು ಅಂಟಿನ ಉಂಡೆ ಅಂಟಿನುಂಡೆ ಅಂಟಿಸಲಾಗುವ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಂಟಿಸು ಅಂಟು ಅಂಟು ಚಿತ್ರಣ ಕಲೆ ಅಂಟು ಜಾಡ್ಯ ಅಂಟು ಜಾಡ್ಯಗಳು ಅಂಟು ಶಕ್ತಿ ಅಂಟು ಸ್ವಬಾವ ಅಂಟು ಸ್ವಭಾವ ಅಂಟುಂಡೆ ಅಂಟುಕ ಅಂಟುಕರು ಅಂಟುಗೊಳ್ ಅಂಟುಜಾಡ್ಯ ಅಂಟುಜಾಡ್ಯದ ಅಂಟುಜೀನು ಅಂಟುತಟ್ಟೆ ಅಂಟುತುರಿ ಅಂಟುಪಟ್ಟಿ ಅಂಟುಪ್ಲಾಸ್ತ್ರಿ ಅಂಟುಬೇನೆ ಅಂಟುಬೇನೆಗಳು ಅಂಟುಭಾಗ ಅಂಟುಮನೆ ಅಂಟುಮನೆಗಳು ಅಂಟುರೋಗ ಅಂಟುರೋಗಗಳು ಅಂಟುವ ಅಂಟುವಾಳ ಅಂಟುವಿಕೆ ಅಂಟುವಿಕೆಗಳು ಅಂಟುಸಿಂಬೆ ಅಂಟುಸಿಹಿ ಅಂಟುಹಲಿಗೆ ಅಂಟುಹಲಿಗೆಗಳು ಅಂಡ ಅಂಡ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಂಡಕಬಾಹ ಅಂಡಕೋಶ ಅಂಡಕೋಶಗಳು ಅಂಡಗಳು ಅಂಡಗೆ ಅಂಡಜ ಅಂಡಜಗಮನ ಅಂಡಜಧ್ವಜ ಅಂಡಜರಾಜವರೂಥ ಅಂಡಜವಾಹನ ಅಂಡಜಾಧಿಪ ಅಂಡಜಾಸನ ಅಂಡದಾರಕ ಅಂಡದಾರಕಗಳು ಅಂಡಧಾರಕ ಅಂಡಧಾರಕಗಳು ಅಂಡನಾಳ ಅಂಡನಾಳಗಳು ಅಂಡಲೆ ಅಂಡಲೆಯುವವ ಅಂಡಲೆಸು ಅಂಡವಾಯು ಅಂಡವಾಯುರೋಗ ಅಂಡಸಮುದ್ಬವ ಅಂಡಸಮುದ್ಭವ ಅಂಡಾಕಾರದ ಅಂಡಾಕೃತಿ ಅಂಡಾಕೃತಿಗಳು ಅಂಡಾಣು ಅಂಡಾಣುಗಳು ಅಂಡಾಶಯ ಅಂಡಾಶಯಗಳು ಅಂಡಿ ಅಂಡಿಗೆ ಅಂಡಿಸು ಅಂಡು ಅಂಡುಗಳು ಅಂಡುಗೊಳ್ ಅಂಡೆ ಅಂಡೆಗಳು ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಂಡೋತ್ಸರ್ಜನ ಅಂಡೋದಕ ಅಂಡೋರ ಅಂತ ಅಂತ ಬರಹ ಅಂತಃಕರಣ ಅಂತಃಕರಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕ ವಿರೋಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಃಕರಣವಿಲ್ಲದವ ಅಂತಃಕರುಣೆ ಅಂತಃಕಲಹ ಅಂತಃಕಲಹಗಳು ಅಂತಃಕಲಹದ ಅಂತಃಪುರ ಅಂತಃಪುರಗಳು ಅಂತಃಪುರದ ಅದಿಕಾರಿ ಅಂತಃಪುರದ ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಃಪುರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತಃಪುರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತಃಪುರದ ಕಾವಲುಗಾರ ಅಂತಃಪುರದವರು ಅಂತಃಪ್ರಕಾಶ ತರು ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತಃಪ್ರವಾಹ ಅಂತಃಪ್ರವೇಶ್ಯ ಅಂತಃಪ್ರವೇಶ್ಯತೆ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿ ಬಾಧಿತನಾದ ಅಂತಃಸ್ತ ಅಂತಃಸ್ಥ ಅಂತಃಸ್ನಾಯುವಿನ ಅಂತಃಸ್ಪೋಟ ಅಂತಃಸ್ಪೋಟಗಳು ಅಂತಃಸ್ಪೋಟಿಸು ಅಂತಃಸ್ಫೋಟ ಅಂತಃಸ್ಫೋಟಗಳು ಅಂತಃಸ್ಫೋಟಿಸು ಅಂತಃಸ್ರಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತಃಸ್ರಾವಕಗ್ರಂತಿ ಅಂತಃಸ್ರಾವಕಗ್ರಂತಿಗಳು ಅಂತಃಸ್ರಾವಕಗ್ರಂಥಿ ಅಂತಃಸ್ರಾವಕಗ್ರಂಥಿಗಳು ಅಂತಕ ಅಂತಕಬಯ ಅಂತಕಭಯ ಅಂತಕರು ಅಂತಕಾಪುರ ಅಂತಕಾಪುರಗಳು ಅಂತಕ್ಹಚ್ಚು ಅಂತಕ್ಹಚ್ಚುಗಳು ಅಂತದೇದಂಶಕ ಅಂತರ ಅಂತರ ಕೋನ ಅಂತರ ಕೋನಗಳು ಅಂತರ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಅಂತರ ಬಿಟ್ಟು ಅಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಅಂತರಂಗ ಅಂತರಂಗ ವೀಕ್ಷಣ ಅಂತರಂಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಅಂತರಂಗಗಳು ಅಂತರಂಗದ ಅಂತರಂಗದ ಅನುರಾಗ ಅಂತರಂಗದ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು ಅಂತರಂಗದ ಗೆಳೆಯ ಅಂತರಂಗದ ಗೆಳೆಯರು ಅಂತರಂಗದ ಗೆಳೆಯರುಗಳು ಅಂತರಂಗದ ಮುಂಗಾಣ್ಕೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವುದು ಅಂತರಂಗದಾಸೆ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಅಂತರಗಳು ಅಂತರಗ್ರಹ ಅಂತರಗ್ರಹಗಳು ಅಂತರಜಾಲ ಅಂತರಜಾಲಗಳು ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂತರಪಲ್ಟಿ ಅಂತರಬಿಟ್ಟು ಇಡು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ದಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ದಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ದೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ದೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಅಂತರಲಾಗ ಅಂತರವುಳ್ಳ ಅಂತರಾಂತರ ಅಂತರಾಕ್ರಮಣ ಅಂತರಾತ್ಮ ಅಂತರಾತ್ಮಗಳು ಅಂತರಾಯ ಅಂತರಾರ್ತ ಅಂತರಾರ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತರಾರ್ತ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅಂತರಾರ್ತಗಳು ಅಂತರಾರ್ತವನ್ನು ಊಹಿಸು ಅಂತರಾರ್ತವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸು ಅಂತರಾರ್ಥ ಅಂತರಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತರಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅಂತರಾರ್ಥಗಳು ಅಂತರಾರ್ಥವನ್ನು ಊಹಿಸು ಅಂತರಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸು ಅಂತರಾಳ ಅಂತರಾಳದ ಅಂತರಾವಕಾಶ ಅಂತರಾವಕಾಶಗಳು ಅಂತರಾವದಿ ಅಂತರಾವದಿಗಳು ಅಂತರಾವಧಿ ಅಂತರಾವಧಿಗಳು ಅಂತರಾವೇದಿ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಶೋದಕ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಶೋದಕರು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಶೋಧಕ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಶೋಧಕರು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವನು ಅಂತರಿಕ್ಷನವ್ಕೆ ಅಂತರಿಕ್ಷನವ್ಕೆಗಳು ಅಂತರಿಕ್ಷನೌಕೆ ಅಂತರಿಕ್ಷನೌಕೆಗಳು ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾಮಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಯಾಮಿಗಳು ಅಂತರೀಜು ಅಂತರೀಪ ಅಂತರು ಅಂತರ್ ಪ್ರಚೋದನೆ ಅಂತರ್ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಅಂತರ್ ವ್ಯವಹಾರ ಅಂತರ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತರ್ಗತ ಅಂತರ್ಗತಗೊಳಿಸು ಅಂತರ್ಗತತ್ವ ಅಂತರ್ಗತವಾಗು ಅಂತರ್ಗತವಾದ ಅಂತರ್ಗತೀಕೃತ ಅಂತರ್ಗೃಹ ಅಂತರ್ಜಲ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿವಾಹ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯಗಳು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳು ಅಂತರ್ದಾನ ಅಂತರ್ದಾನಗಳು ಅಂತರ್ದಾನವಾಗು ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿ ಅಂತರ್ದೃಷ್ಟಿಗಳು ಅಂತರ್ದೇಶೀಯ ಅಂತರ್ದೇಶೀಯ ತಂತಿ ಅಂತರ್ದೇಶೀಯ ತಂತಿಗಳು ಅಂತರ್ದೇಶೀಯ ಸುಂಕ ಅಂತರ್ದೇಶೀಯ ಸುಂಕಗಳು ಅಂತರ್ದೋಷ ಅಂತರ್ಧಾನ ಅಂತರ್ಧಾನವಾಗು ಅಂತರ್ನಿರ್ಮಿತ ಅಂತರ್ನಿವಿಷ್ಟ ಅಂತರ್ನಿಹಿತ ಲೋಪ ಅಂತರ್ನಿಹಿತ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತರ್ಬೂತ ಅಂತರ್ಬೋದ ಅಂತರ್ಬೋಧ ಅಂತರ್ಭೂತ ಅಂತರ್ಭೂತಗಳು ಅಂತರ್ಮಂದಿರ ಅಂತರ್ಮನ ಅಂತರ್ಮುಕವಾಗಿರುವ ಅಂತರ್ಮುಕಿ ಅಂತರ್ಮುಕಿಗಳು ಅಂತರ್ಮುಖವಾಗಿರುವ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳು ಅಂತರ್ಯ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳು ಅಂತರ್ಯುದ್ದ ಅಂತರ್ಯುದ್ದಗಳು ಅಂತರ್ಯುದ್ಧ ಅಂತರ್ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತರ್ವತ್ನಿ ಅಂತರ್ವತ್ನಿಗಳು ಅಂತರ್ವಾಣಿ ಅಂತರ್ವಾಣಿಗಳು ಅಂತರ್ವಾಹಿ ಅಂತರ್ವಾಹಿಗಳು ಅಂತರ್ವಿವಾಹ ಅಂತರ್ವಿವಾಹಗಳು ಅಂತರ್ವೇದಿ ಅಂತರ್ವೇದಿಗಳು ಅಂತರ್ವೇಶ ಅಂತರ್ವೇಶಗಳು ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಕ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಕತೆ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಕತೆಗಳು ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪಿಸು ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತ ಅಂತವಿಲ್ಲದಪದ ಅಂತಶ್ಚಕ್ಷು ಅಂತಶ್ಚಕ್ಷುಗಳು ಅಂತಸ್ತ ಅಂತಸ್ತಾಪ ಅಂತಸ್ತು ಅಂತಸ್ತುಗಳು ಅಂತಸ್ಥ ಅಂತಸ್ಸಂಪರ್ಕ ಅಂತಸ್ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಂತಸ್ಸತ್ತ್ವ ಅಂತಸ್ಸತ್ವ ಅಂತಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ನಡೆಯುವ ಅಂತಸ್ಸಾರ ಅಂತಸ್ಸು ಅಂತಹ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹದೇ ಆದ ಅಂತಾ ಅಂತಿಕಣ್ಣಿ ಅಂತಿಜ ಅಂತಿತ ಅಂತಿಪ್ಪ ಅಂತಿಮ ಅಂತಿಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಿಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತಿಮ ಗವ್ರವ ಅಂತಿಮ ಗೌರವ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪುಗಳು ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂತಿಮ ದಿನ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು ಅಂತಿಮ ನಿದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತಿಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತಿಮ ಪ್ರತಿಪಲ ಅಂತಿಮ ಪ್ರತಿಪಲಗಳು ಅಂತಿಮ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಂತಿಮ ಪ್ರತಿಫಲಗಳು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕೊಡು ಅಂತಿಮ ರೂಪುಕೊಡು ಅಂತಿಮ ವೇತನ ಅಂತಿಮ ವೇತನ ಪತ್ರ ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಂತಿಮೋಪಾಯವಾಗಿ ಅಂತಿಯ ಅಂತು ಅಂತುಗಳು ಅಂತೂ ಅಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತೆಯೆ ಅಂತೆಯೇ ಅಂತೇವಾಸಿ ಅಂತ್ಯ ಅಂತ್ಯ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ್ಯ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ್ಯ ಸಮೀಪವಾದ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವವನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವವಳು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ್ಯಜ ಅಂತ್ಯಜರು ಅಂತ್ಯಜರುಗಳು ಅಂತ್ಯಜಳು ಅಂತ್ಯದ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸಗಳು ಅಂತ್ಯವಾದ ಅಂತ್ಯವಿದಿ ಅಂತ್ಯವಿದಿಗಳು ಅಂತ್ಯವಿಧಿ ಅಂತ್ಯವಿಧಿಗಳು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ವಿದಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ವಿದಿಗಳು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಧಿ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ವಿಧಿಗಳು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ್ರ ಅಂತ್ರಗಳು ಅಂಥ ಬರಹ ಅಂಥ ಬರಹಗಳು ಅಂಥದೇದಂಶಕ ಅಂದ ಅಂದ ಮಯ್ಕಟ್ಟಿನ ಅಂದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೊಂದು ಅಂದಂದಿನ ಅಂದಕ ಅಂದಕಜಾತರು ಅಂದಕನಸುತ ಅಂದಕರಯ್ವರು ಅಂದಕರೈವರು ಅಂದಕಾರ ಅಂದಕಾರದ ಅಂದಕಾರದ ನಿವಾರಣೆ ಅಂದಕಾರಮಯ ಅಂದಕಾರಸ್ತಿತಿ ಅಂದಕಾಱ ಅಂದಕೂಪ ಅಂದಗಾತಿ ಅಂದಗಾರ ಅಂದಗಾರ್ತಿ ಅಂದಗಾಱ ಅಂದಗಾಱಿಕೆ ಅಂದಗೆಡಿಸು ಅಂದಗೆಡು ಅಂದಗೆಯ್ಯು ಅಂದಗೆಯ್ಯುಗೆ ಅಂದಗೇಡಿ ಅಂದಗೇಡಿಗಳು ಅಂದಗೇಡಿತನ ಅಂದಗೊಳಿಕೆ ಅಂದಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂದಗೊಳಿಸು ಅಂದಗೊಳಿಸುವ ಅಂದಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತು ಅಂದಗೊಳಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಂದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಂದಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅಂದಗೊಳ್ಳು ಅಂದಗೊಳ್ಳುವೆಡೆ ಅಂದಚಂದವಿಲ್ಲದ ಅಂದಚಂದೆಣಿಕ ಅಂದಣ ಅಂದಣಗಳು ಅಂದತಮಸ್ಸು ಅಂದತಾಮಿಸ್ರ ಅಂದತ್ವ ಅಂದದ ಅಂದದ ಅಂಗಡಿ ಅಂದದ ಕಯ್ಬರಹ ಅಂದದರಿಮೆ ಅಂದದರಿಮೆಗಳು ಅಂದನೃಪನಂದನ ಅಂದಮಾರಯ್ಯ ಅಂದಮಾಸಲ್ ಅಂದರ ಲಿಪಿ ಅಂದರಾಯ ಅಂದರು ಅಂದರೆ ಅಂದಳ ಅಂದಳಗಳು ಅಂದವಾಗಿ ಅಂದವಾಗಿ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆ ಉಡಿಸು ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣು ಅಂದವಾಗು ಅಂದವಾದ ಅಂದವಾದ ಉಡುಗೆ ಅಂದವಾದ ಗವಿ ಅಂದವಾದ ಗವಿಗಳು ಅಂದವಾದ ಮಯ್ಕಟ್ಟಿನ ಅಂದವಾದ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಅಂದವಾದುದು ಅಂದವಿಗ ಅಂದವಿಲ್ಲದ ಅಂದವಿಸಿದ ಅಂದವಿಸು ಅಂದವುಳ್ಳವನು ಅಂದವೇರು ಅಂದಶ್ರದ್ದೆ ಅಂದಶ್ರದ್ದೆಗಳು ಅಂದಾಜಿನ ಅಂದಾಜು ಅಂದಾಜು ಕಟ್ಟಲಾಗದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಅಂದಾಜು ಮೂಲವೆಚ್ಚ ಅಂದಾಜುಗಳು ಅಂದಾಜುಮಾಡು ಅಂದಾದಿ ಅಂದಾದುಂದಿಯ ಅಂದಾದುಂಧಿಯ ಅಂದಾನುಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಂದಾಬಿಮಾನದ ಅಂದಾಬಿಮಾನಿ ಅಂದಾಬಿಮಾನಿಗಳು ಅಂದಾಲೀ ಅಂದಿ ಅಂದಿಕೆ ಅಂದಿಪುನಾರು ಮರ ಅಂದಿಹುೞ ಅಂದು ಅಂದು ಇಂದು ಮುಂದು ಅಂದುಕ ಅಂದುಕೊ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳು ಅಂದುಗು ಅಂದುಗೆ ಅಂದುಗೆಗಳು ಅಂದುಗೆಯ ನಾದ ಅಂಧ ಅಂಧ ವ್ಯಾಮೋಹ ಹೊಂದು ಅಂಧಕ ಅಂಧಕಜಾತರು ಅಂಧಕನಸುತ ಅಂಧಕರಯ್ವರು ಅಂಧಕರೈವರು ಅಂಧಕಾರ ಅಂಧಕಾರ ಯುಗ ಅಂಧಕಾರದ ಅಂಧಕಾರದ ನಿವಾರಣೆ ಅಂಧಕಾರಮಯ ಅಂಧಕಾರಸ್ಥಿತಿ ಅಂಧಕಿ ಅಂಧಕೂಪ ಅಂಧಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಧತಮಸ್ಸು ಅಂಧತಾಮಿಸ್ರ ಅಂಧತ್ವ ಅಂಧನೃಪ ಅಂಧನೃಪನಂದನ ಅಂಧರ ಲಿಪಿ ಅಂಧರಾಯ ಅಂಧರು ಅಂಧವಾದುದು ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಗಳು ಅಂಧಾನುಕರಣ ಮಾಡುವ ಅಂಧಾಭಿಮಾನದ ಅಂಧಾಭಿಮಾನಿ ಅಂಧಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಂಧಾಲೀ ಅಂಧು ಅಂಧುಕವರ್ಣ ಅಂಧ್ರ ಅಂಪಕ ಅಂಪಯ್ರು ಅಂಪಯ್ರುಗಳು ಅಂಪಯ್ರ್ ಆಗು ಅಂಪು ಅಂಪೈರು ಅಂಪೈರುಗಳು ಅಂಪೈರ್ ಆಗು ಅಂಬ ಅಂಬಕ ಅಂಬಕಗಳು ಅಂಬಕತ್ರಯ ಅಂಬಕತ್ರಯಗಳು ಅಂಬಕಳ ಅಂಬಕಳಿ ಅಂಬಕವಾರಿ ಅಂಬಗ ಅಂಬಗಾಲು ಅಂಬಟ ಅಂಬಟೆ ಅಂಬಟೆಗಳು ಅಂಬತ್ತಕ್ಕಿನಾಡು ಅಂಬರ ಅಂಬರ ಚುಂಬಿ ಬವನ ಅಂಬರ ಚುಂಬಿ ಬವನಗಳು ಅಂಬರ ಚುಂಬಿ ಭವನ ಅಂಬರ ಚುಂಬಿ ಭವನಗಳು ಅಂಬರಕೇಳಿ ಅಂಬರಕೇಳಿಗಳು ಅಂಬರಕೇಶ ಅಂಬರಕೇಶಗಳು ಅಂಬರಗಳು ಅಂಬರಗ್ಗಣೆ ಅಂಬರಗ್ಗಣೆಗಳು ಅಂಬರಗ್ಗವಣಿ ಅಂಬರಗ್ಗವಣಿಗಳು ಅಂಬರತಲ ಅಂಬರತಳ ಅಂಬರಮಣಿ ಅಂಬರಮಣಿಗಳು ಅಂಬರಮಾನಿ ಅಂಬರಮಾನಿಗಳು ಅಂಬರರಾಜ ಅಂಬರಾಂಬರ ಅಂಬರಾಂಬರಗಳು ಅಂಬರಾದಿಪ ಅಂಬರಾದೀಶ್ವರ ಅಂಬರಾದ್ಯರು ಅಂಬರಾಧಿಪ ಅಂಬರಾಧೀಶ್ವರ ಅಂಬರೀಶ ಅಂಬರೀಶವರದ ಅಂಬರೀಷ ಅಂಬರೀಷಕ ಅಂಬರೇಶ ಅಂಬಲ ಅಂಬಲಗಳು ಅಂಬಲಿ ಅಂಬಲಿ ಮೀನು ಅಂಬಲಿ ಮೀನುಗಳು ಅಂಬಳ ಅಂಬಳಿಕ್ಕು ಅಂಬಷ್ಟ ಅಂಬಷ್ಠ ಅಂಬಾ ಅಂಬಾಡಿಯೆಲೆ ಅಂಬಾಡೆ ಅಂಬಾಬವಾನ ಅಂಬಾಭವಾನ ಅಂಬಾರಿ ಅಂಬಾರಿಗಳು ಅಂಬಾರೆ ಅಂಬಿ ಅಂಬಿಕಾ ಅಂಬಿಕಾಪತಿ ಅಂಬಿಕಾಯೋಗಿ ಗುಣಗಳು ಅಂಬಿಕಾರಮಣ ಅಂಬಿಕೆ ಅಂಬಿಗ ಅಂಬಿಗರು ಅಂಬಿಗರುಗಳು ಅಂಬಿಗಳು ಅಂಬಿಗಾರ ಅಂಬಿಗಾಱ್ ಅಂಬಿಗಿತ್ತಿ ಅಂಬಿನ ಹೊಡೆತ ಅಂಬಿಲ ಅಂಬಿಲೆ ಅಂಬು ಅಂಬುಕಂಡಿ ಅಂಬುಕಂಡಿಗಳು ಅಂಬುಕಣ ಅಂಬುಕಣಗಳು ಅಂಬುಗ ಅಂಬುಗಂಡಿ ಅಂಬುಗಂಡಿಗಳು ಅಂಬುಗದ್ನ್ಯ ಅಂಬುಗಳು ಅಂಬುಗಾಲು ಅಂಬುಗುಳ್ಳೆ ಅಂಬುಚರ ಅಂಬುಚರಗಳು ಅಂಬುಜ ಅಂಬುಜನಾಬ ಅಂಬುಜನಾಭ ಅಂಬುಜನೇತ್ರ ಅಂಬುಜಪಾಣಿ ಅಂಬುಜಬಂದು ಅಂಬುಜಬಂಧು ಅಂಬುಜಬವ ಅಂಬುಜಬವವಿನುತ ಅಂಬುಜಭವ ಅಂಬುಜಭವವಿನುತ ಅಂಬುಜಮಿತ್ರತನಯ ಅಂಬುಜಮಿತ್ರಸುತ ಅಂಬುಜವಲ್ಲಿ ಅಂಬುಜಷಂಡ ಅಂಬುಜಸಂಬವ ಅಂಬುಜಸಂಭವ ಅಂಬುಜಾ ಅಂಬುಜಾಂಬಕ ಅಂಬುಜಾಕರ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿ ಅಂಬುಜಾಪ್ತ ಅಂಬುಜಾರಿ ಅಂಬುಜಾರಿದರ ಅಂಬುಜಾರಿಧರ ಅಂಬುಜಾಲಯಪತಿ ಅಂಬುಜಾಸನ ಅಂಬುಜೋದ್ಬವಪಿತ ಅಂಬುಜೋದ್ಭವಪಿತ ಅಂಬುದ ಅಂಬುದಗಳು ಅಂಬುದರ ಅಂಬುದಾಗಮ ಅಂಬುದಿ ಅಂಬುದಿಗಳು ಅಂಬುಧರ ಅಂಬುಧಿ ಅಂಬುಧಿಗಳು ಅಂಬುರುಹ ಅಂಬುರುಹಗಳು ಅಂಬುರುಹನಾಬ ಅಂಬುರುಹನಾಭ ಅಂಬುರುಹಸಖ ಅಂಬುರುಹಾಸನ ಅಂಬುರುಹೋದ್ಬವ ಅಂಬುರುಹೋದ್ಭವ ಅಂಬುಲಾಕುಳ ಅಂಬುಲಿ ಅಂಬುವಾರಾಸಿ ಅಂಬುವಾಹಿನಿ ಅಂಬುಶಾಯಿ ಅಂಬೃಣೀದೇವಿ ಅಂಬೆ ಅಂಬೆಗಾಲಿಕ್ಕುವಿಕೆ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡು ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತಾ ಹೋಗು ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವಿಕೆ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವಿಕೆಗಳು ಅಂಬೆಗಾಲು ಅಂಬೆಗಾಲ್ ಅಂಬೆರ‍್ಪು ಅಂಬೆಹಳದಿ ಅಂಬೇ ಅಂಬೇಗಾಲು ಅಂಬೋಜ ಅಂಬೋಜಗಳು ಅಂಬೋಣ ಅಂಬೋಣಗಳು ಅಂಬೋದಿ ಅಂಬೋದಿಶಯನ ಅಂಬೋನಿದಿ ಅಂಬೋರುಹ ಅಂಬೋರುಹಗಳು ಅಂಬೋಹ ವೀದಿ ಅಂಬೋಹ ವೀದಿಗಳು ಅಂಬ್ಯಾ ಅಂಬ್ರಣಿ ಅಂಭೃಣೀದೇವಿ ಅಂಭೋಜ ಅಂಭೋಜಗಳು ಅಂಭೋಜಾತ ಅಂಭೋದ ಅಂಭೋದಿ ಅಂಭೋಧಿ ಅಂಭೋಧಿನಿ ಅಂಭೋಧಿಶಯನ ಅಂಭೋನಿಧಿ ಅಂಭೋರುಹ ಅಂಭೋರುಹಗಳು ಅಂಭೋಹ ವೀಧಿ ಅಂಭ್ರಣಿ ಅಂಭ್ರಣಿಗಳು ಅಂಶ ಅಂಶಕ ಅಂಶಕಾಲಿಕ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಂಶಗಳು ಅಂಶತಃ ಕಾಣು ಅಂಶಾಂಶೆ ಅಂಶಿಗೆ ಅಂಶು ಅಂಶುಕ ಅಂಶುಗಳು ಅಂಶುಮಂತ ಅಂಶುಮತಿ ಅಂಶುಮನ್ತ ಅಂಶುಮಾನ್ ಅಂಶುಮಾಲಿ ಅಂಶೆ ಅಂಸ ಅಂಸಗಳು ಅಂಸಲ ಅಂಹಾ ಅಕ ಅಕಂಡ ಅಕಂಡತೆ ಅಕಂಡಯ್ಕ ಅಕಂಡಲೇಶ ಅಕಂಡವಾಗಿರುವ ಅಕಂಡಶಿಲೆ ಅಕಂಡಶಿಲೆಗಳು ಅಕಂಡೈಕ ಅಕಚೆ ಅಕಟ ಅಕಟಕಟ ಅಕಟವಿಕಟ ಅಕಟಾ ಅಕಣಾಶ್ಮಕಾಯ ಅಕಣ್ಡ ಅಕಣ್ಡತೆ ಅಕಣ್ಡಯ್ಕ ಅಕಣ್ಡಲೇಶ ಅಕಣ್ಡವಾಗಿರುವ ಅಕಣ್ಡಶಿಲೆ ಅಕಣ್ಡಶಿಲೆಗಳು ಅಕಣ್ಡೈಕ ಅಕರ ಅಕರಾಸ್ತೆ ಅಕರ್ತವ್ಯ ಅಕರ್ಮ ಅಕರ್ಮಕ ಅಕಲಂಕ ಅಕಲಙ್ಕ ಅಕಲಮ್ಕ ಅಕಲಾಯ ಅಕಲ್ಮಷ ಅಕಳಂಕ ಅಕಳಸಕಳ ಅಕವಿ ಅಕಸಾಲ ಅಕಸಾಲಿಕೆ ಅಕಸಾಲಿಗ ಅಕಸಾಲೆ ಅಕಸಾಲೆದಾಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಟನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಗಟನೆಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಘಟನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಘಟನೆಗಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೇಟಿಯಾಗು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಭೇಟಿಯಾಗು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಕಾಣು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ತು ಅಕಸ್ಮಿಕಲಾಭ ಅಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಗು ಅಕಾಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಅಕಾದ್ಯ ಅಕಾರಣ ಅಕಾರಣಗಳು ಅಕಾರಣವಾದ ಅಕಾರತು ಅಕಾರಾದಿ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆ ಅಕಾರಾದಿ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಗಳು ಅಕಾರಾದಿ ಕ್ರಮ ಅಕಾರಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸು ಅಕಾರಾದಿಯಾದ ಅಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯಗಳು ಅಕಾಲ ಅಕಾಲ ಪ್ರವ್ಡ ಅಕಾಲ ಪ್ರವ್ಢ ಅಕಾಲ ಪ್ರೌಡ ಅಕಾಲ ಪ್ರೌಢ ಅಕಾಲ ಮರಣ ಅಕಾಲಗಳು ಅಕಾಲದ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಬವಿಸಿದ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಬವಿಸಿದ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಭವಿಸಿದ ಅಕಾಲಪ್ರಸವ ಅಕಾಲಪ್ರಸವಗಳು ಅಕಾಲವರ್ಷ ಅಕಾಲಿಕ ಅಕಾಲಿಕ ಜನನದ ಅಕಾಲಿಕ ತಮಾಷೆ ಅಕಾಲಿಕ ತಮಾಷೆಗಳು ಅಕಾಲಿಕ ವಿನೋದ ಅಕಾಲಿಕ ವಿನೋದಗಳು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಕಾಲಿಕವಾದ ಅಕಿ ಅಕಿಂಚನ ಅಕಿಂಚನಗಳು ಅಕಿಂಚನ್ಯ ಅಕಿಞ್ಚನ ಅಕಿಲ ಅಕಿಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಕಿಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪ್ರಪಞ್ಚದ ಅಕಿಳ ಅಕಿಳಕಿಳ ಅಕಿಳಗಳು ಅಕುಟಿಲ ಅಕುಟಿಲರು ಅಕುಟಿಲರುಗಳು ಅಕುಟಿಲಾತ್ಮಕ ಅಕುಲ ಅಕುಳನಾಥ ಅಕುಳಿಕೆ ಅಕುಶಲ ಅಕುಶಲವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಕುಶಲಿ ಅಕುಶಲಿಗಳು ಅಕೂಪಾರ ಅಕೃತಕ ಅಕೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲ ಅಕೃತ್ಯಗಳ ಮೂಲಗಳು ಅಕೃತ್ಯಶತ ಅಕೃತ್ರಿಮ ಅಕೃತ್ರಿಮ ಕಾರ್ಯ ಅಕೃತ್ರಿಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಕೃತ್ರಿಮತೆ ಅಕೃಷ್ಣಕರ್ಮ ಅಕೇಂದ್ರೀಯ ಅಕೇನ್ದ್ರೀಯ ಅಕೊ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕಂಗಳ್ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಅಕ್ಕಂದಿರುಗಳು ಅಕ್ಕಂದಿರ್ ಅಕ್ಕಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಚ್ಚು ಅಕ್ಕಜ ಅಕ್ಕಜಗಳು ಅಕ್ಕಟ ಅಕ್ಕಟಗಳು ಅಕ್ಕಟಾ ಅಕ್ಕಟೆ ಅಕ್ಕಟೆ ಮೋಸಹೋಗಬಲ್ಲ ಅಕ್ಕಟೆಗಳು ಅಕ್ಕಟೆಗೊಳಿಸು ಅಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕಡಗಳು ಅಕ್ಕಡಿ ಅಕ್ಕಡಿಗಳು ಅಕ್ಕಡೆ ಅಕ್ಕದಾಮ ಅಕ್ಕನ್ದಿರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರುಗಳು ಅಕ್ಕಬ ಅಕ್ಕಮಾಲೆ ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಅಕ್ಕರ ಅಕ್ಕರಗಳು ಅಕ್ಕರತಿ ಅಕ್ಕರತೆ ಅಕ್ಕರಮಾಲೆ ಅಕ್ಕರಮಾಲೆಗಳು ಅಕ್ಕರಿಕೆ ಅಕ್ಕರಿಗ ಅಕ್ಕರು ಅಕ್ಕರೆ ಅಕ್ಕರೆ ತೋರಿಸುವುದು ಅಕ್ಕರೆ ತೋರು ಅಕ್ಕರೆಗಳು ಅಕ್ಕರೆಗೆ ಒಳಗಾಗು ಅಕ್ಕರೆಯ ಅಕ್ಕರೆಯವನಾಗು ಅಕ್ಕರೆಯವಳಾಗು ಅಕ್ಕರ್ ಅಕ್ಕಱ ಅಕ್ಕಱು ಅಕ್ಕಱೆ ಅಕ್ಕಱ್ ಅಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಳಿಕೆ ಅಕ್ಕಳಿಸು ಅಕ್ಕಳೆ ಅಕ್ಕಳೆಗಳು ಅಕ್ಕಳ್ ಅಕ್ಕಸ ಅಕ್ಕಸರಳಿ ಅಕ್ಕಸಾಲ ಅಕ್ಕಸಾಲಿ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಕೆ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ಚಿಮುಟ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗನ ಚಿಮುಟಗಳು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರುಗಳು ಅಕ್ಕಸಾಲೆ ಅಕ್ಕಾಡು ಅಕ್ಕಾವರು ಅಕ್ಕಿ ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರು ಅಕ್ಕಿಕಾಳು ಅಕ್ಕಿಗಚ್ಚು ಅಕ್ಕಿಗೆತಿರುಗುವವ ಅಕ್ಕಿಪಡಿ ಅಕ್ಕಿಸು ಅಕ್ಕು ಅಕ್ಕುಗೆ ಅಕ್ಕುಡಿಸು ಅಕ್ಕುಮಿಕ್ಕು ಅಕ್ಕುಲಿಗ ಅಕ್ಕುಳಿಕೆ ಅಕ್ಕುಳಿಸು ಅಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕೋರು ಅಕ್ಯಾತಿ ಅಕ್ರಮ ಅಕ್ರಮ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡು ಅಕ್ರಮ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳ ಅಕ್ರಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಕ್ರಮ ನಿರೋಧ ಅಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡು ಅಕ್ರಮ ಬಂದೂಕು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಕ್ರಮ ಬನ್ದೂಕು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರ ಅಕ್ರಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಕ್ರಮ ಸಂತಾನ ಅಕ್ರಮ ಸಂತಾನಗಳು ಅಕ್ರಮ ಸಂಪಾದನೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂದ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂದ ಮಾಡು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂದಗಳು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಮಾಡು ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಕ್ರಮ ಸನ್ತಾನ ಅಕ್ರಮ ಸನ್ತಾನಗಳು ಅಕ್ರಮ ಸಮ್ಬನ್ದ ಅಕ್ರಮ ಸಮ್ಬನ್ದ ಮಾಡು ಅಕ್ರಮ ಸಮ್ಬನ್ದಗಳು ಅಕ್ರಮ ಸಮ್ಬನ್ಧ ಅಕ್ರಮ ಸಮ್ಬನ್ಧ ಮಾಡು ಅಕ್ರಮ ಸಮ್ಬನ್ಧಗಳು ಅಕ್ರಮ ಸುಪರ್ದು ಅಕ್ರಮ ಸುಫರ್ದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಳನುಗ್ಗುವುದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ತಿದ್ದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊ ಅಕ್ರಮವಾದುದು ಅಕ್ರಮಸಾಗಣೆ ಮಾಡು ಅಕ್ರೂರ ಅಕ್ರೂರಜ ಅಕ್ರೂರನ ಮಗ ಅಕ್ರೂರವರದ ಅಕ್ರೆಷನ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಕ್ರೋಟದ ಮರ ಅಕ್ರೋಟದ ಮರಗಳು ಅಕ್ರೋಟುಕಾಯಿ ಅಕ್ರೋಟುಕಾಯಿಗಳು ಅಕ್ರೋಡ ಅಕ್ರೋಧ ಅಕ್ಲೂಡಣೆ ಅಕ್ಲೇಶ ಅಕ್ಳರಾಕಾರ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ ಅಕ್ಷ ಅಕ್ಷಕುವರ ಅಕ್ಷತ ಅಕ್ಷತನಾರಿಯರು ಅಕ್ಷತನಾರಿಯರುಗಳು ಅಕ್ಷತನಾರೇರು ಅಕ್ಷತಯೋನಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಕ್ಷತಾ ಅಕ್ಷತೆ ಅಕ್ಷಪುಟ ಅಕ್ಷಮಣ ಅಕ್ಷಮಾಲೆ ಅಕ್ಷಮಾಲೆಗಳು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾದ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾದಗಳು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ದಂಡ ಅಕ್ಷಮ್ಯ ದಣ್ಡ ಅಕ್ಷಯ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಕ್ಷಯಪಾತ್ರೆ ಅಕ್ಷಯಮಣಿ ಅಕ್ಷಯಮಣಿಗಳು ಅಕ್ಷಯವಂತ ಅಕ್ಷಯವನ್ತ ಅಕ್ಷಯವಾದ ಅಕ್ಷರ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತವ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತವನು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿತವಳು ಅಕ್ಷರ ಗಾತ್ರ ಅಕ್ಷರ ನಕ್ಷೆ ಅಕ್ಷರ ಪುಂಜ ಅಕ್ಷರ ಪುಂಜಗಳು ಅಕ್ಷರ ಪುಞ್ಜ ಅಕ್ಷರ ಪುಞ್ಜಗಳು ಅಕ್ಷರ ಬಾರದ ಅಕ್ಷರ ಸಂಕೇತ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಕ್ಷರ ಸಙ್ಕೇತ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಕ್ಷರಜ್ಞ ಅಕ್ಷರಪಲ್ಲಟ ಅಕ್ಷರಪುರುಷ ಅಕ್ಷರಬ್ರಹ್ಮಯೋಗ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಗಳು ಅಕ್ಷರಲೋಪ ಅಕ್ಷರಲೋಪಗಳು ಅಕ್ಷರಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಕ್ಷರಶಃ ಭಾಷಾಂತರ ಅಕ್ಷರಶೈಲಿ ಅಕ್ಷರಸ್ತ ಅಕ್ಷರಸ್ತರು ಅಕ್ಷರಸ್ತರುಗಳು ಅಕ್ಷರಸ್ಥ ಅಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅಕ್ಷರಸ್ಥರುಗಳು ಅಕ್ಷರಾಕಾರ ಅಕ್ಷರಾಕಾರಗಳು ಅಕ್ಷರಾನುಕ್ರಮ ಅಕ್ಷರಾನುಗುಣವಾದ ಜೋಡಣೆ ಅಕ್ಷರಿ ಅಕ್ಷರೇಡ್ಯ ಅಕ್ಷರೇಢ್ಯ ಅಕ್ಷಸರ ಅಕ್ಷಸರಗಳು ಅಕ್ಷಾಂತ ಫಲ ಅಕ್ಷಾವಳಿ ಅಕ್ಷಿ ಅಕ್ಷಿಗಳು ಅಕ್ಷಿತಜ್ಞ ಅಕ್ಷಿತ್ರಯ ಅಕ್ಷಿದೋಲನ ಅಕ್ಷಿಪಟಲ ಅಕ್ಷಿಪಟಲಗಳು ಅಕ್ಷಿವಿಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಷಿವೈದ್ಯ ಅಕ್ಷುಬ್ದ ಅಕ್ಷುಬ್ದತೆ ಅಕ್ಷುಬ್ಧ ಅಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಅಕ್ಷೋಟ ಅಕ್ಷೋಭ್ಯ ಅಕ್ೞರಾಕಾರ ಅಖಂಡ ಅಖಂಡಣ ಅಖಂಡತೆ ಅಖಂಡಯ್ಕ ಅಖಂಡಲದ್ರುಮ ಅಖಂಡಲೇಶ ಅಖಂಡವಾಗಿರುವ ಅಖಂಡಶಿಲೆ ಅಖಂಡಶಿಲೆಗಳು ಅಖಂಡೈಕ ಅಖಣಾಶ್ಮಕಾಯ ಅಖಣ್ಡ ಅಖಣ್ಡತೆ ಅಖಣ್ಡಯ್ಕ ಅಖಣ್ಡಲದ್ರುಮ ಅಖಣ್ಡಲೇಶ ಅಖಣ್ಡವಾಗಿರುವ ಅಖಣ್ಡಶಿಲೆ ಅಖಣ್ಡಶಿಲೆಗಳು ಅಖಣ್ಡೈಕ ಅಖರ್ವ ಅಖಾಡ ಅಖಾದ್ಯ ಅಖಿನ್ನ ಅಖಿಲ ಅಖಿಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಖಿಲ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪ್ರಪಞ್ಚದ ಅಖಿಳ ಅಖಿಳಖಿಳ ಅಖೈರಿನ ಅಖ್ಯಾತಿ ಅಗ ಅಗಕುಲವನ ಅಗಕೂಟ ಅಗಕೂಟಗಳು ಅಗಗಟ್ಟ ಅಗಘಟ್ಟ ಅಗಚಾಟಲು ಅಗಚು ಅಗಚೆ ಅಗಜಾತೆ ಅಗಜೆನಂದನ ಅಗಜೆನನ್ದನ ಅಗಟಿತ ಅಗಡು ಅಗಣಿ ಅಗಣಿಗಳು ಅಗಣಿತ ಅಗಣಿತಪಾದ ಅಗಣಿಹಾಕು ಅಗಣ್ಯ ಅಗತೆ ಅಗತೆಹೊಲ ಅಗತ್ಯ ಅಗತ್ಯ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಅಗತ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರು ಅಗತ್ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊನ್ದಿರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿನ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರಯ್ಸು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸು ಅಗತ್ಯಗಳು ಅಗತ್ಯತೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದ ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರಯ್ಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿಸು ಅಗತ್ಯವಾಗು ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾಲ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಗತ್ಯವಾದದ್ದು ಅಗತ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಾದುದನ್ನು ಪೂರಯ್ಸುವ ಅಗತ್ಯವಾದುದನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಗತ್ಯವಾದುದು ಅಗತ್ಯವಿರು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನಮೂದಿಸು ಅಗತ್ಯವೆನ್ದು ನಮೂದಿಸು ಅಗದ ಅಗದ ತಂತ್ರ ಅಗದಂಕರ ಅಗದಙ್ಕರ ಅಗಪೆ ಅಗಪೆಗಳು ಅಗಮ್ಯ ಅಗಮ್ಯಗೋಚರ ಅಗರ ದಿಂಡಿನಮಾರಿ ಅಗರಾಣಿ ಅಗರಿ ಅಗರು ಅಗರುದ್ದ ಅಗರ್ತಲ ಅಗರ್ತೆ ಅಗಲ ಅಗಲ ಅಲಗಿನ ಕತ್ತಿ ಅಗಲ ಅಳತೆ ಅಗಲ ಮಾಡು ಅಗಲ ಹಾದಿ ಅಗಲಕಿರಿದಾಗಿಸು ಅಗಲಕಿರಿದಾದ ಅಗಲಗೊಳಿಸಿದ ಅಗಲದ ಅಗಲದ ಅಳತೆ ಅಗಲದ ಅಳತೆಗಳು ಅಗಲಳತೆ ಅಗಲವಾಗಿ-ಬಿಚ್ಚಿದ ಅಗಲವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆ ಅಗಲವಾಗಿ ತೆರೆದಿರು ಅಗಲವಾಗಿಸು ಅಗಲವಾಗು ಅಗಲವಾದ ಅಗಲವಾದ ಕಣ್ಣು ಅಗಲವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವಳು ಅಗಲವಾದ ಕರೆ ಅಗಲವಾದ ಕರೆಗಳು ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಅಗಲವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಗಲವಾದ ಬಳೆ ಅಗಲವಾದ ಹಲಗೆ ಅಗಲವಾದ ಹಲಗೆಗಳು ಅಗಲವಾದುದು ಅಗಲಿಕೆ ಅಗಲಿಚು ಅಗಲಿಡು ಅಗಲಿತು ಅಗಲಿತ್ತು ಅಗಲಿದ ಅಗಲಿಸಬಲ್ಲ ಅಗಲಿಸಲಾಗದ ಅಗಲಿಸು ಅಗಲಿಸುವುದು ಅಗಲು ಅಗಲುಗಳು ಅಗಲುವಿಕೆ ಅಗಲುವಿಕೆಗಳು ಅಗಲ್ ಅಗಲ್ಕೆ ಅಗಲ್ಚು ಅಗಲ್ದ್ ಅಗಳ ಅಗಳಂತಿ ಅಗಳತ ಅಗಳತೆ ಅಗಳನ್ತಿ ಅಗಳಿ ಅಗಳಿಗಳು ಅಗಳಿಸು ಅಗಳು ಅಗಳು ಮಾಡುವಿಕೆ ಅಗಳುಗಳು ಅಗಳೆ ಅಗಳ್ ಅಗಳ್ತೆ ಅಗವಿದೂರ ಅಗವೃಂದ ಅಗವೃನ್ದ ಅಗವ್ರವ ಅಗವ್ರವ ತೋರು ಅಗವ್ರವತೋರು ಅಗವ್ರವದ ಅಗವ್ರವದಿಂದ ಕಾಣು ಅಗವ್ರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸು ಅಗವ್ರವದಿನ್ದ ಕಾಣು ಅಗವ್ರವದಿನ್ದ ವರ್ತಿಸು ಅಗಶಮನ ಅಗಸ ಅಗಸಂಹರಣ ಅಗಸಗಿತ್ತಿ ಅಗಸತಿ ಅಗಸನ ಅಂಗಡಿ ಅಗಸನ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಗಸನ ಅಙ್ಗಡಿ ಅಗಸನ ಅಙ್ಗಡಿಗಳು ಅಗಸನ ಹೆಂಡತಿ ಅಗಸನಂಗಡಿ ಅಗಸನಂಗಡಿಗಳು ಅಗಸನಙ್ಗಡಿ ಅಗಸನಙ್ಗಡಿಗಳು ಅಗಸರು ಅಗಸವೊಯ್ಲು ಅಗಸಾಲ ಅಗಸಾಲಿಗ ಅಗಸಾಲೆ ಅಗಸಿ ಅಗಸಿಗ ಅಗಸೆ ಅಗಸೆ ಬಾಗಲು ಅಗಸೆ ಬಾಗಿಲು ಅಗಸೆ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಅಗಸ್ತ್ಯ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಗಸ್ತ್ಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿ ಅಗಸ್ತ್ಯಮುನಿಗಳು ಅಗಹರ ಅಗಹಾರಿಣಿ ಅಗಾಗ್ರ ಅಗಾಟ ಅಗಾಡಿ ಅಗಾದ ಅಗಾದ ಅಂತರ ಅಗಾದ ಅನ್ತರ ಅಗಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಗಾದ ವೇದನೆ ಅಗಾದ ವೇದನೆಗಳು ಅಗಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಗಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಗಾದಗಾತ್ರದ ಅಗಾದತೆ ಅಗಾದತೆಗಳು ಅಗಾದರೂಪದ ಅಗಾದವಾಗಿ ಅಗಾದವಾದ ಅಗಾಧ ಅಗಾಧ ಅಂತರ ಅಗಾಧ ಅನ್ತರ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಗಾಧ ವೇದನೆ ಅಗಾಧ ವೇದನೆಗಳು ಅಗಾಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಗಾಧ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಗಾಧಗಾತ್ರದ ಅಗಾಧತೆ ಅಗಾಧರೂಪದ ಅಗಾಧವಾಗಿ ಅಗಾಧವಾದ ಅಗಾಳಿ ಅಗಾವಳಿ ಅಗಿ ಅಗಿಣಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನುವುದು ಅಗಿದು ನುರಿಸಿದ ಅಗಿನಿ ಅಗಿಯುತ್ತಿರು ಅಗಿಲ ಅಗಿಲು ಅಗಿಲ್ ಅಗಿಸೆ ಅಗುಂತಿ ಅಗುಂದಲೆ ಅಗುಣಿ ಅಗುನ್ದಲೆ ಅಗುರ್ಬು ಅಗುರ್ವ ಅಗುರ್ವು ಅಗುರ‍್ಬು ಅಗುರ‍್ವಿಸು ಅಗುರ‍್ವಿಸುಗ ಅಗುರ‍್ವಿಸುವ ಅಗುರ‍್ವು ಅಗುಲು ಅಗುಳಂತಿ ಅಗುಳನ್ತಿ ಅಗುಳಿ ಅಗುಳಿ ಹಾಕು ಅಗುಳಿಗಳು ಅಗುಳಿಸು ಅಗುಳು ಅಗುಳುಗ ಅಗುಳುಗಳು ಅಗುಳ್ ಅಗುಸು ಅಗುಸೆ ಅಗುೞಿ ಅಗುೞಿಸು ಅಗುೞ್ ಅಗುೞ್ಚು ಅಗುೞ್ದ್ ಅಗೆ ಅಗೆತ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಅಗೆತದ ಕೆಲಸಗಳು ಅಗೆದ ಅಗೆದು ತೆಗೆ ಅಗೆದು ತೋಡುವ ಯಂತ್ರ ಅಗೆದು ತೋಡುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಅಗೆದು ತೋಡುವ ಯನ್ತ್ರ ಅಗೆದು ತೋಡುವ ಯನ್ತ್ರಗಳು ಅಗೆದು ಹೊರತೆಗೆ ಅಗೆದು ಹೊರಹಾಕು ಅಗೆಯಿಸು ಅಗೆಯುವಿಕೆ ಅಗೆಯುವುದು ಅಗೆಯೆತ್ತು ಅಗೇಂದ್ರ ಅಗೇಡಿ ಅಗೇವು ಅಗೋ ಅಗೋಚರ ಅಗೋಚರ ವಿಳಾಸ ಅಗೋಚರ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಗೋಚರ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅಗೋಚರನಾದವನು ಅಗೋಚರವಾಗು ಅಗೋರ ಅಗೋರಾಫೋಬಿಯಾ ಅಗೋಷವಾದ ಅಗೌರವ ಅಗೌರವ ತೋರು ಅಗೌರವತೋರು ಅಗೌರವದ ಅಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣು ಅಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸು ಅಗೌರವದಿನ್ದ ಕಾಣು ಅಗೌರವದಿನ್ದ ವರ್ತಿಸು ಅಗ್ಗ ಅಗ್ಗಡ ಅಗ್ಗಡಲ್ ಅಗ್ಗಡಿ ಅಗ್ಗಡೆ ಅಗ್ಗಣಿ ಅಗ್ಗಣಿಗಳು ಅಗ್ಗದ ಅಗ್ಗದ ಅಲಂಕಾರ ಅಗ್ಗದ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅಗ್ಗದ ಅಲಙ್ಕಾರ ಅಗ್ಗದ ಅಲಙ್ಕಾರಗಳು ಅಗ್ಗದ ಒಡವೆ ಅಗ್ಗದ ಒಡವೆಗಳು ಅಗ್ಗದ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಅಗ್ಗದ ಹಣ ಅಗ್ಗದಧಿಕಾರಿ ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡದ್ದು ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೊಣ್ಡದ್ದು ಅಗ್ಗಪವೆಗ್ಗಡೆ ಅಗ್ಗರ ಅಗ್ಗರಜ ಅಗ್ಗರಣೆ ಅಗ್ಗಲ ಅಗ್ಗಳ ಅಗ್ಗಳಜೂರ್ ಅಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಗ್ಗಳಿಕೆ ತೋರುವ ಅಗ್ಗಳಿಕೆಗಳು ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಅಗ್ಗಳೆ ಅಗ್ಗಳೆಕಳೆತ ಅಗ್ಗಳೆಯ ಅಗ್ಗಳೆಯುಳ್ಳ ಅಗ್ಗವಣಿ ಅಗ್ಗವಣೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿಸು ಅಗ್ಗವಾದ ಅಗ್ಗಾಡಿ ಅಗ್ಗಾಡಿಕಾರ ಅಗ್ಗಾಯಿತಿ ಅಗ್ಗಾಯಿಲೆ ಅಗ್ಗಾಳಿ ಅಗ್ಗಿ ಅಗ್ಗಿಗ ಅಗ್ಗಿಟ ಅಗ್ಗಿಟಿಕೆ ಅಗ್ಗಿಟಿಕೆಗಳು ಅಗ್ಗಿಟಿಗೆ ಅಗ್ಗಿಟ್ಟಿಕೆ ಅಗ್ಗಿಟ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ಗಿಣಿ ಅಗ್ಗಿಮುಸುಡ ಅಗ್ಗಿಮೊಗ ಅಗ್ಗಿಲ್ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಕೆ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಗೆ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆಗಳು ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಗೆ ಅಗ್ಗು ಅಗ್ಗೞಿ ಅಗ್ಗೞಿಕೆ ಅಗ್ಘಣಿ ಅಗ್ಘವಣಿ ಅಗ್ನಿ ಅಗ್ನಿ ಗೆಳೆಯ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಗ್ನಿ ಪುರಾಣ ಅಗ್ನಿ ಭಯವರ್ಜನ ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶಮಾಡು ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗು ಅಗ್ನಿಕಣ ಅಗ್ನಿಕಣಗಳು ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯ ಅಗ್ನಿಕಾರ್ಯಗಳು ಅಗ್ನಿಕುಂಡ ಅಗ್ನಿಕುಂಡಗಳು ಅಗ್ನಿಕುಣ್ಡ ಅಗ್ನಿಕುಮಾರರು ಅಗ್ನಿಕೋಣ ಅಗ್ನಿಗಣ್ಣ ಅಗ್ನಿಗಣ್ಣು ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಜ ಅಗ್ನಿಜಾತ ಶಿಲೆಯ ಅಗ್ನಿತಾರೆ ಅಗ್ನಿತಾರೆಗಳು ಅಗ್ನಿತುಂಡಿ ಅಗ್ನಿದಳ ಅಗ್ನಿದಿಕ್ಕು ಅಗ್ನಿದಿವ್ಯ ಅಗ್ನಿದುರ್ಗ ಅಗ್ನಿದೇವ ಅಗ್ನಿದೇವತೆ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರ ಅಗ್ನಿನೇತ್ರಗಳು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತ ಅಗ್ನಿಪರ್ವತಗಳು ಅಗ್ನಿಪುತ್ರ ಅಗ್ನಿಪುತ್ರಿ ಅಗ್ನಿಪುರಾಣ ಅಗ್ನಿಪೂಜೆ ಅಗ್ನಿಮಂಡಲ ಅಗ್ನಿಮಣ್ಡಲ ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯ ಅಗ್ನಿಮಾನ್ದ್ಯ ಅಗ್ನಿಯ ಮಗ ಅಗ್ನಿಯ ಮಿತ್ರ ಅಗ್ನಿಯ ಮಿತ್ರರು ಅಗ್ನಿಯ ಸೈನ್ಯ ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಳು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಸದ ಅಗ್ನಿರಸ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯಂತ್ರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಯನ್ತ್ರ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾದನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಾಧನ ಅಗ್ನಿಷ್ಟಗೆ ಅಗ್ನಿಷ್ಟಿಕ ಅಗ್ನಿಷ್ಠಗೆ ಅಗ್ನಿಸಖ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿಸು ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶದ ಅಪರಾದ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶದ ಅಪರಾದಗಳು ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶದ ಅಪರಾಧ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶದ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶವಾದ ಅರಣ್ಯ ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶವಾದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಅಗ್ನಿಹೊರತಾಗಿ ಮೇಲಣ ಭೂತದಿಂದಲೇ ದೇಹ ಧಾರಣ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಗಳು ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಗಳು ಅಗ್ನ್ಯುತ್ಪಾತ ಅಗ್ರ ಅಗ್ರ ಪಿಂಡಿಕದೋಷ ಅಗ್ರ ಬಾಗ ಅಗ್ರ ಬಾಗಗಳು ಅಗ್ರ ಭಾಗ ಅಗ್ರ ಭಾಗಗಳು ಅಗ್ರಕಾರ್ಮಿಕ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು ಅಗ್ರಗಣ್ಯರುಗಳು ಅಗ್ರಗಾಮಿ ಅಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಅಗ್ರಚಾರ ಅಗ್ರಚಾರರು ಅಗ್ರಜ ಅಗ್ರಜರು ಅಗ್ರಜರುಗಳು ಅಗ್ರಜಳು ಅಗ್ರಣಿ ಅಗ್ರತೆ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿ ಅಗ್ರಪಂಕ್ತಿಗಳು ಅಗ್ರಪಙ್ಕ್ತಿ ಅಗ್ರಪಙ್ಕ್ತಿಗಳು ಅಗ್ರಬಾಗ ಅಗ್ರಬಾಗಗಳು ಅಗ್ರಬಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಬಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪತಾಕೆ ಅಗ್ರಭಾಗ ಅಗ್ರಭಾಗ ಹಾರಿತ್ವ ಅಗ್ರಭಾಗಗಳು ಅಗ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪತಾಕೆ ಅಗ್ರಮಹಿಷಿ ಅಗ್ರರು ಅಗ್ರಲೇಕನ ಅಗ್ರಲೇಕನಗಳು ಅಗ್ರಲೇಖನ ಅಗ್ರಲೇಖನಗಳು ಅಗ್ರಸಾಲೆ ಅಗ್ರಸಾಲೆಗಳು ಅಗ್ರಸ್ತಾನ ಅಗ್ರಸ್ತಾನಗಳು ಅಗ್ರಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವಿಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಗಳು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಿಕೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಿಕೆ ಅಗ್ರಹಾರ ಅಗ್ರಹಾರಗಳು ಅಗ್ರಾಭಿಸಾರಿ ಅಗ್ರಾಭಿಸಾರಿ ಅನುಕ್ರಮತೆ ಅಗ್ರಾಮ್ಯ ಅಗ್ರಾಮ್ಯತೆ ಅಗ್ರಾಸನ ಅಗ್ರಾಸನಗಳು ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅಗ್ರಾಹ್ಯರು ಅಗ್ರಾಹ್ಯರುಗಳು ಅಗ್ರಿಮ ಅಗ್ರೇಶ್ವರ ಅಗ್ರೇಸರ ಅಗ್ರೇಸರರು ಅಗ್ರೇಸರರುಗಳು ಅಗ್ರೋದಕ ಅಗ್ರೋದಕರು ಅಗ್ರೋದಕರುಗಳು ಅಗ್ರ್ಯ ಅಗೞತ ಅಗೞತೆ ಅಗೞಿ ಅಗೞಿಸು ಅಗೞ್ ಅಗೞ್ತೆ ಅಗೞ್ದ್ ಅಘ ಅಘಕರಿಗೆಕೇಸರಿ ಅಘಕುಲವನ ಅಘಕೂಟ ಅಘಕೂಟಗಳು ಅಘಟಿತ ಅಘಣಿ ಅಘಮರ್ಷಣ ಅಘರು ಅಘರುದ್ಧ ಅಘವಿದೂರ ಅಘವೃಂದ ಅಘವೃಂದಗಳು ಅಘವೃನ್ದ ಅಘವೃನ್ದಗಳು ಅಘಶಮನ ಅಘಶಮನಗಳು ಅಘಸಂಹರಣ ಅಘಸಂಹರಣಗಳು ಅಘಹರ ಅಘಹರಗಳು ಅಘಹಾರಿಣಿ ಅಘಾಟ ಅಘಾಳಿ ಅಘಾವಳಿ ಅಘು ಅಘುಟನ ಅಘುಟಿತ ಅಘೋರ ಅಘೋರ ಮುಖ ಅಘೋಷವಾದ ಅಘ್ಯ ಅಘ್ಯ ಅಷ್ಟ ಗಂಧ ಅಘ್ಯಾಷ್ಟಗಂಧ ಅಙ್ಕ ಅಙ್ಕಕಾತಿ ಅಙ್ಕಕಾರ್ತಿ ಅಙ್ಕಕಾಱ ಅಙ್ಕಗಣಿತ ಅಙ್ಕಗಣಿತಗಳು ಅಙ್ಕಗಳಾಗಿ ವಿಬಾಗಿಸು ಅಙ್ಕಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸು ಅಙ್ಕಗಳು ಅಙ್ಕಗಾಱ ಅಙ್ಕಙ್ಗುಡು ಅಙ್ಕಙ್ಗೊಳ್ ಅಙ್ಕಣ ಅಙ್ಕಣಗಳು ಅಙ್ಕಣಿ ಅಙ್ಕಣೆ ಅಙ್ಕಣೆಗಳು ಅಙ್ಕತಳ ಅಙ್ಕದಮ್ಬು ಅಙ್ಕದರ್ಪ ಅಙ್ಕನ ಅಙ್ಕನಗಳು ಅಙ್ಕರಿಕೆ ಅಙ್ಕರಿಕೆಗಳು ಅಙ್ಕವಣಿ ಅಙ್ಕವಣಿಗಳು ಅಙ್ಕವಣೆ ಅಙ್ಕವಣೆಗಳು ಅಙ್ಕವರೆ ಅಙ್ಕವರೆಗಳು ಅಙ್ಕಾವಾಳೆ ಅಙ್ಕಾವಾಳೆಗಳು ಅಙ್ಕಿ ಅಙ್ಕಿ ಅಂಶ ಅಙ್ಕಿ ಅಂಶಗಳು ಅಙ್ಕಿ ಇಡಿವಳಿ ಅಙ್ಕಿ ಇಡಿವಳಿಗಳು ಅಙ್ಕಿಅಂಶಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸು ಅಙ್ಕಿಕ್ರಮ ಅಙ್ಕಿಕ್ರಮಗಳು ಅಙ್ಕಿಗಳು ಅಙ್ಕಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವನು ಅಙ್ಕಿತ ಅಙ್ಕಿತ ಪಟ್ಟಿ ಅಙ್ಕಿತಗಳು ಅಙ್ಕಿತಗೊಣ್ಡ ಅಙ್ಕಿಯರಿಮೆ ಅಙ್ಕಿಯರಿಮೆಗಳು ಅಙ್ಕಿಸು ಅಙ್ಕು ಡೊಙ್ಕಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಙ್ಕುಡೊಙ್ಕಾಗಿ ಚಲಿಸು ಅಙ್ಕುಡೊಙ್ಕಾಗಿ ನಡೆ ಅಙ್ಕುಡೊಙ್ಕಾದ ಅಙ್ಕುಡೊಙ್ಕು ಅಙ್ಕುಡೊಙ್ಕುಗಳು ಅಙ್ಕುರ ಅಙ್ಕುರ ಪರ್ಣ ಅಙ್ಕುರ ಪರ್ಣಗಳು ಅಙ್ಕುರಗಳು ಅಙ್ಕುರಾರ್ಪಣ ಅಙ್ಕುರಾರ್ಪಣಗಳು ಅಙ್ಕುರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಙ್ಕುರಿಸಿರುವ ಅಙ್ಕುರಿಸು ಅಙ್ಕುಶ ಅಙ್ಕುಶಗಳು ಅಙ್ಕುಸ ಅಙ್ಕೆ ಅಙ್ಕೆ ಇಡಿವಳಿ ಅಙ್ಕೆ ಇಡಿವಳಿಗಳು ಅಙ್ಕೆ ತಪ್ಪಿದ ಅಙ್ಕೆ ತಪ್ಪು ಅಙ್ಕೆ ತೆಗೆ ಅಙ್ಕೆ ಮೀರು ಅಙ್ಕೆಗಳು ಅಙ್ಕೆಗಾರ ಅಙ್ಕೆಗಾರರು ಅಙ್ಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಿರು ಅಙ್ಕೆಗೆ ತರು ಅಙ್ಕೆಗೆ ಬರು ಅಙ್ಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದುದು ಅಙ್ಕೆಗೊಳಪಡದ ಅಙ್ಕೆತಪ್ಪದ ಅಙ್ಕೆಯ ಅಙ್ಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಣ್ಡಿರುವುದು ಅಙ್ಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಅಙ್ಕೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗದ ಅಙ್ಕೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗು ಅಙ್ಕೆಯಲ್ಲಿಡು ಅಙ್ಕೆಯಲ್ಲಿಡುವುದು ಅಙ್ಕೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಙ್ಕೆಯಲ್ಲಿರಿಸು ಅಙ್ಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಙ್ಕೆಯವ ಅಙ್ಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅಙ್ಕೆಯೊಳಗಿರಿಸಬಲ್ಲ ಅಙ್ಕೆಯೊಳಗಿರಿಸು ಅಙ್ಕೋಣಿ ಅಙ್ಕ್ಲು ಅಙ್ಗ ಅಙ್ಗ ಸವ್ಷ್ಟವವುಳ್ಳ ಅಙ್ಗ ಸವ್ಷ್ಠವವುಳ್ಳ ಅಙ್ಗ ಸೌಷ್ಟವವುಳ್ಳ ಅಙ್ಗ ಸೌಷ್ಠವವುಳ್ಳ ಅಙ್ಗಕ್ಕೆ ಊನ ಮಾಡು ಅಙ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಬನ್ದಿಸಿದ ಅಙ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಿಸಿದ ಅಙ್ಗಗಳಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅಙ್ಗಗಳಿರುವ ಅಙ್ಗಗಳು ಅಙ್ಗಚೇಷ್ಟೆ ಅಙ್ಗಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಅಙ್ಗಚ್ಚೇದನ ಮಾಡು ಅಙ್ಗಚ್ಛವಿ ಅಙ್ಗಚ್ಛವಿಗಳು ಅಙ್ಗಚ್ಛೇದನ ಮಾಡು ಅಙ್ಗಜನಯ್ಯ ಅಙ್ಗಜಪಿತ ಅಙ್ಗಜಲುಬ್ಧಕ ಅಙ್ಗಜಶರತಾಪ ಅಙ್ಗಜಾವರಸುತ ಅಙ್ಗಡಿ ಅಙ್ಗಡಿ ಸಾಲು ಅಙ್ಗಡಿ ಸಾಲುಗಳು ಅಙ್ಗಡಿಕಾರ ಅಙ್ಗಡಿಕಾರರು ಅಙ್ಗಡಿಕಾರರುಗಳು ಅಙ್ಗಡಿಕೇರಿ ಅಙ್ಗಡಿಕೇರಿಗಳು ಅಙ್ಗಡಿಗಳಿರುವ ಬೀದಿ ಅಙ್ಗಡಿಗಳಿರುವ ಬೀದಿಗಳು ಅಙ್ಗಡಿಗಳು ಅಙ್ಗಡಿಗಾರ ಅಙ್ಗಡಿಗಾರರು ಅಙ್ಗಡಿಗಾರರುಗಳು ಅಙ್ಗಡಿಗೇರಿ ಅಙ್ಗಡಿಗೇರಿಗಳು ಅಙ್ಗಡಿತೆರಿಗೆ ಅಙ್ಗಡಿತೆರಿಗೆಗಳು ಅಙ್ಗಡಿದಪ್ಪು ಅಙ್ಗಡಿದೆರು ಅಙ್ಗಡಿಪಟ್ಟಡಿ ಅಙ್ಗಡಿಪಟ್ಟಡಿಗಳು ಅಙ್ಗಡಿಬೀದಿ ಅಙ್ಗಡಿಬೀದಿಗಳು ಅಙ್ಗಡಿಮದ್ದು ಅಙ್ಗಡಿಮನೆ ಅಙ್ಗಡಿಮನೆಗಳು ಅಙ್ಗಡಿಮೂಲಿಕೆ ಅಙ್ಗಡಿಮೂಲಿಕೆಗಳು ಅಙ್ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲುಗಳನ್ನು ಕದಿ ಅಙ್ಗಡಿಯಿಡು ಅಙ್ಗಡಿಸಾಲು ಅಙ್ಗಡಿಸಾಲುಗಳು ಅಙ್ಗಡಿಸೂಱೆ ಅಙ್ಗಡಿಹಚ್ಚು ಅಙ್ಗಡಿಹಚ್ಚುಗಳು ಅಙ್ಗಡಿಹಾಕು ಅಙ್ಗಡಿಹೂಡು ಅಙ್ಗಣ ಅಙ್ಗಣಗಳು ಅಙ್ಗತ್ತನಾದ ಅಙ್ಗದ ಅಙ್ಗದಣ್ಡನೆ ಅಙ್ಗದಣ್ಡನೆಗಳು ಅಙ್ಗದಪ ಅಙ್ಗದೇಶ ಅಙ್ಗದೊಳಗಿನ ಅಙ್ಗ ಅಙ್ಗನೆ ಅಙ್ಗಬೂತವಾಗಿರು ಅಙ್ಗಬೋಗ ಅಙ್ಗಬೋಗಗಳು ಅಙ್ಗಭೂತವಾಗಿರು ಅಙ್ಗಭೋಗ ಅಙ್ಗಭೋಗಗಳು ಅಙ್ಗಮರ್ದ ಅಙ್ಗಮರ್ದಕ ಅಙ್ಗಮರ್ದಕರು ಅಙ್ಗಮರ್ದಕರುಗಳು ಅಙ್ಗಮರ್ದಕಿ ಅಙ್ಗಮರ್ದನ ಮಾಡು ಅಙ್ಗಮರ್ದರು ಅಙ್ಗಮರ್ದರುಗಳು ಅಙ್ಗಮುದ್ರೆ ಅಙ್ಗಮುದ್ರೆಗಳು ಅಙ್ಗಯುಕ್ತ ಅಙ್ಗಯ್ ಅಙ್ಗಯ್ ಹೊಡೆತ ಅಙ್ಗಯ್ಗಳು ಅಙ್ಗಯ್ಗುಳಿ ಅಙ್ಗಯ್ಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಅಙ್ಗಯ್ಯೊಳಗಿನ ನೆಲ್ಲಿ ಅಙ್ಗಯ್ಸಿದರು ಅಙ್ಗಯ್ಸು ಅಙ್ಗರಕ್ಷಕ ಅಙ್ಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆ ಅಙ್ಗರಕ್ಷಕ ಪಡೆಗಳು ಅಙ್ಗರಕ್ಷಕನಾಗಿರು ಅಙ್ಗರಕ್ಷಕರು ಅಙ್ಗರಕ್ಷಕರುಗಳು ಅಙ್ಗರಕ್ಷಕಿ ಅಙ್ಗರಕ್ಷಣೆ ಅಙ್ಗರಕ್ಷೆ ಅಙ್ಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಙ್ಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಙ್ಗರಚನೆ ಅಙ್ಗರಚನೆಗಳು ಅಙ್ಗರಾಗ ಅಙ್ಗರಾಗಗಳು ಅಙ್ಗರಾಜ ಅಙ್ಗಲ ಅಙ್ಗಲಾಚು ಅಙ್ಗಲಾಚುವ ಅಙ್ಗಲು ಅಙ್ಗಲೇಪ ಅಙ್ಗಲೇಪಗಳು ಅಙ್ಗಳ ಅಙ್ಗಳಗಳು ಅಙ್ಗಳು ಅಙ್ಗಳುಗಳು ಅಙ್ಗವಟಿ ಅಙ್ಗವಟಿಗಳು ಅಙ್ಗವಟ್ಟ ಅಙ್ಗವಟ್ಟಗಳು ಅಙ್ಗವಡಿ ಅಙ್ಗವಡಿಗಳು ಅಙ್ಗವಸ್ತ್ರ ಅಙ್ಗವಸ್ತ್ರಗಳು ಅಙ್ಗವಾಗು ಅಙ್ಗವಿಕಲ ಅಙ್ಗವಿಕಲಗೊಳಿಸು ಅಙ್ಗವಿಕಲರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಙ್ಗವಿಕಲರು ಅಙ್ಗವಿಕಲರುಗಳು ಅಙ್ಗವಿಕಾರ ಅಙ್ಗವಿಕಾರಗಳು ಅಙ್ಗವಿಚ್ಚೇದಿಸು ಅಙ್ಗವಿಚ್ಛೇದಿಸು ಅಙ್ಗವಿಸುವವರು ಅಙ್ಗವಿಸುವವರುಗಳು ಅಙ್ಗವೆಲ್ಲಕಙ್ಗಳುಳ್ಳವ ಅಙ್ಗಸಙ್ಗ ಅಙ್ಗಸಙ್ಗಿ ಅಙ್ಗಸತ್ವ ಅಙ್ಗಸತ್ವಗಳು ಅಙ್ಗಸನ್ನೆ ಅಙ್ಗಸನ್ನೆಗಳು ಅಙ್ಗಸವ್ಷ್ಟವ ಅಙ್ಗಸಾದನೆ ಅಙ್ಗಸಾದನೆಗಳು ಅಙ್ಗಸಾಧನೆ ಅಙ್ಗಸಾಧನೆಗಳು ಅಙ್ಗಸಿಙ್ಗ ಅಙ್ಗಸೇವಕ ಅಙ್ಗಸೇವಕರು ಅಙ್ಗಸೇವಕರುಗಳು ಅಙ್ಗಸೌಷ್ಟವ ಅಙ್ಗಸೌಷ್ಟವಗಳು ಅಙ್ಗಹಾನಿ ಅಙ್ಗಹಾನಿಗಳು ಅಙ್ಗಹಾರ ಅಙ್ಗಹಾರಗಳು ಅಙ್ಗಹೀನ ಅಙ್ಗಹೀನ ಮಾಡು ಅಙ್ಗಹೀನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಙ್ಗಹೀನರು ಅಙ್ಗಹೀನವಾದ ಅಙ್ಗಹೀನೆ ಅಙ್ಗಾಂಶ ಅಙ್ಗಾಂಶಗಳು ಅಙ್ಗಾಡಿ ಅಙ್ಗಾಡಿಗಳು ಅಙ್ಗಾತ ಅಙ್ಗಾತ್ತನೆ ಬೀಳು ಅಙ್ಗಾರ ಅಙ್ಗಾರಕ ಅಙ್ಗಾರಕಾರಕ ಅಙ್ಗಾರದಾನಿ ಅಙ್ಗಾರದಾನಿಗಳು ಅಙ್ಗಾಲು ಅಙ್ಗಾಲುಗಳು ಅಙ್ಗಾಲ್ ಅಙ್ಗಿ ಅಙ್ಗಿಗಳು ಅಙ್ಗೀಕರಣ ಅಙ್ಗೀಕರಿಸದ ಅಙ್ಗೀಕರಿಸದಿರು ಅಙ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗದ ಅಙ್ಗೀಕರಿಸು ಅಙ್ಗೀಕರಿಸುವ ಅಙ್ಗೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಅಙ್ಗೀಕರಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅಙ್ಗೀಕಾರ ಅಙ್ಗೀಕಾರಗೊಳ್ಳದ ಅಙ್ಗೀಕಾರವಿರದ ಅಙ್ಗೀಕಾರಾರ್ಹ ಅಙ್ಗೀಕಾರಾರ್ಹನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಙ್ಗೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಅಙ್ಗೀಕೃತ ಸ್ತಾನ ಅಙ್ಗೀಕೃತ ಸ್ತಾನಗಳು ಅಙ್ಗೀಕೃತ ಸ್ಥಾನ ಅಙ್ಗೀಕೃತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಙ್ಗೀಕೃತವಾಗು ಅಙ್ಗೀಕೃತವೆನ್ದು ಬಾವಿಸು ಅಙ್ಗೀಕೃತವೆನ್ದು ಭಾವಿಸು ಅಙ್ಗೀರಸ ಅಙ್ಗು ಅಙ್ಗುಟ ಅಙ್ಗುಟಗಳು ಅಙ್ಗುಲ ಅಙ್ಗುಲಗಳು ಅಙ್ಗುಲಿ ಅಙ್ಗುಲಿಗಳು ಅಙ್ಗುಲಿಮುದ್ರೆ ಅಙ್ಗುಲಿಮುದ್ರೆಗಳು ಅಙ್ಗುಲೀಯ ಅಙ್ಗುಲೀಯಕ ಅಙ್ಗುಲೀಯಕಗಳು ಅಙ್ಗುಲೀಯಗಳು ಅಙ್ಗುಳ ಅಙ್ಗುಳಗಳು ಅಙ್ಗುಳಿ ಅಙ್ಗುಳಿಗಳು ಅಙ್ಗುಳು ಅಙ್ಗುಳುಗಳು ಅಙ್ಗುಳ್ ಅಙ್ಗುಳ್ಯ ಅಙ್ಗುಳ್ಯಗಳು ಅಙ್ಗುಷ್ಟ ಅಙ್ಗುಷ್ಟಗಳು ಅಙ್ಗುಷ್ಠ ಅಙ್ಗುಷ್ಠಗಳು ಅಙ್ಗೂಷ ಅಙ್ಗೂಷಗಳು ಅಙ್ಗೆಯ್ ಅಙ್ಗೈ ಅಙ್ಗೈ ಹೊಡೆತ ಅಙ್ಗೈಗಳು ಅಙ್ಗೈಗುಳಿ ಅಙ್ಗೈಗುಳಿಗಳು ಅಙ್ಗೈಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಅಙ್ಗೈಯೊಳಗಿನ ನೆಲ್ಲಿ ಅಙ್ಗೈಸಿದರು ಅಙ್ಗೈಸು ಅಙ್ಗೋಲ ಅಙ್ಗೋಲಗಳು ಅಙ್ಗ್ರಿ ಅಙ್ಗ್ರಿಗಳು ಅಙ್ಗ್ರಿಸುಯುಗ್ಮ ಅಙ್ಘವಣೆ ಅಙ್ಘವಣೆಗಳು ಅಙ್ಘ್ರಿ ಅಙ್ಘ್ರಿಕಞ್ಜಾತ ಅಙ್ಘ್ರಿಕಮಲ ಅಙ್ಘ್ರಿಕಮಲಗಳು ಅಙ್ಘ್ರಿಗಳು ಅಙ್ಘ್ರಿಜಲ ಅಙ್ಘ್ರಿಪ ಅಙ್ಘ್ರಿಸುಯುಗ್ಮ ಅಚಂಗೆ ಅಚಂಚಲಪ್ರಕೃತಿ ಅಚಂಡ ಅಚಞ್ಚಲಪ್ರಕೃತಿ ಅಚಟ್ಟೆ ಅಚರ ಅಚಲ ಅಚಲಗೊಳಿಸು ಅಚಲಜಾವರ ಅಚಲತೆ ಅಚಲನಾಗಿರು ಅಚಲವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಚಲವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಅಚಲವಾದ ಶರೀರ ಅಚಲವಾದುದು ಅಚಲಸುತೆ ಅಚಲೆ ಅಚಲೋದ್ದರಣ ಅಚಲೋದ್ಧರಣ ಅಚಾಟ ಅಚಾತುರ್ಯ ಅಚಾತುರ್ಯಗಳು ಅಚಾತುರ್ಯದ ಅಚಿಂತ್ಯ ಅಚಿಜನ ಅಚಿಜನಾವತಿ ಅಚಿಜನೆ ಅಚಿತ ಕೃದ್ದಶಾಂಗ ಅಚಿತಕೃದ್ದಶಾಂಗ ಅಚಿತರ ಅಚಿಧತಾಮಿಶ್ರ ಅಚಿನ್ತ್ಯ ಅಚಿರ ಅಚಿರಪ್ರಬೆ ಅಚಿರಪ್ರಬೆಗಳು ಅಚಿರಪ್ರಭೆ ಅಚಿರಪ್ರಭೆಗಳು ಅಚಿರವಾದ ಅಚೆಚೆ ಅಚೇತನ ಅಚೇತನವಾದುದು ಅಚೈತನ್ಯ ಅಚ್ಚ ಅಚ್ಚ ಹೊಸದಾದ ಅಚ್ಚಕನ್ನಡ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಅಚ್ಚಗನ್ನಿಕೆ ಅಚ್ಚದ ಅಚ್ಚನ ಅಚ್ಚನನೆ ಅಚ್ಚನಿಂಬೆ ಅಚ್ಚನೆ ಅಚ್ಚಬಲ್ಲ ಅಚ್ಚರ ಅಚ್ಚರಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸುವ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳ್ಳು ಅಚ್ಚರಿಪಡು ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಚ್ಚರಿಯ ಅರಿವು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಅಚ್ಚವಳಿ ಅಚ್ಚಸರ ಅಚ್ಚಸರಗಳು ಅಚ್ಚಹಸುರಾದ ಅಚ್ಚಾದನೆ ಅಚ್ಚಾದನೆಗಳು ಅಚ್ಚಾಳಿಕೆ ಅಚ್ಚಾಳಿಕೆಗಳು ಅಚ್ಚಾಳು ಅಚ್ಚಾಳುಗಳು ಅಚ್ಚಾಳ್ ಅಚ್ಚಿ ಅಚ್ಚಿ ನಾಡದ ಅಚ್ಚಿಗ ಅಚ್ಚಿಗಂಗೊಳ್ ಅಚ್ಚಿಗಂಬಡು ಅಚ್ಚಿಗಙ್ಗೊಳ್ ಅಚ್ಚಿಗನುವಾದ ಬರಹ ಅಚ್ಚಿಗಮ್ಬಡು ಅಚ್ಚಿಗೆ ಅಳವಡಿಸು ಅಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕು ಅಚ್ಚಿಡು ಅಚ್ಚಿದ್ರ ಅಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚಿನ ಮೊಳೆ ಅಚ್ಚಿನ ಮೊಳೆಗಳು ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಚ್ಚಿನೊಳಗೆಮೆಚ್ಚು ಅಚ್ಚಿನ್ನ ಅಚ್ಚಿರಿ ಅಚ್ಚಿಲ್ಲದ ಅಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲ ಅಚ್ಚು ಅಚ್ಚು ಮಾಡು ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸು ಅಚ್ಚುಕ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಮಾಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿಡು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನಗಳು ಅಚ್ಚುಕಡೆಯ ಅಚ್ಚುಕೂಟ ಅಚ್ಚುಕೂಟಗಳು ಅಚ್ಚುಗ ಅಚ್ಚುಗಗೊಳ್ ಅಚ್ಚುಗಟ್ಟು ಅಚ್ಚುಗಟ್ಟುಗಳು ಅಚ್ಚುಗಬಡು ಅಚ್ಚುಗಳು ಅಚ್ಚುಗವಡು ಅಚ್ಚುಗಾರ ಅಚ್ಚುಗಾರರು ಅಚ್ಚುಗಾರರುಗಳು ಅಚ್ಚುಗೂಟ ಅಚ್ಚುಗೂಟ ಹಾಕು ಅಚ್ಚುಗೂಟಗಳು ಅಚ್ಚುಗೂಟದ ಅಚ್ಚುಗೆಳೆಯ ಅಚ್ಚುಗೆಳೆಯರು ಅಚ್ಚುಗೆಳೆಯರುಗಳು ಅಚ್ಚುಗೋಲು ಅಚ್ಚುಗೋಲುಗಳು ಅಚ್ಚುಬದಿಯ ಅಚ್ಚುಮನೆ ಅಚ್ಚುಮನೆಗಳು ಅಚ್ಚುಮರ ಅಚ್ಚುಮಾಡು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಬಕ್ತ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವನು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚುಗಳು ಅಚ್ಚುಮೊಳೆ ಅಚ್ಚುಮೊಳೆಗಳು ಅಚ್ಚುರೂಪ ಅಚ್ಚುರೂಪಗಳು ಅಚ್ಚುಳ ಅಚ್ಚುಳಗಳು ಅಚ್ಚುಳಾಯ್ತ ಅಚ್ಚುಳಾಯ್ತರು ಅಚ್ಚುಳಿ ಅಚ್ಚುಳಿಗಳು ಅಚ್ಚುವಣಿಗ ಅಚ್ಚುವಣಿಗರು ಅಚ್ಚುವಣಿಗರುಗಳು ಅಚ್ಚುಹಾಕಬಹುದಾದ ಅಚ್ಚುಹಾಕಿದ ಮಿನ್ದಾರಿಗಳ ಹಲಗೆ ಅಚ್ಚುಹಾಕು ಅಚ್ಚುಹೊತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಅಚ್ಚೆರಕ ಅಚ್ಚೆರೆ ಅಚ್ಚೆರೆಗಳು ಅಚ್ಚೇರು ಅಚ್ಚೊಡೆತನ ಅಚ್ಚೊತ್ತಬಲ್ಲ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದ್ದು ಅಚ್ಚೊತ್ತು ಅಚ್ಚೊತ್ತುಗ ಅಚ್ಚೊತ್ತುಗರು ಅಚ್ಚೊತ್ತುಗರುಗಳು ಅಚ್ಚೊತ್ತುಗಳು ಅಚ್ಚ್ಯುತವಾದದ್ದು ಅಚ್ಛ ಅಚ್ಛಾದನೆ ಅಚ್ಛಾದನೆಗಳು ಅಚ್ಛಿದ್ರ ಅಚ್ಛಿನ್ನ ಅಚ್ಯುತ ಅಚ್ಯುತಂ ಅಜ ಅಜ ಧ್ವನಿ ಅಜಕವ ಅಜಕ್ಷೀರ ಅಜಗಜಾಂತರ ಅಜಗಜಾನ್ತರ ಅಜಗರ ಅಜಗವ ಅಜಜ್ಞಾನಿ ಅಜದಂಡಿ ಅಜನಪಿತ ಅಜನರಸಿ ಅಜನರಾಣಿ ಅಜಪದವಿ ಅಜಬೂಪ ಅಜಭೂಪ ಅಜಮಾಯಿಷಿಮಾಡು ಅಜಮಾಸು ಅಜಯ್ವಿಕ ಅಜಯ್ವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಜಯ್ವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಜರ ಅಜರ-ನೀಲಿ ಅಜರಾಮರ ಅಜರ್ಬಯ್ಜಾನ್ ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಅಜವಾತತಾತ ಅಜವಾನ ಅಜಸುತ ಅಜಸುರ ಅಜಸ್ರ ಅಜಾಂಡ ಅಜಾಗರೂಕ ಅಜಾಗರೂಕತನದ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇಕ್ಕು ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿನ್ದ ಇಕ್ಕು ಅಜಾಗರೂಕವಾದ ಅಜಾಗ್ರತೆ ಅಜಾಜಿ ಅಜಾಣ ಅಜಾಣ್ಡ ಅಜಾತ ಅಜಾತಶತ್ರು ಅಜಾತಶತ್ರುಗಳು ಅಜಾಮಿಳ ಅಜಾಮುಲ ಅಜಾಮೇದ ಅಜಾಮೋದ ಅಜಾರಣ್ಯಪುರ ಅಜಾರಿ ಅಜಿಗಿಜಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಅಜಿಗಿಜಿಯಾಗುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಅಜಿಗಿಜಿಯಾದುದು ಅಜಿತ ಅಜಿನ ಅಜಿಹ್ಮ ಅಜೀರ್ಣ ಅಜೀರ್ಣಗಳು ಅಜೀರ್ಣವ್ಯಾದಿ ಅಜೀರ್ಣವ್ಯಾದಿಗಳು ಅಜೀರ್ಣವ್ಯಾಧಿ ಅಜೀರ್ಣವ್ಯಾಧಿಗಳು ಅಜೀರ್ತಿ ಅಜೀವ ಜನನ ಅಜೀವನ ಅಜುರ ಅಜುರ-ನೀಲಿ ಅಜೇಯ ಅಜೇಯನಾದ ಅಜೈಕಪಾತ ಅಜೈಕಪಾತ್ ಅಜೈವಿಕ ಅಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಅಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು ಅಜೈವಿಕ ಪರಿಸರ ಅಜೈವಿಕಾಂಶ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಂದಿರು ಅಜ್ಜಂದಿರುಗಳು ಅಜ್ಜಗಿತ್ತಿ ಅಜ್ಜನ್ದಿರು ಅಜ್ಜನ್ದಿರುಗಳು ಅಜ್ಜರು ಅಜ್ಜರುಗಳು ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿಬಜ್ಜಿಮಾಡು ಅಜ್ಜು ಅಜ್ಜುಗಾರ ಅಜ್ಜುಗೆ ಅಜ್ಞತೆ ಅಜ್ಞನಲ್ಲದವನು ಅಜ್ಞನಾದ ಕನ್ನಡಿಗ ಅಜ್ಞಾತ ಅಜ್ಞಾತ ಕರ್ತೃತ್ವದ ಅಜ್ಞಾತ ಖಂಡ ಅಜ್ಞಾತ ಖಣ್ಡ ಅಜ್ಞಾತ ನಾಮಕತ್ವ ಅಜ್ಞಾತ ಯೋಧ ಅಜ್ಞಾತ ವೇಷದ ಅಜ್ಞಾತ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾತ ಸೈನಿಕ ಅಜ್ಞಾತನಾಮಕ ಅಜ್ಞಾತವಾಸ ಅಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ತ್ರಯ ಅಜ್ಞಾನತಮ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಜ್ಞಾನದ ಬಲೆ ಅಜ್ಞಾನದ ಬಲೆಗಳು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಳೆದ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವವನು ಅಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಮ್ಬ ಕತ್ತಲೆ ಅಜ್ಞಾನಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಜ್ಞೇಯ ಅಜ್ಞೇಯತಾವಾದ ಅಜ್ಞೇಯತಾವಾದಗಳು ಅಜ್ಞೇಯತಾವಾದಿ ಅಜ್ಞೇಯತಾವಾದಿಗಳು ಅಜ್ರೆ ರೋಗ ಅಞ್ಚನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕು ಅಞ್ಚಲ ಅಞ್ಚಲಗಳು ಅಞ್ಚಿ ಶಾಣೆ ಅಞ್ಚಿ ಶಾಣೆಗಳು ಅಞ್ಚಿಗಞ್ಚು ಅಞ್ಚಿಗಞ್ಚುಗಳು ಅಞ್ಚಿನ ಅಞ್ಚಿನ ಬಳಿಯ ಅಞ್ಚಿನಲ್ಲಿಯ ಅಞ್ಚಿನಲ್ಲಿರು ಅಞ್ಚು ಅಞ್ಚು ಕಟ್ಟು ಅಞ್ಚು ಕಟ್ಟುಗಳು ಅಞ್ಚು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಅಞ್ಚು ವಿನ್ಯಾಸ ಅಞ್ಚುಕಟ್ಟು ಅಞ್ಚುಕಟ್ಟುಗಳು ಅಞ್ಚುಕಟ್ಟುವುದು ಅಞ್ಚುಗಳು ಅಞ್ಚೆ ಅಞ್ಚೆ ಇಲಾಕೆ ಅಞ್ಚೆ ಇಲಾಕೆಗಳು ಅಞ್ಚೆ ಇಲಾಖೆ ಅಞ್ಚೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಅಞ್ಚೆ ಕಚೇರಿ ಅಞ್ಚೆ ಕಚೇರಿಗಳು ಅಞ್ಚೆ ಚೀಟಿ ಅಣ್ಟಿಸು ಅಞ್ಚೆ ಪತ್ರಗಳು ಅಞ್ಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆ ಹಾಕು ಅಞ್ಚೆ ಬಣ್ಡಿ ಅಞ್ಚೆ ಬಣ್ಡಿಗಳು ಅಞ್ಚೆ ರಯ್ಲು ಅಞ್ಚೆ ರಯ್ಲುಗಳು ಅಞ್ಚೆ ರವಾನೆ ಕೋರಿಕೆ ಅಞ್ಚೆ ರೈಲು ಅಞ್ಚೆ ರೈಲುಗಳು ಅಞ್ಚೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಞ್ಚೆ ಸಾಗಿಸುವ ರಯ್ಲು ಬಣ್ಡಿ ಅಞ್ಚೆ ಸಾಗಿಸುವ ರೈಲು ಬಣ್ಡಿ ಅಞ್ಚೆಕಟ್ಟೆ ಅಞ್ಚೆಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಞ್ಚೆಕಾಗದ ಅಞ್ಚೆಕಾಗದಗಳು ಅಞ್ಚೆಗಮನ ಅಞ್ಚೆಗಮನೆ ಅಞ್ಚೆಗಮನೆಗಳು ಅಞ್ಚೆಗಾರ ಅಞ್ಚೆಗೂಡು ಅಞ್ಚೆಗೂಡುಗಳು ಅಞ್ಚೆಗೆ ಹಾಕು ಅಞ್ಚೆಚೀಟಿ ಅಞ್ಚೆಚೀಟಿ ಸಙ್ಗ್ರಹಣ ಅಞ್ಚೆಚೀಟಿ ಸಙ್ಗ್ರಹಣ ಕಚೇರಿ ಅಞ್ಚೆಚೀಟಿ ಸಙ್ಗ್ರಹಣದ ಅಞ್ಚೆಚೀಟಿ ಸಙ್ಗ್ರಾಹಕ ಅಞ್ಚೆಚೀಟಿ ಸಙ್ಗ್ರಾಹಕಗಳು ಅಞ್ಚೆಚೀಟಿ ಸಙ್ಗ್ರಾಹಕರು ಅಞ್ಚೆಚೀಟಿ ಸಙ್ಗ್ರಾಹಕರುಗಳು ಅಞ್ಚೆಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಶೇಕರಿಸುವವನು ಅಞ್ಚೆಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವವನು ಅಞ್ಚೆಚೀಟಿಗಳು ಅಞ್ಚೆಚೀಲ ಅಞ್ಚೆಚೀಲಗಳು ಅಞ್ಚೆಪೇದೆ ಅಞ್ಚೆಪೇದೆಗಳು ಅಞ್ಚೆಮನೆ ಅಞ್ಚೆಮನೆಗಳು ಅಞ್ಚೆಮುದ್ರೆ ಅಞ್ಚೆಮುದ್ರೆಗಳು ಅಞ್ಚೆಯ ಆಳು ಅಞ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ರವಾನಿಸು ಅಞ್ಚೆಯ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಅಞ್ಚೆಯ ವ್ಯವಸ್ತೆಗಳು ಅಞ್ಚೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಞ್ಚೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಞ್ಚೆಯ ಸಙ್ಕೇತ ಅಞ್ಚೆಯವನು ಅಞ್ಚೆಯಾಳು ಅಞ್ಚೆಯಾಳುಗಳು ಅಞ್ಚೆವಾಹನ ಅಞ್ಚೆವಾಹನಗಳು ಅಞ್ಚೆವೆಚ್ಚ ಅಞ್ಚೆವೆಚ್ಚ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಞ್ಚೆವೆಚ್ಚಗಳು ಅಞ್ಚೆಶುಲ್ಕ ಮುಞ್ಚೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಞ್ಜದ ಅಞ್ಜನ ಅಞ್ಜನ ಲೇಪವಿಲ್ಲದುದು ಅಞ್ಜನಗಳು ಅಞ್ಜನಾಗಿರಿ ಅಞ್ಜನಾದೇವಿ ಅಞ್ಜನಾಬಕಣ್ಡ ಅಞ್ಜನಾಭಖಣ್ಡ ಅಞ್ಜನಾಸುತ ಅಞ್ಜನೆ ಅಞ್ಜನೆಯ ಮಗ ಅಞ್ಜಮೆ ಅಞ್ಜಲಿ ಅಞ್ಜಲೀಬದ್ದ ಅಞ್ಜಲೀಬದ್ಧ ಅಞ್ಜಿಕೆ ಅಞ್ಜಿಕೆಗಳು ಅಞ್ಜಿಕೆಯ ಅಞ್ಜಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅಞ್ಜಿಕೆಯುಣ್ಟುಮಾಡುವ ಹಣ ಅಞ್ಜಿದ ಅಞ್ಜಿನಡುಗು ಅಞ್ಜಿಸು ಅಞ್ಜಿಸುವ ಅಞ್ಜಿಸುವುದು ಅಞ್ಜು ಅಞ್ಜು ಕುಳಿ ಅಞ್ಜು ಬುರುಕ ಅಞ್ಜು ಬುರುಕರು ಅಞ್ಜುಕುಳಿ ಅಞ್ಜುಕುಳಿಗಳು ಅಞ್ಜುಕುಳಿತನ ಅಞ್ಜುಕುಳಿಯಾದ ಅಞ್ಜುಗುಳಿ ಅಞ್ಜುಗುಳಿಗಳು ಅಞ್ಜುಬುರುಕ ಅಞ್ಜುಬುರುಕನಾದ ಅಞ್ಜುಬುರುಕರು ಅಞ್ಜುಬುರುಕರುಗಳು ಅಞ್ಜುಳಿ ಅಞ್ಜುಳಿಗಳು ಅಞ್ಜುವ ಅಞ್ಜುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಅಞ್ಜೂರದ ಗಿಡ ಅಞ್ಜೂರದ ಗಿಡಗಳು ಅಞ್ಜೂರದ ಹಣ್ಣು ಅಞ್ಜೂರದ ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಟ ಅಟಕ ಅಟಕಾಯಿಸು ಅಟಕಾವು ಅಟಕಿಸು ಅಟಗೋಲು ಅಟನ ಅಟನೆ ಅಟನ್ಯ ಅಟಮಟ ಅಟಮಟಿಸು ಅಟಮರಿಸು ಅಟರುಷ ಅಟರೂಷ ಅಟವಟಿಸು ಅಟವಣೆ ಅಟವಾಡುವವನು ಅಟವಿ ಅಟವಿ, ಅಡವಿ ಅಟವಿಗಳು ಅಟವೀಚರ ಅಟಾಅಟ ಅಟಾಟೋಪ ಅಟಾಟೋಪದ ಅಟಾಣಿ ಅಟಾರಾ ಅಟು ಅಟೆ ಅಟೆಮಟ ಅಟೆಮಟಿಸು ಅಟೆಮರಿಸು ಅಟೋಪು ಅಟೋಬು ಅಟ್ಟ ಅಟ್ಟಕೆಂಗಲು ಅಟ್ಟಕೆಙ್ಗಲು ಅಟ್ಟಗಳು ಅಟ್ಟಗೊಂಬು ಅಟ್ಟಗೋಲು ಅಟ್ಟಗೋಲುಗಳು ಅಟ್ಟಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಟ್ಟಿಕೆ ಅಟ್ಟಟ್ಟಿಗಳು ಅಟ್ಟಡವಿ ಅಟ್ಟಡವಿಗಳು ಅಟ್ಟಡಿ ಅಟ್ಟಡಿಗಳು ಅಟ್ಟಣ ಅಟ್ಟಣಿಗೆ ಅಟ್ಟಣಿಗೆಗಳು ಅಟ್ಟಣೆ ಅಟ್ಟಣೆಗಳು ಅಟ್ಟದ ಕೋಣೆ ಅಟ್ಟದ ಕೋಣೆಗಳು ಅಟ್ಟಬೇಕಾದ ಅಟ್ಟಮದ ಅಟ್ಟಲು ಅಟ್ಟಲುಗಳು ಅಟ್ಟಲೆ ಅಟ್ಟಳ ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ತೋಟ ಅಟ್ಟಳಿಗೆ ತೋಟಗಳು ಅಟ್ಟಳೆ ಅಟ್ಟವಣೆ ಅಟ್ಟವೆ ಅಟ್ಟಸ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡು ಅಟ್ಟಹಾಸಗಳು ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ನಡೆದಾಡು ಅಟ್ಟಹಾಸದಿನ್ದ ನಡೆದಾಡು ಅಟ್ಟಹಾಸಮಾಡು ಅಟ್ಟಾಟಿಕೆ ಅಟ್ಟಾಟಿಕೆಗಳು ಅಟ್ಟಾಡಿಸು ಅಟ್ಟಾಡು ಅಟ್ಟಾಲ ಅಟ್ಟಾಲಕ ಅಟ್ಟಾಳ ಅಟ್ಟಾಳು ಅಟ್ಟಾವಳಿ ಅಟ್ಟಾವಳಿಗಳು ಅಟ್ಟಾಸ ಅಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಿ ಲಕ್ಕಮ್ಮ ಅಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಟ್ಟಿಕೊಣ್ಡು ಹೋಗು ಅಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳು ಅಟ್ಟಿಗ ಅಟ್ಟಿಗರು ಅಟ್ಟಿಗರುಗಳು ಅಟ್ಟಿಬಿಡು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಣ್ಡು ಹೋಗು ಅಟ್ಟಿಸಿಕೊಣ್ಡು ಹೋಗುವುದು ಅಟ್ಟಿಸು ಅಟ್ಟು ಅಟ್ಟುಂಬರಿ ಅಟ್ಟುಂಬರಿಗೊಳ್ ಅಟ್ಟುಂಬರಿವರಿ ಅಟ್ಟುಂಬಳ ಅಟ್ಟುಂಬಳಿ ಅಟ್ಟುಂಬೊಳ ಅಟ್ಟುಂಬೊಳಗಳು ಅಟ್ಟುಂಬೋದು ಅಟ್ಟುಕುಳಿ ಅಟ್ಟುಗ ಅಟ್ಟುಗಗಳು ಅಟ್ಟುಗರು ಅಟ್ಟುಗುಣಿ ಅಟ್ಟುಗುಳಿ ಅಟ್ಟುಗುಳಿಮಣೆ ಅಟ್ಟುಗೆ ಅಟ್ಟುಗೆಗಳು ಅಟ್ಟುಗೊಳ್ಳು ಅಟ್ಟುಪ್ಪು ಅಟ್ಟುಮ್ಬೊಳ ಅಟ್ಟುಮ್ಬೊಳಗಳು ಅಟ್ಟುಮ್ಬೋದು ಅಟ್ಟುಳಿ ಅಟ್ಟುಳಿಗ ಅಟ್ಟುಳಿಗಡಿಯ ಅಟ್ಟುಳಿಗಡಿಯರು ಅಟ್ಟುಳಿಗರು ಅಟ್ಟುಳಿಗರುಗಳು ಅಟ್ಟುಳಿಗಳು ಅಟ್ಟುಳಿಗಾರ ಅಟ್ಟುಳಿಯಾಳು ಅಟ್ಟುವ ಅಟ್ಟುವುದು ಅಟ್ಟೆ ಅಟ್ಟೆಗಳು ಅಟ್ಟೆಗಾಲಿನ ಅಟ್ಟೆಗಾಲು ಅಟ್ಟೆಗಾಲುಗಳು ಅಟ್ಟೆಗೋಲು ಅಟ್ಟೆಹಾಕು ಅಟ್ಟೋಲೆ ಅಟ್ಟೋಲೆಗಳು ಅಟ್ರಾಕಣಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಅಟ್ಲು ಅಠಾರಾ ಅಡ ಅಡಂಗಕಾರ ಅಡಂಗಾಯಿ ಅಡಂಗಾಯಿತ ಅಡಂಗಾಯ್ತ ಅಡಂಗಿಸು ಅಡಂಗು ಅಡಂಗುರುಚಾಟ ಅಡಂಗುರುಚಾಡು ಅಡಂಗೆಡೆ ಅಡಂಗೊತ್ತು ಅಡಂಬರ ಅಡಂಬರ್ ಅಡಂಬೆ ಅಡಂಸ್ಮೀತ್ ಅಡಕ ಅಡಕ ತಟ್ಟೆ ಅಡಕ ಬರೆಗ ಅಡಕ ಬರೆಗರು ಅಡಕ ಬರೆಹ ಅಡಕ ಬರೆಹಗಳು ಅಡಕ ಮಾಡು ಅಡಕ ಮುದ್ರಿಕೆ ಅಡಕ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳು ಅಡಕಗೊಳಿಸಿದ ಅಡಕಗೊಳಿಸಿದುದು ಅಡಕಗೊಳಿಸು ಅಡಕಗೊಳ್ಳು ಅಡಕಟ್ಟು ಅಡಕತ್ತಿ ಅಡಕದ ಬರೆಹ ಅಡಕದ ಬರೆಹಗಳು ಅಡಕನಗೆ ಅಡಕಪರಿಜು ಅಡಕಬರಹ ಅಡಕಬರಹಗಳು ಅಡಕಮಾಗು ಅಡಕಮಾಡಿಕೊ ಅಡಕಮಾಡು ಅಡಕಲ ಅಡಕಲಗಳು ಅಡಕಲಿಡು ಅಡಕಲು ಅಡಕಲುಕೋಣೆ ಅಡಕಲುಗಳು ಅಡಕಲೇರಿಸು ಅಡಕವಲ್ಲದ ಅಡಕವಾಗಿ ಬರೆ ಅಡಕವಾಗಿರು ಅಡಕವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಡಕವಾಗು ಅಡಕವಾದ ಅಡಕಿದ ಅಡಕಿಲ ಅಡಕಿಲ ಕೋಣೆ ಅಡಕಿಲಗಳು ಅಡಕಿಲಿಡು ಅಡಕಿಲು ಅಡಕಿಲುಗೊಳ್ ಅಡಕಿಲುವಾಸು ಅಡಕಿಲ್ ಅಡಕಿಲ್ ತಿಂಡಿ ಅಡಕಿಲ್ಗೊಳ್ ಅಡಕಿಲ್ದಟ್ಟೆ ಅಡಕಿಲ್ದೆರೆ ಅಡಕಿಲ್ವಾಸು ಅಡಕಿಲ್ವುಣ್ ಅಡಕು ಅಡಕುಚೀಲ ಅಡಕುಚೀಲಗಳು ಅಡಕೆ ಅಡಕೆ ಕತ್ತರಿ ಅಡಕೆ ತೋಟ ಅಡಕೆ ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲು ಅಡಕೆ ಹೂವಿನ ಗೊಂಚಲುಗಳು ಅಡಕೆ ಹೂವಿನ ಗೊಞ್ಚಲು ಅಡಕೆ ಹೂವಿನ ಗೊಞ್ಚಲುಗಳು ಅಡಕೆಗತ್ತಿ ಅಡಕೆಗಳು ಅಡಕೆದೋಂಟ ಅಡಕೆದೋಟ ಅಡಕೆಪುಟ್ಟ ಅಡಕೊತ್ತು ಅಡಕ್ಕೆ ಅಡಕ್ಕೆದೋಟ ಅಡಗಟ್ಟು ಅಡಗಣಿಸು ಅಡಗತ್ತಿ ಅಡಗತ್ತ್ರಿ ಅಡಗಲ್ಲು ಅಡಗಾಣಿಪ ಅಡಗಾಲು ಅಡಗಾಳು ಅಡಗಾಳುಗಳು ಅಡಗಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ಅಡಗಿ ಕೇಳು ಅಡಗಿ ದಾಳಿಮಾಡು ಅಡಗಿಂಡೆ ಅಡಗಿಕೆ ಅಡಗಿಕೊ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರು ಅಡಗಿಕೊಂಡು ನಿರೀಕ್ಷಿಸು ಅಡಗಿಕೊಣ್ಡಿರು ಅಡಗಿಕೊಣ್ಡು ನಿರೀಕ್ಷಿಸು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳು ಅಡಗಿದ ಅಡಗಿರು ಅಡಗಿರುವ ಅಡಗಿರುವುದು ಅಡಗಿಸದ ಅಡಗಿಸಲಾಗದ ಅಡಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಅಡಗಿಸಿಡು ಅಡಗಿಸಿಡುವುದು ಅಡಗಿಸಿದ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡು ಅಡಗಿಸು ಅಡಗಿಸುವರಿಮೆ ಅಡಗಿಸುವವನು ಅಡಗಿಸುವಿಕೆ ಅಡಗಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅಡಗಿಸುವುದು ಅಡಗಿಸುಹ ಅಡಗು ಅಡಗು ಚಳಕರಿಮೆ ಅಡಗುದಾಣ ಅಡಗುದಾಣಗಳು ಅಡಗುವೆಡೆ ಅಡಗುವೆಡೆಗಳು ಅಡಗೂಲಜ್ಜಿ ಅಡಗೆಡಹು ಅಡಗೆಡೆ ಅಡಗೆಮನೆ ಅಡಗೋಡೆ ಅಡಗೋಲಜ್ಜಿ ಅಡಙ್ಗೆಡೆ ಅಡಙ್ಗೆಡೆಗಳು ಅಡಚಣೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡು ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತನ್ದೊಡ್ಡು ಅಡಚಣೆಗಳು ಅಡಚಣೆಮಾಡು ಅಡಚಣೆಯಾಗು ಅಡಚಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಡೆದು ಹೋಗು ಅಡಚಣೆಯೊಡ್ಡು ಅಡಚಾಟ ಅಡಚಾಟಗಳು ಅಡಚಿಕೊ ಅಡಚೀಣ ಅಡಚೀಣಗಳು ಅಡಚು ಅಡತಾರ ಅಡದಿ ಅಡನಾಡಿ ಅಡನಾಡಿಗಳು ಅಡನುಡಿ ಅಡನೆ ಅಡಪ ಅಡಪವಳ್ಳ ಅಡಪವಳ್ಳರು ಅಡಪಿಗ ಅಡಪಿಗರು ಅಡಪಿಗರುಗಳು ಅಡಪು ಅಡಬಡ ಅಡಬಡಿಸು ಅಡಬರಿಸು ಅಡಬಲ ಅಡಬಳ ಅಡಬೀಳು ಅಡಬೆ ಅಡಮಾನ ಅಡಮಾನ ಪತ್ರ ಅಡಮಾನಗಳು ಅಡಮಾನಿಕೆ ಅಡಮು ಅಡಮುರಿ ಅಡಮುಸುಕು ಅಡಮ್ಬರ್ ಅಡಯಾಳ ಅಡಯಾಳಗಳು ಅಡರಗಾಲು ಅಡರಾಟ ಅಡರಾಟಗಳು ಅಡರಾಳಿ ಅಡರಿಕೆ ಅಡರು ಅಡರುಗಳು ಅಡರ್ ಅಡರ್ಪು ಅಡರ‍್ಚು ಅಡರ‍್ಪಳಿಪ ಅಡರ‍್ಪಳಿಪರು ಅಡರ‍್ಪು ಅಡರ‍್ಪು ಕೊಂಡಾಡುಗ ಅಡರ‍್ಪು ಕೊಂಡಾಡುಗರು ಅಡರ‍್ಪು ಕೊಂಡಾಡುಗರುಗಳು ಅಡರ‍್ಪು ಕೊಣ್ಡಾಡುಗ ಅಡರ‍್ಪು ಕೊಣ್ಡಾಡುಗರು ಅಡರ‍್ಪು ಕೊಣ್ಡಾಡುಗರುಗಳು ಅಡರ‍್ಪುಗ ಅಡರ‍್ಪುಗರು ಅಡರ‍್ಪುಗಳು ಅಡರ‍್ಪುತಂಡ ಅಡರ‍್ಪುತಂಡಗಳು ಅಡರ‍್ಪುತಣ್ಡ ಅಡರ‍್ಪುತಣ್ಡಗಳು ಅಡಲು ಅಡಲುಗಳು ಅಡಳ ಅಡಳಗಳು ಅಡವಡಿಕೆ ಅಡವಡಿಸು ಅಡವರಿಸು ಅಡವಳಿ ಅಡವಾಗಿಡುವುದು ಅಡವಾಯ್ ಅಡವಾರ ಅಡವಿ ಅಡವಿ ನಿರ್ಮೂಲನ ಅಡವಿಕಡಲೆ ಅಡವಿಗಳು ಅಡವಿಗಾವೆ ಅಡವಿಗುಂಬಳ ಅಡವಿಗುರಿ ಅಡವಿಗೆಣಸು ಅಡವಿಗೋಟಲೆ ಅಡವಿಗೋರಂಟಿ ಅಡವಿಜಟ್ಟಣ್ಣ ಅಡವಿಡು ಅಡವಿತಗಚೆ ಅಡವಿತಿರುಕ ಅಡವಿದಾಣ ಅಡವಿನಾಯಿ ಅಡವಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಡವಿನಿನ್ದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಡವಿನೆಲ್ಲಿ ಅಡವಿಪಾರಿವಾಳ ಅಡವಿಪಾಲು ಅಡವಿಬಾರಿ ಅಡವಿಬೆಕ್ಕು ಅಡವಿಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಡವಿಮೆಣಸು ಅಡವಿಯ ಕೋಣ ಅಡವಿಯ ಕೋಳಿ ಅಡವಿಯ ದಾರಿ ಅಡವಿಯ ಶಾಕಾದಿಕಾರಿ ಅಡವಿಯ ಶಾಕಾದಿಕಾರಿಗಳು ಅಡವಿಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿ ಅಡವಿಯ ಶಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಡವಿಯ ಹತ್ತಿ ಅಡವಿಯ ಹಾದಿ ಅಡವಿಯತೊಪ್ಪಲ ಅಡವಿಯತೊಪ್ಪಲಗಳು ಅಡವಿಯಾಡು ಅಡವಿರಾಗಿ ಅಡವಿರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಡವಿವೂ ಅಡವಿಸೀಗೆ ಅಡವಿಹಾಗಲ ಅಡವಿಹೆಸರು ಅಡವು ಅಡವು ಇಡು ಅಡವುಗಳು ಅಡವೆಟ್ಟ ಅಡವೆಟ್ಟಗಳು ಅಡವೊಡ್ಡು ಅಡವೊಡ್ಡುಗಳು ಅಡಶಿರೋಶಿ ಅಡಶಿರೋಶಿಗಳು ಅಡಸಟ್ಟೆ ಅಡಸಲ ಅಡಸಲಗಳು ಅಡಸಿ ನೋಡು ಅಡಸು ಅಡಹ ಅಡಹಡಿಸು ಅಡಹಾಯಿ ಅಡಹಾಯ್ ಅಡಹಿಕೆ ಅಡಹಿಕೆಗಳು ಅಡಹು ಅಡಹೊಗು ಅಡಾ ಅಡಾಡಿ ಅಡಾಣಿ ಅಡಾಯಿಸು ಅಡಾವುಡಿ ಅಡಾವುಡಿಗಳು ಅಡಾವೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಡಿ ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅಡಿ ತೂಕ ಅಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯಿಕ್ಕು ಅಡಿಕಟ್ಟಲೆ ಅಡಿಕಟ್ಟಲೆಗಳು ಅಡಿಕಟ್ಟಲೆಯಿಲ್ಲದ ಅಡಿಕಡ್ಡಿ ಅಡಿಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಡಿಕಾರ ಅಡಿಕಿಲ ಅಡಿಕಿಲಿ ಅಡಿಕಿಲು ಅಡಿಕಿಲುವಾಸು ಅಡಿಕಿಲ್ ಅಡಿಕಿಲ್ಗೊಳ್ ಅಡಿಕಿಲ್ವಾಸು ಅಡಿಕೆ ಅಡಿಕೆಗಳು ಅಡಿಕೆಮರ ಅಡಿಕೋಲು ಅಡಿಕೋಲುಗಳು ಅಡಿಗಟ್ಟಾಗಿರು ಅಡಿಗಟ್ಟು ಅಡಿಗಟ್ಟುಗಳು ಅಡಿಗಟ್ಟೆ ಅಡಿಗಟ್ಟೆಗಳು ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬರುವ ಅಡಿಗಬ್ಬು ಅಡಿಗಲ್ ಅಡಿಗಲ್ಲು ಅಡಿಗಲ್ಲುಗಳು ಅಡಿಗಳು ಅಡಿಗಾಲುವೆ ಅಡಿಗಾಲುವೆಗಳು ಅಡಿಗೀಟು ಅಡಿಗೀಟುಗಳು ಅಡಿಗುಳಿಗ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯ ಪರಿಚಾರಿಕೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು ಅಡಿಗೆ ಸಹಾಯಕಿ ಅಡಿಗೆಗಳು ಅಡಿಗೆಡು ಅಡಿಗೆಬೆಲ್ಲ ಅಡಿಗೆಮನೆ ಅಡಿಗೆಮನೆಗಳು ಅಡಿಗೆಮನೆಯ ಅಡಿಗೆಯ ಅಡಿಗೆಯ ಕೆಲಸದವನು ಅಡಿಗೆಯ ಬಗೆ ಅಡಿಗೆಯ ಬಗೆಗಳು ಅಡಿಗೆಯ ಬಾಳು ಅಡಿಗೆಯ ಮನೆ ಅಡಿಗೆಯ ವಿದಾನ ಅಡಿಗೆಯ ವಿದಾನಗಳು ಅಡಿಗೆಯ ವಿಧಾನ ಅಡಿಗೆಯ ವಿಧಾನಗಳು ಅಡಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಅಡಿಗೆಯವ ಅಡಿಗೆಯವನು ಅಡಿಗೆರ ಅಡಿಗೆರೆ ಅಡಿಗೆರೆಗಳು ಅಡಿಗೋಲು ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಅಡಿತಳ ಅಡಿತೋಡು ಅಡಿದಾವರೆ ಅಡಿದಾವರೆಗಳು ಅಡಿದಾವರೆಗಳೆರಡು ಅಡಿದಾಸ ಅಡಿದೀಪಗಳು ಅಡಿನನ್ನಿ ಅಡಿನನ್ನಿಗಳು ಅಡಿನನ್ನಿಯಿಲ್ಲದ ಅಡಿನೀರು ಅಡಿನೀರುಗಳು ಅಡಿಪಟ್ಟೆ ಅಡಿಪಟ್ಟೆಗಳು ಅಡಿಪಾಯ ಅಡಿಪಾಯಗಳು ಅಡಿಪಾಯದ ಅಡಿಬರಹ ಅಡಿಬರಹಗಳು ಅಡಿಬಳಸಿ ಅಡಿಬಳಸಿ ತುಂಡು ಅಡಿಬಾಗ ಅಡಿಬಾಗಗಳು ಅಡಿಬೆಳಕು ಅಡಿಬೆಳಕುಗಳು ಅಡಿಭಾಗ ಅಡಿಭಾಗಗಳು ಅಡಿಮಟ್ಟ ಅಡಿಮಯ್ ಅಡಿಮಯ್ಗಳು ಅಡಿಮರ ಅಡಿಮರಗಳು ಅಡಿಮೆ ಅಡಿಮೆಯ ಅಡಿಮೇಲಾಗು ಅಡಿಮೇಲು ಅಡಿಮೇಲು ಮಾಡು ಅಡಿಯ ಅಡಿಯರಿಗ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಯಾಗು ಅಡಿಯಾಡು ಅಡಿಯಾರಯ್ಕೆಯರಿಗ ಅಡಿಯಾಳಂತೆ ವರ್ತಿಸು ಅಡಿಯಾಳನ್ತೆ ವರ್ತಿಸು ಅಡಿಯಾಳಾಗಿರುವ ಅಡಿಯಾಳಾಗಿಸು ಅಡಿಯಾಳಾಗು ಅಡಿಯಾಳು ಅಡಿಯಾಳುಗಳು ಅಡಿಯಾಳುತನ ಅಡಿಯಿಡು ಅಡಿಯಿಲ್ಲದ ಅಡಿಯಿಲ್ಲದ ಗುಂಡಿ ಅಡಿಯಿಲ್ಲದ ಗುಂಡಿಗಳು ಅಡಿಯಿಲ್ಲದ ಗುಣ್ಡಿ ಅಡಿಯಿಲ್ಲದ ಗುಣ್ಡಿಗಳು ಅಡಿಯೆಡೆ ಅಡಿಯೆಡೆಗಳು ಅಡಿರಚನೆ ಅಡಿರಚನೆಗಳು ಅಡಿಲೇಪ ಅಡಿಲೇಪಗಳು ಅಡಿವಜ್ಜೆ ಅಡಿವಜ್ಜೆಗಳು ಅಡಿಸತ್ತ ಅಡಿಸ್ ಅಬಾಬ ಅಡಿಹಲಗೆ ಅಡಿಹಲಗೆಗಳು ಅಡಿಹೇಳಿಕೆ ಅಡಿಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಡಿಹೋದ ಅಡೀಸೇರು ಅಡು ಅಡುಂಬು-ಬಳ್ಳಿ ಅಡುಕಲ ಅಡುಕಲ ಕೋಣೆ ಅಡುಕಲ ಕೋಣೆಗಳು ಅಡುಕಲಗಳು ಅಡುಕಳ ಅಡುಕಳಗಳು ಅಡುಕು ಅಡುಕೂಳು ಅಡುಗಬ್ಬು ಅಡುಗಬ್ಬುಗಳು ಅಡುಗರಿ ಅಡುಗಾಯಿ ಅಡುಗಿಗ ಅಡುಗುಲಜ್ಜಿ ಅಡುಗುಳಿಗ ಅಡುಗೂಲಜ್ಜಿ ಅಡುಗೂಲಿ ಅಡುಗೂಲಿಕಾಱ ಅಡುಗೂಳಜ್ಜಿ ಅಡುಗೂಳು ಅಡುಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಪರಿಚಾರಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಉಣ್ಣುವುದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವವಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಿಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು ಅಡುಗೆ ಸಹಾಯಕಿ ಅಡುಗೆಗಳು ಅಡುಗೆಮನೆ ಅಡುಗೆಮಾಡುವ ಮಡಕೆ ಅಡುಗೆಯ ಕಲೆ ಅಡುಗೆಯ ಕಲೆಗಳು ಅಡುಗೆಯ ಕಸುಬು ಅಡುಗೆಯ ಕೆಲಸ ಅಡುಗೆಯ ಕೋಣೆ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನರಿತ ಕಲೆ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನರಿತ ಕಲೆಗಳು ಅಡುಗೆಯ ವಿದ್ಯೆ ಅಡುಗೆಯ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿವರ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿವರಗಳು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವಳು ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಡುಗೆಯರಿಮೆ ಅಡುಗೆಯರಿಮೆಗಳು ಅಡುಗೆಯವ ಅಡುಗೆಯವನು ಅಡುಗೆಯವಳು ಅಡುಗೆಶಾಸ್ತ್ರ ಅಡುಗೋಲಜ್ಜಿ ಅಡುಬಾಣಲೆ ಅಡುರು ಅಡುರ್ಕೆ ಅಡುವಮಡಕೆ ಅಡುವಮಡಕೆಗಳು ಅಡುವಲ ಅಡುವಲಗಳು ಅಡುವಳ ಅಡುವಳ್ಳ ಅಡುವು ಅಡುಸು ಅಡೆ ಅಡೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅಡೆಕಲು ಅಡೆಗಟ್ಟು ಅಡೆಗಲ್ ಅಡೆಗೆಡೆ ಅಡೆಗೆಡೆಗಳು ಅಡೆತಡೆ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದುದು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಬೇದಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಮುನ್ನುಗ್ಗು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದಂತೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದನ್ತೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದುದು ಅಡೆಯಿಲ್ಲದಿರು ಅಡೇಲೇ ಅಡ್ಕ ಅಡ್ಕೆ ಅಡ್ಕೆತೋಟ ಅಡ್ಡ ಅಡ್ಡ ಓಣಿ ಅಡ್ಡ ಓಣಿಗಳು ಅಡ್ಡ ಕಾಲು ಹಾಕು ಅಡ್ಡ ಗಾಲು ಹಾಕು ಅಡ್ಡ ಜುಮ್ಲಾ ಅಡ್ಡ ಜ್ಞಾನ ಅಡ್ಡ ತಳಿಯ ನಾಯಿ ಅಡ್ಡ ತಳಿಯ ನಾಯಿಗಳು ಅಡ್ಡ ತುಂಡಿಸು ಅಡ್ಡ ತುಣ್ಡಿಸು ಅಡ್ಡ ದಾರಿ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಗಳು ಅಡ್ಡ ದಾರಿಗೆ ಎಳೆ ಅಡ್ಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಡ್ಡ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅಡ್ಡ ಬರು ಅಡ್ಡ ಬೀಳು ಅಡ್ಡ ಮಾತೆತ್ತು ಅಡ್ಡ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿದ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆಗಳು ಅಡ್ಡ ವಿಚಾರಣೆ ಅಡ್ಡ ಹಾಯು ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಿಡು ಅಡ್ಡಂಗಟ್ಟು ಅಡ್ಡಂಗಟ್ಟುಗಳು ಅಡ್ಡಂಗೆಡೆ ಅಡ್ಡಂಬರ್ ಅಡ್ಡಂಬೀಳ್ ಅಡ್ಡಕಂಬಿ ಅಡ್ಡಕಂಬಿಗಳು ಅಡ್ಡಕಟ್ಟು ಅಡ್ಡಕಟ್ಟುಗಳು ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೆ ಅಡ್ಡಕಟ್ಟೆಗಳು ಅಡ್ಡಕತೆ ಅಡ್ಡಕತೆಗಳು ಅಡ್ಡಕಮ್ಬಿ ಅಡ್ಡಕಮ್ಬಿಗಳು ಅಡ್ಡಕಯ್ ಅಡ್ಡಕಸಬು ಅಡ್ಡಕಸಬುಗಳು ಅಡ್ಡಕಾಲು ಅಡ್ಡಕಾಲುವೆ ಅಡ್ಡಕಾವಲಿ ಅಡ್ಡಕೆಯ್ ಅಡ್ಡಕೆಲಸ ಅಡ್ಡಕೆಲಸಗಳು ಅಡ್ಡಕೊಂಬೆ ಅಡ್ಡಕೊಂಬೆಗಳು ಅಡ್ಡಕೊಮ್ಬೆ ಅಡ್ಡಕೊಮ್ಬೆಗಳು ಅಡ್ಡಕೊಯ್ದ ಭಾಗ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟೆ ಅಡ್ಡಗಯ್ ಅಡ್ಡಗಲ ಅಡ್ಡಗಲ್ಲು ಅಡ್ಡಗಾಲಿಕ್ಕು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಅಡ್ಡಗಾಲು ಹಾಕು ಅಡ್ಡಗಾಲುಗಳು ಅಡ್ಡಗಾಲುವೆ ಅಡ್ಡಗಾಳಿ ಅಡ್ಡಗಾವಲಿ ಅಡ್ಡಗಿಸು ಅಡ್ಡಗೀಟು ಅಡ್ಡಗೀಟುಗಳು ಅಡ್ಡಗೆಡೆ ಅಡ್ಡಗೆಯ್ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಎಳೆದುಬಿಡು ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಚೆಕ್ಕು ಅಡ್ಡಗೆರೆಗಳು ಅಡ್ಡಗೋಡೆ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳು ಅಡ್ಡಗೋಲು ಅಡ್ಡಗೋಲುಗಳು ಅಡ್ಡಙ್ಗಟ್ಟು ಅಡ್ಡಙ್ಗಟ್ಟುಗಳು ಅಡ್ಡಙ್ಗೆಡೆ ಅಡ್ಡಙ್ಗೆಡೆಗಳು ಅಡ್ಡಜವಾಬು ಅಡ್ಡಜಾತಿಯ ನಾಯಿ ಅಡ್ಡಜಾತಿಯ ನಾಯಿಗಳು ಅಡ್ಡಡ್ಡವಾದ ಅಡ್ಡಣ ಅಡ್ಡಣಗಳು ಅಡ್ಡಣಿಗೆ ಅಡ್ಡಣಿಗೆಗಳು ಅಡ್ಡತಳಿ ಅಡ್ಡತಳಿಗಳು ಅಡ್ಡತಿಡ್ಡ ಅಡ್ಡತಿಡ್ಡಿ ಅಡ್ಡತಿರುಗು ಅಡ್ಡತಿರುವು ಅಡ್ಡತೆರೆ ಅಡ್ಡತೆರೆಗಳು ಅಡ್ಡತೊಡರು ಅಡ್ಡತೊಡರುಗಳು ಅಡ್ಡತೊಲೆ ಅಡ್ಡತೊಲೆಗಳು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಸು ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳು ಅಡ್ಡದಾರಿಹಿಡಿದು ಅಡ್ಡದುಡ್ಡು ಅಡ್ಡದುಡ್ಡುಗಳು ಅಡ್ಡನ ಅಡ್ಡನಗೆ ಅಡ್ಡನಗೆಗಳು ಅಡ್ಡನಾಲಗೆ ಅಡ್ಡನುಡಿ ಅಡ್ಡನುಡಿಗಳು ಅಡ್ಡನೆ ಅಡ್ಡಪಂಕ್ತಿ ಅಡ್ಡಪಂತಿ ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿ ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿ ಹಾಕು ಅಡ್ಡಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಡ್ಡಪ್ರಶ್ನೆ ಅಡ್ಡಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳು ಅಡ್ಡಬದಿ ಅಡ್ಡಬರು ಅಡ್ಡಬರ್ ಅಡ್ಡಬಳಸುಗೆರೆ ಅಡ್ಡಬಾಯಿಹಾಕು ಅಡ್ಡಬಿದ್ದ ಅಡ್ಡಬೀಳು ಅಡ್ಡಬೀಳ್ ಅಡ್ಡಮಳೆ ಅಡ್ಡಮಳೆಗಳು ಅಡ್ಡಮಾರ್ಗ ಅಡ್ಡಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಸು ಅಡ್ಡಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಡ್ಡಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯುವ ಅಡ್ಡಮುಸುಕು ಅಡ್ಡಮೊಗ ಅಡ್ಡಮೊಗಗಳು ಅಡ್ಡಮೊಗವಿಕ್ಕು ಅಡ್ಡಮೊಗವಿಡು ಅಡ್ಡಮ್ಬರ್ ಅಡ್ಡಮ್ಬೀಳ್ ಅಡ್ಡಯಿಸು ಅಡ್ಡಯಿಸುಹ ಅಡ್ಡಯ್ಸು ಅಡ್ಡಯ್ಸುಹ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬೀಳು ಅಡ್ಡಲು ಅಡ್ಡಲ್ ಅಡ್ಡಳತೆ ಅಡ್ಡಳತೆಗಳು ಅಡ್ಡವರ್ ಅಡ್ಡವಲಗೆ ಅಡ್ಡವಲಗೆಗಳು ಅಡ್ಡವಾಗು ಅಡ್ಡವಾದ ಅಡ್ಡವಾದ ಉತ್ತರ ಅಡ್ಡವಾಯ್ ಅಡ್ಡವಿಸು ಅಡ್ಡವೆಟ್ಟ ಅಡ್ಡವೆಟ್ಟಗಳು ಅಡ್ಡವೇಳೆ ಅಡ್ಡವೇಳೆಗಳು ಅಡ್ಡವೊಡ್ಡು ಅಡ್ಡಶಾಕೆಯ ಅಡ್ಡಶಾಖೆಯ ಅಡ್ಡಸಾಲು ಅಡ್ಡಸಾಲುಗಳು ಅಡ್ಡಹಾಕು ಅಡ್ಡಹಾದಿ ಅಡ್ಡಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ಅಡ್ಡಹಾದಿ ಹಿಡಿಸು ಅಡ್ಡಹಾದಿಗಳು ಅಡ್ಡಹಾಯಬಲ್ಲ ಅಡ್ಡಹಾಯು ಅಡ್ಡಹಾಯ್ ಅಡ್ಡಹೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಡ್ಡಹೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಅಡ್ಡಹೆಸರುಗಳು ಅಡ್ಡಹೊಗು ಅಡ್ಡಹೊತ್ತು ಅಡ್ಡಹೊಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಹೊಲಿಗೆಗಳು ಅಡ್ಡಾ ಅಡ್ಡಾಗು ಅಡ್ಡಾಟ ಅಡ್ಡಾಟಗಳು ಅಡ್ಡಾಡಿಕೆ ಅಡ್ಡಾಡು ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರು ಅಡ್ಡಾಡುವುದು ಅಡ್ಡಾತಿಡ್ಡಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಾದ ಮೂಳೆಮುರಿತ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ವೇಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಗೊಳಿಸು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಕಯ್ಯಾಡಿಸು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಕೈಯಾಡಿಸು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ನುಡಿಸು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬೆರಸು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಮೀಟು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಹೋಗು ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿಯಾದ ಅಡ್ಡಾದುಡ್ಡಿ ಅಡ್ಡಾನು ಅಡ್ಡಾಳೆ ಅಡ್ಡಿ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸು ಅಡ್ಡಿ ಆತಙ್ಕಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸು ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವವನು ಅಡ್ಡಿಕೆ ಅಡ್ಡಿಕೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಕ್ಕಬಲ್ಲ ಅಡ್ಡಿಕ್ಕಲಾಗದ ಅಡ್ಡಿಕ್ಕು ಅಡ್ಡಿಗಳು ಅಡ್ಡಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಗೊಳಗಾಗುವುದು ಅಡ್ಡಿತರು ಅಡ್ಡಿನುಡಿ ಅಡ್ಡಿನುಡಿಗಳು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವ ಲಕ್ಷಣದ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವವ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು ಅಡ್ಡಿಮಾಡು ಅಡ್ಡಿಮಾಡುವ ಅಡ್ಡಿಮಾಡುವುದು ಅಡ್ಡಿಯ ಮಾತು ಅಡ್ಡಿಯ ಮಾತುಗಳು ಅಡ್ಡಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸು ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದಿರವಿಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದಿರವಿಕೆಗಳು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದಿರು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡು ಅಡ್ಡಿಯುಣ್ಟು ಮಾಡು ಅಡ್ಡಿಹಾಕು ಅಡ್ಡಿಹೇಳು ಅಡ್ಡಿಹೊಂದು ಅಡ್ಡಿಹೊನ್ದು ಅಡ್ಡೆ ಅಡ್ಡೇಟು ಅಡ್ಡೇಟುಗಳು ಅಡ್ಡೈಸು ಅಡ್ಡೋಳಿ ಅಡ್ಡೋಳಿಗಳು ಅಡ್ದಗೋನ ಅಡ್ದಿ ಅಡ್ದಿಗಳು ಅಡ್ನಾಡಿ ಅಡ್ಯ್ನಾಡಿ ಅಡ್ಯ್ನಾಡಿಗಳು ಅಡ್ರಕಾಲು ಅಡ್ರೀನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಅಡ್ಲಿ ಅಡ್ಲಿಗೆ ಅಡ್ಲು ಅಢಳ ಅಣ ಅಣಂಬಿ ಅಣಂಬಿಗಳು ಅಣಂಬೆ ಅಣಂಬೆಗಳು ಅಣಕ ಅಣಕ ಬರಹ ಅಣಕ ಬರಹಗಳು ಅಣಕ ರೂಪಕ ಅಣಕ ರೂಪಕಗಳು ಅಣಕಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದುದು ಅಣಕದ ಅಣಕದ ನಗು ಅಣಕದ ನಗುಗಳು ಅಣಕದ ನುಡಿ ಅಣಕನಾಟಕ ಅಣಕನಾಟಕಗಳು ಅಣಕಬರಹ ರಚಿಸು ಅಣಕಮಾಡು ಅಣಕವಾಗಿ ಅಣಕವಾಡು ಅಣಕಾಟ ಅಣಕಾಟಗಳು ಅಣಕಿ ಅಣಕಿಗಳು ಅಣಕಿಸಲಾಗದ ಅಣಕಿಸು ಅಣಕಿಸುವ ಅಣಕಿಸುವವನು ಅಣಕು ಅಣಕು ಆಡುಗಬ್ಬ ಅಣಕು ಆಡುಗಬ್ಬಗಳು ಅಣಕು ಚರ್ಚೆ ಅಣಕು ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಣಕು ಸಂಸತ್ ಅಣಕುಗಳು ಅಣಕುಗಾರ ಅಣಕುಚಿತ್ರ ಅಣಕುಚಿತ್ರಗಳು ಅಣಕುಪದ ಅಣಕುಪದಗಳು ಅಣಕುವೆ ಅಣಗಿಸು ಅಣಗು ಅಣಚು ಅಣಜಾಣ ಅಣತನ ಅಣತಿ ಅಣದಿಗೆ ಅಣಬೆ ಅಣಬೆಗಳು ಅಣಮ್ಬಿ ಅಣಮ್ಬಿಗಳು ಅಣಮ್ಬೆ ಅಣಮ್ಬೆಗಳು ಅಣಲು ಅಣಲುಗಳು ಅಣಲ್ ಅಣಲ್ಗಳು ಅಣಸು ಅಣಾ ಅಣಿ ಅಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಣಿಗಾರ ಅಣಿಗೂಡು ಅಣಿಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದ ಅಣಿಗೊಳಿಸು ಅಣಿಗೊಳಿಸು ಕಯ್ಗೊಂಬೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸು ಕಯ್ಗೊಮ್ಬೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸು ಕೈಗೊಂಬೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸು ಕೈಗೊಮ್ಬೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುವ ಅಣಿಗೊಳ್ಳು ಅಣಿಚಿಲ್ ಅಣಿಮ ಅಣಿಮಣಿ ಅಣಿಮನೆ ಅಣಿಮಾ ಅಣಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅಣಿಮಾಡು ಅಣಿಮಾಡುವ ಅಣಿಮಾದಿ ಅಣಿಮಾದಿ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಣಿಮಿಣಿ ಅಣಿಮೆ ಅಣಿಯರ ಅಣಿಯಾಗದ ಅಣಿಯಾಗಿ ಅಣಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸು ಅಣಿಯಾಗಿರಿಸು ಅಣಿಯಾಗಿಸು ಅಣಿಯಾಗು ಅಣಿಯಾಗುವುದು ಅಣಿಯಾದ ಅಣಿಯಾದುದು ಅಣಿಲು ಅಣಿಲುಗಳು ಅಣಿಲೆ ಅಣಿಲೆಕಾಯಿ ಅಣಿವರಿ ಅಣಿವರಿಗಳು ಅಣಿವಿಣ ಅಣಿವಿಣಿ ಅಣಿಸಲಾಗದ ಅಣು ಅಣು ಬಾಂಬು ಅಣು ಬಾಂಬುಗಳು ಅಣು ಬಾಮ್ಬು ಅಣು ಬಾಮ್ಬುಗಳು ಅಣುಂಕು ಅಣುಂಗ ಅಣುಂಗಗಳು ಅಣುಂಗಿ ಅಣುಂಗಿಗಳು ಅಣುಂಗು ಅಣುಂಗುಗಳು ಅಣುಕೋಶ ಅಣುಕೋಶಗಳು ಅಣುಗ ಅಣುಗಂಟೆ ಅಣುಗಂಟೆಗಳು ಅಣುಗಗಳು ಅಣುಗಣ್ಟೆ ಅಣುಗಣ್ಟೆಗಳು ಅಣುಗರು ಅಣುಗರುಗಳು ಅಣುಗಳು ಅಣುಗಿ ಅಣುಗು ಅಣುಙ್ಗ ಅಣುಙ್ಗಿ ಅಣುಙ್ಗು ಅಣುಚಾಲಿತವಾದ ಅಣುಜಾಣ ಅಣುಜೀವಿ ಅಣುಜೀವಿಗಳು ಅಣುತಂಡ ಅಣುತಂಡಗಳು ಅಣುತಣ್ಡ ಅಣುತಣ್ಡಗಳು ಅಣುಬಾಂಬು ಅಣುಬಾಂಬುಗಳು ಅಣುಬಾಮ್ಬು ಅಣುಬಾಮ್ಬುಗಳು ಅಣುಭಾರ ಅಣುಮ ಅಣುಮಹದ್ಗತ ಅಣುಮಹದ್ರೂಪ ಅಣುಮಹದ್ರೂಪಗಳು ಅಣುಮಾತ್ರ ಅಣುರೇಣು ಅಣುವ ಅಣುವಂತ ಅಣುವರು ಅಣುವರುಗಳು ಅಣುವಿದಳನ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣು ಮಹತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಾಗಿ ಇರುವವ ಅಣುವಿನಲ್ಲಿ ಅಣುವಾದವನು ಅಣುಶಕ್ತಿ ಅಣುಶಕ್ತಿಗಳು ಅಣುಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಅಣುಸ್ಥಾವರ ಅಣುಸ್ಥಾವರಗಳು ಅಣೆ ಅಣೆ ನೀರಾವರಿ ಅಣೆ ನೀರಾವರಿಗಳು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟುವುದು ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಅಣೆಕಲ್ಲು ಅಣೆಗಳು ಅಣೆಗೆಡಿಸುವಿಕೆ ಅಣೆಪ ಅಣೆಪಗಳು ಅಣೋರಣೀಯ ಅಣೋರಣೀಯವಾನ್ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಅಣ್ಕೆ ಅಣ್ಕೆಗಳು ಅಣ್ಟಣಿಸು ಅಣ್ಟಣ್ಟಾದ ಅಣ್ಟಣ್ಟಾದ ವಸ್ತು ಅಣ್ಟದ ಅಣ್ಟರಿಸು ಅಣ್ಟಾದ ಅಣ್ಟಾದುದು ಅಣ್ಟಿಕೊ ಅಣ್ಟಿಕೊಣ್ಡ ಅಣ್ಟಿಕೊಣ್ಡಿರುವ ಅಣ್ಟಿಕೊಣ್ಡಿರುವಿಕೆ ಅಣ್ಟಿಕೊಣ್ಡಿಲ್ಲದ ಅಣ್ಟಿಕೊಳ್ಳದ ಅಣ್ಟಿಕೊಳ್ಳು ಅಣ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಣ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಅಣ್ಟಿಗೊಳ್ ಅಣ್ಟಿದನ್ತಿರು ಅಣ್ಟಿನ ಉಣ್ಡೆ ಅಣ್ಟಿಸಲಾಗುವ ಅಣ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಣ್ಟಿಸು ಅಣ್ಟು ಅಣ್ಟು ಚಿತ್ರಣ ಕಲೆ ಅಣ್ಟು ಜಾಡ್ಯ ಅಣ್ಟು ಜಾಡ್ಯಗಳು ಅಣ್ಟು ಸ್ವಬಾವ ಅಣ್ಟು ಸ್ವಭಾವ ಅಣ್ಟುಕ ಅಣ್ಟುಕರು ಅಣ್ಟುಗೊಳ್ ಅಣ್ಟುಜಾಡ್ಯ ಅಣ್ಟುಜಾಡ್ಯದ ಅಣ್ಟುಣ್ಡೆ ಅಣ್ಟುಬೇನೆ ಅಣ್ಟುಬೇನೆಗಳು ಅಣ್ಟುಮನೆ ಅಣ್ಟುಮನೆಗಳು ಅಣ್ಟುರೋಗ ಅಣ್ಟುರೋಗಗಳು ಅಣ್ಟುವ ಅಣ್ಟುವಿಕೆ ಅಣ್ಟುವಿಕೆಗಳು ಅಣ್ಟುಸಿಹಿ ಅಣ್ಟುಹಲಿಗೆ ಅಣ್ಟುಹಲಿಗೆಗಳು ಅಣ್ಡ ಅಣ್ಡ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಣ್ಡಕಬಾಹ ಅಣ್ಡಕೋಶ ಅಣ್ಡಕೋಶಗಳು ಅಣ್ಡಗಳು ಅಣ್ಡಜ ಅಣ್ಡಜಗಮನ ಅಣ್ಡಜಧ್ವಜ ಅಣ್ಡಜರಾಜವರೂಥ ಅಣ್ಡಜವಾಹನ ಅಣ್ಡಜಾಧಿಪ ಅಣ್ಡಜಾಸನ ಅಣ್ಡದಾರಕ ಅಣ್ಡದಾರಕಗಳು ಅಣ್ಡಧಾರಕ ಅಣ್ಡಧಾರಕಗಳು ಅಣ್ಡನಾಳ ಅಣ್ಡನಾಳಗಳು ಅಣ್ಡಲೆ ಅಣ್ಡಲೆಯುವವ ಅಣ್ಡಲೆಸು ಅಣ್ಡವಾಯು ಅಣ್ಡವಾಯುರೋಗ ಅಣ್ಡಸಮುದ್ಬವ ಅಣ್ಡಸಮುದ್ಭವ ಅಣ್ಡಾಕಾರದ ಅಣ್ಡಾಕೃತಿ ಅಣ್ಡಾಕೃತಿಗಳು ಅಣ್ಡಾಣು ಅಣ್ಡಾಣುಗಳು ಅಣ್ಡಾಶಯ ಅಣ್ಡಾಶಯಗಳು ಅಣ್ಡಿಸು ಅಣ್ಡು ಅಣ್ಡುಗಳು ಅಣ್ಡುಗೊಳ್ ಅಣ್ಡೆ ಅಣ್ಡೆಗಳು ಅಣ್ಡೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಣ್ಡೋತ್ಸರ್ಜನ ಅಣ್ಡೋದಕ ಅಣ್ಡೋರ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಣ್ಣಂದಿರುಗಳು ಅಣ್ಣತಮ್ಮಂದಿರ ಅಣ್ಣತಮ್ಮನ್ದಿರ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿ ಅಣ್ಣನ ಹೆಣ್ಡತಿ ಅಣ್ಣನೆ ಅಣ್ಣನ್ದಿರು ಅಣ್ಣನ್ದಿರುಗಳು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅಣ್ಣಮ್ಮ ಅಣ್ಣರ್ಮ ಅಣ್ಣಲದೇವ ಅಣ್ಣಲೆ ಅಣ್ಣಲೆಗಳು ಅಣ್ಣವಸಯ್ಯ ಅಣ್ಣಾವಟ್ಟಗಾರ ಅಣ್ಣಾವರ ಅಣ್ಣಿ ಅಣ್ಣಿಕೆ ಅಣ್ಣಿಗ ಅಣ್ಣಿಗಧನಂಜಯ ಅಣ್ಣು ಅಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣೆ ಬರಹ ಅಣ್ಣೆ ಬರಹಗಳು ಅಣ್ಣೆಕಲ್ ಅಣ್ಣೆಕಲ್ಲು ಅಣ್ಣೆಕೆಲಸ ಅಣ್ಣೆಕೆಲಸಗಳು ಅಣ್ಣೆಗಳು ಅಣ್ಣೆತನ ಅಣ್ಣೆತುಂಡು ಅಣ್ಣೆತುಂಡುಗಳು ಅಣ್ಣೆತುಣ್ಡು ಅಣ್ಣೆತುಣ್ಡುಗಳು ಅಣ್ಣೆನೂಲು ಅಣ್ಣೆನೂಲುಗಳು ಅಣ್ಣೆಮಂದಿ ಅಣ್ಣೆಮಣ್ಣು ಅಣ್ಣೆಮನ್ದಿ ಅಣ್ಣೆಮನ್ದಿಗಳು ಅಣ್ಣೆಮಾಡು ಅಣ್ಣೆಮ್ಮ ಅಣ್ಣೆವಾಲು ಅಣ್ಣೆವಾಲುಗಳು ಅಣ್ಣೆವಾಲ್ ಅಣ್ಣೆಹೂವು ಅಣ್ಪಿತ ಅಣ್ಪು ಅಣ್ಮಮ್ಮ ಅಣ್ಮು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಮರ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಮರಗಳು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊನ್ದಿರುವ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ಅತಂತ್ರ ಅತಂತ್ರಗಳು ಅತಂತ್ರದ ಅತಂತ್ರವಾಗಿಸು ಅತತ್ತ್ವನಾಯಕರು ಅತಥ್ಯ ಅತನು ಅತನುಗಳು ಅತನ್ತ್ರ ಅತನ್ತ್ರದ ಅತನ್ತ್ರದಗಳು ಅತನ್ತ್ರವಾಗಿಸು ಅತಯ್ಲಬಕ್ಷ್ಯ ಅತಯ್ಲಬಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅತಯ್ಲಭಕ್ಷ್ಯ ಅತಯ್ಲಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅತರ್ಕ್ಯ ಅತಲ ಅತಲಕುತಲ ಅತಲಗಳು ಅತಲಸ್ಪರ್ಶ ಅತಳ ಅತವಾ ಅತವ್ಕಿಕ ಅತಸೀಕುಸುಮ ಅತಸೀಪುಷ್ಪ ಅತಾರ್ಕಿಕ ಅತಿ ಅತಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡು ಅತಿ ಅನುಕೂಲದ ಅತಿ ಅನ್ದಾಜು ಮಾಡು ಅತಿ ಅಲಂಕೃತ ಅತಿ ಅಲಙ್ಕೃತ ಅತಿ ಆನಂದದ ಅತಿ ಆನನ್ದದ ಅತಿ ಆಯಾಸ ಅತಿ ಆಯಾಸಪಡು ಅತಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅತಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅತಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಹವ್ಯಾಸ ಅತಿ ಆಸಕ್ತಿಯ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅತಿ ಆಸೆ ಅತಿ ಆಸೆಯುಳ್ಳವನು ಅತಿ ಉದಾರವಾದ ಅತಿ ಉದ್ರೇಕಿತ ಅತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಅತಿ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸತಕ್ಕ ಅತಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಬಾಗ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಬಾಗಗಳು ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಭಾಗ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಭಾಗಗಳು ಅತಿ ಒತ್ತಾದ ಅತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಟ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅತಿ ಗಂಬೀರವಾದ ಅತಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಅತಿ ಗಮ್ಬೀರವಾದ ಅತಿ ಗಮ್ಭೀರವಾದ ಅತಿ ಗೋಪ್ಯ ಅತಿ ಚತುರ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅತಿ ಚೆಲುವೆ ಅತಿ ಜಾಜ್ವಲ್ಯಮಾನವಾದ ಅತಿ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅತಿ ದಡ್ಡತನ ಅತಿ ದಾರಾಳ ಸ್ವಬಾವದ ಅತಿ ದಾರಾಳತನ ಅತಿ ದಾರಾಳದ ಅತಿ ದೀರ್ಗ ಅತಿ ದೀರ್ಘ ಅತಿ ದುಡಿತದ ಅತಿ ದುಬಾರಿಯ ಅತಿ ದುಬಾರಿಯಾದ ಅತಿ ದೃಷ್ಟಕ ಅತಿ ಧಾರಾಳ ಸ್ವಭಾವದ ಅತಿ ಧಾರಾಳತನ ಅತಿ ಧಾರಾಳದ ಅತಿ ನಡುಕದ ಅತಿ ನಮ್ರ ಅತಿ ನಯವಾದ ಅತಿ ನವ್ಯವಾದ ಅತಿ ನಾಜೂಕಿನ ಅತಿ ನಾಜೂಕು ಅತಿ ನಿದಾನವಾಗಿ ಅತಿ ನಿದಾನವಾದ ಅತಿ ನಿದ್ರೆಯುಳ್ಳ ಅತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅತಿ ನಿಧಾನವಾದ ಅತಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅತಿ ನೀಚ ಅತಿ ನೀಚರು ಅತಿ ನೀಚರುಗಳು ಅತಿ ಪರಿಚಯದ ಅತಿ ಪುರಾತನ ಅತಿ ಪ್ರಕಾಶದ ಅತಿ ಪ್ರಬಲ ಅತಿ ಪ್ರಬಾವವುಳ್ಳ ಅತಿ ಪ್ರಭಾವವುಳ್ಳ ಅತಿ ಪ್ರಯಾಸದ ಅತಿ ಪ್ರಯಾಸದ ಕೆಲಸ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ತೋರು ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅತಿ ಬರವಸೆಯ ಅತಿ ಬಳಲಿದ ಅತಿ ಬೆಡಗಿನ ಅತಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಅತಿ ಭರವಸೆಯ ಅತಿ ಮನೋಹರವಾದ ಅತಿ ಮಾಡು ಅತಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅತಿ ಮಾತಿನ ಅತಿ ಮುಕಸ್ತುತಿಯ ಅತಿ ಮುಖಸ್ತುತಿಯ ಅತಿ ಮುದ್ದು ಮಾಡು ಅತಿ ಮುದ್ದುಮಾಡು ಅತಿ ರಹಸ್ಯ ಅತಿ ಲಗುವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡು ಅತಿ ಲಗುವಾಗಿ ಕಾಣುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಅತಿ ಲಗುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸು ಅತಿ ಲಘುವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡು ಅತಿ ಲಘುವಾಗಿ ಕಾಣುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಅತಿ ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸು ಅತಿ ಲಜ್ಜೆ ಅತಿ ವಿಷಾದಕರ ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರದ ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಅತಿ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳ ಅತಿ ವೇಗ ಅತಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡಿಸು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ-ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ-ಉಣ್ಟಾಗುವಿಕೆ ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ-ಗಟಿಸುವುದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ-ಘಟಿಸುವುದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ-ಸಂಬವಿಸುವುದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ-ಸಂಭವಿಸುವುದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ-ಸಮ್ಬವಿಸುವುದು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ-ಸಮ್ಭವಿಸುವುದು ಅತಿ ವೇದನೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಅತಿ ವೇದನೆಯನ್ನುಣ್ಟುಮಾಡುವ ಅತಿ ಶಿಷ್ಟತನದ ಅತಿ ಶಿಷ್ಟತೆ ಅತಿ ಶೀತದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಟ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ತ ಅತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಅತಿ ಸಂಬ್ರಮದ ಅತಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಅತಿ ಸಙ್ಕ್ಷಿಪ್ತ ಅತಿ ಸಡಗರ ಅತಿ ಸಡಗರಗಳು ಅತಿ ಸಮರ್ತ ಅತಿ ಸಮರ್ಥ ಅತಿ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಮ್ಪ್ರದಾಯಸ್ತ ಅತಿ ಸಮ್ಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಅತಿ ಸಮ್ಬ್ರಮದ ಅತಿ ಸಮ್ಭ್ರಮದ ಅತಿ ಸರಳ ಅತಿ ಸರಳಗೊಳಿಸು ಅತಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಅತಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಅತಿ ಸಾಙ್ಕ್ರಾಮಿಕ ಅತಿ ಸಾದಾರಣ ಅತಿ ಸಾಧಾರಣ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತು ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅತಿ ಸಾಮ್ಪ್ರದಾಯಿಕತೆ ಅತಿ ಸಾಹಸದ ಅತಿ ಸಿಹಿಯಾದ ಅತಿ ಸುಂದರ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಅತಿ ಸುನ್ದರ ಅತಿ ಸುನ್ದರವಾದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಅತಿ ಸೊಗಸುಗಾರ ಅತಿ ಸ್ನೇಹದ ಅತಿ ಸ್ನೇಹಪರತೆಯ ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸು ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅತಿ ಹಟಮಾರಿ ಅತಿ ಹಳೆಯದಾದ ಅತಿಉತ್ಸಾಹವುಳ್ಳವನು ಅತಿಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅತಿಕರ ಅತಿಕರ್ಮ ಅತಿಕರ್ಮಿ ಅತಿಕಳೆ ಅತಿಕಷ್ಟವಾದ ಅತಿಕಾಟ ಅತಿಕಾಟಕ ಅತಿಕಾಮುಕ ಸ್ವಬಾವದ ಅತಿಕಾಮುಕ ಸ್ವಭಾವದ ಅತಿಕಾಯ ಅತಿಕು ಅತಿಕೊಂಕು ಅತಿಕ್ರಮ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶಮಾಡು ಅತಿಕ್ರಮಣ ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರ ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರು ಅತಿಕ್ರಮಣಕಾರರುಗಳು ಅತಿಕ್ರಮಿಸದೆ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲಾಗದ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿದ ಅತಿಕ್ರಮಿಸು ಅತಿಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯ ಅತಿಗಂಡ ಅತಿಗಣ್ಡ ಅತಿಗಳಿ ಅತಿಗಳೆ ಅತಿಗಾತ್ರದ ಅತಿಗೆ ಹೋಗದಿರು ಅತಿಗೋರ ಸ್ತಳ ಅತಿಗೋರ ಸ್ತಳಗಳು ಅತಿಗ್ರಾಹಕ ಅತಿಘೋರ ಸ್ಥಳ ಅತಿಘೋರ ಸ್ಥಳಗಳು ಅತಿಚಿತ್ರ ಅತಿಚೆಲುವೆ ಅತಿಚ್ಛತ್ರ ಅತಿಚ್ಛತ್ರೆ ಅತಿಜಡ ಅತಿಜನನಿಬಿಡವಾದ ಅತಿಜಾಗರ ಅತಿಜಿಹ್ವಾಯೋಗ ಅತಿಜೋಲಿ ಅತಿತತ್ತ್ವ ಅತಿತವಕ ಅತಿತಾಳು ಅತಿತಿ ಅತಿತಿ ಸತ್ಕಾರ ಅತಿತಿ ಸತ್ಕಾರಿಣಿ ಅತಿತಿಗಳ ಉಪಚಾರ ಅತಿತಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸು ಅತಿತಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವವನು ಅತಿತಿಗಳು ಅತಿತಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವ ಸ್ತಳ ಅತಿತಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವ ಸ್ತಳಗಳು ಅತಿತಿಪೂಜೆ ಅತಿತಿಬೋಜನ ಅತಿತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅತಿತೃಷ್ಣೆಯ ಅತಿತೇಜಸ್ಸುಳ್ಳ ಅತಿಥಿ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಿಣಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಉಪಚಾರ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸುವವನು ಅತಿಥಿಗಳು ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವ ಸ್ಥಳ ಅತಿಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಅತಿಥಿಗೃಹ ಅತಿಥಿಪೂಜೆ ಅತಿಥಿಭೋಜನ ಅತಿಥಿಸತ್ಕಾರ ಅತಿದಪ್ಪ ಅತಿದಯ್ನ್ಯ ತೋರಿಸು ಅತಿದಯ್ನ್ಯ ತೋರು ಅತಿದರಿದ್ರ ಅತಿದರಿದ್ರರು ಅತಿದರ್ಪದ ಅತಿದವ್ರ್ಜನ್ಯದ ಅತಿದಾರಿದ್ರ್ಯ ಅತಿದಾಹ ಅತಿದೀನ ಅತಿದೀನಾವಸ್ತೆಯ ಬಡತನ ಅತಿದೀನಾವಸ್ಥೆಯ ಬಡತನ ಅತಿದುಂದುಗಾರ ಅತಿದುಃಖ ಅತಿದುಡಿಮೆ ಅತಿದುನ್ದುಗಾರ ಅತಿದುಷ್ಟ ಅತಿದುಷ್ಟರು ಅತಿದೂರ ಅತಿದೃಷ್ಟಕ ಅತಿದೈನ್ಯ ತೋರಿಸು ಅತಿದೈನ್ಯ ತೋರು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅತಿದೌರ್ಜನ್ಯದ ಅತಿದ್ರವ್ಯಮೋಹ ಅತಿದ್ರುತವಾಗಿ ಅತಿನಮ್ರ ಅತಿನಾಜೂಕಣ್ಣ ಅತಿನಿದ್ದೆ ಅತಿನಿಷ್ಟ ಅತಿನಿಷ್ಠ ಅತಿನೀಲ ಅತಿನೂತನ ಅತಿನೆಚ್ಚಿನ ಅತಿನೇತ್ರೆ ಅತಿನೋವಿನ ಅತಿಪರಾಕ್ರಮಿ ಅತಿಪಾತ ಅತಿಪಾತಕ ಅತಿಪುರಾತನ ಅತಿಪ್ರಯಾಸದ ಅತಿಪ್ರಶಂಸೆ ಅತಿಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಅತಿಪ್ರಾಮುಕ್ಯತೆ ಕೊಡು ಅತಿಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡು ಅತಿಪ್ರೇಮದ ಅತಿಬಂಧನ ಅತಿಬಕ್ತಿ ಅತಿಬಜೆ ಅತಿಬಲ ಅತಿಬಲಾಯನ ಅತಿಬಾರದ ಅತಿಬಾವುಕತೆಯ ಅತಿಬಾಹು ಅತಿಬೆಲೆಕಟ್ಟು ಅತಿಬೇಗ ಅತಿಬೋಜನ ಅತಿಭಕ್ತಿ ಅತಿಭವ ಅತಿಭಾರದ ಅತಿಭಾವುಕತೆಯ ಅತಿಭೋಜನ ಅತಿಮಧುರ ಅತಿಮಹತ್ವಕೊಡು ಅತಿಮಹತ್ವದ ಅತಿಮಾಡು ಅತಿಮಾತಿನವನು ಅತಿಮಾತು ಅತಿಮಾನವ ಅತಿಮಾನುಷ ಅತಿಮಾನುಷ ಚೇತನ ಅತಿಮಾನುಷ ವ್ಯಕ್ತಿದರ್ಶನ ಅತಿಮಾರ್ಗಿಕ ಅತಿಮುಂಚಿನ ದಿನಾಂಕ ಅತಿಮುಕ್ಯ ಅತಿಮುಖ್ಯ ಅತಿಮುಪ್ಪು ಅತಿಮೋಹದ ಅತಿಯಮದುರಾಹಾರ ಅತಿಯಮಧುರಾಹಾರ ಅತಿಯಲ್ಲದ ಅತಿಯಾಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಲಂಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಅತಿಯಾಗಿ ಅಲಙ್ಕೃತಗೊಳಿಸಿದ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಯಾಸಪಡು ಅತಿಯಾಗಿ ಆರೋಪಿಸು ಅತಿಯಾಗಿ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡ ಅತಿಯಾಗಿ ಉದ್ರೇಕಗೊಣ್ಡ ಅತಿಯಾಗಿ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಓದು ಅತಿಯಾಗಿ ಕರ್ಚುಮಾಡುವವನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಸು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊಂಡಾಡು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೊಣ್ಡಾಡು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೋಪಗೊಳ್ಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚುಮಾಡುವವನು ಅತಿಯಾಗಿ ಗವ್ರವಿಸು ಅತಿಯಾಗಿ ಗೌರವಿಸು ಅತಿಯಾಗಿ ದುಡಿಸು ಅತಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಯಸು ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನಮಾಡು ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಸೇವಿಸು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಿಕೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸು ಅತಿಯಾಗಿ ಸರಿದೂಗಿಸು ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಡುವ ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವವನು ಅತಿಯಾಗಿ ಹರಟುವ ಅತಿಯಾದ ಅತಿಯಾದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅತಿಯಾದ ಆನಂದ ಅತಿಯಾದ ಆನನ್ದ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆ ಅತಿಯಾದ ಆಸೆಗಳು ಅತಿಯಾದ ಇಚ್ಚೆ ಅತಿಯಾದ ಇಚ್ಚೆಗಳು ಅತಿಯಾದ ಇಚ್ಛೆ ಅತಿಯಾದ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಅತಿಯಾದ ಕಷ್ಟ ಅತಿಯಾದ ಕಾಮಾಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ಹೆಂಗಸು ಅತಿಯಾದ ಕಾಮಾಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳ ಹೆಙ್ಗಸು ಅತಿಯಾದ ಕಾವು ಅತಿಯಾದ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರು ಅತಿಯಾದ ತಾಪ ಅತಿಯಾದ ತೊಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ದಯ್ರ್ಯ ಅತಿಯಾದ ದೈರ್ಯ ಅತಿಯಾದ ದ್ರೋಹ ಅತಿಯಾದ ಧಯ್ರ್ಯ ಅತಿಯಾದ ಧೈರ್ಯ ಅತಿಯಾದ ನಡುಕ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅತಿಯಾದ ಬವಣೆ ಅತಿಯಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅತಿಯಾದ ಬಾರವನ್ನು ಹೇರು ಅತಿಯಾದ ಬಾರಹೊರುವ ಅತಿಯಾದ ಭಾರವನ್ನು ಹೇರು ಅತಿಯಾದ ಭಾರಹೊರುವ ಅತಿಯಾದ ಮೋಹ ಅತಿಯಾದ ವೃಷ್ಟಿ ಅತಿಯಾದ ವೇದನೆ ಕೊಡು ಅತಿಯಾದ ಸಂಬ್ರಮ ಅತಿಯಾದ ಸಂಭ್ರಮ ಅತಿಯಾದ ಸಮ್ಬ್ರಮ ಅತಿಯಾದ ಸಮ್ಭ್ರಮ ಅತಿಯಾದುದು ಅತಿಯಾಸೆ ಅತಿಯಾಸೆಯ ಅತಿಯೋಗ್ಯ ಅತಿರಸ ಅತಿರಾಗಿ ಅತಿರಿಕ್ತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾದದ್ದು ಅತಿರೇಕ ಅತಿರೇಕ ನಾಟಕ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅತಿರೇಕದ ಅತಿರೇಕದ ನಡೆವಳಿಕೆ ಅತಿರೇಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರೇಮ ಅತಿರೇಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅತಿರೇಕವಿಲ್ಲದ ಅತಿರೋಹಿತ ಜ್ಞಾನಿ ಅತಿವಳೆ ಅತಿವಾದ ಅತಿವಿಚಿತ್ರ ಅಬ್ಯಾಸದ ಅತಿವಿಚಿತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅತಿವಿನೀತೆ ಅತಿವೆಚ್ಚದ ಅತಿವೆಚ್ಚದ್ದು ಅತಿವೇಗದ ಈಜಿನ ವರಸೆ ಅತಿವೇಳೆ ಅತಿವ್ಯಾಪನೆ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅತಿವ್ಯಾಮಾಪ್ರೀಯ ಅತಿಶಯ ಅತಿಶಯ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಅತಿಶಯ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅತಿಶಯಗಳು ಅತಿಶಯಗೊಳಿಸು ಅತಿಶಯತೆ ಅತಿಶಯತೆಗಳು ಅತಿಶಯದ ಅತಿಶಯದ ಪ್ರೀತಿ ಅತಿಶಯಮಾಡು ಅತಿಶಯವಲ್ಲದ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಅತಿಶಯವಾಗಿ ಹೊಗಳು ಅತಿಶಯವಾಗು ಅತಿಶಯವಾದ ಅತಿಶಯವಾದ ಅಳಲು ಅತಿಶಯವಾದ ಆಟೋಪದಿಂದಿರು ಅತಿಶಯವಾದ ಆಟೋಪದಿನ್ದಿರು ಅತಿಶಯವಾದ ಆನಂದ ಅತಿಶಯವಾದ ಆನಂದಗಳು ಅತಿಶಯವಾದ ಆನನ್ದ ಅತಿಶಯವಾದ ಆನನ್ದಗಳು ಅತಿಶಯವಾದ ಕಂಪನ ಅತಿಶಯವಾದ ಕಂಪನಗಳು ಅತಿಶಯವಾದ ಕದನ ಅತಿಶಯವಾದ ಕಮ್ಪನ ಅತಿಶಯವಾದ ಕಮ್ಪನಗಳು ಅತಿಶಯವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತಿಶಯವಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅತಿಶಯವಾದ ಮನೋಹರತೆಯನ್ನುಳ್ಳದ್ದು ಅತಿಶಯವಾದ ಮನ್ನಣೆ ಅತಿಶಯವಾದ ಮನ್ನಣೆಗಳು ಅತಿಶಯವಾದ ಮೋಹವನ್ನು ಹೊಂದು ಅತಿಶಯವಾದ ಮೋಹವನ್ನು ಹೊನ್ದು ಅತಿಶಯವಾದ ಯುದ್ಧ ಅತಿಶಯವಾದ ಸಂತಾಪ ಅತಿಶಯವಾದ ಸಂತಾಪಗಳು ಅತಿಶಯವಾದ ಸಂತೋಷ ಅತಿಶಯವಾದ ಸಂತೋಷಗಳು ಅತಿಶಯವಾದ ಸನ್ತಾಪ ಅತಿಶಯವಾದ ಸನ್ತಾಪಗಳು ಅತಿಶಯವಾದ ಸನ್ತೋಷ ಅತಿಶಯವಾದ ಸನ್ತೋಷಗಳು ಅತಿಶಯವಾದ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅತಿಶಯವಾದ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಅತಿಶಯವಾದುದು ಅತಿಶಯವಾದುದುಗಳು ಅತಿಶಯಿಸದ ಅತಿಶಯಿಸು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಗಳು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಗಳು ಅತಿಶೀತದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಜ್ವರ ಅತಿಶೀತದಿನ್ದ ಉಣ್ಟಾಗುವ ಜ್ವರ ಅತಿಶೂರ ಅತಿಶ್ರದ್ದೆ ಅತಿಶ್ರದ್ಧೆ ಅತಿಶ್ರಮ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಟ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಟ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಟ ವಸ್ತು ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಟವಾದುದು ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ತವ್ಯ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ವಸ್ತು ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು ಅತಿಶ್ಲಾಗನೆ ಅತಿಶ್ಲಾಗನೆಗಳು ಅತಿಶ್ಲಾಘನೆ ಅತಿಶ್ಲಾಘನೆಗಳು ಅತಿಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಈಡಾದ ಅತಿಸಂಧಾನ ಅತಿಸಂಧಿತೆ ಅತಿಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ದತೆ ಅತಿಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ದತೆಗಳು ಅತಿಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧತೆ ಅತಿಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧತೆಗಳು ಅತಿಸಂಬ್ರಮದ ಅತಿಸಂಭ್ರಮದ ಅತಿಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಅತಿಸಙ್ಕಟಕ್ಕೆ ಈಡಾದ ಅತಿಸಣ್ಣ ಅತಿಸಬ್ಯತೆ ಅತಿಸಬ್ಯತೆ-ತೋರುವವಳು ಅತಿಸಬ್ಯತೆ-ಮೆರೆಯುವವಳು ಅತಿಸಬ್ಯತೆಗಳು ಅತಿಸಭ್ಯತೆ ಅತಿಸಭ್ಯತೆ-ತೋರುವವಳು ಅತಿಸಭ್ಯತೆ-ಮೆರೆಯುವವಳು ಅತಿಸಭ್ಯತೆಗಳು ಅತಿಸಮರ್ತವಾದ ಅತಿಸಮರ್ಥವಾದ ಅತಿಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅತಿಸಮೃದ್ದ ಅತಿಸಮೃದ್ದಿ ಅತಿಸಮೃದ್ಧ ಅತಿಸಮೃದ್ಧಿ ಅತಿಸಮ್ಪ್ರದಾಯ ಬದ್ದತೆ ಅತಿಸಮ್ಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧತೆ ಅತಿಸಮ್ಬ್ರಮದ ಅತಿಸಮ್ಭ್ರಮದ ಅತಿಸರಳವಾದ ಅತಿಸರ್ಜನ ಅತಿಸಾದಾರಣ ಅತಿಸಾಧಾರಣ ಅತಿಸಾರ ಅತಿಸಾಹಸ ಮಾಡು ಅತಿಸಾಹಸ ಯತ್ನ ಅತಿಸಾಹಸ ಯತ್ನಗಳು ಅತಿಸುಪ್ತಾವಸ್ತೆ ಅತಿಸುಪ್ತಾವಸ್ಥೆ ಅತಿಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮದ ಅತಿಸ್ತೂಲವಾದ ಅತಿಸ್ಥೂಲವಾದ ಅತಿಸ್ಪಷ್ಟ ಅತಿಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಹಸಿರು ಅತಿಹಾಸ ಅತಿಹಿಂಸೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪವನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಕ್ಯೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಕ್ಯೆಗಳು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಙ್ಕ್ಯೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಙ್ಕ್ಯೆಗಳು ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಙ್ಖ್ಯೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಸಙ್ಖ್ಯೆಗಳು ಅತಿಹೆಡ್ಡು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದಿ ಅತೀತ ಅತೀತವಾಗಿರು ಅತೀತವಾದ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅತೀನ್ದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತೀನ್ದ್ರಿಯವಾದ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯವಾದಗಳು ಅತೀನ್ದ್ರಿಯವಾದಿ ಅತೀನ್ದ್ರಿಯವಾದಿಗಳು ಅತೀವ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಅತೀವ ದಯ್ವಿಕ ಅತೀವ ದೈವಿಕ ಅತೀವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅತೀವ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವುದು ಅತು ಅತುಕು ಅತುಲ ಅತುಲವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಅತುಳ ಅತುಷ್ಟಿ ಅತೃಪ್ತ ಅತೃಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತೃಪ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತೃಪ್ತರು ಅತೃಪ್ತಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಸೂಚಿಸು ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಕೆಲಸ ಅತೃಪ್ತಿಕರ ಕೆಲಸಗಳು ಅತೃಪ್ತಿಪಡು ಅತೃಪ್ತಿಯ ಅತೃಪ್ತಿಯಿಂದಿರು ಅತೃಪ್ತಿಯಿನ್ದಿರು ಅತೃಷ್ಣೆ ಅತೈಲಬಕ್ಷ್ಯ ಅತೈಲಭಕ್ಷ್ಯ ಅತೋಬ್ರಷ್ಟ ತತೋಬ್ರಷ್ಟನಾಗು ಅತೋಭ್ರಷ್ಟ ತತೋಭ್ರಷ್ಟನಾಗು ಅತೌಕಿಕ ಅತ್ತ ಅತ್ತಕಡೆ ಅತ್ತಪರ ಅತ್ತರಿ ಅತ್ತರು ಅತ್ತರುಗಳು ಅತ್ತಲ ಅತ್ತಲಗ್ಗ ಅತ್ತಲ್ ಅತ್ತಳಗ ಅತ್ತಾಗಿ ಅತ್ತಿ ಅತ್ತಿಂದಿತ್ತ ತಿರುಗಾಡು ಅತ್ತಿಕುಂಟಿ ಅತ್ತಿಕೆ ಅತ್ತಿಗುಂಟಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಅತ್ತಿತ್ತ ಅಲುಗಾಡುವ ಅತ್ತಿತ್ತ ಚಲಿಸು ಅತ್ತಿತ್ತ ತೂಗಾಡುವ ಕಯ್ ಅತ್ತಿತ್ತ ತೂಗಾಡುವ ಕೈ ಅತ್ತಿತ್ತ ಹರಡು ಅತ್ತಿತ್ತಲ ಅತ್ತಿನೆಲ್ವಾಗಿಲ್ ಅತ್ತಿನ್ದಿತ್ತ ತಿರುಗಾಡು ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಅತ್ತಿಮಯ್ಯ ಅತ್ತಿಮರ ಅತ್ತಿಯ ಮರ ಅತ್ತಿಯ ಮರಗಳು ಅತ್ತಿಯಬ್ಬೆ ಅತ್ತು ಅತ್ತೆ ಅತ್ಮಪ್ರಜ್ಞೆ ಅತ್ಮವಂಚನೆ ಅತ್ಮವಞ್ಚನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಅವನತಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಆವಶ್ಯಕ ಪದಾರ್ತ ಅತ್ಯಂತ ಆವಶ್ಯಕ ಪದಾರ್ಥ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಒಳಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕೀಳು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಬಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಬಾಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಭಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಭಾಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂಥದು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ದೂರದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡು ಅತ್ಯಂತ ನಿಪುಣ ಅತ್ಯಂತ ನಿಪುಣರು ಅತ್ಯಂತ ನಿಪುಣರುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ದವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾದಾನ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಬಯಾನಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಳಲಿದ ಅತ್ಯಂತ ಬಾವುಕವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಬೀಕರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಾವುಕವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಧುರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಕ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಕ್ಯವಾದಗಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದಘಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾಲಗಳು ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವಿಪತ್ಕಾರಕ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಪತ್ಕಾರಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಟನಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಚಿತ್ತನಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೀಪ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುದು ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿಕರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕರವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸು ಅತ್ಯಂತ ಹೊರಗಿನ ಅತ್ಯಂತನೋವಿನ ಅತ್ಯಂತಭಾವ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತವಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯಸೇವೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯಸೇವೆಗಳು ಅತ್ಯಗಾದ ಸಂಕ್ಯೆ ಅತ್ಯಗಾದ ಸಂಕ್ಯೆಗಳು ಅತ್ಯಗಾದ ಸಙ್ಕ್ಯೆ ಅತ್ಯಗಾದ ಸಙ್ಕ್ಯೆಗಳು ಅತ್ಯಗಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಗಾಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅತ್ಯಗಾಧ ಸಙ್ಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಗಾಧ ಸಙ್ಖ್ಯೆಗಳು ಅತ್ಯದಿಕ ಅತ್ಯದಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಅತ್ಯದಿಕವಾದ ಅತ್ಯದ್ಬುತ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗುವುದು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಅತ್ಯನ್ತ ಅನುಕೂಲಕರ ಅತ್ಯನ್ತ ಅನುಕೂಲವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಅವನತಿ ಅತ್ಯನ್ತ ಆಪ್ತ ಅತ್ಯನ್ತ ಆವಶ್ಯಕ ಪದಾರ್ತ ಅತ್ಯನ್ತ ಆವಶ್ಯಕ ಪದಾರ್ಥ ಅತ್ಯನ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊನ್ದಿದ ಅತ್ಯನ್ತ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಅತ್ಯನ್ತ ಉತ್ತಮವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶ ಅತ್ಯನ್ತ ಎತ್ತರವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅತ್ಯನ್ತ ಒಳಗಿನ ಅತ್ಯನ್ತ ಒಳ್ಳೆಯ ಅತ್ಯನ್ತ ಕಡಿಮೆಯ ಅತ್ಯನ್ತ ಕೀಳು ಅತ್ಯನ್ತ ಕೆಟ್ಟ ಅತ್ಯನ್ತ ಕೆಳಗಿನ ಅತ್ಯನ್ತ ಕೆಳಗಿನ ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯನ್ತ ಕೆಳಬಾಗ ಅತ್ಯನ್ತ ಕೆಳಬಾಗಗಳು ಅತ್ಯನ್ತ ಕೆಳಭಾಗ ಅತ್ಯನ್ತ ಕೆಳಭಾಗಗಳು ಅತ್ಯನ್ತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವನ್ತದು ಅತ್ಯನ್ತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವನ್ಥದು ಅತ್ಯನ್ತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ತೆಳುವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ದಾರಿದ್ರ್ಯದ ಅತ್ಯನ್ತ ದೂರದ ಅತ್ಯನ್ತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡು ಅತ್ಯನ್ತ ನಿಪುಣ ಅತ್ಯನ್ತ ನಿಪುಣರು ಅತ್ಯನ್ತ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅತ್ಯನ್ತ ಪರಿಶುದ್ದವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಪೂಜ್ಯವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಪ್ರಮುಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯನ್ತ ಪ್ರಮುಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯನ್ತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯನ್ತ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯನ್ತ ಪ್ರಾದಾನ್ಯ ಅತ್ಯನ್ತ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅತ್ಯನ್ತ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಅತ್ಯನ್ತ ಪ್ರಿಯ ಅತ್ಯನ್ತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಅತ್ಯನ್ತ ಬಯಾನಕವಾಗಿ ಅತ್ಯನ್ತ ಬಳಲಿದ ಅತ್ಯನ್ತ ಬಾವುಕವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಬೀಕರವಾಗಿ ಅತ್ಯನ್ತ ಭಯಾನಕವಾಗಿ ಅತ್ಯನ್ತ ಭಾವುಕವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಭೀಕರವಾಗಿ ಅತ್ಯನ್ತ ಮಧುರವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಮಹತ್ವದಿನ್ದ ಕೂಡಿದುದು ಅತ್ಯನ್ತ ಮಹತ್ವವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಮುಕ್ಯವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಮುಕ್ಯವಾದಗಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಅತ್ಯನ್ತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಮುಖ್ಯವಾದಘಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಅತ್ಯನ್ತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾಲ ಅತ್ಯನ್ತ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಾಲಗಳು ಅತ್ಯನ್ತ ರಹಸ್ಯ ಅತ್ಯನ್ತ ವಿಪತ್ಕಾರಕ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯನ್ತ ವಿಪತ್ಕಾರಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯನ್ತ ವೇಗವಾಗಿ ಅತ್ಯನ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಟನಾಗಿ ಅತ್ಯನ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಅತ್ಯನ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ಅತ್ಯನ್ತ ಸಣ್ಣದಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಸನ್ತೋಷಚಿತ್ತನಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಸಮೀಪ ಅತ್ಯನ್ತ ಸುನ್ದರವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತ್ಯನ್ತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದುದು ಅತ್ಯನ್ತ ಹಾನಿಕರವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಹಿತಕರವಾದ ಅತ್ಯನ್ತ ಹಿನ್ದಿನ ಅತ್ಯನ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅತ್ಯನ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯನ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೇರಿಸು ಅತ್ಯನ್ತ ಹೊರಗಿನ ಅತ್ಯನ್ತನೋವಿನ ಅತ್ಯನ್ತವಾಗಿ ಅತ್ಯನ್ತವಾದ ಅತ್ಯಬಿಮಾನಿ ಅತ್ಯಭಿಮಾನಿ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಂಡಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬಣ್ಡಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಭಂಡಾರ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಭಣ್ಡಾರ ಅತ್ಯಯ ಅತ್ಯರ್ಥ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಬೆಲೆಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮೊತ್ತದ ಅತ್ಯಲ್ಪ ವೇತನ ಅತ್ಯಲ್ಪ ವೇತನಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಂಕ್ಯೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಂಕ್ಯೆಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಙ್ಕ್ಯೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಙ್ಕ್ಯೆಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಙ್ಖ್ಯೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸಙ್ಖ್ಯೆಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಹಣ ಅತ್ಯಲ್ಪಕಾಲ ಅತ್ಯಲ್ಪಕಾಲದ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾದ ಅತ್ಯವಶ್ಯ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಅತ್ಯವಸರದಿಂದ ಅತ್ಯವಸರದಿನ್ದ ಅತ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷಕವಾದ ಅತ್ಯಾಚಾರಮಾಡು ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ತಯ್ಲ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ತೈಲ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಸರ್ವೀಸುಗಳು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕ ಸೇವೆಗಳು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾದ ಅತ್ಯಾಶೆ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅತ್ಯಾಸೆ ಅತ್ಯಾಸೆ ಪಡು ಅತ್ಯಾಸೆಯ ಅತ್ಯಾಸೆಯುಳ್ಳ ಅತ್ಯುಕ್ತಿ ಅತ್ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳು ಅತ್ಯುಕ್ತಿಯಿನ್ದ ಹೇಳು ಅತ್ಯುಗ್ರ ಅತ್ಯುಗ್ರತೆ ಅತ್ಯುಗ್ರವಾದ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಬಿಂದು ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಬಿಂದುಗಳು ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಬಿನ್ದು ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಬಿನ್ದುಗಳು ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಸ್ತಾನ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಸ್ತಾನಗಳು ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಸ್ತಾನವನ್ನು ತಲುಪು ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪು ಅತ್ಯುಚ್ಚ್ರಾಯ ಸ್ತಿತಿ ತಲುಪು ಅತ್ಯುಚ್ಚ್ರಾಯದ ಕಾಲ ಅತ್ಯುಚ್ಚ್ರಾಯದ ಕಾಲಗಳು ಅತ್ಯುಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪು ಅತ್ಯುಚ್ಛ್ರಾಯದ ಕಾಲ ಅತ್ಯುಚ್ಛ್ರಾಯದ ಕಾಲಗಳು ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣವುಳ್ಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಗೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಚನೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಚನೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಸ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮನಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದದ್ದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದು ಅತ್ಯುತ್ರ್ಪೇಕ್ಷೆಯ ಲೇಕನ ಅತ್ಯುತ್ರ್ಪೇಕ್ಷೆಯ ಲೇಕನಗಳು ಅತ್ಯುತ್ರ್ಪೇಕ್ಷೆಯ ಲೇಖನ ಅತ್ಯುತ್ರ್ಪೇಕ್ಷೆಯ ಲೇಖನಗಳು ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದ ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹಿತನಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ಸುಕತೆ ಅತ್ಯುದಾರವಾದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆಕಾರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವೀದರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವೀದರರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವೀಧರ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವೀಧರರು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ತಾನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ತಾನಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ತಿತಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ತಿತಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತಾದಿಕಾರಿ ಅತ್ಯುನ್ನತಾದಿಕಾರಿಗಳು ಅತ್ಯುನ್ನತಾಧಿಕಾರಿ ಅತ್ಯುನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅತ್ಯುಷ್ಣ ವಲಯ ಅತ್ಯುಷ್ಣವಾದ ಅತ್ರಾಸ ಅತ್ರಿ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಅತ್ರಿ ಮಹರ್ಷಿಯ ಹೆಣ್ಡತಿ ಅತ್ರಿಯಮಗ ಅತ್ಲಾಗ ಅತ್‌ಗುಂಟಿ ಅತ್‌ಗುಂಟೆ ಅಥ ಅಥರ್ವ ಅಥವಾ ಅಥಿತಿ ಪೂಜನ ಅದ ಅದಃಪತನ ಅದಃಪತನದ ಅದಕಿಸು ಅದಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನುಂಟುಮಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರವನ್ನುಣ್ಟುಮಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಷ ಅದಕ್ಷತೆ ಅದಗುಂತಿ ಅದಟ ಅದಟತನ ಅದಟತೆ ಅದಟದ ಆಟ ಅದಟು ಅದಟು ಕೆಡಿಸು ಅದಟುಳ್ಳ ಅದಟುಳ್ಳವರು ಅದಟ್ಟ ಅದನ ಅದಪು ಅದಮ ಅದಮರು ಅದಮಾದಮ ಅದಮು ಅದಮ್ಮ ಅದಮ್ಯ ಅದಯ್ರ್ಯ ಅದಯ್ರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡು ಅದಯ್ರ್ಯ ಉಣ್ಟುಮಾಡು ಅದಯ್ರ್ಯದ ಅದಯ್ರ್ಯಪಡಿಸು ಅದರ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡು ಅದರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅದರ ದೆಸೆಯಿನ್ದ ಅದರ ಪಲವಾಗಿ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅದರ ಸಹಾಯದಿನ್ದ ಅದರಂತಿರುವುದು ಅದರಂತೆ ಅದರಗಳು ಅದರಣೀಯವಾದುದು ಅದರದರ ಅದರದೇ ಆದ ಅದರನ್ತಿರುವುದು ಅದರನ್ತೆ ಅದರಲೇಪಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದುದು ಅದರಲ್ಲೇ ನೆಟ್ಟ ಮನಸ್ಸು ಅದರವಾಚಕ ಅದರವಾಚಕಗಳು ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದರಸೋಮ ಅದರಾಮೃತ ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದರಿನ್ದ ಅದರಿನ್ದಾಗಿ ಅದರಿಸು ಅದರು ಅದರ್ಮ ಅದರ್ಮದ ಅದರ್ಮದ-ಕೃತ್ಯ ಅದರ್ಮದ-ಕೃತ್ಯಗಳು ಅದರ್ಮಬೀತಿ ಅದರ್ಶನ ಅದಲಾಬದಲು ಅದಲಿಸು ಅದಲು ಅದಲು ಬದಲು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡು ಅದಲುಬದಲು ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡು ಅದಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಅದವ ಅದವನಿ ಅದವಾನಿ ಅದಸ್ತಾನ ಅದಾತಾರ ಅದಾತೃ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಾರ್ಮಿಕ ಅದಾಲತ ಅದಾಲತು ಅದಾಲತ್ ಅದಾಲತ್ತು ಅದಾವತ್ ಅದಿಕ ಅದಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮರ್ತ್ಯವುಳ್ಳ ಅದಿಕ ಉಪಯೋಗಮಾಡು ಅದಿಕ ಕಯ್ಗಳು ಅದಿಕ ಕೈಗಳು ಅದಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅದಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅದಿಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅದಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರು ಅದಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಅದಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಅದಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿಗಳು ಅದಿಕ ಪ್ರಸಙ್ಗದ ಅದಿಕ ಪ್ರಸಙ್ಗಿ ಅದಿಕ ಪ್ರಸಙ್ಗಿಗಳು ಅದಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಅದಿಕ ಬಾರ ಅದಿಕ ಮವ್ಲ್ಯ ಅದಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಅದಿಕ ವರುಷ ಅದಿಕ ವರ್ಷ ಅದಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅದಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅದಿಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅದಿಕ ಶಾಕ ಮಾಪಕ ಅದಿಕ ಸಂಕ್ಯೆ ಅದಿಕ ಸಂಕ್ಯೆಗಳು ಅದಿಕ ಸಂಕ್ಯೆಯ ಅದಿಕ ಸಂಕ್ಯೆಯಲ್ಲಿರು ಅದಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅದಿಕ ಸಙ್ಕ್ಯೆ ಅದಿಕ ಸಙ್ಕ್ಯೆಗಳು ಅದಿಕ ಸಙ್ಕ್ಯೆಯ ಅದಿಕ ಸಙ್ಕ್ಯೆಯಲ್ಲಿರು ಅದಿಕ ಸಮ್ಪತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅದಿಕ ಸವ್ಲಬ್ಯ ಅದಿಕ ಸೌಲಬ್ಯ ಅದಿಕಗೊಳಿಸು ಅದಿಕಗೊಳ್ಳು ಅದಿಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅದಿಕಜ್ಞಾನ ಅದಿಕತಮ ಅದಿಕದರ ಹಾಕು ಅದಿಕನಿದ್ರೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅದಿಕಪ್ರಸಂಗಿ ಅದಿಕಪ್ರಸಂಗಿಗಳು ಅದಿಕಪ್ರಸಂಗಿತನ ಅದಿಕಪ್ರಸಂಗಿತನಗಳು ಅದಿಕಪ್ರಸಂಗಿತನದ ಅದಿಕಪ್ರಸಂಗಿಯಾದ ಅದಿಕಪ್ರಸಙ್ಗಿ ಅದಿಕಪ್ರಸಙ್ಗಿಗಳು ಅದಿಕಪ್ರಸಙ್ಗಿತನ ಅದಿಕಪ್ರಸಙ್ಗಿತನದ ಅದಿಕಪ್ರಸಙ್ಗಿಯಾದ ಅದಿಕಪ್ರಾದಾನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆ ಅದಿಕಬಲ ಅದಿಕಬಾರವಾದ ಅದಿಕಬೆಲೆಯ ಅದಿಕಮತ ಅದಿಕಮಾಸವಿಲ್ಲದ ಸಂವತ್ಸರ ಅದಿಕರಣ ಅದಿಕವಾಗಿ ಅದಿಕವಾಗಿರು ಅದಿಕವಾಗಿರುವುದು ಅದಿಕವಾಗು ಅದಿಕವಾಗುವಿಕೆ ಅದಿಕವಾದ ಅದಿಕವಾದ ಆನಂದ ಅದಿಕವಾದ ಆನಂದಗಳು ಅದಿಕವಾದ ಆನನ್ದ ಅದಿಕವಾದ ಆನನ್ದಗಳು ಅದಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅದಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನಗಳು ಅದಿಕವಾದ ಬವಣೆ ಅದಿಕವಾದ ಬವಣೆಗಳು ಅದಿಕವಾದ ಸಂಕಟ ಅದಿಕವಾದ ಸಂಕಟಗಳು ಅದಿಕವಾದ ಸಂತೋಷ ಅದಿಕವಾದ ಸಂತೋಷಗಳು ಅದಿಕವಾದ ಸಙ್ಕಟ ಅದಿಕವಾದ ಸಙ್ಕಟಗಳು ಅದಿಕವಾದ ಸನ್ತೋಷ ಅದಿಕವಾದ ಸನ್ತೋಷಗಳು ಅದಿಕವಾದ ಹಿರಿಮೆ ಅದಿಕವಾದ ಹಿರಿಮೆಗಳು ಅದಿಕವಾದದ್ದು ಅದಿಕವಾದುದು ಅದಿಕಸಮಯ ಅದಿಕಾರ ಅದಿಕಾರ ಕೊಡು ಅದಿಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸು ಅದಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸು ಅದಿಕಾರ ದಂಡ ಅದಿಕಾರ ದಂಡಗಳು ಅದಿಕಾರ ದಣ್ಡ ಅದಿಕಾರ ದಣ್ಡಗಳು ಅದಿಕಾರ ನಡೆಸು ಅದಿಕಾರ ನಡೆಸುವವನು ಅದಿಕಾರ ನಡೆಸುವಿಕೆ ಅದಿಕಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಅದಿಕಾರ ನಿಯೋಜನೆ ಅದಿಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸು ಅದಿಕಾರ ನೀಡು ಅದಿಕಾರ ಪತನಕಾರಕ ಅದಿಕಾರ ಪತ್ರ ಅದಿಕಾರ ಪತ್ರಗಳು ಅದಿಕಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದಿಕಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅದಿಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಅದಿಕಾರ ಮದದ ಅದಿಕಾರ ಮೆರೆಯುವ ಅದಿಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಅದಿಕಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅದಿಕಾರ ಶಿಕರದಲ್ಲಿ ಅದಿಕಾರ ಸಂಬಂದದ ಅದಿಕಾರ ಸಂಬಂದಿ ಅದಿಕಾರ ಸಮ್ಬನ್ದದ ಅದಿಕಾರ ಸಮ್ಬನ್ದಿ ಅದಿಕಾರ ಸೋಪಾನ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಅದಿಕಾರ ಸ್ತಾನ ಅದಿಕಾರ ಸ್ತಾನಗಳು ಅದಿಕಾರ ಸ್ತಾನದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿ ಅದಿಕಾರ ಸ್ತಾನದಿನ್ದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿ ಅದಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಅದಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಅದಿಕಾರ ಹಸ್ತಾನ್ತರ ಅದಿಕಾರ ಹೊಂದಿರು ಅದಿಕಾರ ಹೊನ್ದಿರು ಅದಿಕಾರಕೊಡು ಅದಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡು ಅದಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿಸು ಅದಿಕಾರದ ಅದಿಕಾರದ ಅವದಿ ಅದಿಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅದಿಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅದಿಕಾರದ ಚಲಾವಣೆ ಅದಿಕಾರದ ತ್ಯಾಗಪತ್ರ ಅದಿಕಾರದ ಪತ್ರ ಅದಿಕಾರದ ಪತ್ರಗಳು ಅದಿಕಾರದ ಮಟ್ಟ ಅದಿಕಾರದ ಮಟ್ಟಗಳು ಅದಿಕಾರದ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತು ಅದಿಕಾರದಂಡ ಅದಿಕಾರದಣ್ಡ ಅದಿಕಾರದರ್ಪದ ಅದಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವನು ಅದಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಞ್ಚೆ ಇದ್ದವನು ಅದಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅದಿಕಾರದಿಂದ ತಳ್ಳು ಅದಿಕಾರದಿಂದ ವಜಾಮಾಡು ಅದಿಕಾರದಿನ್ದ ತಳ್ಳು ಅದಿಕಾರದಿನ್ದ ವಜಾಮಾಡು ಅದಿಕಾರನೀಡು ಅದಿಕಾರಪಕ್ಷ ಅದಿಕಾರಪೂರ್ವಕ ನಿಷೇದ ಅದಿಕಾರಪೂರ್ವಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಅದಿಕಾರಬಲ ಅದಿಕಾರಬಲದ ಅದಿಕಾರಬಲದ ಹೇಳಿಕೆ ಅದಿಕಾರಮುದ್ರೆಯೊತ್ತು ಅದಿಕಾರಮೂಲ ಅದಿಕಾರಮೂಲಗಳು ಅದಿಕಾರಯುಕ್ತ ಗುಂಪು ಅದಿಕಾರಯುಕ್ತ ಗುಂಪುಗಳು ಅದಿಕಾರಯುಕ್ತ ಗುಮ್ಪು ಅದಿಕಾರಯುಕ್ತ ಗುಮ್ಪುಗಳು ಅದಿಕಾರಯುತ ಅದಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಆಜ್ಞೆಮಾಡು ಅದಿಕಾರಯುತವಾದ ಅದಿಕಾರವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳು ಅದಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸು ಅದಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಡು ಅದಿಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿದ ಅದಿಕಾರವರ್ಗ ಅದಿಕಾರವರ್ಗಗಳು ಅದಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ ಹೇಳು ಅದಿಕಾರವಾಣಿಯಿನ್ದ ಹೇಳು ಅದಿಕಾರವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದಿಕಾರವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದಿಕಾರಶಾಹಿಯ ಅದಿಕಾರಷಾಹಿಯಾದ ಅದಿಕಾರಸ್ತಾನ ಅದಿಕಾರಸ್ತಾನಗಳು ಅದಿಕಾರಾತೀತ ಅದಿಕಾರಾವದಿ ಅದಿಕಾರಿ ಅದಿಕಾರಿ ಪಕ್ಷ ಅದಿಕಾರಿ ವರ್ಗಶ್ರೇಣಿ ಅದಿಕಾರಿ ವರ್ಗಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಮಂಡಳಿ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಮಂಡಳಿಗಳು ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಮಣ್ಡಳಿ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಮಣ್ಡಳಿಗಳು ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ತಾನ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ತಾನಗಳು ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಅದಿಕಾರಿಣಿ ಅದಿಕಾರಿಯ ಮುಕೇನ ಅದಿಕಾರಿಯ ಸಮ್ಮುಕದಲ್ಲಿ ಅದಿಕಾರಿಯಂತಿರು ಅದಿಕಾರಿಯನ್ತಿರು ಅದಿಕಾರಿಯಾಗಿರು ಅದಿಕಾರಿವರ್ಗ ಅದಿಕಾರ್ತ ಅದಿಕಾರ್ತ ನೀಡು ಅದಿಕೃತ ಅದಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅದಿಕೃತ ಅಙ್ಕಿಅಂಶಗಳು ಅದಿಕೃತ ಅನುವಾದ ಅದಿಕೃತ ಅನುವಾದಗಳು ಅದಿಕೃತ ಆಜ್ಞೆ ಅದಿಕೃತ ಆದೇಶ ಅದಿಕೃತ ಆದೇಶಗಳು ಅದಿಕೃತ ಕತನ ಅದಿಕೃತ ಕತನಗಳು ಅದಿಕೃತ ತನಿಕೆ ಅದಿಕೃತ ತನಿಕೆಗಳು ಅದಿಕೃತ ನಿರೂಪಣೆ ಅದಿಕೃತ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅದಿಕೃತ ನಿರ್ಣಯ ಅದಿಕೃತ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅದಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕೆ ಅದಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅದಿಕೃತ ಪಾಟ ಅದಿಕೃತ ಪಾಟಗಳು ಅದಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅದಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅದಿಕೃತ ಬಂಡವಾಳ ಅದಿಕೃತ ಬಣ್ಡವಾಳ ಅದಿಕೃತ ಬೇಟಿ ಅದಿಕೃತ ಬೇಟಿಗಳು ಅದಿಕೃತ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಅದಿಕೃತ ಮೂಲದಿನ್ದಲೇ ಅದಿಕೃತ ಲಗು ಪ್ರಕಟಣೆ ಅದಿಕೃತ ಲಗು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅದಿಕೃತ ವರದಿ ಅದಿಕೃತ ವರದಿಗಳು ಅದಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಅದಿಕೃತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅದಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಅದಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅದಿಕೃತತೆ ಅದಿಕೃತವಾಗಿ ಅದಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸದ ಅದಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡು ಅದಿಕೃತವೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸು ಅದಿಕೃತವೆನ್ದು ಪ್ರಕಟಿಸು ಅದಿಕೋತ್ಪತ್ತಿ ಅದಿಕ್ಯ ಅದಿಗಮಿಸು ಅದಿತಿ ಅದಿನಿಯಮ ಅದಿನಿಯಮಗಳು ಅದಿಪತಿ ಅದಿಪತಿಗಳು ಅದಿಬೋಗ ಅದಿಬೋಗಗಳು ಅದಿಮು ಅದಿಯಮ ಅದಿಯಮ್ಮ ಅದಿಯರ ಅದಿರಾಟ ಅದಿರಾಡು ಅದಿರಾಸು ಅದಿರಿಲ್ಲಂದಿ ಅದಿರು ಅದಿರುಗಂತಿ ಅದಿರುಗಳು ಅದಿರುಲಿ ಅದಿರುವಿಕೆ ಅದಿರೋಹಣ ಅದಿರ್ ಅದಿರ್ಕೆ ಅದಿರ್ಗಂಚಿ ಅದಿರ್ಗಂತಿ ಅದಿರ್ಗುಂತೆ ಅದಿರ್ಪು ಅದಿರ್ಮುತ್ತೆ ಅದಿಲೇಕ ಅದಿಲೇಕಗಳು ಅದಿವೇಶನ ಅದಿವೇಶನಗಳು ಅದಿವೇಶನದ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಅದಿವೇಶನದ ಮುನ್ದೂಡಿಕೆ ಅದಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಂದೂಡು ಅದಿವೇಶನವನ್ನು ಮುನ್ದೂಡು ಅದಿಷ್ಟಾನ ಅದಿಸಹಾಯಕ ಅದೀಕ್ಷಕ ಅದೀಕ್ಷಕರು ಅದೀನ ಅದೀನ ತಪ್ಪಿದ ಅದೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅದೀನ ಸಂಸ್ತೆ ಅದೀನ ಸಂಸ್ತೆಗಳು ಅದೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಅದೀನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ವಿದೇಯಕನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೀನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ವಿದೇಯಕನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದೀನಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಅದೀನಗೊಳಿಸು ಅದೀನಗೊಳಿಸುವುದು ಅದೀನತೆ ಅದೀನದಲ್ಲಿ ಅದೀನದಲ್ಲಿಡಲಾಗು ಅದೀನದಲ್ಲಿಡು ಅದೀನದಲ್ಲಿರಿಸು ಅದೀನದಲ್ಲಿರುವ ಅದೀನನಾಗು ಅದೀನನಾದವನು ಅದೀನಪಡಿಸಿಕೊ ಅದೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅದೀನಪಡಿಸು ಅದೀನರು ಅದೀನವಲ್ಲದ ಅದೀನವಾಗಿರು ಅದೀನವಾಗು ಅದೀನವಾದ ಅದೀನವಾದುದು ಅದೀಪ್ರಕಟಣೆ ಅದೀರ ಅದೀರರು ಅದು ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದುಕಾರಣ ಅದುಕಿಸು ಅದುಕು ಅದುಕುಳಿ ಅದುಗಿಸು ಅದುಗು ಅದುಪು ಅದುಬು ಅದುಬುತ ಅದುಭುತ ಅದುಮಿ ಹಾಕು ಅದುಮಿಕೊಂಡಿರು ಅದುಮಿಕೊಣ್ಡಿರು ಅದುಮಿಟ್ಟ ಅದುಮಿಡು ಅದುಮಿಸು ಅದುಮಿಹಾಕು ಅದುಮು ಅದುಮುವುದು ಅದುರು ಅದುರುಗಂಚಿ ಅದುರುಗಳು ಅದುರುವ ಅದುರುವಂತೆ ಮಾಡು ಅದುರುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಅದುರುವಾಯು ಅದುರುವಿಕೆ ಅದುರುಹುಲ್ಲು ಅದುರ್ಗಂತಿ ಅದುವ ಅದುವೇ ಆದ ಅದುಹಿನ ಅದುಹು ಅದೂ ಅಲ್ಲ ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಅದೃಡ ಅದೃಢ ಅದೃಶ್ಯ ಅದೃಶ್ಯತೆ ಅದೃಶ್ಯಳಾದವಳು ಅದೃಶ್ಯವಾಗು ಅದೃಶ್ಯವಾಗುವಿಕೆ ಅದೃಶ್ಯವಾಗುವಿಕೆಗಳು ಅದೃಶ್ಯವಾಗುವುದು ಅದೃಶ್ಯೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟ ಕುಲಾಯಿಸು ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸು ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆ ಅದೃಷ್ಟ ದೇವತೆಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷಿಸು ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಭಾಗ ಅದೃಷ್ಟ ಭಾಗಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಾಬ ಅದೃಷ್ಟ ಲಾಬಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಲಾಭ ಅದೃಷ್ಟ ಲಾಭಗಳು ಅದೃಷ್ಟ ಸೂಚಕ ಅದೃಷ್ಟ ಸೂಚಕಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ಅದೃಷ್ಟದ ಆಟ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಡಾಯಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಡಾಯಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲ ಅದೃಷ್ಟದ ಕಾಲಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ಚೀಲ ಅದೃಷ್ಟದ ಫಲ ಅದೃಷ್ಟದ ಫಲಗಳು ಅದೃಷ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಅದೃಷ್ಟದೃಷ್ಟ ಅದೃಷ್ಟಯೋಗ ಅದೃಷ್ಟಯೋಗಗಳು ಅದೃಷ್ಟರಹಿತ ಅದೃಷ್ಟಲಾಭ ಅದೃಷ್ಟಲಾಭಗಳು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಅದೃಷ್ಟವಂತನಾದ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಅದೃಷ್ಟವನ್ತ ಅದೃಷ್ಟವನ್ತನಾದ ಅದೃಷ್ಟವನ್ತರು ಅದೃಷ್ಟವಶದಿಂದಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟವಶದಿನ್ದಾಗುವ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅದೃಷ್ಟವಾದ ಅದೃಷ್ಟವಾದಿ ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಅದೃಷ್ಟವಿಲ್ಲದವನು ಅದೃಷ್ಟವುಳ್ಳ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಗಳು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿನಿ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾದ ಅದೃಷ್ಟಹೀನ ಅದೃಷ್ಟಹೀನತೆ ಅದೃಷ್ಟಹೀನರು ಅದೃಷ್ಟಹೀನರುಗಳು ಅದೃಷ್ಟಹೀನವಾದ ಅದೆಂದರೆ ಅದೆನ್ದರೆ ಅದೇ ಅದೇ ಅಲ್ಲದ ಅದೇ ಆಗಿರುವಿಕೆ ಅದೇ ಆದ ಅದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ತೆರನ ಅದೇ ದರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಂಗುವ ಅದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಙ್ಗುವ ಅದೇ ಸಮಯ ಅದೇ ಸ್ತಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅದೇ ಹೆಸರಿನವನು ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಅದೈರ್ಯ ಅದೈರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡು ಅದೈರ್ಯ ಉಣ್ಟುಮಾಡು ಅದೈರ್ಯದ ಅದೈರ್ಯಪಡಿಸು ಅದೋ ಅದೋಕ್ಷಜ ಅದೋಗತಿ ಅದೋಗತಿಯ ಕೊನೆಯ ಮಟ್ಟ ಅದೋಗತಿಯಲ್ಲಿರು ಅದೋಬಿಂದು ಅದೋಬಿನ್ದು ಅದೋಬುವನ ಅದೋಷ ಅದ್ಗಣಿ ಅದ್ದಗಣಿ ಅದ್ದಗಣಿಗಳು ಅದ್ದನ ಅದ್ದರ ಅದ್ದರಿಸು ಅದ್ದಲ ಅದ್ದಳ ಅದ್ದಿಕ ಅದ್ದಿಕೆ ಅದ್ದಿಗ ಅದ್ದಿಸು ಅದ್ದು ಅದ್ದುಗೆ ಅದ್ದುವುದು ಅದ್ದೂರಿ ಅದ್ದೂರಿತನ ಅದ್ದೂರಿತನಗಳು ಅದ್ದೂರಿಯ ಅದ್ದೂರಿಯಾದ ಅದ್ಧುರಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಅದ್ಧೂರಿತನ ಅದ್ಧೂರಿಯ ಅದ್ಧೂರಿಯಾದ ಅದ್ಬುತ ಅದ್ಬುತ ಕತೆ ಅದ್ಬುತ ಕತೆಗಳು ಅದ್ಬುತ ಕಾರ್ಯ ಅದ್ಬುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದ್ಬುತ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಅದ್ಬುತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅದ್ಬುತ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಅದ್ಬುತ ದೃಷ್ಟಾನ್ತ ಅದ್ಬುತ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಗಳು ಅದ್ಬುತ ಪರಿಣಾಮ ಅದ್ಬುತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅದ್ಬುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದ್ಬುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದ್ಬುತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ಬುತ ಶಿಶು ಅದ್ಬುತ ಸಾಮರ್ತ್ಯವುಳ್ಳವನು ಅದ್ಬುತ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯ ಅದ್ಬುತ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದ್ಬುತಕಾರ್ಯ ಅದ್ಬುತಕಾರ್ಯಗಳು ಅದ್ಬುತಗಳು ಅದ್ಬುತವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅದ್ಬುತವಾದ ಅದ್ಬುತವಾದಿ ಅದ್ಬುತವಾದುದು ಅದ್ಬುತಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ತ್ಯಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದ್ಬುತಾಕಾರದ ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆ ಅದ್ಭುತ ಕಥೆಗಳು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತ ಗುಣವುಳ್ಳವನು ಅದ್ಭುತ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅದ್ಭುತ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳು ಅದ್ಭುತ ದೃಷ್ಟಾನ್ತ ಅದ್ಭುತ ದೃಷ್ಟಾನ್ತಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದ್ಭುತ ಶಿಶು ಅದ್ಭುತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳು ಅದ್ಭುತಗಳು ಅದ್ಭುತರಸ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದಿ ಅದ್ಭುತವಾದುದು ಅದ್ಭುತಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತಾಕಾರದ ಅದ್ಭೂತ ಅದ್ಯತನ ಅದ್ಯತನಗೊಳಿಸು ಅದ್ಯಯನ ಅದ್ಯಶ್ಯವಾಗು ಅದ್ಯಾಪನ ಅದ್ರವ್ಯ ಅದ್ರಿಕೀಲೆ ಅದ್ರಿಕುವರಿ ಅದ್ರಿಜ ಅದ್ರಿಜಾಪತಿ ಅದ್ರಿಜಾಮಾತ ಅದ್ರಿಜೆ ಅದ್ರು ಅದ್ವಯಿತ ಅದ್ವಯ್ತ ಅದ್ವಯ್ತತತ್ತ್ವ ಅದ್ವಯ್ತದರ್ಶನ ಅದ್ವಯ್ತಮತ ಅದ್ವಯ್ತವಾದ ಅದ್ವಯ್ತವಾದಿ ಅದ್ವಯ್ತಶಾಸ್ತ್ರ ಅದ್ವಯ್ತಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ಅದ್ವಿತ್ವ ಅದ್ವೈತ ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನ ಅದ್ವೈತ ಭಾವ ಅದ್ವೈತ ಭಾವಗಳು ಅದ್ವೈತತತ್ತ್ವ ಅದ್ವೈತತತ್ತ್ವಗಳು ಅದ್ವೈತದರ್ಶನ ಅದ್ವೈತದರ್ಶನಗಳು ಅದ್ವೈತಮತ ಅದ್ವೈತವಾದ ಅದ್ವೈತವಾದಗಳು ಅದ್ವೈತವಾದಿ ಅದ್ವೈತವಾದಿಗಳು ಅದ್ವೈತಶಾಸ್ತ್ರ ಅದ್ವೈತಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅದ್ವೈತಾನಂದ ಅದ್ವೈತಿ ಅದ್ವೈತಿಗಳು ಅಧಃಕರಣ ಅಧಃಪತನ ಅಧಃಪತನದ ಅಧಟ ಅಧನ ಅಧಮ ಅಧಮರು ಅಧಮಾಧಮ ಅಧಮ್ಮ ಅಧಯ್ರ್ಯ ಅಧಯ್ರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡು ಅಧಯ್ರ್ಯ ಉಣ್ಟುಮಾಡು ಅಧಯ್ರ್ಯದ ಅಧಯ್ರ್ಯಪಡಿಸು ಅಧರ ಅಧರಗಳು ಅಧರಪಾನ ಅಧರಲೇಪಕ ಅಧರಲೇಪಕಗಳು ಅಧರವಾಚಕ ಅಧರವಾಚಕಗಳು ಅಧರಸೋಮ ಅಧರಸೋಮಗಳು ಅಧರಾಮೃತ ಅಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮದ ಅಧರ್ಮದ-ಕೃತ್ಯ ಅಧರ್ಮದ-ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಧರ್ಮಭೀತಿ ಅಧವ ಅಧಸ್ಥಾನ ಅಧಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಧಿಕ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಅಧಿಕ ಉಪಯೋಗಮಾಡು ಅಧಿಕ ಕಯ್ಗಳು ಅಧಿಕ ಕೈಗಳು ಅಧಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕ ದಾಸ್ತಾನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಭಾರ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಿಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಙ್ಗದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಙ್ಗಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಙ್ಗಿಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಅಧಿಕ ಭಾರ ಅಧಿಕ ಮವ್ಲ್ಯ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಅಧಿಕ ವರುಷ ಅಧಿಕ ವರ್ಷ ಅಧಿಕ ವೇಳೆ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅಧಿಕ ಶಾಖ ಮಾಪಕ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರು ಅಧಿಕ ಸಂದಾಯ ಅಧಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅಧಿಕ ಸಙ್ಖ್ಯೆ ಅಧಿಕ ಸಙ್ಖ್ಯೆಗಳು ಅಧಿಕ ಸಙ್ಖ್ಯೆಯ ಅಧಿಕ ಸಙ್ಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರು ಅಧಿಕ ಸಮ್ಪತ್ತಿನ ಜಾಗ ಅಧಿಕ ಸವ್ಲಭ್ಯ ಅಧಿಕ ಸವ್ಲಭ್ಯಗಳು ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯ ಅಧಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಅಧಿಕಕಾಲ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಧಿಕಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕತಮ ಅಧಿಕದರ ಹಾಕು ಅಧಿಕನಿದ್ರೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗತನ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗಿ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗಿಗಳು ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗಿತನ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗಿತನಗಳು ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗಿತನದ ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗಿಯಾದ ಅಧಿಕಪ್ರಸಙ್ಗಿ ಅಧಿಕಪ್ರಸಙ್ಗಿಗಳು ಅಧಿಕಪ್ರಸಙ್ಗಿತನ ಅಧಿಕಪ್ರಸಙ್ಗಿತನದ ಅಧಿಕಪ್ರಸಙ್ಗಿಯಾದ ಅಧಿಕಪ್ರಾಧಾನ್ಯವನ್ನು ಪಡೆ ಅಧಿಕಫಲ ಅಧಿಕಬಲ ಅಧಿಕಬೆಲೆಯ ಅಧಿಕಭಾರವಾದ ಅಧಿಕಮತ ಅಧಿಕಮಾಸವಿಲ್ಲದ ಸಂವತ್ಸರ ಅಧಿಕಮೂಲ್ಯನ ಅಧಿಕರಣ ಅಧಿಕರಣ್ಯ ಅಧಿಕರಿಸುವುದು ಅಧಿಕರ್ತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿಮಾಡು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಶಬ್ಧಮಾಡು ಅಧಿಕವಾಗಿರು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದು ಅಧಿಕವಾಗು ಅಧಿಕವಾಗುವಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗುವಿಕೆಗಳು ಅಧಿಕವಾದ ಅಧಿಕವಾದ ಆನಂದ ಅಧಿಕವಾದ ಆನನ್ದ ಅಧಿಕವಾದ ಕಷ್ಟ ಅಧಿಕವಾದ ಕೊಳ್ಳೆ ಅಧಿಕವಾದ ಗರ್ವ ಅಧಿಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕವಾದ ಬವಣೆ ಅಧಿಕವಾದ ಸಂಕಟ ಅಧಿಕವಾದ ಸಂತೋಷ ಅಧಿಕವಾದ ಸಙ್ಕಟ ಅಧಿಕವಾದ ಸನ್ತೋಷ ಅಧಿಕವಾದ ಹಿರಿಮೆ ಅಧಿಕವಾದದ್ದು ಅಧಿಕವಾದುದು ಅಧಿಕಸಮಯ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡು ಅಧಿಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸು ಅಧಿಕಾರ ತ್ಯಜಿಸು ಅಧಿಕಾರ ದಂಡ ಅಧಿಕಾರ ದಂಡಗಳು ಅಧಿಕಾರ ದಣ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ದಣ್ಡಗಳು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವವನು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವಿಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿಮಿತ್ತ ಅಧಿಕಾರ ನಿಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರ ನಿರ್ವಹಿಸು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡು ಅಧಿಕಾರ ಪತನಕಾರಕ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರದಾನ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಅಧಿಕಾರ ಬಲದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಮದದ ಅಧಿಕಾರ ಮೆರೆಯುವ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಶಿಖರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಬಂಧದ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಬಂಧಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಮ್ಬನ್ಧದ ಅಧಿಕಾರ ಸಮ್ಬನ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರ ಸೋಪಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಿನ್ದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರ ಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾನ್ತರ ಅಧಿಕಾರ ಹೊಂದಿರು ಅಧಿಕಾರ ಹೊನ್ದಿರು ಅಧಿಕಾರಕೊಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿಸು ಅಧಿಕಾರದ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿ ಅಧಿಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಧಿಕಾರದ ಚಲಾವಣೆ ಅಧಿಕಾರದ ತ್ಯಾಗಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರದ ಪತ್ರ ಅಧಿಕಾರದ ಪತ್ರಗಳು ಅಧಿಕಾರದ ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರದ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಧಿಕಾರದ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತು ಅಧಿಕಾರದಂಡ ಅಧಿಕಾರದಣ್ಡ ಅಧಿಕಾರದರ್ಪದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದವನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಞ್ಚೆ ಇದ್ದವನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತಳ್ಳು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ವಜಾಮಾಡು ಅಧಿಕಾರದಿನ್ದ ತಳ್ಳು ಅಧಿಕಾರದಿನ್ದ ವಜಾಮಾಡು ಅಧಿಕಾರನೀಡು ಅಧಿಕಾರಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಪೂರ್ವಕ ನಿಷೇಧ ಅಧಿಕಾರಪೂರ್ವಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಬಲ ಅಧಿಕಾರಬಲಗಳು ಅಧಿಕಾರಬಲದ ಅಧಿಕಾರಬಲದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಮುದ್ರೆಯೊತ್ತು ಅಧಿಕಾರಮೂಲ ಅಧಿಕಾರಮೂಲಗಳು ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಗುಂಪು ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಗುಂಪುಗಳು ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಗುಮ್ಪು ಅಧಿಕಾರಯುಕ್ತ ಗುಮ್ಪುಗಳು ಅಧಿಕಾರಯುತ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಆಜ್ಞೆಮಾಡು ಅಧಿಕಾರಯುತವಾದ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾದುದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಿಡು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿದ ಅಧಿಕಾರವರ್ಗ ಅಧಿಕಾರವರ್ಗಗಳು ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿಂದ ಹೇಳು ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಿನ್ದ ಹೇಳು ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿಯ ಅಧಿಕಾರಷಾಹಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥಾನ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥಾನಗಳು ಅಧಿಕಾರಾತೀತ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯ ಸಮಾಪ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಶ್ರೇಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗಶ್ರೇಣಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಂಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಂಡಳಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಣ್ಡಳಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಣ್ಡಳಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಿತಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಣಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮುಖೇನ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಂತಿರು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ತಿರು ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರು ಅಧಿಕಾರಿವರ್ಗ ಅಧಿಕಾರಿವರ್ಗಗಳು ಅಧಿಕಾರೀವರ್ಗ ಅಧಿಕಾರೇತರ ಅಧಿಕಾರ್ಥ ಅಧಿಕಾರ್ಥ ನೀಡು ಅಧಿಕಾರ್ಥಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಅಙ್ಕಿಅಂಶಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಅನುವಾದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುವಾದಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಆಜ್ಞೆ ಅಧಿಕೃತ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಕಥನ ಅಧಿಕೃತ ಕಥನಗಳು ಅಧಿಕೃತ ತಡೆ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆ ಅಧಿಕೃತ ತನಿಖೆಗಳು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆ ಅಧಿಕೃತ ನಿರೂಪಣೆ ಅಧಿಕೃತ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಣಯ ಅಧಿಕೃತ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅಧಿಕೃತ ನಿಲುಗಡೆ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಪಾಠ ಅಧಿಕೃತ ಪಾಠಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಬಂಡವಾಳ ಅಧಿಕೃತ ಬಂಡವಾಳಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಬಣ್ಡವಾಳ ಅಧಿಕೃತ ಬಣ್ಡವಾಳಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿ ಅಧಿಕೃತ ಭೇಟಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲದಿಂದಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲದಿನ್ದಲೇ ಅಧಿಕೃತ ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆ ಅಧಿಕೃತ ಲಘು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅಧಿಕೃತ ವರದಿ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿ ಅಧಿಕೃತ ಸುದ್ದಿಗಳು ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಥಗಿತತೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಧಿಕೃತತೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೀಡು ಅಧಿಕೃತವೆಂದು ಪ್ರಕಟಿಸು ಅಧಿಕೃತವೆನ್ದು ಪ್ರಕಟಿಸು ಅಧಿಕೋತ್ಪತ್ತಿ ಅಧಿಕ್ಯ ಅಧಿಗಮ ಅಧಿಗಮಿಸು ಅಧಿದೇವತೆ ಅಧಿದೇವಿ ಅಧಿದೈವತ ಅಧಿದೈವಿಕ ಅಧಿನಿಯಮ ಅಧಿನಿಯಮಗಳು ಅಧಿಪ ಅಧಿಪತಿ ಅಧಿಪತಿಗಳು ಅಧಿಪಾತಸಮತಲ ಅಧಿಭೋಗ ಅಧಿಭೋಗಗಳು ಅಧಿಯಾಚನೆ ನಮೂನೆ ಅಧಿರಾಜ ಅಧಿರೋಹಣ ಅಧಿರೋಹಿಣಿ ಅಧಿಲೇಖ ಅಧಿಲೇಖಗಳು ಅಧಿವಾಸ ಅಧಿವೇಶನ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ಅಧಿವೇಶನದ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಮುನ್ದೂಡಿಕೆ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುಂದೂಡು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಮುನ್ದೂಡು ಅಧಿಶೋಷಣ ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಧಿಶೋಷಿತ ಪದರ ಅಧಿಶೋಷಿತ ಸ್ತರ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಅಧಿಷ್ಥಾನ ಅಧಿಸಹಾಯಕ ಅಧಿಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳು ಅಧೀನ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರ ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಧೀನ ತಪ್ಪಿದ ಅಧೀನ ದರ್ಜೆಯ ಸೇವೆಗಳು ಅಧೀನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಧೀನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ವಿಧೇಯಕನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧೀನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ವಿಧೇಯಕನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಧೀನಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಅಧೀನಗೊಳಿಸು ಅಧೀನಗೊಳಿಸುವುದು ಅಧೀನತೆ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಅಧೀನದಲ್ಲಿಡಲಾಗು ಅಧೀನದಲ್ಲಿಡು ಅಧೀನದಲ್ಲಿರಿಸು ಅಧೀನದಲ್ಲಿರು ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಿಕೆ ಅಧೀನದವ ಅಧೀನನಾಗು ಅಧೀನನಾದವನು ಅಧೀನಪಡಿಸಿಕೊ ಅಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಧೀನಪಡಿಸು ಅಧೀನರು ಅಧೀನಳು ಅಧೀನವಲ್ಲದ ಅಧೀನವಾಗಿರು ಅಧೀನವಾಗು ಅಧೀನವಾದ ಅಧೀನವಾದುದು ಅಧೀರ ಅಧೀರನಾದವನು ಅಧೀರರು ಅಧೀರವಾಗು ಅಧೀಶ ಅಧೇಲಿ ಅಧೈರ್ಯ ಅಧೈರ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡು ಅಧೈರ್ಯ ಉಣ್ಟುಮಾಡು ಅಧೈರ್ಯದ ಅಧೈರ್ಯಪಡಿಸು ಅಧೋಕ್ಷಜ ಅಧೋಗತಿ ಅಧೋಗತಿಯ ಕೊನೆಯ ಮಟ್ಟ ಅಧೋಗತಿಯಲ್ಲಿರು ಅಧೋಗಾಮಿ ಮಾರುತ ಅಧೋಬಿಂದು ಅಧೋಬಿಂದುಗಳು ಅಧೋಬಿನ್ದು ಅಧೋಭುವನ ಅಧೋಮುಖ ಅಧೋಮುಖಗಳು ಅಧೋಲೋಕ ಅಧೋಲೋಕಗಳು ಅಧೋಲೋಕದ ಅಧೋವಾಯು ಅಧ್ಪರ‍್ಯು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಪದವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಪದವಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಸ್ಥಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ-ಸ್ಥಾನಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಹುದ್ದೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷನನ್ಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪೀಠ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪೀಠಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಧ್ಯನುಭವ ತತ್ವ ಅಧ್ಯನುಭವ ತತ್ವಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಷಯಗಳು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಧ್ಯಯನಮಾಡು ಅಧ್ಯಯನಾಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಅಧ್ಯರ್ಪಿತ ರಜೆ ಅಧ್ಯವಸಾನ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಅಧ್ಯವಸಾಯವುಳ್ಳ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ತ್ರಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕತೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಧ್ಯಾದೇಶ ಅಧ್ಯಾದೇಶಗಳು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗಗಳು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಅಧ್ಯಾಪನ ಅಧ್ಯಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಪನ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಧ್ಯಾಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಧ್ಯಾರೋಪಿಸು ಅಧ್ಯಾಸತ್ರಿರತ್ನ ಅಧ್ಯಾಹಾರವಾದ ಅಧ್ಯೇಷಣೆ ಅಧ್ವಗ ಅಧ್ವರ ಅಧ್ವರಶಾಲೆ ಅಧ್ವರಿ ಅಧ್ವರ್ಯು ಅಧ್ವಾನ ಅನ ಅನಂಗ ಅನಂಗಕೇಳಿ ಅನಂಗಜನಕ ಅನಂಗಬಾಣ ಅನಂಗರಾಜ್ಯ ಅನಂಗಾಗ್ನಿ ಅನಂಗೀಕಾರ ಅನಂಗೀಕಾರಗಳು ಅನಂತ ಅನಂತ ದೂರ ಅನಂತ ಪರಿಮಾಣ ಅನಂತ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಅನಂತ ಪಾದಗಳುಳ್ಳವನು ಅನಂತ ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳವರು ಅನಂತ ಮೊತ್ತ ಅನಂತ ರೂಪದವ ಅನಂತಕೀರ್ತಿ ಅನಂತಗುಣವುಳ್ಳವನು ಅನಂತತೆ ಅನಂತಬ್ರಹ್ಮ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅನಂತರ ಅನಂತರ ಘಟಿಸು ಅನಂತರ ತಿಳಿಸು ಅನಂತರ ಹುಟ್ಟಿದವ ಅನಂತರದ ಅನಂತರದ ಕಾಲ ಅನಂತರದ ಕಾಲಗಳು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನಂತವಾದುದು ಅನಂತಶಕ್ತಿ ಅನಂತಶಯನ ಅನಂತಸಂಖ್ಯೆ ಅನಂತಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅನಂತಾಂಶ ಅನಂತಾನಂತ ಅನಂತಾನಂತಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಅನಂತಾಸನ ಅನಂತೋರು ಅನಕ ಅನಕೋಜ ಅನಕ್ಷರ ಅನಕ್ಷರತೆ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರು ಅನಗಂತೀಕಿ ಅನಗತ್ಯ ಅನಗತ್ಯ ಗಡಿಬಿಡಿ ಅನಗತ್ಯ ಗಡಿಬಿಡಿಗೊಳಗಾಗು ಅನಗತ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಅನಗತ್ಯ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗ ಅನಗತ್ಯ ಶಬ್ದಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅನಗತ್ಯದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪಯ್ರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪೈರು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಅನಗತ್ಯವಾದ ನುಡಿ ಅನಗತ್ಯವಾದುದು ಅನಗನ್ತೀಕಿ ಅನಗ್ನಿಕ ಅನಗ್ರಾಮ್ ಅನಘ ಅನಘಾತ್ಮಕ ಅನಘೆ ಅನಘೋತ್ತಮ ಅನಙ್ಗ ಅನಙ್ಗಕೇಳಿ ಅನಙ್ಗಜನಕ ಅನಙ್ಗಬಾಣ ಅನಙ್ಗೀಕಾರ ಅನಙ್ಗೀಕಾರಗಳು ಅನಚಿತ ಅನಚ್ಛ ಅನಜನಪ್ರಚಂಡ ಅನಜನಪ್ರಚಣ್ಡ ಅನಡುಹ ಅನಡುಹಿ ಅನಡ್ಯ ಅನಡ್ವ ಅನಡ್ವಾಹ ಅನಡ್ವಾಹಿ ಅನತಂ ಅನತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನದ್ಧ ಅನದ್ಯತನ ಅನಧಿಕ ಅನಧಿಕೃತ ಅನಧಿಕೃತ ಗೈರುಹಾಜರಿ ಅನಧಿಕೃತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡು ಅನಧೀನತೆ ಅನನ ಅನನನಾಟ ಅನನಸ ಅನನಾಸು ಅನನುಕೂಲ ಅನನುಕೂಲಕರವಾದ ಅನನುತ ಅನನುನಾಸಿಕ ಅನನುಭವಿ ಅನನುಭವಿಗಳು ಅನನುಭವಿಯಾದ ಅನನ್ತ ಅನನ್ತ ದೂರ ಅನನ್ತ ಪರಿಮಾಣ ಅನನ್ತ ಪಾದಗಳುಳ್ಳವನು ಅನನ್ತ ಬಾಹುಗಳುಳ್ಳವರು ಅನನ್ತ ಮೊತ್ತ ಅನನ್ತ ರೂಪದವ ಅನನ್ತಕೀರ್ತಿ ಅನನ್ತಗುಣವುಳ್ಳವನು ಅನನ್ತತೆ ಅನನ್ತಬ್ರಹ್ಮ ಅನನ್ತಮೂರ್ತಿ ಅನನ್ತರ ಅನನ್ತರ ಘಟಿಸು ಅನನ್ತರ ತಿಳಿಸು ಅನನ್ತರ ಹುಟ್ಟಿದವ ಅನನ್ತರದ ಅನನ್ತರದ ಕಾಲ ಅನನ್ತರದಲ್ಲಿ ಅನನ್ತವಾದುದು ಅನನ್ತಶಕ್ತಿ ಅನನ್ತಶಯನ ಅನನ್ತಸಙ್ಖ್ಯೆ ಅನನ್ತಸಙ್ಖ್ಯೆಗಳು ಅನನ್ತಾನನ್ತ ಅನನ್ತಾನನ್ತಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಅನನ್ತಾಸನ ಅನನ್ತೋರು ಅನನ್ಯ ಅನನ್ಯ ಲಕ್ಷಣದ ಅನನ್ಯಜ ಅನನ್ಯತೆ ಅನನ್ಯತ್ವ ಅನನ್ಯಪ ಅನನ್ಯರು ಅನನ್ಯಸಾಧಾರಣ ಅನನ್ಯಸಾಮಾನ್ಯ ಅನನ್ಯೋಪಾಯ ಅನನ್ವಯ ಅನಪಕಾರಿ ಅನಪತ್ಯ ಅನಪತ್ಯೆ ಅನಪರಾಧಿ ಅನಪರಾಧೆ ಅನಪಾಯಕ ಅನಪಾಯಿನಿ ಅನಪೇಕ್ಷ ಅನಪೇಕ್ಷಕ ಅನಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ಅನಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರು ಅನಪೇಕ್ಷೆ ಅನಭಿಜ್ಞರು ಅನಭಿಮುಖ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ಅನಭಿಷಿಕ್ತರು ಅನಭಿಷ್ಟಂಗ ಅನಮ್ಯ ಅನಮ್ಯತೆ ಅನಯ ಅನಯ್ಕ್ಯ ಅನಯ್ಚ್ಚಿಕ ಅನಯ್ಚ್ಚಿಕ ಕ್ರಿಯಾಸರಣಿ ಅನಯ್ಚ್ಚಿಕ ನಿಗ್ರಹ ಅನಯ್ಚ್ಛಿಕ ಅನಯ್ಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯಾಸರಣಿ ಅನಯ್ಚ್ಛಿಕ ನಿಗ್ರಹ ಅನಯ್ತಿಕ ಅನಯ್ತಿಕ ಆಕ್ರಮಣ ಅನಯ್ತಿಕ ನಡತೆ ಅನಯ್ತಿಕ ನಡತೆಗಳು ಅನಯ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅನಯ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅನರ್ಗಲ ಅನರ್ಗಳತೆ ಅನರ್ಘ ಅನರ್ಘರತ್ನ ಅನರ್ಘ್ಯ ಅನರ್ಘ್ಯಮಣಿ ಅನರ್ಘ್ಯರತ್ನ ಅನರ್ಘ್ಯವಸ್ತು ಅನರ್ಘ್ಯಾಂಬರ ಅನರ್ಘ್ಯಾಮ್ಬರ ಅನರ್ಥ ಅನರ್ಥಕ ಅನರ್ಥಕಗಳು ಅನರ್ಥಕರ ಅನರ್ಥಕವಾಗುವಿಕೆ ಅನರ್ಥಕವಾಗುವಿಕೆಗಳು ಅನರ್ಥಕಾರಿಯಾದ ಅನರ್ಥಗಳು ಅನರ್ಥವಾಗುವಿಕೆ ಅನರ್ಥವಾಗುವಿಕೆಗಳು ಅನರ್ಹ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸು ಅನರ್ಹತೆ ಅನರ್ಹರು ಅನರ್ಹವಾದ ಅನಲ ಅನಲಚಕ್ಷು ಅನಲಚಕ್ಷುಗಳು ಅನಲಜೆ ಅನಲನಯನ ಅನಲನೇತ್ರ ಅನಲನೇತ್ರಗಳು ಅನಲಸಖತನಯ ಅನಲಸ್ನೇಹಿತ ಅನಲಾಂಗನೆ ಅನಲಾಂತರ್ಗತ ಅನಲಾಕ್ಷ ಅನಲಾಕ್ಷಕಾರ್ಮುಕ ಅನಲಾಕ್ಷಧನು ಅನಲಾಙ್ಗನೆ ಅನಲಾನ್ತರ್ಗತ ಅನಲು ಅನವತ್ಸರ ಅನವದ್ಯ ಅನವದ್ಯಯ್ಯ ಅನವದ್ಯೆ ಅನವಧಾನ ಅನವಧಿ ಅನವರತ ಅನವಶ್ಯಕ ಅನವಶ್ಯಕ ವಿವರಣೆ ಅನವಶ್ಯಕ ವಿವರಣೆಗಳು ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಕಾಲಕಳೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ವಿವರಣೆ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ವಿವರಣೆಗಳು ಅನವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಅನವಶ್ಯವಾದುದು ಅನವಸಾದ ಅನವಸ್ಥಿತಿ ಅನವಸ್ಥೆ ಅನವು ಅನವೇಕ್ಷಣ ಅನವ್ಚಿತ್ಯ ಅನವ್ಪಚಾರಿಕ ಅನವ್ಪಚಾರಿಕ ವರ್ತನೆ ಅನಶನ ಅನಶನಿ ಅನಸೂಯಾ ಅನಸೂಯೆ ಅನಸ್ತಿತ್ವ ಅನಸ್ತಿತ್ವದ ಅನಹ ಅನಹಂಕೃತಿ ಅನಹಿತ ಅನಾಕಾರ ಅನಾಕ್ರಮಣ ಅನಾಖ್ಯಾತ ಅನಾಗತ ಅನಾಗರಿಕ ಅನಾಗರಿಕ ಭಾಷೆ ಅನಾಗರಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಅನಾಗರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾಗರಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನಾಗರಿಕತೆ ಅನಾಗರಿಕವಾದ ಅನಾಗರೀಕ ಅನಾಗರೀಕತನ ಅನಾಚಾರ ಅನಾಜು ಅನಾಡಂಬರ ಅನಾಣ್ಯೀಕರಿಸು ಅನಾತಪ ಅನಾತುರ ಸಮುದ್ರಪಾನ ಮಾಳ್ಪುದು ಅನಾಥ ಅನಾಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನಾಥ ಶಿಶು ಅನಾಥ ಶಿಶುಗಳು ಅನಾಥತ್ವ ಅನಾಥನನ್ನಾಗಿಸಿದ ಅನಾಥಬಂಧು ಅನಾಥಬನ್ಧು ಅನಾಥರಕ್ಷಣೆ ಅನಾಥರು ಅನಾಥವಾದ ಅನಾಥವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾಥಾಲಯ ಅನಾಥಾಲಯಗಳು ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳು ಅನಾಥೆ ಅನಾದರ ಅನಾದರಣೆ ಅನಾದರಣೆ ಮಾಡು ಅನಾದರಣೆಯ ಅನಾದರತ್ವ ಅನಾದರದ ಅನಾದರದಿಂದ ಅನಾದರದಿನ್ದ ಅನಾದರಿಸು ಅನಾದಿ ಅನಾದಿಕರ್ಮ ಅನಾದಿಕಾಲ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದ ಅನಾದಿಕಾಲದಿನ್ದ ಅನಾದಿಗಾನ ಅನಾದಿನಾಥ ಅನಾದಿಪುರುಷ ಅನಾದಿಮೂರುತಿ ಅನಾದಿಯಲ್ಲದುದು ಅನಾದೃತ ಅನಾದ್ಯನಂತಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅನಾದ್ಯನನ್ತಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅನಾನಂದ ಅನಾನಸ ಅನಾನಸು ಅನಾನಸ್ ಅನಾನಾಸು ಅನಾನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲ್ಯ ಅನಾಮಕ ಅನಾಮಧೇಯ ಅನಾಮಧೇಯದ ಅನಾಮಧೇಯರು ಅನಾಮಧೇಯವಾದ ಅನಾಮಧೇಯವಾದುದು ಅನಾಮಯ ಅನಾಮಿಕ ಅನಾಮಿಕರು ಅನಾಮಿಕೆ ಅನಾಮೆ ಅನಾಯಕ ಅನಾಯಕತೆ ಅನಾಯಕತ್ವ ಅನಾಯಕವಾದುದು ಅನಾಯಾಸ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ದೊರೆತ ಅನಾಯಾಸವಾದ ಅನಾಯಾಸವಾದದ್ದು ಅನಾಯುಧ ಅನಾರತ ಅನಾರಸ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಣ್ಟು ಮಾಡುವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ನಿಮಿತ್ತದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಅನಾರೋಗ್ಯವಂತರು ಅನಾರೋಗ್ಯವಂತರುಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ತರು ಅನಾರ್ಜಿತ ಅನಾರ್ಜಿತ ಆದಾಯ ಅನಾರ್ಜಿತ ಆದಾಯಗಳು ಅನಾರ್ಜಿತ ರಜೆ ಅನಾರ್ಯ ಅನಾರ್ಯರ ಭಾಷೆ ಅನಾರ್ಯರು ಅನಾಲೋಚಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅನಾಲೋಚಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನಾವರಣ ಅನಾವರಣ ಮಾಡು ಅನಾವರ್ತಕ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದ ಆಯಾಸ ಅನಾವಿರ್ಭಾವ ಅನಾವೃತ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಅನಾಸಕ್ತ ಅನಾಸಕ್ತನಾಗು ಅನಾಸಕ್ತರು ಅನಾಸಕ್ತರುಗಳು ಅನಾಸಕ್ತಿ ಅನಾಸಕ್ತಿ ತೋರು ಅನಾಸಕ್ತಿಗಳು ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅನಾಸಕ್ತಿಯಿನ್ದ ಅನಾಸಕ್ತಿಯೋಗ ಅನಾಸು ಅನಾಸ್ ಅನಾಹತ ಅನಾಹತಗಳು ಅನಾಹುತ ಅನಾಹುತ ಮಾಡುವ ಅನಾಹುತಗಳು ಅನಾಹೂತ ಅನಿಂದ್ಯ ಅನಿಂದ್ಯರು ಅನಿಂದ್ಯರುಗಳು ಅನಿಕೇತನ ಅನಿಕೇತನರು ಅನಿಚ್ಚ ಅನಿಚ್ಛೆ ಅನಿತು ಅನಿತುಮ್ ಅನಿತ್ತು ಅನಿತ್ಯ ಅನಿತ್ಯ ಸಂಸಾರ ಅನಿತ್ಯತ್ವ ಅನಿದ್ರೆ ಅನಿನ್ದ್ಯ ಅನಿನ್ದ್ಯರು ಅನಿಬದ್ಧ ಅನಿಬರು ಅನಿಬರ್ ಅನಿಮನಿ ಅನಿಮಿತ್ತ ಅನಿಮಿತ್ತಬಂಧು ಅನಿಮಿತ್ತಬಂಧುಗಳು ಅನಿಮಿತ್ತಬನ್ಧು ಅನಿಮಿತ್ತಬನ್ಧುಗಳು ಅನಿಮಿಷ ಅನಿಮಿಷದೃಷ್ಟಿ ಅನಿಮಿಷಲೋಕ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಅನಿಯತ ಅನಿಯತವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅನಿಯತವಾಗಿರುವಿಕೆಗಳು ಅನಿಯತವಾದ ಅನಿಯತಿಕೆ ಅನಿಯನ್ತ್ರಿತ ಅನಿಯಮಿತ ಅನಿಯಮಿತಾಕೃತಿ ಅನಿರತ ಸೇವೆ ಅನಿರಾಕರಣೀಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕ್ರಮಣ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೊಡಕು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತೊಡಕುಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ದರ್ಭ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸನ್ದರ್ಭಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಚ್ಚಳ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೆಚ್ಚಳಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಂಟಾಗು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಣ್ಟಾಗು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೊಡು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಬಹುಮಾನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಬಹುಮಾನಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದವನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬನ್ದ ಬಹುಮಾನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬನ್ದ ಬಹುಮಾನಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬನ್ದವನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರಿ ಹಣ ದೊರಕು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಘಟನೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಘಟನೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಪತ್ತೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಅನಿರುದ್ಧಜಾತ ಅನಿರುದ್ಧದೇವನಮನೆ ಅನಿರುದ್ಧರು ಅನಿರ್ಜರ ಅನಿರ್ಣಾಯಕ ಅನಿರ್ಣೀತ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಗುಣದ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅನಿರ್ಧಾರ ಅನಿರ್ಧಾರದ ಅನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿರು ಅನಿರ್ಧಾರಿತ ಅನಿರ್ಬಂಧ ಅನಿರ್ಬಂಧತೆ ಅನಿರ್ಬಂಧತೆಗಳು ಅನಿರ್ಬಂಧವಾದ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತಗಳು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತವಾಗಿ ಅನಿರ್ಬಂಧಿತವಾದ ಅನಿರ್ಬನ್ಧ ಅನಿರ್ಬನ್ಧತೆ ಅನಿರ್ಬನ್ಧತೆಗಳು ಅನಿರ್ಬನ್ಧವಾದ ಅನಿರ್ಬನ್ಧಿತ ಅನಿರ್ಬನ್ಧಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಅನಿರ್ಬನ್ಧಿತ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಅನಿರ್ಬನ್ಧಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಅನಿರ್ಬನ್ಧಿತ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನಿರ್ಬನ್ಧಿತಗಳು ಅನಿರ್ಬನ್ಧಿತವಾಗಿ ಅನಿರ್ಬನ್ಧಿತವಾದ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಮೋಹಕತೆ ಅನಿಲ ಅನಿಲ ದೀಪ ಅನಿಲ ದೀಪಗಳು ಅನಿಲಗಳು ಅನಿಲಜ ಅನಿಲರೂಪ ಅನಿಲರೂಪಗಳು ಅನಿಲರೂಪದ ಅನಿಲಸುತ ಅನಿಲಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಿವಾರಣೀಯ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನಿವಾರ್ಯಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಸು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆನ್ದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾಸಿ ಅನಿವಿಸು ಅನಿಶ ಅನಿಶ್ಚತ ಅವಧಿ ಅನಿಶ್ಚಯ ಅನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯವನು ಅನಿಶ್ಚಯತೆ ಅನಿಶ್ಚಯದಲ್ಲಿರು ಅನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರು ಅನಿಶ್ಚಯಸ್ಥಿತಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಅನಿಶ್ಚಿತ ತೀರ್ಪು ಅನಿಶ್ಚಿತ ತೀರ್ಪುಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತ ನಡವಳಿಕೆ ಅನಿಶ್ಚಿತ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಭಕ್ತಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸ್ವಭಾವದ ಅನಿಶ್ಚಿತಜ್ಞಾನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಅನಿಶ್ಚಿತನಾಗಿರು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಸಾಗು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರು ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದ ಅನಿಶ್ಚಿತವಾದುದು ಅನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಚಿಹ ಅನಿಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಕರ ಅನಿಷ್ಟಕಾರಿ ಅನಿಷ್ಟಗಳು ಅನಿಷ್ಟದ ಅನಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಅನಿಷ್ಟಸೂಚಕ ಅನಿಷ್ಟೆ ಅನಿಸಿಕೆ ಅನಿಸಿಕೆ ತಿಳಿಸು ಅನಿಸಿಕೆಗಳ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಅನಿಸಿಕೆಯ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲದ ಅನಿಸಿಕೆಯಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಅನಿಸಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅನಿಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳು ಅನಿಸು ಅನೀತಿ ಅನೀತಿ ಪರನಾಗಿರು ಅನೀತಿಗಳು ಅನೀತಿಯ ಅನೀತಿಯ ದವ್ರ್ಜನ್ಯ ಅನೀತಿಯ ದವ್ರ್ಜನ್ಯಗಳು ಅನೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅನೀತಿಯ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ಅನೀತಿಯುತ ಅನೀತಿಯುತಗಳು ಅನೀನು ಅನೀಶತೆ ಅನು ಅನುಕಂಪ ಅನುಕಂಪ ತೋರು ಅನುಕಂಪ ಭತ್ಯ ಅನುಕಂಪ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡು ಅನುಕಂಪಗಳು ಅನುಕಂಪದ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ಅನುಕಂಪವಿಲ್ಲದ ಅನುಕಂಪವುಳ್ಳ ಅನುಕಮ್ಪ ಅನುಕಮ್ಪ ತೋರು ಅನುಕಮ್ಪ ಹುಟ್ಟುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಅನುಕಮ್ಪಗಳು ಅನುಕಮ್ಪದ ಅನುಕಮ್ಪದಿನ್ದ ಅನುಕಮ್ಪವಿಲ್ಲದ ಅನುಕಮ್ಪವುಳ್ಳ ಅನುಕರಣ ಅನುಕರಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಕರಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಕರಣಕಾರ ಅನುಕರಣಕಾರರು ಅನುಕರಣಗಳು ಅನುಕರಣದಿಂದ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡು ಅನುಕರಣದಿನ್ದ ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡು ಅನುಕರಣೀಯ ಅನುಕರಣೀಯ ವಸ್ತು ಅನುಕರಣೀಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅನುಕರಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಕರಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಕರಣೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡು ಅನುಕರಣೆಗಳು ಅನುಕರಿಸಲಾಗದ ಅನುಕರಿಸು ಅನುಕರಿಸುವುದು ಅನುಕರುಷ ಅನುಕರ್ತ ಅನುಕರ್ಷ ಅನುಕಾರ ಅನುಕೂಲ ಅನುಕೂಲ ವಾತಾವರಣ ಅನುಕೂಲ ವಿಶೇಷಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲ ಹೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಹೊನ್ದು ಅನುಕೂಲಕರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಅನುಕೂಲಕಾರಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಅನುಕೂಲತೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಅನುಕೂಲಪಡಿಸುವುದು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು ಅನುಕೂಲವಲ್ಲದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವವನು ಅನುಕೂಲವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅನುಕೂಲವಾಗು ಅನುಕೂಲವಾದ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನುಕೂಲವಾದ ಸನ್ದರ್ಭ ಅನುಕೂಲವಾದ ಸನ್ದರ್ಭಗಳು ಅನುಕೂಲವಾದವಳು ಅನುಕೂಲವಾದುದು ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅನುಕೂಲಸ್ಥ ಅನುಕೂಲಸ್ಥರು ಅನುಕೂಲಸ್ಥರುಗಳು ಅನುಕೂಲೆ ಅನುಕೂಳ ಅನುಕ್ರಮ ಅನುಕ್ರಮಣಿ ಸೇರಿಸು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುಕ್ರಮವಾದ ಅನುಕ್ರಮವಾದ ದರ್ಜೆ ಅನುಕ್ರಮಿಕ ಅನುಕ್ರೋಶ ಅನುಕ್ಷಣ ಅನುಕ್ಷಣಗಳು ಅನುಗಣ ಅನುಗತ ಅನುಗತವಾಗಿ ಅನುಗತಿ ಅನುಗಮ ಅನುಗಾಲದ ಅನುಗುಣ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿರು ಅನುಗುಣವಾಗಿಸು ಅನುಗುಣವಾದ ಅನುಗುಣವಾದುದು ಅನುಗುಣ್ಯ ಅನುಗೇಡು ಅನುಗೊಳಿಕೆ ಅನುಗೊಳಿಸದ ಅನುಗೊಳಿಸಿದ ಅನುಗೊಳಿಸು ಅನುಗ್ರಹ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರಿಸು ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದಿಸು ಅನುಗ್ರಹ ಸಮ್ಪಾದಿಸು ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹದಿನ್ದ ಅನುಗ್ರಹಪೂರ್ವಕ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅನುಚರ ಅನುಚರಪಂಕ್ತಿ ಅನುಚರಪಂಕ್ತಿಗಳು ಅನುಚರಪಙ್ಕ್ತಿ ಅನುಚರಪಙ್ಕ್ತಿಗಳು ಅನುಚರರು ಅನುಚಿತ ಅನುಚಿತ ಅಲಂಕಾರದ ಅನುಚಿತ ಅಲಙ್ಕಾರದ ಅನುಚಿತ ಕಾರ್ಯ ಅನುಚಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆ ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಗಳು ಅನುಚಿತ ಹಾಸ್ಯದ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಕಾಣು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತಿಸು ಅನುಚಿತವಾದ ಅನುಚಿತವಾದ ಆಶಯ ತುಂಬಿದ ಅನುಚಿತವಾದ ಆಶಯ ತುಮ್ಬಿದ ಅನುಚಿತವಾದುದು ಅನುಜ ಅನುಜರು ಅನುಜಾತೆ ಅನುಜೆ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರ ಅನುಜ್ಞಾ ಪತ್ರಗಳು ಅನುಜ್ಞಾನಪತ್ರ ಅನುಜ್ಞಾನಪತ್ರಗಳು ಅನುಜ್ಞಾರ್ಹ ಅನುಜ್ಞೆ ಅನುಜ್ಞೆ ಕೊಡು ಅನುಜ್ಞೆ ನೀಡು ಅನುಜ್ಞೇಯ ಅನುಡಹಿ ಅನುತಪ್ಪಿಕೆ ಅನುತಾಪ ಅನುತಾಪಿ ಅನುತಾಳ ಅನುತ್ತರ ಅನುತ್ತರೋಪಪಾದಿಕ ದಶಾಂಗ ಅನುತ್ತೀರ್ಣತೆ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ ವಿಲ್ಲದೆ ಅನುದಾನಗಳು ಅನುದಾನಿತ ಅನುದಿನದ ಅನುದೀಪಕ ಅನುದೀಪ್ತಿ ಅನುದ್ದಿಷ್ಟ ಅನುದ್ದೇಶಿತ ಅನುದ್ದೇಶಿತವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅನುದ್ರಿಕ್ತ ಅನುದ್ವಿಗ್ನ ಅನುದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿ ಅನುದ್ವೇಗಿ ಅನುದ್ವೇಗಿಗಳು ಅನುನಯ ಅನುನಯದಿಂದ ಕೇಳಿಕೊ ಅನುನಯಿಸು ಅನುನಾಸಿಕವಲ್ಲದ್ದು ಅನುಪತ್ಯ ಅನುಪತ್ರ ಅನುಪತ್ರಗಳು ಅನುಪಪತ್ತಿ ಅನುಪಪನ್ನ ಅನುಪಮ ಅನುಪಮರು ಅನುಪಮಿತ ಅನುಪಮೆ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಭಾಗ ಅನುಪಯುಕ್ತ ಭಾಗಗಳು ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಅನುಪಯುಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನುಪಯುಕ್ತರು ಅನುಪಯುಕ್ತವಾದ ಅನುಪಯೋಗಗೊಳಿಸು ಅನುಪಲಬ್ಧ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ ರುಜುವಾತು ಅನುಪಾತ ಅನುಪಾತಗಳು ಅನುಪಾಲಕ ಅನುಪಾಲನ ಅನುಪಾಲನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನುಪಾಲನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅನುಪು ಅನುಪೂರ್ವ ಅನುಪೂರ್ವಕ ಅನುಪ್ರಮಾಣನ ಅನುಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರತಿ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಅನುಪ್ರಾಸ ಅನುಬಂಧ ಅನುಬಂಧಗಳು ಅನುಬಂಧಿ ಅನುಬಂಧಿಸು ಅನುಬನ್ಧ ಅನುಬನ್ಧಗಳು ಅನುಬನ್ಧಿ ಅನುಬನ್ಧಿಸು ಅನುಬಿಂಬ ಅನುಭವ ಅನುಭವ ಗಳಿಸು ಅನುಭವ ಜನ್ಯವಲ್ಲದ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಅನುಭವ ದರ್ಶನ ಅನುಭವ ಪಡೆ ಅನುಭವ ವೇದ್ಯ ಅನುಭವ ಹೊಂದು ಅನುಭವ ಹೊನ್ದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬನ್ದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಸಿಗುವನ್ಥದು ಅನುಭವಗಳು ಅನುಭವದಾರ ಅನುಭವದಾರರು ಅನುಭವದಾರರುಗಳು ಅನುಭವಪಡೆ ಅನುಭವಪೂರ್ಣ ಅನುಭವಪೂರ್ಣರು ಅನುಭವರಾಹಿತ್ಯ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಅನುಭವಶಾಲಿ ಅನುಭವಸ್ಥ ಅನುಭವಸ್ಥರು ಅನುಭವಸ್ಥರುಗಳು ಅನುಭವಾತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನುಭವಾತೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅನುಭವಾತೀತ ಸಿದ್ಧಾನ್ತ ಅನುಭವಾತೀತ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಗಳು ಅನುಭವಿ ಅನುಭವಿಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅನುಭವಿಸು ಅನುಭವಿಸುವ ಅನುಭವಿಸುವವನು ಅನುಭವಿಸುವಿಕೆ ಅನುಭವೀ ಅನುಭಾವ ಅನುಭಾವಗಳು ಅನುಭಾವದ ಅನುಭಾವವಾದ ಅನುಭಾವಿ ಅನುಭಾವಿಗಳು ಅನುಭೂತಿ ಅನುಭೂತಿಗಳು ಅನುಭೋಕ್ತೃ ಅನುಭೋಗ ಅನುಭೋಗ ಹಕ್ಕು ಅನುಭೋಗಗಳು ಅನುಭೋಗದ ಅವಧಿ ಅನುಭೋಗದ ಹಕ್ಕು ಅನುಭೋಗದ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅನುಭೋಗದಾರ ಅನುಭೋಗಿ ಅನುಭೋಗಿಗಳು ಅನುಭೋಗಿಸು ಅನುಮತ ಅನುಮತಿ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬಹುದಾದ ಅನುಮತಿ ಕೊಡು ಅನುಮತಿ ನೀಡು ಅನುಮತಿ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮತಿಕೊಡು ಅನುಮತಿಗಳು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬೇಟೆಯಾಡು ಅನುಮತಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ ಅನುಮತಿಸು ಅನುಮನ ಅನುಮರಣ ಅನುಮಾನ ಅನುಮಾನ ಪಡುವವ ಅನುಮಾನ ಸ್ವಭಾವದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಒದಗಿಸುವ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದ ಅನುಮಾನಗಳು ಅನುಮಾನದ ಅವಕಾಶ ಅನುಮಾನದ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿರು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನುಮಾನದಿಂದ ತಿಳಿ ಅನುಮಾನದಿಂದ ನೋಡು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಹಿಂದುಮುಂದು ನೋಡು ಅನುಮಾನದಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅನುಮಾನದಿನ್ದ ನೋಡು ಅನುಮಾನದಿನ್ದ ಹಿನ್ದುಮುನ್ದು ನೋಡು ಅನುಮಾನಪಡು ಅನುಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣು ಅನುಮಾನವಿರದಂತೆ ಮಾತನಾಡು ಅನುಮಾನವಿರದನ್ತೆ ಮಾತನಾಡು ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದುದು ಅನುಮಾನಿಸದಿರು ಅನುಮಾನಿಸು ಅನುಮಾಯಣ ಅನುಮಿತಿ ಅನುಮಿತಿಸು ಅನುಮೇಯ ಅನುಮೇಷ ಅನುಮೋದ ಅನುಮೋದನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಡು ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕರಡು ಅನುಮೋದಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅನುಮೋದಿತ ಕರಡು ಅನುಮೋದಿತ ಸೇವೆ ಅನುಮೋದಿಸದ ಅನುಮೋದಿಸದಿರು ಅನುಮೋದಿಸದಿರುವುದು ಅನುಮೋದಿಸು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಅನುಮೋದಿಸುವವನು ಅನುಯಾಯಿ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಅನುಯೋಗ ಅನುರಕ್ತ ಅನುರಕ್ತಳಾದವಳು ಅನುರಕ್ತಿ ಅನುರಕ್ತೆ ಅನುರಕ್ತೆಯಾದವಳು ಅನುರಣನ ಅನುರಣನಗಳು ಅನುರಣನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡು ಅನುರಣನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುಗಳು ಅನುರಣನವನ್ನುಣ್ಟು ಮಾಡು ಅನುರಣನವನ್ನುಣ್ಟು ಮಾಡುಗಳು ಅನುರಣನವಾಗುವ ಅನುರಣನೆ ಅನುರಣನೆಗಳು ಅನುರಣಿಸು ಅನುರಣಿಸುವ ಅನುರಾಗ ಅನುರಾಗತೆ ಅನುರಾಗದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನುರಾಗದಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅನುರಾಗಪತ್ರಿಕೆ ಅನುರಾಗಪೂರ್ಣ ಅನುರಾಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅನುರಾಗವನ್ನುಣ್ಟು ಮಾಡುವ ಅನುರಾಗವುಳ್ಳವನು ಅನುರಾಗಿ ಅನುರಾದೆ ಅನುರೂಪ ಅನುರೂಪ ವದು ಅನುರೂಪ ವದುಗಳು ಅನುರೂಪ ವಧು ಅನುರೂಪ ವಧುಗಳು ಅನುರೂಪತೆ ಅನುರೂಪನಾಗಿ ಮಾಡು ಅನುರೂಪನಾದ ವರ ಅನುರೂಪವಾಗಿರು ಅನುರೂಪವಾದ ಅನುರೂಹವಂದ್ಯ ಅನುರೂಹವನ್ದ್ಯ ಅನುರೋದ ಅನುರೋದಗಳು ಅನುರೋಧ ಅನುರೋಧಗಳು ಅನುಲಾಪ ಅನುಲೇಪ ಅನುಲೇಪಗಳು ಅನುಲೋಮವುಳ್ಳವನು ಅನುಲೋಮಿ ಅನುಲ್ಲಂಗನೀಯ ಅನುಲ್ಲಂಘನೀಯ ಅನುಲ್ಲಙ್ಗನೀಯ ಅನುಲ್ಲಙ್ಘನೀಯ ಅನುಲ್ಲೇಕ ಅನುಲ್ಲೇಕಗಳು ಅನುಲ್ಲೇಖ ಅನುಲ್ಲೇಖಗಳು ಅನುಲ್ಹಾದ ಅನುವಂಶಿಕತೆ ಅನುವಂಶಿಕವಾದ ಗುಣ ಅನುವಯ್ದ್ಯ ಅನುವರ ಅನುವರ್ತನ ಅನುವರ್ತನಗಳು ಅನುವರ್ತನಶೀಲ ಅನುವರ್ತನೆ ಅನುವರ್ತನೆಗಳು ಅನುವರ್ತಿ ಅನುವರ್ತಿಗಳು ಅನುವರ್ತಿಸು ಅನುವಶೆ ಅನುವಾಗು ಅನುವಾದ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವವನು ಅನುವಾದಕ ಅನುವಾದಕರು ಅನುವಾದಕರುಗಳು ಅನುವಾದಗಳು ಅನುವಾದಿ ಅನುವಾದಿಸು ಅನುವಾಸನ ಅನುವಿಗಾಗದ ಅನುವಿಸು ಅನುವು ಅನುವುಗಳು ಅನುವೃತ್ತಿ ಅನುವೃತ್ತಿಗಳು ಅನುವೇದನೆ ಅನುವೈದ್ಯ ಅನುವ್ರತ ಅನುವ್ರತಗಳು ಅನುಶಯ ಅನುಶಾಪ ಅನುಶಾಸನ ಅನುಶಾಸನ ಪರ್ವ ಅನುಶಾಸನ ಮಾಡು ಅನುಶಾಸನಗಳು ಅನುಶೀಲನ ಅನುಶೀಲನೆ ಅನುಶೃತ ಅನುಶ್ರುತಿ ಅನುಷಂಗಿಕ ಅನುಷಂಗಿಕ ಚಿಗುರು ಅನುಷಂಗಿಕ ಬೇರು ಅನುಷಂಗಿಕ ಮೊಗ್ಗು ಅನುಷಂಗಿಕಗಳು ಅನುಷಂಗಿಕಮಣ್ಣು ಅನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಅನುಷಙ್ಗಿಕ ಅನುಷಙ್ಗಿಕಗಳು ಅನುಷ್ಟಾನ ಅನುಷ್ಟಾನ ತತ್ವ ಅನುಷ್ಟಾನ ತತ್ವಗಳು ಅನುಷ್ಟಾನ ಮಾಡು ಅನುಷ್ಟಾನಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಅನುಷ್ಠಾನ ತತ್ವ ಅನುಷ್ಠಾನ ತತ್ವಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಅನುಸಂದಾನ ಅನುಸಂದಾನಗಳು ಅನುಸಂಧಾನ ಅನುಸಂಧಾನಗಳು ಅನುಸಂಧಿ ಅನುಸನ್ದಾನ ಅನುಸನ್ದಾನಗಳು ಅನುಸನ್ಧಾನ ಅನುಸನ್ಧಾನಗಳು ಅನುಸಮ ಅನುಸರ ಅನುಸರಣ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಣ ವರ್ತನೆ ಅನುಸರಣೆ ಅನುಸರಣೆಗಳು ಅನುಸರಪತ್ರ ಅನುಸರಪತ್ರಗಳು ಅನುಸರಿ ಅನುಸರಿಸದಿರು ಅನುಸರಿಸಲೇ ಬೇಕಾದ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವಳು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವುದು ಅನುಸರಿಸು ಅನುಸರಿಸುವ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು ಅನುಸರಿಸುವಂಥದು ಅನುಸರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅನುಸರಿಸುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಅನುಸರಿಸುವನ್ಥದ್ದು ಅನುಸರಿಸುವವ ಅನುಸರಿಸುವವನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅನುಸಾರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅನುಸಾರಿ ಅನುಸಿದ್ದಾಂತ ಅನುಸಿದ್ದಾಂತಗಳು ಅನುಸಿದ್ದಾನ್ತ ಅನುಸಿದ್ದಾನ್ತಗಳು ಅನುಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನುಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅನುಸಿದ್ಧಾನ್ತ ಅನುಸಿದ್ಧಾನ್ತಗಳು ಅನುಸುತೆ ಅನುಸೂಚನೆ ಅನುಸೂಚನೆಗಳು ಅನುಸೂಚಿತ ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಬುಡಕಟ್ಟು ಅನುಸ್ವಾರ ಅನುಸ್ವಾರಗಳು ಅನೂಕ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದ-ಆಚಾರಕ್ರಮ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದ-ನ್ಯಾಯ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದ-ಪದ್ದತಿ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದ-ಪದ್ಧತಿ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದ-ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬನ್ದ-ಆಚಾರಕ್ರಮ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬನ್ದ-ನ್ಯಾಯ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬನ್ದ-ಪದ್ದತಿ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬನ್ದ-ಪದ್ಧತಿ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬನ್ದ-ಸಮ್ಪ್ರದಾಯ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬನ್ದಿರುವ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬನ್ದಿರುವುದು ಅನೂನ ಅನೂನಫಲ ಅನೂಪ ಅನೂರಾಧಾ ಅನೂರು ಅನೂರ್ಜಿತ ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸು ಅನೂಹ್ಯವಾದ ಅನೃಜು ಅನೃತ ಅನೃತ ವಾದಿ ಅನೃತ ವಾದಿಗಳು ಅನೃತವಾಡು ಅನೃತಾತ್ಮಿಕೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಕಡೆ ಹರಡಿರುವ ಅನೇಕ ಕಾಲುಗಳುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅನೇಕ ತೂತುಗಳಿರುವ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳ ಉಪಾಸನೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಮಾಡು ಅನೇಕ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಪೀಳಿಗೆ ಅನೇಕ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಅನೇಕ ಬಣ್ಣಗಳುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಬಾಗಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದು ಅನೇಕ ಬಾಗಗಳು ಕೂಡಿ ಆದದ್ದು ಅನೇಕ ಬಾಗಗಳು ಸೇರಿರುವ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಕೂಡಿ ಆದದ್ದು ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳು ಸೇರಿರುವ ಅನೇಕ ಮಹಡಿಗಳುಳ್ಳ ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗುಂಪು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗುಮ್ಪು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನೇಕ ವಸ್ತುಗಳಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳು ಅನೇಕಚರಿತ ಅನೇಕತ್ವ ಅನೇಕಮಂತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅನೇಕಮನ್ತ್ರಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅನೇಕರು ಅನೇಕಸಲ ಅನೇಕಾಬಿಮತದಾನ ಅನೇಕಾಭಿಮತದಾನ ಅನೇಕಾವರ್ತಿ ಅನೇಕಾವೃತ್ತಿ ಅನೇಮಿ ಅನೈಕಮತ್ಯ ಅನೈಕ್ಯ ಅನೈಚ್ಚಿಕ ಅನೈಚ್ಚಿಕ ಕ್ರಿಯಾಸರಣಿ ಅನೈಚ್ಚಿಕ ನಿಗ್ರಹ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಕ್ರಿಯಾಸರಣಿ ಅನೈಚ್ಛಿಕ ನಿಗ್ರಹ ಅನೈತಿಕ ಅನೈತಿಕ ಆಕ್ರಮಣ ಅನೈತಿಕ ನಡತೆ ಅನೈತಿಕ ನಡತೆಗಳು ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರ ಅನೈತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅನೋನ್ಯ ಮಾರಕ ಅನೋನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸು ಅನೋನ್ಯವಾಗಿ ಒನ್ದುಗೂಡಿಸು ಅನೌಚಿತ್ಯ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವರ್ತನೆ ಅನೌಪಮ್ಯ ಅನ್ತ ಬರಹ ಅನ್ತಃಕರಣ ಅನ್ತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿಕೊ ಅನ್ತಃಕರಣದಿನ್ದ ಅನ್ತಃಕರಣಪೂರ್ವಕ ವಿರೋಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ತಃಕರಣವಿಲ್ಲದವ ಅನ್ತಃಕರುಣೆ ಅನ್ತಃಕಲಹ ಅನ್ತಃಕಲಹಗಳು ಅನ್ತಃಕಲಹದ ಅನ್ತಃಪುರ ಅನ್ತಃಪುರಗಳು ಅನ್ತಃಪುರದ ಅದಿಕಾರಿ ಅನ್ತಃಪುರದ ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಅನ್ತಃಪುರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನ್ತಃಪುರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅನ್ತಃಪುರದ ಕಾವಲುಗಾರ ಅನ್ತಃಪುರದವರು ಅನ್ತಃಪ್ರಕಾಶ ತರು ಅನ್ತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಅನ್ತಃಪ್ರವಾಹ ಅನ್ತಃಪ್ರವೇಶ್ಯ ಅನ್ತಃಪ್ರವೇಶ್ಯತೆ ಅನ್ತಃಪ್ರೇರಣೆ ಅನ್ತಃಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ತಃಸಾಕ್ಷಿ ಬಾಧಿತನಾದ ಅನ್ತಃಸ್ತ ಅನ್ತಃಸ್ಥ ಅನ್ತಃಸ್ನಾಯುವಿನ ಅನ್ತಃಸ್ಪೋಟ ಅನ್ತಃಸ್ಪೋಟಗಳು ಅನ್ತಃಸ್ಪೋಟಿಸು ಅನ್ತಃಸ್ಫೋಟ ಅನ್ತಃಸ್ಫೋಟಗಳು ಅನ್ತಃಸ್ಫೋಟಿಸು ಅನ್ತಃಸ್ರಾವ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ತಃಸ್ರಾವಕಗ್ರನ್ತಿ ಅನ್ತಃಸ್ರಾವಕಗ್ರನ್ತಿಗಳು ಅನ್ತಃಸ್ರಾವಕಗ್ರನ್ಥಿ ಅನ್ತಃಸ್ರಾವಕಗ್ರನ್ಥಿಗಳು ಅನ್ತಕ ಅನ್ತಕಬಯ ಅನ್ತಕಭಯ ಅನ್ತಕರು ಅನ್ತಕಾಪುರ ಅನ್ತಕಾಪುರಗಳು ಅನ್ತಕ್ಹಚ್ಚು ಅನ್ತಕ್ಹಚ್ಚುಗಳು ಅನ್ತದೇದಂಶಕ ಅನ್ತರ ಅನ್ತರ ಕೋನ ಅನ್ತರ ಕೋನಗಳು ಅನ್ತರ ಪ್ರಾನ್ತೀಯ ಅನ್ತರ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ತರ ರಾಜ್ಯದ ಅನ್ತರಗಳು ಅನ್ತರಗ್ರಹ ಅನ್ತರಗ್ರಹಗಳು ಅನ್ತರಙ್ಗ ಅನ್ತರಙ್ಗ ವೀಕ್ಷಣ ಅನ್ತರಙ್ಗಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಅನ್ತರಙ್ಗಗಳು ಅನ್ತರಙ್ಗದ ಅನ್ತರಙ್ಗದ ಅನುರಾಗ ಅನ್ತರಙ್ಗದ ಆತಙ್ಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳು ಅನ್ತರಙ್ಗದ ಗೆಳೆಯ ಅನ್ತರಙ್ಗದ ಗೆಳೆಯರು ಅನ್ತರಙ್ಗದ ಗೆಳೆಯರುಗಳು ಅನ್ತರಙ್ಗದ ಮುಙ್ಗಾಣ್ಕೆ ಅನ್ತರಙ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅನ್ತರಙ್ಗದಲ್ಲಿರುವುದು ಅನ್ತರಙ್ಗದಾಸೆ ಅನ್ತರಙ್ಗದಿನ್ದ ಅನ್ತರಙ್ಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಅನ್ತರಜಾಲ ಅನ್ತರಜಾಲಗಳು ಅನ್ತರದಲ್ಲಿ ಅನ್ತರಪಲ್ಟಿ ಅನ್ತರಬಿಟ್ಟು ಇಡು ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣಗೊಳಿಸು ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ದಿ ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ದಿಗಳು ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ದೆ ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ದೆಗಳು ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ಧಿ ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ-ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರ ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಗರಗಳು ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಙ್ಕು ಅನ್ತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಙ್ಕುಗಳು ಅನ್ತರಲಾಗ ಅನ್ತರಾಕ್ರಮಣ ಅನ್ತರಾತ್ಮ ಅನ್ತರಾತ್ಮಗಳು ಅನ್ತರಾಯ ಅನ್ತರಾರ್ತ ಅನ್ತರಾರ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಆಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಅನ್ನಋಣ ಅನ್ನಕೋಶ ಅನ್ನಕೋಶಗಳು ಅನ್ನದ ಅನ್ನದ ಅಗುಳು ಅನ್ನದ ಉಂಡೆ ಅನ್ನದ ಉಂಡೆಗಳು ಅನ್ನದ ಉಣ್ಡೆ ಅನ್ನದ ಉಣ್ಡೆಗಳು ಅನ್ನದ ಕೂಗು ಅನ್ನದ ಬರ ಅನ್ನದ ಮುದ್ದೆ ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನದಾನ ಅನ್ನದುಂಬಿಕೆ ಅನ್ನನಾಳ ಅನ್ನನಾಳಗಳು ಅನ್ನನೀಡಿಕೆ ಅನ್ನನೀರು ಅನ್ನಪಾನ ಅನ್ನಪ್ರಾಶನ ಅನ್ನಮದ ಅನ್ನಮಯ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ರೂಪ ಅನ್ನಮುಹೂರ್ತ ಅನ್ನಯ ಅನ್ನವಾಸ ಅನ್ನವ್ವೆ ಅನ್ನಶುದ್ಧಿ ಅನ್ನಸತ್ರ ಅನ್ನಸತ್ರಗಳು ಅನ್ನಾಂಗ ಅನ್ನಾಂಗಗಳು ಅನ್ನಾಙ್ಗ ಅನ್ನಾಙ್ಗಗಳು ಅನ್ನಾದಿ ಪಚನದೊಳ್ ಅಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನಾಭಾವ ಅನ್ನಿಗ ಅನ್ನಿಗರು ಅನ್ನು ಅನ್ನುಮಾನ ಅನ್ನುವಿಕೆ ಅನ್ನೆ ಅನ್ನೆಗಂ ಅನ್ನೆಯ ಅನ್ಪುಮಣ್ಣು ಅನ್ಯ ಅನ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅನ್ಯ ಗೋತ್ರ ವಿವಾಹದ ಅನ್ಯ ಚಿತ್ತಗ್ರಾಹಿ ಅನ್ಯಂಟ ಅನ್ಯಕ ಅನ್ಯಕಾರಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಅನ್ಯಥ ಅನ್ಯಥಾ ಅನ್ಯದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ಯದೇಶ ಅನ್ಯದೇಶ್ಯ ಅನ್ಯದೇಹ ಅನ್ಯಧರ್ಮ ಅನ್ಯನರೇಂದ್ರ ಅನ್ಯನುಡಿ ಅನ್ಯಪಾಕ ಅನ್ಯಪುಷ್ಟ ಅನ್ಯಬಾಷಿ ಅನ್ಯಬಾಷಿಗಳು ಅನ್ಯಭವ ಅನ್ಯಭಾಷಿ ಅನ್ಯಭಾಷಿಗಳು ಅನ್ಯಭೃತ ಅನ್ಯಮತಾವಲಂಬಿ ಅನ್ಯಮತಾವಲಂಬಿಗಳು ಅನ್ಯಮತಾವಲಮ್ಬಿ ಅನ್ಯಮತಾವಲಮ್ಬಿಗಳು ಅನ್ಯಮನಸ್ಕತೆ ಅನ್ಯಮನಸ್ಕನಾಗಿರು ಅನ್ಯಮನಸ್ಕನಾದ ಅನ್ಯಮಾತು ಅನ್ಯಮಾರ್ಗ ಅನ್ಯಮಾರ್ಗಗಳು ಅನ್ಯರು ಅನ್ಯಲಿಂಗಕಾಮಿ ಅನ್ಯಲಿಂಗಕಾಮಿಗಳು ಅನ್ಯಲಿಙ್ಗಕಾಮಿ ಅನ್ಯಲಿಙ್ಗಕಾಮಿಗಳು ಅನ್ಯಲೋಕ ಜೀವಿ ಅನ್ಯಲೋಕ ಜೀವಿಗಳು ಅನ್ಯವಸ್ತು ಅನ್ಯವಿದ ನಿರೂಪಣೆ ಅನ್ಯವಿದ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅನ್ಯವಿಧ ನಿರೂಪಣೆ ಅನ್ಯವಿಧ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅನ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ಅನ್ಯವೆನ್ದು ತೋರುವ ಅನ್ಯವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅನ್ಯಶರೀರ ಅನ್ಯಸ್ಥಳ ಅನ್ಯಾಕ್ರಮಣ ಬದ್ರತೆ ಅನ್ಯಾಕ್ರಮಣ ಭದ್ರತೆ ಅನ್ಯಾಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ಯಾಯ ಅನ್ಯಾಯ ಬಾವನೆ ಅನ್ಯಾಯ ಬಾವನೆಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಭಾವನೆ ಅನ್ಯಾಯ ಭಾವನೆಗಳು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡು ಅನ್ಯಾಯಕಾರ ಅನ್ಯಾಯಕಾರಿ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬೀಳು ಅನ್ಯಾಯದ ಅನ್ಯಾಯದ-ಕೃತ್ಯ ಅನ್ಯಾಯದ-ಕೃತ್ಯಗಳು ಅನ್ಯಾಯದ ಆಕ್ರಮಣ ಅನ್ಯಾಯದ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಅನ್ಯಾಯದ ಆರೋಪ ಅನ್ಯಾಯದ ಆರೋಪಗಳು ಅನ್ಯಾಯದ ಗುಂಡಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಗುಂಡಿಗಳು ಅನ್ಯಾಯದ ಗುಣ್ಡಿ ಅನ್ಯಾಯದ ಗುಣ್ಡಿಗಳು ಅನ್ಯಾಯದ ನಿಂದೆ ಅನ್ಯಾಯದ ನಿಂದೆಗಳು ಅನ್ಯಾಯದ ನಿನ್ದೆ ಅನ್ಯಾಯದ ನಿನ್ದೆಗಳು ಅನ್ಯಾಯದವಾದ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೊಲುವವ ಅನ್ಯಾಯಮಾಡು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕ್ರೂರವಾದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸಮ್ಪಾದಿಸಿದ್ದು ಅನ್ಯಾಯವಾದ ಅನ್ಯಾಯಿ ಅನ್ಯಾರ್ಜನೆ ಅನ್ಯಾರ್ಜನೆಗಳು ಅನ್ಯಾವನಿಪ ಅನ್ಯುಪ್ಪ ಅನ್ಯೂನ ಅನ್ಯೂನತೆ ಅನ್ಯೆ ಅನ್ಯೇಶ್ವರ ಅನ್ಯೋಕ್ತಿ ಅನ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಆಶ್ರಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂದ ಕಲ್ಪಿಸು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂದಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂದವುಳ್ಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಂಸರ್ಗವುಳ್ಳವನಾಗಿರು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಮ್ಬನ್ದ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಮ್ಬನ್ದ ಕಲ್ಪಿಸು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಮ್ಬನ್ದಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಮ್ಬನ್ದವುಳ್ಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಮ್ಬನ್ಧ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಮ್ಬನ್ಧ ಕಲ್ಪಿಸು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಮ್ಬನ್ಧಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಮ್ಬನ್ಧವುಳ್ಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಮ್ಮಿಳನ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಸಮ್ಮಿಳನಗಳು ಅನ್ಯೋನ್ಯಕಲಹ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬೆರೆತ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಬೆರೆಸು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾದುದು ಅನ್ಯೋನ್ಯಾವಲಂಬನ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾವಲಮ್ಬನ ಅನ್ಯೋನ್ಯಾಶ್ರಿತ ಅನ್ಯೋನ್ಯೋಪಮಾನ ಅನ್ಯೋನ್ಯೋಪಮೆ ಅನ್ಯೋರ್ವಿ ಅನ್ವಯ ಅನ್ವಯಕ್ಷಯ ಅನ್ವಯಗಳು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅನ್ವಯಸಾಧ್ಯತೆ ಅನ್ವಯಿಸದ ಅನ್ವಯಿಸು ಅನ್ವಯಿಸುವ ಅನ್ವಯಿಸುವಂತದು ಅನ್ವಯಿಸುವಂಥದು ಅನ್ವಯಿಸುವನ್ತದು ಅನ್ವಯಿಸುವನ್ಥದು ಅನ್ವರ್ತ ಅನ್ವರ್ತಕ ಅನ್ವರ್ತನಾಮ ಅನ್ವರ್ತವಾದುದು ಅನ್ವರ್ಥ ಅನ್ವರ್ಥಕ ಅನ್ವರ್ಥಕವಾದುದು ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಅನ್ವರ್ಥವಾದುದು ಅನ್ವರ್ಥಾಭಿಧಾನ ಅನ್ವವಾಯ ಅನ್ವಾಹರ್ಯಪೂನ ಅನ್ವಿತ ಅನ್ವಿತೆ ಅನ್ವೇಷಕ ಅನ್ವೇಷಕರು ಅನ್ವೇಷಕರುಗಳು ಅನ್ವೇಷಣ ಅನ್ವೇಷಣ ಮಾಡು ಅನ್ವೇಷಣಗಳು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಿಸು ಅಪ ಅಪ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಪಕರ್ಷ ಅಪಕರ್ಷಗಳು ಅಪಕರ್ಷಣೆ ಅಪಕಾರ ಅಪಕಾರಗಳು ಅಪಕಾರಿ ಅಪಕಾರಿಗಳು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ ತರು ಅಪಕೀರ್ತಿ ತರುವ ಮಾತು ಅಪಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಪಕೀರ್ತಿಗಳು ಅಪಕೀರ್ತಿಗೆ ಒಳಗುಮಾಡು ಅಪಕೀರ್ತಿಯ ಅಪಕೃತಿ ಅಪಕೃತಿಗಳು ಅಪಕೃತ್ಯ ಅಪಕೃತ್ಯಗಳು ಅಪಕ್ಯಾತಿ ಅಪಕ್ಯಾತಿ ತರು ಅಪಕ್ಯಾತಿಯ ಅಪಕ್ರಮ ಅಪಕ್ವ ಅಪಕ್ವ ಪಲ ಅಪಕ್ವ ಪಲಗಳು ಅಪಕ್ವ ಫಲ ಅಪಕ್ವ ಫಲಗಳು ಅಪಕ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಕ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪಕ್ವತೆ ಅಪಕ್ವವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಪಕ್ಷರಣ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ಅಪಖ್ಯಾತಿ ತರು ಅಪಖ್ಯಾತಿಯ ಅಪಗಂಟು ಅಪಗತತಂದ್ರ ಅಪಗತರಾಗ ಅಪಗತವಿಗ್ರಹ ಅಪಗತಾಶ್ರಯ ಅಪಗತಿ ಅಪಗನ ಅಪಗಮ ಅಪಗಮನ ಅಪಗಾತ ಅಪಗಾತಗಳು ಅಪಘನ ಅಪಘನಕಿರಣ ಅಪಘರ್ಷಣ ಅಪಘಾತ ಅಪಘಾತ ವಿಭಾಗ ಅಪಘಾತ ವಿಮೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಪಘಾನಿ ಜನ ಅಪಘಾನಿ ದೇಶ ಅಪಚಯ ಅಪಚಾರ ಅಪಚಾರಗಳು ಅಪಚಾರಮಾಡು ಅಪಚಾರವಾಯಿತೆಂಬ ಬಾವನೆ ಅಪಚಾರವಾಯಿತೆಂಬ ಭಾವನೆ ಅಪಚಾರವಾಯಿತೆಮ್ಬ ಬಾವನೆ ಅಪಚಾರವಾಯಿತೆಮ್ಬ ಭಾವನೆ ಅಪಛೇದನ ಅಪಜಯ ಅಪಜಯಗಳು ಅಪಜಯಗೊಳಿಸು ಅಪಜಯಬಾವ ಅಪಜಯಬಾವಗಳು ಅಪಜಯಭಾವ ಅಪಜಯಭಾವಗಳು ಅಪಜಯವನ್ನು ಹೊಂದು ಅಪಜಯವನ್ನು ಹೊನ್ದು ಅಪಜ್ಞಾನ ಅಪಟ ಅಪತ್ನೀಕ ಅಪತ್ಯ ಅಪಥ್ಯ ಅಪದೂರು ಅಪಧ್ವಂಸ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಅಪನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಪನಂಬಿಕೆಪಡು ಅಪನಂಬಿಗೆ ಅಪನಂಬುಗೆ ಅಪನಮ್ಬಿಕೆ ಅಪನಮ್ಬಿಕೆಗಳು ಅಪನಮ್ಬಿಕೆಪಡು ಅಪನಿಂದಕ ಅಪನಿಂದಕಗಳು ಅಪನಿಂದೆ ಅಪನಿಂದೆ ಹಬ್ಬಿಸುವ ಅಪನಿಂದೆ ಹೊರಿಸು ಅಪನಿಂದೆಗಳು ಅಪನಿನ್ದಕ ಅಪನಿನ್ದೆ ಅಪನಿನ್ದೆ ಹಬ್ಬಿಸುವ ಅಪನಿನ್ದೆ ಹೊರಿಸು ಅಪನಿನ್ದೆಗಳು ಅಪನಿಯ ಅಪನೋದ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡು ಅಪಪ್ರಯೋಗ ಅಪಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡು ಅಪಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಪಬ್ರಂಶ ಅಪಬ್ರಂಶಗಳು ಅಪಭ್ರಂಶ ಅಪಭ್ರಂಶಗಳು ಅಪಮವ್ಲ್ಯ ಅಪಮವ್ಲ್ಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಪಮಾನ ಅಪಮಾನ ತರುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಪಮಾನ ತರುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅಪಮಾನ ತರುವನ್ತ ಕಾರ್ಯ ಅಪಮಾನ ತರುವನ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಅಪಮಾನ ನುಂಗಿಕೊ ಅಪಮಾನ ನುಙ್ಗಿಕೊ ಅಪಮಾನ ಮಾಡು ಅಪಮಾನ ಸಹಿಸಿಕೊ ಅಪಮಾನ ಹೊಂದು ಅಪಮಾನಕರ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡು ಅಪಮಾನಗಳು ಅಪಮಾನಗೊಂಡ ಅಪಮಾನಗೊಣ್ಡ ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸು ಅಪಮಾನಪಡಿಸು ಅಪಮಾನಿತ ಅಪಮಾನಿತರು ಅಪಮಾನಿಸು ಅಪಮಾರ್ಜನ ಅಪಮಿತ್ಯ ಅಪಮೃತ್ಯು ಅಪಮೌಲ್ಯ ಅಪಮೌಲ್ಯಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅಪಮೌಲ್ಯನ ಅಪಯಶ ಅಪಯಶಸ್ಸ ನ್ನುಂಟುಮಾಡು ಅಪಯಶಸ್ಸ ನ್ನುಣ್ಟುಮಾಡು ಅಪಯಶಸ್ಸು ಅಪರ ಅಪರಂಜಿ ಅಪರಂಪಾರ ಅಪರಕರ್ಮ ಅಪರಕರ್ಮಗಳು ಅಪರಗಿರಿ ಅಪರಗೆ ಅಪರಜಲಧಿ ಅಪರಜಲನಿಧಿ ಅಪರಜ್ಞಾನ ಅಪರಞ್ಜಿ ಅಪರನಾಮಧೇಯ ಅಪರಪಕ್ಷ ಅಪರಬಾಗ ಅಪರಬುದ್ದಿ ಅಪರಬುದ್ಧಿ ಅಪರಭಾಗ ಅಪರಮ್ಪಾರ ಅಪರಾತ್ರಿ ಅಪರಾದ ಅಪರಾದ ಕರ್ಮ ಅಪರಾದ ಕಾನೂನು ಅಪರಾದ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಪರಾದ ಗಯ್ಯುವಾಗ ಹಿಡಿ ಅಪರಾದ ಗೈಯುವಾಗ ಹಿಡಿ ಅಪರಾದ ಪತ್ತೆ ಅಪರಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಪರಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಪರಾದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅಪರಾದ ಮನ್ನಿಸುವುದು ಅಪರಾದ ಮಾಡು ಅಪರಾದ ವಿಮುಕ್ತಿ ಅಪರಾದ ಸ್ತಾಪನೆ ಅಪರಾದಕ್ಕೆ ಷರೀಕಾದವನು ಅಪರಾದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದವನು ಅಪರಾದಗಳು ಅಪರಾದದ ಅಪರಾದದ ಪತ್ತೆ ಅಪರಾದದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಪರಾದದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅಪರಾದಮಾಡು ಅಪರಾದವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸು ಅಪರಾದವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊ ಅಪರಾದಹೊರಿಸು ಅಪರಾದಿ ಅಪರಾದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಪರಾದಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಪರಾದಿಗಳು ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧ-ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಪರಾಧ ಕರ್ಮ ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನು ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನುಗಳು ಅಪರಾಧ ಗಯ್ಯುವಾಗ ಹಿಡಿ ಅಪರಾಧ ಗೈಯುವಾಗ ಹಿಡಿ ಅಪರಾಧ ಚಾಳಿಯವ ಅಪರಾಧ ಪತ್ತೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಪರಾಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಪರಾಧ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅಪರಾಧ ಮನ್ನಿಸುವುದು ಅಪರಾಧ ಮಾಡು ಅಪರಾಧ ವಿಮುಕ್ತಿ ಅಪರಾಧ ಸೂಚಕ ಅಪರಾಧ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಷರೀಕಾದವನು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಿದವನು ಅಪರಾಧಗಳು ಅಪರಾಧದ ಅಪರಾಧದ ಪತ್ತೆ ಅಪರಾಧದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಪರಾಧಮಾಡು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊ ಅಪರಾಧಹೊರಿಸು ಅಪರಾಧಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಪರಾಧಿಯಲ್ಲದವನು ಅಪರಾಧಿಯಲ್ಲದವಳು ಅಪರಾಶೆ ಅಪರಾಹ್ಣ ಅಪರಾಹ್ಣಗಳು ಅಪರಾಹ್ನ ಅಪರಾಹ್ನಗಳು ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಪರಿಚಿತ ಅಪರಿಚಿತ ಕುದುರೆ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪರಿಚಿತರು ಅಪರಿಚಿತರುಗಳು ಅಪರಿಚಿತಳು ಅಪರಿಚ್ಚಿನ್ನಸುಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಪರಿಚ್ಛಿನ್ನಸುಗುಣಪೂರ್ಣ ಅಪರಿಣತ ಅಪರಿಮಿತ ಅಪರಿಮಿತತೆ ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ಅಪರಿಶುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ತಿತಿ ಅಪರಿಷ್ಕೃತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಪರಿಹಾರ್ಯ ಅಪರೂಪ ಅಪರೂಪಗಳು ಅಪರೂಪದ ಅಪರೂಪದ ಗಟನೆ ಅಪರೂಪದ ಗಟನೆಗಳು ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆಗಳು ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತು ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಪರೂಪವಾದುದು ಅಪರೂಪುತನ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಅಪರೋಕ್ಷಜ್ಞಾನ ಅಪರೋಕ್ಷಿ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಅಪಲಾಪ ಅಪವರ್ಗ ಅಪವರ್ಗದ ಅಪವರ್ಗ್ಯ ಅಪವರ್ಗ್ಯಗಳು ಅಪವರ್ಜನ ಅಪವರ್ತನ ಅಪವರ್ತನಗಳು ಅಪವರ್ತನಿ ನರ ಅಪವರ್ತಿಸು ಅಪವಾದ ಅಪವಾದ ತರು ಅಪವಾದ ಹರಡುವವನು ಅಪವಾದ ಹುಟ್ಟಿಸು ಅಪವಾದ ಹೊರಿಸು ಅಪವಾದಗಳು ಅಪವಾದದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಪವಾದದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಪವಾದವಾಗು ಅಪವಾರಣ ಅಪವಾರಿತ ಅಪವಿತ್ರ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡು ಅಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂದ ಅಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂದಗಳು ಅಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅಪವಿತ್ರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಪವಿತ್ರ ಸಮ್ಬನ್ದ ಅಪವಿತ್ರ ಸಮ್ಬನ್ದಗಳು ಅಪವಿತ್ರ ಸಮ್ಬನ್ಧ ಅಪವಿತ್ರ ಸಮ್ಬನ್ಧಗಳು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಬಾರದ ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳ್ಳು ಅಪವಿತ್ರತೆ ಅಪವಿತ್ರವಾಗದಿರುವ ಅಪವಿತ್ರವಾದ ಅಪವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡು ಅಪವ್ಯಯ ಅಪವ್ಯಯಗಳು ಅಪವ್ರತ ಅಪವ್ರುಷೇಯ ಅಪಶಕುನ ಅಪಶಕುನಗಳು ಅಪಶಕುನದ ಅಪಶಕುನವನ್ನು ನುಡಿ ಅಪಶಕುನವನ್ನು ನುಡಿಗಳು ಅಪಶಬ್ದ ಅಪಶಬ್ದಗಳು ಅಪಶಬ್ಧ ಅಪಶೋಷಕ ಅಪಶೋಷಣೆ ಅಪಶೋಷಿತ ನೀರು ಅಪಸರಣ ಅಪಸರಣಗಳು ಅಪಸರ್ಗ ಅಪಸರ್ಗಗಳು ಅಪಸರ್ಪಣ ಅಪಸರ್ಪಣಗಳು ಅಪಸವ್ಯ ಅಪಸವ್ಯಗಳು ಅಪಸವ್ಯಮನ ಅಪಸವ್ಯಹಸ್ತ ಅಪಸಾತಕೆ ಅಪಸ್ಥಾನಿಕ ಅಪಸ್ಮಾರ ಅಪಸ್ಮಾರ ರೋಗ ಅಪಸ್ಮಾರಿ ಅಪಸ್ವರ ಅಪಹತ ಅಪಹರ ಅಪಹರಣ ಅಪಹರಣಗಳು ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು ಅಪಹರಿಸಿದ ಅಪಹರಿಸು ಅಪಹರಿಸುವುದು ಅಪಹರ್ತ ಅಪಹಸನ ಅಪಹಸ್ತ ಅಪಹಾತ ಅಪಹಾತಳು ಅಪಹಾರ ಅಪಹಾರ ಮಾಡಿಸು ಅಪಹಾರಕ ಅಪಹಾರಕ ಸ್ನಾಯು ಅಪಹಾರಗಳು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡು ಅಪಹಾಸ್ಯಕರ ಅಪಹಾಸ್ಯಕಾರಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವನು ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದವನು ಅಪಹಾಸ್ಯಗಳು ಅಪಹಾಸ್ಯದ ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡು ಅಪಹಾಸ್ಯಮಾಡುವ ಅಪಹೃತಿ ಅಪಾಂಗ ಅಪಾಂಗಗಳು ಅಪಾಂಗಿ ಅಪಾಂಗಿಗಳು ಅಪಾಂಪತಿ ಅಪಾಂಸುಲೆ ಅಪಾಕರಣ ಅಪಾಙ್ಗ ಅಪಾಙ್ಗಗಳು ಅಪಾಙ್ಗಿ ಅಪಾಙ್ಗಿಗಳು ಅಪಾಚೆ ಅಪಾಟವ ಅಪಾತ ಅಪಾತ್ರ ಅಪಾತ್ರಕರಣ ಅಪಾತ್ರತೆ ಅಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡು ಅಪಾತ್ರರಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹ ಇಡು ಅಪಾತ್ರವಾದ ಅಪಾನ ಅಪಾನವಾಯು ಅಪಾನವಾಯುವನ್ನು ಬಿಡು ಅಪಾಪ ಅಪಾಪೋಲಿ ಅಪಾಪೋಲಿಗಳು ಅಪಾಮಾರ್ಗ ಅಪಾಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸು ಅಪಾಮಾರ್ಗಿಯಾದ ಅಪಾಯ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸು ಅಪಾಯ ತರು ಅಪಾಯ ತರುವ ವಸ್ತು ಅಪಾಯ ತರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಪಾಯ ತರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಾಯ ತರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪಾಯ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಅಪಾಯ ಪರಿಸ್ತಿತಿಗಳು ಅಪಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಪಾಯ ಶಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಶಙ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಸಂಕೇತ ಅಪಾಯ ಸಂಕೇತಗಳು ಅಪಾಯ ಸಂಜ್ಞೆ ಅಪಾಯ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಅಪಾಯ ಸಂಬಂದವಾದದ್ದು ಅಪಾಯ ಸಂಬಂಧವಾದದ್ದು ಅಪಾಯ ಸಂಬವವಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಅಪಾಯ ಸಂಬವವಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಪಾಯ ಸಂಭವವಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಅಪಾಯ ಸಂಭವವಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಪಾಯ ಸಙ್ಕೇತ ಅಪಾಯ ಸಙ್ಕೇತಗಳು ಅಪಾಯ ಸಞ್ಜ್ಞೆ ಅಪಾಯ ಸಞ್ಜ್ಞೆಗಳು ಅಪಾಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಪಾಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಿನ್ದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಪಾಯ ಸಮ್ಬನ್ದವಾದದ್ದು ಅಪಾಯ ಸಮ್ಬನ್ಧವಾದದ್ದು ಅಪಾಯ ಸಮ್ಬವವಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಅಪಾಯ ಸಮ್ಬವವಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಪಾಯ ಸಮ್ಭವವಿರುವ ಕಾರ್ಯ ಅಪಾಯ ಸಮ್ಭವವಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಪಾಯ ಸೂಚಕ ದೀಪ ಅಪಾಯ ಸೂಚನೆ ಅಪಾಯ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಪಾಯ ಸೂಚನೆಯ ಅಪಾಯ ಸ್ತಿತಿ ಅಪಾಯ ಸ್ತಿತಿಗಳು ಅಪಾಯ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯ ಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಪಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಕರ ಅಪಾಯಕರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕಯ್ಹಾಕು ಅಪಾಯಕರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕು ಅಪಾಯಕರವಾದ ಅಪಾಯಕರವಾದುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೇಗ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸ ಕೃತ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಹಸ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸುಂದರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸುನ್ದರಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗುವಷ್ಟು ಕಡಿದಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ತಿತಿಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸಾಹಸಕಾರ್ಯ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದದ್ದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದುದನ್ನು ಎದುರಿಸು ಅಪಾಯಕ್ಕೀಡುಮಾಡು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಈಡಾಗು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಈಡುಮಾಡು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಸು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿ ನುಗ್ಗು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನುಗ್ಗು ಅಪಾಯಗಳು ಅಪಾಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಯ್ಹಾಕು ಅಪಾಯದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕು ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆ ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆಗಳು ಅಪಾಯದ ಗಣ್ಟೆ ಅಪಾಯದ ಗಣ್ಟೆಗಳು ಅಪಾಯದ ಬೀತಿ ಅಪಾಯದ ಬೀತಿಗಳು ಅಪಾಯದ ಭೀತಿ ಅಪಾಯದ ಭೀತಿಗಳು ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಅಪಾಯದ ಶಂಕೆ ಅಪಾಯದ ಶಂಕೆಗಳು ಅಪಾಯದ ಶಙ್ಕೆ ಅಪಾಯದ ಶಙ್ಕೆಗಳು ಅಪಾಯದ ಸಂಬವವಿರುವ ಅಪಾಯದ ಸಂಭವವಿರುವ ಅಪಾಯದ ಸಮ್ಬವವಿರುವ ಅಪಾಯದ ಸಮ್ಭವವಿರುವ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆ ಅಪಾಯದ ಸೂಚನೆಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನ ಉದ್ಗಾರ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಿನ ಉದ್ಗಾರಗಳು ಅಪಾಯದಿಂದ ದೂರಮಾಡುವವನು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗು ಅಪಾಯದಿನ್ದ ಪಾರಾಗು ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡು ಅಪಾಯವನ್ನುಣ್ಟುಮಾಡು ಅಪಾಯವಲ್ಲದ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲದ ಅಪಾಯವುಂಟುಮಾಡು ಅಪಾಯವುಣ್ಟುಮಾಡು ಅಪಾಯಸೂಚಕ ಸಂಜ್ಞೆ ಅಪಾಯಸೂಚಕ ಸಞ್ಜ್ಞೆ ಅಪಾರ ಅಪಾರ ಜನ ಅಪಾರ ದುಃಕವುಂಟುಮಾಡುವ ಅಪಾರ ದುಃಕವುಣ್ಟುಮಾಡುವ ಅಪಾರ ದುಃಖವುಂಟುಮಾಡುವ ಅಪಾರ ದುಃಖವುಣ್ಟುಮಾಡುವ ಅಪಾರ ವಿಸ್ತಾರ ಅಪಾರಕ ಅಪಾರಗಾತ್ರದ ಅಪಾರತಂತ್ರ್ಯ ಅಪಾರತಂತ್ರ್ಯಗಳು ಅಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯ ಅಪಾರತನ್ತ್ರ್ಯಗಳು ಅಪಾರತೆ ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಅಪಾರದರ್ಶಕಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸು ಅಪಾರವಾದ ಅಪಾರವಾದ ದುಃಕ ಅಪಾರವಾದ ದುಃಖ ಅಪಾರಹಾನಿಮಾಡು ಅಪಾರ್ತ ಅಪಾರ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಪಾರ್ತ ಮಾಡಿಕೊಣ್ಡ ಅಪಾರ್ತ ಮಾಡಿದ ಅಪಾರ್ತಕಲ್ಪನೆ ಅಪಾರ್ತಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಪಾರ್ತಕಲ್ಪಿಸು ಅಪಾರ್ತಗಳು ಅಪಾರ್ತಮಾಡಿಕೊ ಅಪಾರ್ತಮಾಡು ಅಪಾರ್ತವಾಗುವಿಕೆ ಅಪಾರ್ಥ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಣ್ಡ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಅಪಾರ್ಥಕಲ್ಪನೆ ಅಪಾರ್ಥಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಪಾರ್ಥಕಲ್ಪಿಸು ಅಪಾರ್ಥಗಳು ಅಪಾರ್ಥಮಾಡಿಕೊ ಅಪಾರ್ಥಮಾಡು ಅಪಾರ್ಥವಾಗುವಿಕೆ ಅಪಾಲನೆ ಅಪಾಶ್ರಯ ಅಪಾಸಂಗ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಅಪಿಗೆ ಅಪಿಧಾನ ಅಪೀಮುಸಾರ ಅಪೀಲಿನ ಹಕ್ಕು ಅಪೀಲು ಅಪೀಲುಗಳು ಅಪೀಲುದಾರ ಅಪು ಅಪುತ್ರಿಕ ಅಪುನಃಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಪುನರ್ಲಬ್ಯ ಅಪುನರ್ಲಭ್ಯ ಅಪುರೂಪು ಅಪುಷ್ಟಿಸಸ್ಯ ಅಪುಷ್ಟಿಸಸ್ಯಗಳು ಅಪೂಟ ಅಪೂಪ ಅಪೂರಣೀಯ ಅಪೂರ್ಣ ಅಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಅಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನ ಅಪೂರ್ಣ ದರ್ಶನಗಳು ಅಪೂರ್ಣ ಪುಷ್ಪ ಅಪೂರ್ಣಗಳು ಅಪೂರ್ಣತೆ ಅಪೂರ್ಣತೆಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗು ಅಪೂರ್ಣವಾದ ಅಪೂರ್ಣವಾದುದು ಅಪೂರ್ವ ಅಪೂರ್ವ ಗಟನೆ ಅಪೂರ್ವ ಗಟನೆಗಳು ಅಪೂರ್ವ ಘಟನೆ ಅಪೂರ್ವ ಘಟನೆಗಳು ಅಪೂರ್ವ ವಸ್ತು ಅಪೂರ್ವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಪೂರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪೂರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪೂರ್ವಕ ಅಪೂರ್ವತೆ ಅಪೂರ್ವತೆಗಳು ಅಪೂರ್ವಲಕ್ಷಣ ಅಪೂರ್ವಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಪೂರ್ವವಸ್ತು ಅಪೂರ್ವವಸ್ತುಗಳು ಅಪೂರ್ವವಾಗಿ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿರುವುದು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಅಪೂರ್ವವಾದ ದಾಕಲೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ದಾಕಲೆಗಳು ಅಪೂರ್ವವಾದ ದಾಖಲೆ ಅಪೂರ್ವವಾದ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸುಗಂಧ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸುಗಂಧಗಳು ಅಪೂರ್ವವಾದುದು ಅಪೆಂಡಿಸಯ್ಟಸ್ ಅಪೆಂಡಿಸೈಟಸ್ ಅಪೆಣ್ಡಿಸಯ್ಟಸ್ ಅಪೆಣ್ಡಿಸೈಟಸ್ ಅಪೆರಾ ಅಪೆರಾಗಳು ಅಪೇಕ್ಞಿಸುವವನು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯವಾದ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ಅಪೇಕ್ಷಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾಗಿರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದುದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸು ಅಪೇಕ್ಷೀಯತೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಅಪೇಕ್ಷೆಪಡು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದವನು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವನು ಅಪೇತ ಅಪೇಯ ಅಪೋಕ್ಯಾಲಿಪ್ಸ್ ಅಪೋಹ ಅಪೌರುಷೇಯ ಅಪ್ ಅಪ್ಕೆ ಅಪ್ಗಾನಿಸ್ತಾನ ಅಪ್ಪ ಅಪ್ಪಂ ಅಪ್ಪಂತತನ ಅಪ್ಪಂದಿರು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಮಾಡು ಅಪ್ಪಟ ಅಪ್ಪಟ ಎಣಿಕೆಯರಿಮೆ ಅಪ್ಪಟ ಚಿನ್ನ ಅಪ್ಪಟಗನ್ನಡ ಅಪ್ಪಟತನ ಅಪ್ಪಟತೆ ಅಪ್ಪಟವಾದ ಅಪ್ಪಟವಾದುದು ಅಪ್ಪಟೆ ಅಪ್ಪಡೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವ ಅಪ್ಪಣೆ ಚೀಟಿ ಅಪ್ಪಣೆ ಚೀಟಿಗಳು ಅಪ್ಪಣೆ ನಡೆಸು ಅಪ್ಪಣೆ ನೀಡು ಅಪ್ಪಣೆ ಮಾಡು ಅಪ್ಪಣೆಕಾರ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು ಅಪ್ಪಣೆಗಳು ಅಪ್ಪಣೆಗಾಗಿ ಕಾಯು ಅಪ್ಪಣೆಗೊಳಗಾದ ಅಪ್ಪಣೆಚೀಟಿ ಅಪ್ಪಣೆಚೀಟಿಗಳು ಅಪ್ಪಣೆಪತ್ರ ಅಪ್ಪಣೆಪತ್ರಗಳು ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡು ಅಪ್ಪಣೆಮೀರು ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ತೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳು ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದು ಅಪ್ಪತನ ಅಪ್ಪತಿ ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪನ್ದಿರು ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಅಪ್ಪಯಿಸು ಅಪ್ಪಯ್ಸು ಅಪ್ಪರಿಸು ಅಪ್ಪಲು ಅಪ್ಪಳಿ ಅಪ್ಪಳಿಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಹೊಡೆ ಅಪ್ಪಳಿಸು ಅಪ್ಪಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು ಅಪ್ಪಳಿಸುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಅಪ್ಪಳಿಸುವಿಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅಪ್ಪಳಿಸುವುದು ಅಪ್ಪವಂತ ಅಪ್ಪಾರ ಅಪ್ಪಾಲು ಅಪ್ಪಾಲುಮರಳಪ್ಪು ಅಪ್ಪಾಲೆ ತಿಪ್ಪಾಲೆ ಅಪ್ಪಿಕೊ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳು ಅಪ್ಪಿಗೆ ಅಪ್ಪಿಮಿಡಿ ಅಪ್ಪೀರ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪುಗೆ ಅಪ್ಪುಗೆಗಳು ಅಪ್ಪುದು ಅಪ್ಪುನಿದಿ ಅಪ್ಪುನಿಧಿ ಅಪ್ಪೆಯಸೊಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆಸೊಪ್ಪು ಅಪ್ಪೆಹುಳಿ ಅಪ್ಪೈಸು ಅಪ್ರಕಟವಾಗಿರು ಅಪ್ರಕಟವಾದ ಆಮದು ಅಪ್ರಕಟವಾದ ರಪ್ತು ಅಪ್ರಕಟವಾದ ರಫ್ತು ಅಪ್ರಕಟಿತ ಅಪ್ರಕೃತ ಅಪ್ರಕೃತವಾದ ಅಪ್ರಗಲ್ಭತೆ ಅಪ್ರಗಲ್ಭೆ ಅಪ್ರಚಲಿತ ಅಪ್ರಚುರವಾದ ಅಪ್ರತಿ ಅಪ್ರತಿಘಾತ ಅಪ್ರತಿಬ ಅಪ್ರತಿಬಂದಕ ಅಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಅಪ್ರತಿಬದ್ದ ಅಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಅಪ್ರತಿಬನ್ದಕ ಅಪ್ರತಿಬನ್ಧಕ ಅಪ್ರತಿಭ ಅಪ್ರತಿಮ ಅಪ್ರತಿಮರು ಅಪ್ರತಿರೋದ್ಯ ಅಪ್ರತಿರೋಧ್ಯ ಅಪ್ರತಿಷ್ಟೆ ಅಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಪ್ರತಿಹತ ಅಪ್ರತೀತ ಅಪ್ರತೀತಿ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನುಸುಳಿಸುವುದು ಅಪ್ರತ್ಯೂಹ ಅಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಅಪ್ರದಾನ ಅಪ್ರದಾನ ವಿಷಯ ಅಪ್ರದಾನ ವಿಷಯಗಳು ಅಪ್ರದಾನವಾದ ಅಪ್ರದಾನವಾದುದು ಅಪ್ರಧಾನ ಅಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯ ಅಪ್ರಧಾನ ವಿಷಯಗಳು ಅಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಪ್ರಧಾನವಾದುದು ಅಪ್ರಧಾನವೆಂದು ಭಾವಿಸು ಅಪ್ರಧಾನವೆನ್ದು ಭಾವಿಸು ಅಪ್ರಬುದ್ದ ಅಪ್ರಬುದ್ದರು ಅಪ್ರಬುದ್ದರುಗಳು ಅಪ್ರಬುದ್ಧ ಅಪ್ರಬುದ್ಧತೆ ಅಪ್ರಬುದ್ಧರು ಅಪ್ರಮತ್ತ ಅಪ್ರಮತ್ತತೆ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕತೆ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕರು ಅಪ್ರಮಾಣಿಕವಾದ ಅಪ್ರಮೇಯ ಅಪ್ರಮೇಯರು ಅಪ್ರಯತ್ನಿತ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಮನುಷ್ಯ ಅಪ್ರಯೋಜಕ ಮನುಷ್ಯರು ಅಪ್ರಯೋಜಕರು ಅಪ್ರಯೋಜಕರುಗಳು ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾದ ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾದುದು ಅಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಪ್ರವೇಶ್ಯ ಅಪ್ರವ್ಡ ಅಪ್ರವ್ಡರು ಅಪ್ರವ್ಢ ಅಪ್ರವ್ಢರು ಅಪ್ರಶಸ್ತ ಕರ್ಮ ಅಪ್ರಸಕ್ತತೆ ಅಪ್ರಸನ್ನ ಅಪ್ರಸನ್ನತೆ ಅಪ್ರಸಿದ್ದ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಅಪ್ರಸಿದ್ಧಾಶ್ವ ಅಪ್ರಸ್ತಾಪ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗತಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಸಙ್ಗತಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ ಸಙ್ಗತಿಗಳು ಅಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮುನ್ದುವರಿ ಅಪ್ರಾಕೃತ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕತೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸು ಅಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಕ ಅಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ಸು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿರು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕರು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಾತು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಾತುಗಳು ಅಪ್ರಾಸಂಗಿಕ ಅಪ್ರಿಯ ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯ ಅಪ್ರಿಯ ಸತ್ಯಗಳು ಅಪ್ರಿಯರಹಿತ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಅಪ್ರಿಯಸ್ವರೂಪದ ಅಪ್ರೀತಿ ಅಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸು ಅಪ್ರೌಡ ಅಪ್ರೌಡರು ಅಪ್ರೌಢ ಅಪ್ರೌಢರು ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಪ್ಸರೆ ಅಫೀಮು ಅಫೀಮು ಬೆರೆಸಿದ ಅವ್ಷಧ ಅಫೀಮು ಬೆರೆಸಿದ ಔಷಧ ಅಫೀಮುಸಾರ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅಬಂಗವಾದ ಅಬಂದರ ಅಬಂದರೆ ಅಬಕಡ ಅಬಕಾರಿ ಅಬಕ್ಕನೆ ಅಬಕ್ಷ್ಯ ಅಬಙ್ಗವಾದ ಅಬಚಿ ಅಬದ್ದ ಅಬದ್ದರು ಅಬದ್ಧ ಅಬದ್ಧರು ಅಬದ್ಧವೆಂದು ಸಾಧಿಸು ಅಬದ್ರ ಅಬಯ ದಾಮ ಅಬಯ ದಾಮಗಳು ಅಬಯಾರಣ್ಯ ಅಬಯಾರಣ್ಯಗಳು ಅಬರು ಅಬರುಗೇಡಿ ಅಬರೂ ಅಬರೂಗೇಡಿ ಅಬಲೆ ಅಬವ ಅಬವ್ತಿಕ ಅಬಾಗಿ ಅಬಾಗಿಗಳು ಅಬಾಗಿನಿ ಅಬಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಬಾಜ್ಯ ಅಬಾಧ್ಯತೆ ಅಬಾವ ಅಬಾವ ವಯ್ರಾಗ್ಯ ಅಬಾವ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಬಾವಗಳು ಅಬಾವಜ್ಞಾನಿ ಅಬಾವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಬಾವದಿಂದ ಅಬಾವದಿನ್ದ ಅಬಾವವಾಗಿರು ಅಬಾವವಾಗಿರುವ ಅಬಾವವಾದ ಅಬಾವಾತ್ಮಕತೆ ಅಬಾವಾತ್ಮಕಹೇಳಿಕೆ ಅಬಾವಾತ್ಮಕಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಬಿಕಾರ ಅಬಿಗಮನ ಅಬಿಗಾರ ಅಬಿಚಾರ ಅಬಿಜಾತ ಅಬಿಜ್ಞ ಅಬಿಜ್ಞಾನ ಅಬಿದಮನಿಯ ಅಬಿದಮನಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಅಬಿದಾನ ಅಬಿದಾನಗಳು ಅಬಿನಂದನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಬಿನಂದನಾ ಕೊಡುಗೆ ಅಬಿನಂದನಾ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಬಿನಂದನೀಯ ಅಬಿನಂದನೆ ಅಬಿನಂದನೆಗಳು ಅಬಿನಂದಿಸು ಅಬಿನನ್ದನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಬಿನನ್ದನಾ ಕೊಡುಗೆ ಅಬಿನನ್ದನಾ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಬಿನನ್ದನೀಯ ಅಬಿನನ್ದನೆ ಅಬಿನನ್ದನೆಗಳು ಅಬಿನನ್ದಿಸು ಅಬಿನಯ ಅಬಿನಯ ಮಾಡುವವನು ಅಬಿನಯಕಲೆ ಅಬಿನಯಕಲೆಗಳು ಅಬಿನಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಅಬಿನಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ದಿಸಿದ ಅಬಿನಯಗಳು ಅಬಿನಯಗಾರ ಅಬಿನಯದ ಅಬಿನಯದ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸು ಅಬಿನಯಿಸಿ ತೋರಿಸು ಅಬಿನಯಿಸು ಅಬಿನಯಿಸುವವನು ಅಬಿನವ ಅಬಿನಿವೇಶ ಅಬಿನೇತ್ರಿ ಅಬಿನ್ನತೆ ಅಬಿನ್ನತೆಗಳು ಅಬಿನ್ನವಾದ ಅಬಿಪ್ರಾಯ ಅಬಿಪ್ರಾಯ ತಳೆ ಅಬಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸು ಅಬಿಪ್ರಾಯ ನಿರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ತ್ಯ ಅಬಿಪ್ರಾಯ ಪಡು ಅಬಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಿಸು ಅಬಿಪ್ರಾಯ ಬೇದ ಅಬಿಪ್ರಾಯ ಬೇದ ಹೊಂದಿರುವ ಅಬಿಪ್ರಾಯ ಬೇದ ಹೊನ್ದಿರುವ ಅಬಿಪ್ರಾಯ ಬೇದಗಳು ಅಬಿಪ್ರಾಯ ವಿನಿಮಯ ಅಬಿಪ್ರಾಯ ವಿನಿಮಯಗಳು ಅಬಿಪ್ರಾಯ ವಿನಿಮಯಮಾಡು ಅಬಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸು ಅಬಿಪ್ರಾಯ ಸಙ್ಗ್ರಹಿಸು ಅಬಿಪ್ರಾಯ ಸಾಮ್ಯ ಅಬಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಹೇಳು ಅಬಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಬಿಪ್ರಾಯದ ನಿಲವು ಅಬಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಬಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿದುದು ಅಬಿಪ್ರಾಯದಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅಬಿಪ್ರಾಯದಿನ್ದ ಕೂಡಿದುದು ಅಬಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟುದು ಅಬಿಪ್ರಾಯಪಡು ಅಬಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸು ಅಬಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸು ಅಬಿಮತ ಅಬಿಮತಗಳು ಅಬಿಮನ್ಯು ಅಬಿಮನ್ಯುವಿನ ಮಗ ಅಬಿಮನ್ಯುವಿನ ಮಾವ ಅಬಿಮಾನ ಅಬಿಮಾನ ದೇವತೆ ಅಬಿಮಾನ ದೇವತೆಗಳು ಅಬಿಮಾನ ಸಂತ ಅಬಿಮಾನ ಸನ್ತ ಅಬಿಮಾನಪಡು ಅಬಿಮಾನಿ ಅಬಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಗ ಅಬಿಮಾನಿಗಳ ಸಙ್ಗ ಅಬಿಮಾನಿಗಳು ಅಬಿಮುಕ ಅಬಿಮುಕತೆ ಅಬಿಮುಕನಾದವನು ಅಬಿಮುಕವಾಗು ಅಬಿಯಂತ‌ರು ಅಬಿಯನ್ತ‌ರು ಅಬಿಯೋಕ್ತ ಅಬಿಯೋಗ ಅಬಿಯೋಗಾತೀತ ಅಬಿಯೋಜಕ ಅಬಿರಕ್ಷಕ ಅಬಿರುಚಿ ಅಬಿರುಚಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಬಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿಸು ಅಬಿರುಚಿಗಳು ಅಬಿಲಾಷೆ ಅಬಿಲಾಷೆಗಳು ಅಬಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಬಿಲಾಷೆಹೊಂದು ಅಬಿಲಾಷೆಹೊನ್ದು ಅಬಿಲೇಕ ಅಬಿಲೇಕಗಳು ಅಬಿವಂದನೆ ಅಬಿವಂದನೆಗಳು ಅಬಿವಂದಿಸಿ ಅಬಿವಂದಿಸು ಅಬಿವನ್ದನೆ ಅಬಿವನ್ದನೆಗಳು ಅಬಿವನ್ದಿಸಿ ಅಬಿವನ್ದಿಸು ಅಬಿವರ್ದಕ ಅಬಿವರ್ದಕರು ಅಬಿವರ್ದಕರುಗಳು ಅಬಿವಾದನ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಅದಿಕಾರಿ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ನೀತಿ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಪಡೆ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಮಾಡುವವನು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ವಿಬಾಗ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದದ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದದ ದೇಶಗಳು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದದಿರು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಿದ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಆಲಿಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಹೊನ್ದದ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಹೊನ್ದದ ದೇಶಗಳು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಹೊನ್ದದಿರು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಹೊನ್ದಿದ ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಹೊನ್ದು ಅಬಿವೃದ್ದಿ ಹೊನ್ದುತ್ತಿರುವ ಆಲಿಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಬಿವೃದ್ದಿಗಳು ಅಬಿವೃದ್ದಿಗೆ ಬರು ಅಬಿವೃದ್ದಿಗೊಳಿಸು ಅಬಿವೃದ್ದಿಗೊಳ್ಳುವ ಅಬಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸು ಅಬಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದು ಅಬಿವೃದ್ದಿಯ ಗಟ್ಟ ಅಬಿವೃದ್ದಿಯ ಗಟ್ಟಗಳು ಅಬಿವೃದ್ದಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಬಿವೃದ್ದಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಬಿವೃದ್ದಿಯ ಹಂತ ಅಬಿವೃದ್ದಿಯ ಹಂತಗಳು ಅಬಿವೃದ್ದಿಯ ಹನ್ತ ಅಬಿವೃದ್ದಿಯ ಹನ್ತಗಳು ಅಬಿವೃದ್ದಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ಅಬಿವೃದ್ದಿಯಾಗು ಅಬಿವೃದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಬಿವೃದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲ ಅಬಿವೃದ್ದಿಹೊಂದು ಅಬಿವೃದ್ದಿಹೊನ್ದು ಅಬಿವ್ಯಕ್ತ ವಾದ ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಮಾಡು ಅಬಿವ್ಯಕ್ತವಾಗು ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದಾನ ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿದಾನಗಳು ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಯ್ಲಿ ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಯ್ಲಿಗಳು ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶೈಲಿ ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶೈಲಿಗಳು ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅಬಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಅಬಿಶಾಪ ಅಬಿಶಾಪಗಳು ಅಬಿಶಿಕ್ಷಣ ಅಬಿಷೇಕ ಅಬಿಷೇಕ ಮಾಡು ಅಬಿಷೇಚನೆ ಅಬಿಷೇಣ ಅಬೀಷ್ಟ ಅಬೀಷ್ಟಗಳು ಅಬುಕಾರಿ ಅಬುಜ ಅಬುಜಜಾಂಡೋದರ ಅಬುಜಜಾಣ್ಡೋದರ ಅಬುಜಬವ ಅಬುಜಬವಗಳು ಅಬುಜಭವ ಅಬುಜಭವಗಳು ಅಬುದ ಅಬುದಿ ಅಬುಧ ಅಬೂತಪೂರ್ವ ಅಬೆ ಅಬೇದ ಅಬೇದ್ಯ ಅಬೇದ್ಯವಾದ ಕವಚ ಅಬೇಧ್ಯ ಅಬೇಸ್ ಅಬೋದಿತ ಅಬೋಧಿತ ಅಬೌತಿಕ ಅಬ್ಕಾರಿ ಅಬ್ಜ ಅಬ್ಜಜ ಅಬ್ಜಜಾಂಡ ಅಬ್ಜಜಾಣ್ಡ ಅಬ್ಜನಾಬ ಅಬ್ಜನಾಭ ಅಬ್ಜಬವ ಅಬ್ಜಬಾಣ ಅಬ್ಜಬಾಣಗಳು ಅಬ್ಜಭವ ಅಬ್ಜಮಿತ್ರ ಅಬ್ಜಸಂಬವ ಅಬ್ಜಸಂಬವಪಿತ ಅಬ್ಜಸಂಭವ ಅಬ್ಜಸಂಭವಪಿತ ಅಬ್ಜಸಕ ಅಬ್ಜಸಖ ಅಬ್ಜಸದನೆ ಅಬ್ಜಸಮ್ಬವ ಅಬ್ಜಸಮ್ಬವಪಿತ ಅಬ್ಜಸಮ್ಭವ ಅಬ್ಜಸಮ್ಭವಪಿತ ಅಬ್ಜಾಕ್ಷ ಅಬ್ಜಾಪಾರಿಗ ಅಬ್ದ ಅಬ್ದಗಳು ಅಬ್ದಿ ಅಬ್ದಿಗಳು ಅಬ್ದಿಜೆ ಅಬ್ದಿತನಯೆ ಅಬ್ದಿಸಪ್ತಕ ಅಬ್ಧಿ ಅಬ್ಧಿಗಳು ಅಬ್ಧಿಜೆ ಅಬ್ಧಿತನಯೆ ಅಬ್ಧಿಸಪ್ತಕ ಅಬ್ಬ ಅಬ್ಬರ ಅಬ್ಬರಗಳು ಅಬ್ಬರಣೆ ಅಬ್ಬರಣೆಗಳು ಅಬ್ಬರದ ಅಬ್ಬರದ ಕೂಗು ಅಬ್ಬರದ ಕೂಗುಗಳು ಅಬ್ಬರದ ಜಗಳ ಅಬ್ಬರದ ನಗು ಅಬ್ಬರದ ನಗುಗಳು ಅಬ್ಬರದ ನಿಂದೆ ಅಬ್ಬರದ ನಿಂದೆಗಳು ಅಬ್ಬರದ ನಿನ್ದೆ ಅಬ್ಬರದ ನಿನ್ದೆಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಮಾತನಾಡು ಅಬ್ಬರಿಸು ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಅಬ್ಬರಿಸುವವನು ಅಬ್ಬಲಿಗ ಅಬ್ಬಲಿಗೆ ಅಬ್ಬಲೂರು ಅಬ್ಬಳಕೆ ಅಬ್ಬಳಿಕೆ ಅಬ್ಬಳಿಗ ಅಬ್ಬವ್ವೆ ಅಬ್ಬಾ ಅಬ್ಬಾಗಿಲು ಅಬ್ಬಿ ಅಬ್ಬಿ ಮನೆ ಅಬ್ಬಿಗಳು ಅಬ್ಬೆ ಅಬ್ಬೆಗ ಅಬ್ಬೆಸ ಅಬ್ಬೇಪಾರಿ ಅಬ್ಬೇಪಾರಿಗಳು ಅಬ್ಬೇಸ ಅಬ್ಬೊಲಿಗ ಅಬ್ಯಂಗನ ಅಬ್ಯಂಜನ ಅಬ್ಯಂತರ ಅಬ್ಯಂತರನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಅಬ್ಯಂತರರು ಅಬ್ಯಂತರವಿಲ್ಲದ ಅಬ್ಯಂತರು ಅಬ್ಯಂತ್ರ ಅಬ್ಯಙ್ಗನ ಅಬ್ಯಞ್ಜನ ಅಬ್ಯನ್ತರ ಅಬ್ಯನ್ತರರು ಅಬ್ಯನ್ತರವಿಲ್ಲದ ಅಬ್ಯನ್ತರು ಅಬ್ಯನ್ತ್ರ ಅಬ್ಯರ್ತಿ ಅಬ್ಯರ್ತಿಗಳು ಅಬ್ಯರ್ತಿತನ ಅಬ್ಯರ್ತಿಯಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಬ್ಯರ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಬ್ಯಾಗತ ಅಬ್ಯಾಗತರು ಅಬ್ಯಾಗತರುಗಳು ಅಬ್ಯಾಸ ಅಬ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಬ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಬ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಿ ಅಬ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಬ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಅಬ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸು ಅಬ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಅಬ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಅಬ್ಯಾಸಗಳು ಅಬ್ಯಾಸದ ಅಬ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೊರಬರು ಅಬ್ಯಾಸದಿನ್ದ ಹೊರಬರು ಅಬ್ಯಾಸನಿರತ ಅಬ್ಯಾಸಬಲ ಅಬ್ಯಾಸಮಾಡು ಅಬ್ಯಾಸವಾಗು ಅಬ್ಯಾಸಿ ಅಬ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಬ್ಯುದಯ ಅಬ್ಯುದಯಗಳು ಅಬ್ರಕ ಅಬ್ರಶ್ಯಾಮ ಅಬ್ರು ಅಬ್ರೂಗೇಡಿ ಅಬ್ಲು ಅಭಂಗವಾದ ಅಭಕ್ಷ್ಯ ಅಭಙ್ಗವಾದ ಅಭದ್ರ ಅಭದ್ರತೆ ಅಭಯ ಧಾಮ ಅಭಯ ಧಾಮಗಳು ಅಭಯದಾನ ಅಭಯಪ್ರದಾನ ಅಭಯಸ್ತ ಅಭಯಹಸ್ತ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯಗಳು ಅಭಯೆ ಅಭರ ಅಭವ ಅಭವಾಗಮ ಅಭವ್ತಿಕ ಅಭಾಗಿ ಅಭಾಗಿಗಳು ಅಭಾಗಿನಿ ಅಭಾಗ್ಯ ಅಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಭಾಜನ ಅಭಾಜ್ಯ ಅಭಾವ ಅಭಾವ ಚತುಷ್ಠಯ ಅಭಾವ ವಯ್ರಾಗ್ಯ ಅಭಾವ ವೈರಾಗ್ಯ ಅಭಾವಗಳು ಅಭಾವಜ್ಞಾನಿ ಅಭಾವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಾವದಿಂದ ಅಭಾವದಿನ್ದ ಅಭಾವಯೋಗ ಅಭಾವವಾಗಿರು ಅಭಾವವಾಗಿರುವ ಅಭಾವವಾದ ಅಭಾವಾತ್ಮಕತೆ ಅಭಾವಾತ್ಮಕಹೇಳಿಕೆ ಅಭಾವಾತ್ಮಕಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಭಿಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಭಿಕಾರ ಅಭಿಖ್ಯೆ ಅಭಿಗಮನ ಅಭಿಗಾರ ಅಭಿಗ್ರಹ ಅಭಿಘಾತ ಅಭಿಘಾತಿ ಅಭಿಚರ ಅಭಿಚಾರ ಅಭಿಚಾರದ ಆಕೃತಿ ಅಭಿಚಾರದ ಬೊಂಬೆ ಅಭಿಚಾರದ ಬೊಮ್ಬೆ ಅಭಿಚಾರಿ ಅಭಿಜಾತ ಅಭಿಜಾತರೂಪ ಅಭಿಜಿತು ಅಭಿಜಿತ್ತು ಅಭಿಜ್ಞ ಅಭಿಜ್ಞಾನ ಅಭಿಧಮನಿಯ ಅಭಿಧಮನಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಅಭಿಧಾನ ಅಭಿಧಾನಗಳು ಅಭಿಧೇಯ ಅಭಿನಂದನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕೊಡುಗೆ ಅಭಿನಂದನಾ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಭಿನಂದನೀಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಅಭಿನಂದಿಸು ಅಭಿನನ್ದನಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನನ್ದನಾ ಕೊಡುಗೆ ಅಭಿನನ್ದನಾ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅಭಿನನ್ದನೀಯ ಅಭಿನನ್ದನೆ ಅಭಿನನ್ದನೆಗಳು ಅಭಿನನ್ದಿಸು ಅಭಿನಯ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವವನು ಅಭಿನಯಕಲೆ ಅಭಿನಯಕಲೆಗಳು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಿಸಿದ ಅಭಿನಯಗಳು ಅಭಿನಯಗಾರ ಅಭಿನಯದ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸು ಅಭಿನಯಿಸಿ ತೋರಿಸು ಅಭಿನಯಿಸು ಅಭಿನಯಿಸುವವನು ಅಭಿನವ ಅಭಿನಿವೇಶ ಅಭಿನೇತ್ರಿ ಅಭಿನ್ನ ದಳಗಳು ಅಭಿನ್ನತೆ ಅಭಿನ್ನತೆಗಳು ಅಭಿನ್ನವಾದ ಅಭಿನ್ನಾಂಗಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕಥನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಳೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿರೂಪಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬದಲಿಸು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಹೊಂದಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದ ಹೊನ್ದಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿನಿಮಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿನಿಮಯಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿನಿಮಯಮಾಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಙ್ಗ್ರಹಿಸು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಾಮ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಹೇಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ನಿಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿದುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿನ್ದ ಕೂಡಿದುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟುದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸು ಅಭಿಮತ ಅಭಿಮತ ಲೋಕಾಪ್ರವರ್ತನ ಅಭಿಮತಗಳು ಅಭಿಮತಲೋಕಪ್ರವರ್ತನ ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮಾವ ಅಭಿಮಾನ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆ ಅಭಿಮಾನ ಸಂತ ಅಭಿಮಾನ ಸನ್ತ ಅಭಿಮಾನಪಡು ಅಭಿಮಾನಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಙ್ಘ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿಮುಖ ಅಭಿಮುಖತೆ ಅಭಿಮುಖನಾದವನು ಅಭಿಮುಖವಾಗು ಅಭಿಯಂತರು ಅಭಿಯಂತ‌ರು ಅಭಿಯನ್ತರು ಅಭಿಯನ್ತ‌ರು ಅಭಿಯೋಕ್ತ ಅಭಿಯೋಗ ಅಭಿಯೋಗಾತೀತ ಅಭಿಯೋಜಕ ಅಭಿರಂಜನೆ ಅಭಿರಕ್ಷಕ ಅಭಿರಕ್ಷಣ ಅಭಿರಕ್ಷೆ ಅಭಿರತ ಅಭಿರುಚಿ ಅಭಿರುಚಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿಸು ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಅಭಿಲಾಪ ಅಭಿಲಾವ ಅಭಿಲಾಷೆ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳು ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅಭಿಲಾಷೆಹೊಂದು ಅಭಿಲಾಷೆಹೊನ್ದು ಅಭಿಲೇಖ ಅಭಿಲೇಖಗಳು ಅಭಿವಂದನೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು ಅಭಿವಂದಿಸಿ ಅಭಿವಂದಿಸು ಅಭಿವಂದ್ಯ ಅಭಿವನ್ದನೆ ಅಭಿವನ್ದನೆಗಳು ಅಭಿವನ್ದಿಸಿ ಅಭಿವನ್ದಿಸು ಅಭಿವರ್ಧಕ ಅಭಿವರ್ಧಕರು ಅಭಿವರ್ಧನ ಅಭಿವಾದ ಅಭಿವಾದನ ಅಭಿವಾದನಗಳು ಅಭಿವಾದನಾ ಅಭಿವಾದನೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವವನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದ ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದದಿರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಆಲಿಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊನ್ದದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊನ್ದದ ದೇಶಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊನ್ದದಿರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊನ್ದಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊನ್ದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊನ್ದುತ್ತಿರುವ ಆಲಿಪ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಘಟ್ಟ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಘಟ್ಟಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹನ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹನ್ತಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊನ್ದು ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ವಾದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಮಾಡು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಧಾನ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಧಾನಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಯ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಯ್ಲಿಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶೈಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶೈಲಿಗಳು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಶೀಲ ಅಭಿಶಾಪ ಅಭಿಶಾಪಗಳು ಅಭಿಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಷವಣ ಅಭಿಷೇಕ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡು ಅಭಿಷೇಚನೆ ಅಭಿಷೇಚನೆಗಳು ಅಭಿಷೇಣ ಅಭಿಷ್ಟಂಗ ಅಭಿಸಾರಿ ಅಭಿಸಾರಿಕೆ ಅಭೀಕ ಅಭೀಪ್ಸೆ ಅಭೀಷ್ಟ ಅಭೀಷ್ಟಗಳು ಅಭೀಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಅಭೇದ ಅಭೇದ್ಯ ಅಭೇದ್ಯವಾದ ಕವಚ ಅಭೌತಿಕ ಅಭ್ಯಂಗನ ಅಭ್ಯಂಗನಗಳು ಅಭ್ಯಂಜನ ಅಭ್ಯಂಜನಗಳು ಅಭ್ಯಂತರ ಅಭ್ಯಂತರಗಳು ಅಭ್ಯಂತರದೃಶ್ಯಾನುವಿದ್ಧ ಅಭ್ಯಂತರರು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲದ ಅಭ್ಯಂತರು ಅಭ್ಯಂತ್ರ ಅಭ್ಯಙ್ಗನ ಅಭ್ಯಙ್ಗನಗಳು ಅಭ್ಯಞ್ಜನ ಅಭ್ಯಞ್ಜನಗಳು ಅಭ್ಯನ್ತರ ಅಭ್ಯನ್ತರರು ಅಭ್ಯನ್ತರವಿಲ್ಲದ ಅಭ್ಯನ್ತರು ಅಭ್ಯನ್ತ್ರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯರ್ಥಿತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿರುವುದು ಅಭ್ಯಾಗತ ಅಭ್ಯಾಗತರು ಅಭ್ಯಾಗತರುಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಿ ಅಭ್ಯಾಸ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅಭ್ಯಾಸದ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹೊರಬರು ಅಭ್ಯಾಸದಿನ್ದ ಹೊರಬರು ಅಭ್ಯಾಸನಿರತ ಅಭ್ಯಾಸಬಲ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡುವಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗು ಅಭ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದ ಅಭ್ಯಾಸಾವಧಿ ಅಭ್ಯಾಸಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸಿಸ್ಥಿತಿ ಅಭ್ಯುದಯ ಅಭ್ಯುದಯಗಳು ಅಭ್ರ ಅಭ್ರಂ ಅಭ್ರಕ ಅಭ್ರಗಂಗೆ ಅಭ್ರತಿಮಿರ ಅಭ್ರನಾದಿ ಅಭ್ರಪಥ ಅಭ್ರಮ ಅಭ್ರಮಂಡಲ ಅಭ್ರಮು ಅಭ್ರಶ್ಯಾಮ ಅಮ ಅಮಂಗಳ ಅಮಂಗಳಕರ ಅಮಂಗಳಕರವಾದುದು ಅಮಂಗಳಕಾರಿ ಅಮಂಗಳಗಳು ಅಮಂಗಳಳಾದವಳು ಅಮಂಗುರ ಅಮಂಡ ಅಮಕೀರೆ ಅಮಕು ಅಮಕ್ಕಳ ಅಮಗ ಅಮಙ್ಗಳ ಅಮಙ್ಗಳಕರ ಅಮಙ್ಗಳಕರವಾದುದು ಅಮಙ್ಗಳಕಾರಿ ಅಮಙ್ಗಳಗಳು ಅಮಙ್ಗಳಳಾದವಳು ಅಮಟೆ ಅಮದು ಅಮರ ಅಮರಕೋಶ ಅಮರಕೋಶಗಳು ಅಮರಗಿರಿ ಅಮರಗುಂಡ ಅಮರಜಿನೇಂದ್ರ ಅಮರತಟಿನೀದರ ಅಮರತಟಿನೀಧರ ಅಮರತರಂಗಿಣಿ ಅಮರತರಂಗಿಣಿಪಿತ ಅಮರತರಙ್ಗಿಣಿ ಅಮರತರಙ್ಗಿಣಿಪಿತ ಅಮರತರು ಅಮರತ್ವ ಅಮರದಬಳ್ಳಿ ಅಮರದವಲ್ಲಿ ಅಮರದವಳ್ಳಿ ಅಮರದುಬಳ್ಳಿ ಅಮರದುವಳ್ಳಿ ಅಮರಪತಿ ಅಮರಪಾದಪ ಅಮರರು ಅಮರಲೋಕ ಅಮರಲೋಕಗಳು ಅಮರವಾಗಿಸು ಅಮರವಾದ ಅಮರವಾಹಿನಿ ಅಮರಾಂಗ್ರಿಪ ಅಮರಾಂಘ್ರಿಪ ಅಮರಾಙ್ಗ್ರಿಪ ಅಮರಾಙ್ಘ್ರಿಪ ಅಮರಾಲಯ ಅಮರಾವತಿ ಅಮರಾಸ್ಯ ಅಮರಿ ಅಮರಿಕೆ ಅಮರಿಸು ಅಮರೀಬಾಲೆಯರು ಅಮರು ಅಮರುತ ಅಮರೆ ಅಮರೇಂದ್ರ ಅಮರೇನ್ದ್ರ ಅಮರೇಶ ಅಮರೇಶ್ವರ ಅಮರೋತ್ತಂಸ ಅಮರ್ ಅಮರ್ಚು ಅಮರ್ತ್ಯ ಅಮರ್ದು ಅಮರ್ದುಗಯ್ಯ ಅಮರ್ದುಗೆಯ್ಯ ಅಮರ್ದುಗೈಯ ಅಮರ್ಷ ಅಮರ‍್ಕೆ ಅಮಲ ಅಮಲದಾರ ಅಮಲಿನ ಸ್ತಿತಿ ಅಮಲಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತರುವಿಕೆ ಅಮಲಿನಿಂದ ಕೂಡಿದುದು ಅಮಲಿನಿನ್ದ ಕೂಡಿದುದು ಅಮಲಿಲ್ಲದ ಅಮಲು ಅಮಲುಖೋರ ಅಮಲುಗಳು ಅಮಲುದಾರ ಅಮಲೇರಿದ ಅಮಲೇರಿದವನು ಅಮಲೇರಿಸಿದ ಅಮಲೇರಿಸು ಅಮಲೇರಿಸುವ ಅಮಲೇರು ಅಮಲ್ದಾರ ಅಮಳ ಅಮಳಮಿಂಚು ಅಮಳಿಧುಮಳಿ ಅಮಳು ಅಮಳ್ ಅಮಳ್ದಲೆ ಅಮಳ್ಮಿಂಚು ಅಮವರ್ದುವಳ್ಳಿ ಅಮವಾಸಿ ಅಮವಾಸೆ ಅಮವ್ಲ್ಯವಸ್ತ್ರ ಅಮಸೆ ಅಮಸೋಲು ಅಮಾಂಸ ಅಮಾತ್ಯ ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿಡು ಅಮಾನತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಮಾನತ್ತುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಮಾನವೀಯ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯ ಅಮಾನವೀಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಅಮಾನವೀಯತೆ ಅಮಾನುಷ ಅಮಾನುಷ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮಾನುಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಮಾನುಷತೆ ಅಮಾನುಷವಾದ ಅಮಾನ್ಯ ಅಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮಾನ್ಯತೆ ಅಮಾನ್ಯಮಾಡು ಅಮಾಯಕ ಅಮಾಯಕತ್ವ ಅಮಾಯಕರು ಅಮಾರಕ ಅಮಾವಸೆ ಅಮಾವಸ್ಯಾ ಅಮಾವಾಸಿ ಅಮಾವಾಸೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಸಮ್ಬನ್ದಪಟ್ಟ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಪಟ್ಟ ಅಮಾಸಿ ಅಮಾಸೆ ಅಮಿಕು ಅಮಿತ ಅಮಿತಪ್ರಮತಿ ಅಮಿತಸವ್ಲಬ್ಯ ಅಮಿತಸವ್ಲಭ್ಯ ಅಮಿತಸುಕ ಅಮಿತಸುಖ ಅಮಿತಸೌಲಬ್ಯ ಅಮಿತಸೌಲಭ್ಯ ಅಮಿತಾನಂದಬರಿತನಾದ ಅಮಿತಾನಂದಭರಿತನಾದ ಅಮಿತಾನನ್ದಬರಿತನಾದ ಅಮಿತಾನನ್ದಭರಿತನಾದ ಅಮಿತಾರ್ಕಪ್ರಕಾಶ ಅಮಿತೇಂದುರುಚಿಹಾಸ ಅಮಿತೇನ್ದುರುಚಿಹಾಸ ಅಮಿತೋತ್ಸಾಹದ ಅಮಿತೋತ್ಸಾಹದ ಸ್ವಾಗತ ಅಮಿತೋದ್ದಾರ ಅಮಿತೋದ್ಧಾರ ಅಮಿತ್ರ ಅಮಿಲ್ದಾರ ಅಮಿಶ್ರಿತ ಅಮೀನ ಅಮೀರ ಅಮೀಲನ ಅಮೀಳನ ಅಮುಂಕು ಅಮುಕು ಅಮುಕುಹಿಡಿಕೆ ಅಮುಕ್ಯ ಅಮುಕ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅಮುಕ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಮುಕ್ಯ ಗಟನೆ ಅಮುಕ್ಯ ಗಟನೆಗಳು ಅಮುಕ್ಯವನ್ನಾಗಿಸು ಅಮುಕ್ಯವಾಗಿ ಅಮುಕ್ಯವಾಗು ಅಮುಕ್ಯವಾದ ಅಮುಕ್ಯವಾದ ಮಾತು ಅಮುಕ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳು ಅಮುಕ್ಯವಾದುದಕ್ಕೆ ಗಮನಕೊಟ್ಟ ಅಮುಕ್ಯವಾದುದು ಅಮುಖ್ಯ ಅಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗ ಅಮುಖ್ಯ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅಮುಖ್ಯ ಘಟನೆ ಅಮುಖ್ಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಅಮುಖ್ಯವನ್ನಾಗಿಸು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮುಖ್ಯವಾಗು ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು ಅಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತುಗಳು ಅಮುಖ್ಯವಾದುದಕ್ಕೆ ಗಮನಕೊಟ್ಟ ಅಮುಖ್ಯವಾದುದು ಅಮುಗು ಅಮುಚು ಅಮುದು ಅಮೂಢ ಅಮೂರ್ತ ಅಮೂರ್ತಕಲೆ ಅಮೂರ್ತಕಲೆಗಳು ಅಮೂರ್ತವಾದ ಅಮೂರ್ತಸ್ವರೂಪ ಅಮೂರ್ತಿ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದೆಣಿಸು ಅಮೂಲ್ಯವೆನ್ದೆಣಿಸು ಅಮೂಲ್ಯಶಿಲೆ ಅಮೂಲ್ಯಶಿಲೆಗಳು ಅಮೃತ ಅಮೃತಕರ ಅಮೃತಕಿರಣ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಅಮೃತಘಳಿಗೆ ಅಮೃತದ ಮಡು ಅಮೃತಪಡಿ ಅಮೃತಪಾನ ಅಮೃತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡುವವನು ಅಮೃತವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದವನು ಅಮೃತವಳ್ಳಿ ಅಮೃತವಾಣಿ ಅಮೃತವಾಣಿಗಳು ಅಮೃತಶಿಲೆ ಅಮೃತಶಿಲೆಗಳು ಅಮೃತಸಂಬವ ಅಮೃತಸಂಭವ ಅಮೃತಸಮಾನ ಅಮೃತಸಮ್ಬವ ಅಮೃತಸಮ್ಭವ ಅಮೃತಸರಿತ ಅಮೃತಸರೋವರ ಅಮೃತಹಸ್ತ ಅಮೃತಾಂಜನ ಅಮೃತಾಂಶು ಅಮೃತಾಹಾರ ಅಮೃತಾಹಾರಗಳು ಅಮೆಥಿಸ್ಟ್‌ ಅಮೇದ್ಯ ಅಮೇಧ್ಯ ಅಮೇಯ ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ತಾನಗಳು ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ಅಮೇರಿಕದ ಫುಟ್‌ಬಾಲ್ ಅಮೊನಿಯ ಅಮೋಗ ಅಮೋಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮೋಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಮೋಗವಾದ ಅಮೋಘ ಅಮೋಘ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮೋಘ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಮೋಘಂ ಅಮೋಘವಾದ ಅಮೌಲ್ಯವಸ್ತ್ರ ಅಮ್ಭೋರುಹಗಳು ಅಮ್ಭೋಹ ವೀಧಿ ಅಮ್ಭ್ರಣಿ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂದಿರು ಅಮ್ಮಂದಿರುಗಳು ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಅಮ್ಮನ್ದಿರು ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಅಮ್ಮಾಲೆ ಅಮ್ಮಾವು ಅಮ್ಮಾವುಗಳು ಅಮ್ಮಿ ಅಮ್ಮು ಅಮ್ಮೆ ಅಮ್ಯಾತಸುಕ ಅಮ್ಯಾತಸುಖ ಅಮ್ಲ ಅಮ್ಲಿ ಅಮ್ಸಾಣಿ ಅಮೞ್ದು ಅಯ ಅಯ:ಶರೀರ ಅಯರ್ನ್ ಅಯಶರೀರ ಅಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಯಸ್ಕಾಂತ ಅಯಸ್ಕಾಂತಗಳು ಅಯಸ್ಕಾಂತತ್ವ ಅಯಸ್ಕಾನ್ತ ಅಯಸ್ಕಾನ್ತಗಳು ಅಯಸ್ಕಾನ್ತತ್ವ ಅಯಾಚಿತ ಅಯಾಸಗೊಳ್ಳು ಅಯಿಗಡಲ ಅಯಿಗುಳ ಅಯಿದಾರೆ ಅಯಿದು ಅಯಿದೆ ಅಯಿನೂಱು ಅಯಿಬು ಅಯಿಮೂಲೆ ಅಯಿರಣೆ ಅಯಿರಾವತ ಅಯಿಲು ಅಯಿಲ್ ಅಯಿವತು ಅಯಿವತ್ತು ಅಯುಕ್ತ ಅಯುಕ್ತ ಪ್ರಯೋಗ ಅಯುಕ್ತ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಯುಕ್ತ ವರ್ತನೆ ಅಯುಕ್ತ ವರ್ತನೆಗಳು ಅಯುಕ್ತತೆ ಅಯುತ ಅಯೋಗ್ಯ ಅಯೋಗ್ಯ ಮನ ಅಯೋಗ್ಯ ವರ್ತನೆ ಅಯೋಗ್ಯ ವರ್ತನೆಗಳು ಅಯೋಗ್ಯತೆ ಅಯೋಗ್ಯನಂತೆ ಕಾಣುವ ಅಯೋಗ್ಯನನ್ತೆ ಕಾಣುವ ಅಯೋಗ್ಯನಾದ ತರುಣ ಅಯೋಗ್ಯನಾದ ಯುವಕ ಅಯೋಗ್ಯರು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳು ಅಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸು ಅಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಯೋಗ್ರ ಅಯೋಧ ಅಯೋಧ್ಯಾ ಅಯೋಮಯ ಅಯ್- ಅಯ್ಕನಕಟ್ಟ ಅಯ್ಕಮತ್ಯ ಅಯ್ಕಮತ್ಯಗಳು ಅಯ್ಕಿಲು ಅಯ್ಕಿಲೆಲರು ಅಯ್ಕಿಲೆಲರ್ ಅಯ್ಕಿಲ್ ಅಯ್ಕಿಲ್ಗದಿರ ಅಯ್ಕಿಲ್ವೆಟ್ಟು ಅಯ್ಕಿಲ್ವೆಳಗ ಅಯ್ಕೆ ಶ್ರೇಣಿ ಅಯ್ಕ್ಯ ಅಯ್ಕ್ಯಗಳು ಅಯ್ಕ್ಯಗೊಳಿಸು ಅಯ್ಕ್ಯತೆ ಅಯ್ಕ್ಯತೆಗಳು ಅಯ್ಕ್ಯನಾದವನು ಅಯ್ಕ್ಯರು ಅಯ್ಕ್ಯವಾಗು ಅಯ್ಕ್ಯವಾಗುವಿಕೆ ಅಯ್ಕ್ಯವಾದ ಅಯ್ಗಳ ಅಯ್ಗಳು ಅಯ್ಗುಳ ಅಯ್ಗೇಣು ಅಯ್ಗೊಳ ಅಯ್ಗೊಳು ಅಯ್ಚ್ಚಿಕ ಅಯ್ಚ್ಚಿಕಗಳು ಅಯ್ಚ್ಚಿಕತೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಯ್ಚ್ಚಿಕವಾದುದು ಅಯ್ಚ್ಛಿಕ ಅಯ್ಚ್ಛಿಕಗಳು ಅಯ್ಚ್ಛಿಕತೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಯ್ಚ್ಛಿಕವಾದುದು ಅಯ್ಟು ಅಯ್ತರವು ಅಯ್ತರ್ ಅಯ್ತಿ ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ಅನ್ವೇಷಣ ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ಅನ್ವೇಷಣಗಳು ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ಗವೇಷಣ ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ಗವೇಷಣಗಳು ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಬ ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭ ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ವೃತ್ತಾಂತ ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋದನೆ ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋದನೆಗಳು ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕಗಳು ಅಯ್ತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಅಯ್ತಿಹ್ಯ ಅಯ್ತಿಹ್ಯಗಳು ಅಯ್ದಂಬು ಅಯ್ದನೂರು ಅಯ್ದನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಅಯ್ದನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬ ಅಯ್ದನೆಯವೇದ ಅಯ್ದರ ಮೊತ್ತ ಅಯ್ದಾರು ಅಯ್ದು ಅಯ್ದು ಆರು ಅಯ್ದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಯ್ದು ಪತ್ರದಳಗಳಿರುವ ಅಯ್ದು ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳು ಅಯ್ದು ವರುಷ ಅಯ್ದು ವರ್ಷ ಅಯ್ದು ವರ್ಷಗಳು ಅಯ್ದುಂಬು ಅಯ್ದುಗಳು ಅಯ್ದುಪಟ್ಟು ಅಯ್ದುಬಾಣ ಅಯ್ದುಬಾಣಗಳು ಅಯ್ದುಮಡಿ ಅಯ್ದುಮೂಲೆ ಅಯ್ದೂಂಬು ಅಯ್ದೂಬು ಅಯ್ದೆ ಅಯ್ದೆದಾಳಿ ಅಯ್ನಾತಿ ಅಯ್ನಾತೀ ಅಯ್ನೀರು ಅಯ್ನೂರು ಅಯ್ನೂಱು ಅಯ್ನೋರು ಅಯ್ಬದಿ ಅಯ್ಬದಿಗಳು ಅಯ್ಬಿಲ್ಲದ ಅಯ್ಬು ಅಯ್ಬುಗಳು ಅಯ್ಮಡಿ ಅಯ್ಮಣ್ಣಿಗ ಅಯ್ಮೂಲೆ ಅಯ್ಮೂಲೆಗಳು ಅಯ್ಮೊಗ ಅಯ್ಯ ಅಯ್ಯರು ಅಯ್ಯೋಜ ಅಯ್ರಣೆ ಅಯ್ರದಾಳಿ ಅಯ್ರಾಣಿ ಅಯ್ರಾವತ ಅಯ್ರಾವತಗಳು ಅಯ್ರೋಪ್ಯ ದೇಶದವನು ಅಯ್ರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಯ್ಲಪಯ್ಲ ಅಯ್ಲು ಅಯ್ಲುಗಳು ಅಯ್ಲುತನದ ಅಯ್ಲುಪಯ್ಲಾದ ಅಯ್ಲುಪಯ್ಲು ಅಯ್ಲುಪಯ್ಲುಗಳು ಅಯ್ವಜು ಅಯ್ವಡಿ ಅಯ್ವತ್ತನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಯ್ವತ್ತನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳು ಅಯ್ವತ್ತಾರು ಅಯ್ವತ್ತಾರು ದೇಶಗಳು ಅಯ್ವತ್ತು ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯ ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಗಳು ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾದವನು ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯಗಳು ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯದ ಅದಿದೇವತೆ ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆ ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯಮದ ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯವಂತ ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯವಂತರು ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯವಂತಳು ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯವಂತಿಕೆ ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯವಂತಿಕೆಗಳು ಅಯ್ಶ್ವರ್ಯವುಳ್ಳ ಅಯ್ಷಾರಾಮ ಅಯ್ಷಾರಾಮದ ಅಯ್ಸಂಬರ ಅಯ್ಸರ ಅಯ್ಸಾಸಿರ ಅಯ್ಸಿರಿ ಅಯ್ಸು ಅಯ್ಸುಪಯ್ಸು ಅಯ್ಸ್‍ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಯ್ಹಿಕ ಅಯ್ಹಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಯ್ಹಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಅರ ಅರಂಬ ಅರಂಬಲ್ಲವ ಅರಂಬು ಅರಂಬೆ ಅರಕ ಅರಕನಚಟ್ಟಿ ಅರಕಲವಾಡಿ ಅರಕಾಣಿ ಅರಕಿನ ಚಟ್ಟಿ ಅರಕಿನ ಚಟ್ಟಿಗಳು ಅರಕು ಅರಕೆ ಅರಕೆಕಾರ ಅರಕೆಗಾರ ಅರಕೆಗೆಡು ಅರಕೆಗೊಳ್ ಅರಕೆಯ ಅರಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತುಂಬುವ ಅರಕೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ತುಮ್ಬುವ ಅರಕೆಯಾದ ಅರಕೆರೆ ಅರಕೆಱೆ ಅರಕೆವಡು ಅರಕೇರಿ ಬಿಸಿಲುಮಾರಿ ಅರಕೊಡುಗೆ ಅರಕೊಡುಗೆಗಳು ಅರಕ್ತ ಅರಕ್ಷಿತ ಅರಖು ಅರಗಟ್ಟ ಅರಗತ್ತಿ ಅರಗದ ಅರಗದಿರುವಿಕೆ ಅರಗದಿರುವುದು ಅರಗಬಲ್ಲ ಅರಗಿನ ಕವಚ ಅರಗಿನ ಕವಚಗಳು ಅರಗಿನ ದ್ರವ ಅರಗಿನ ದ್ರಾವಕ ಅರಗಿನ ಮನೆ ಅರಗಿನ ಮನೆಗಳು ಅರಗಿನ ರಸ ಅರಗಿನರಸ ಅರಗಿಳಿ ಅರಗಿಳಿಗಳು ಅರಗಿಸಿಕೊ ಅರಗಿಸು ಅರಗಿಸುವ ಸುರಿಗೆ ಅರಗು ಅರಗುಮದ್ದು ಅರಗುಮದ್ದುಗಳು ಅರಗುಲಿ ಅರಗುಲಿಗ ಅರಗುವಿಕೆ ಅರಗುಸುರಿಗೆ ಅರಗುಹ ಅರಘಟ್ಟ ಅರಚಾಟ ಅರಚಾಟಗಳು ಅರಚಾಟದ ಅರಚು ಅರಚುವಿಕೆ ಅರಚುವುದು ಅರಚ್ಚು ಅರಜಾಣ ಅರಟಾಳ ಅರಟು ಅರಟೆ ಅರಡಾಳ ಅರಣ ಅರಣಿ ಅರಣೆ ಅರಣೆಗಳು ಅರಣ್ಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಅರಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅರಣ್ಯಕ ಅರಣ್ಯಗಳು ಅರಣ್ಯನಾಶ ಅರಣ್ಯಪ್ರದೇಶ ಅರಣ್ಯರಕ್ಷಕ ಅರಣ್ಯರಕ್ಷಕರು ಅರಣ್ಯರೋದನ ಅರಣ್ಯವಾಸ ಅರಣ್ಯವಾಸಿ ಅರಣ್ಯವಾಸಿಗಳು ಅರಣ್ಯಾದಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರಣ್ಯೋತ್ಪನ್ನ ಅರತ ಅರತ್ನಿ ಅರತ್ನಿಗಳು ಅರದ ಅರದಳ ಅರದಾಳ ಅರದು ಅರದೂರ ಅರದೇಶಿಪರದೇಶಿ ಅರನಾರಿ ಅರನಾರಿಬೇನೆ ತಗಲು ಅರಪಣ ಅರಪಿಚ್ಚಗೆ ಅರಪು ಅರಪುಡಿ ಅರಪೊರಸು ಅರಪೊಱಸು ಅರಪ್ಪು ಅರಬ ಅರಬು ಅರಬುಗಳು ಅರಬೆ ಅರಬ್ಬಿದೇಶದವನು ಅರಬ್ಬೀ ಭಾಷೆ ಅರಮಣೆ ಅರಮಣ್ ಅರಮನೆ ಅರಮನೆಗಳು ಅರಮನೆಯ ಕಾವಲುಗಾತಿ ಅರಮನೆಯಂತ ಅರಮನೆಯಂತಹ ಅರಮನೆಯಂಥ ಅರಮನೆಯನ್ತ ಅರಮನೆಯನ್ತಹ ಅರಮನೆಯನ್ಥ ಅರಮರಿಕೆ ಅರಮಾನ ಅರಮೆ ಅರಮೆಗಳು ಅರಯಿಸು ಅರಲಂಬು ಅರಲಿಚ ಅರಲು ಅರಲುಗೊಳ್ ಅರಲುಣಿ ಅರಲೆಕುಪ್ಪೆ ಅರಲೆಲೆ ಅರಲೇಱಿ ಅರಲ್ ಅರಲ್ಕೆ ಅರಲ್ಗೊಳ ಅರಲ್ಗೊಳ್ ಅರಲ್ಚು ಅರಲ್ದೋಂಟ ಅರಲ್ಮಳೆ ಅರಲ್ವಕ್ಕಿ ಅರಲ್ವಳೆ ಅರಳ ಅರಳಂಬು ಅರಳದ ಅರಳದಿರುವ ಅರಳನಯನ ಅರಳಮ್ಬು ಅರಳಾಂಬುಜ ಅರಳಾಮ್ಬುಜ ಅರಳಿ ಅರಳಿಎಲೆಯಾಕಾರದ ಆಭರಣ ಅರಳಿಕೆ ಅರಳಿಕೆರೆ ಅರಳಿಗ ಅರಳಿಗಳು ಅರಳಿಚು ಅರಳಿದ ಅರಳಿದ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿದ ಕಮಲ ಅರಳಿದ ಹೂ ಅರಳಿದ ಹೂಗಳು ಅರಳಿನಮಳೆ ಅರಳಿಮರ ಅರಳಿಯ ಮರ ಅರಳಿಯ ಮರಗಳು ಅರಳಿಸು ಅರಳು ಅರಳು ಮರಳಿನ ಅರಳು ಮಾಡು ಅರಳು ಹುರಿ ಅರಳುಗಣ್ ಅರಳುಗಣ್ಣು ಅರಳುಗಳು ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಅರಳುವಂತೆ ಮಾಡು ಅರಳುವಿಕೆ ಅರಳುವುದು ಅರಳೆ ಅರಳೆಗಳು ಅರಳೆಯ ಗಾದಿ ಅರಳೆಯ ಗಾದಿಗಳು ಅರಳೆಯ ಬತ್ತಿ ಅರಳೆಯ ಬತ್ತಿಗಳು ಅರಳೆಯ ಸುರುಳಿ ಅರಳೆಯ ಸುರುಳಿಗಳು ಅರಳೆಯ ಹಾಸಿಗೆ ಅರಳೆಯ ಹಾಸಿಗೆಗಳು ಅರಳೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸು ಅರಳೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವವನು ಅರಳೆಯನ್ನು ಹೆಕ್ಕು ಅರಳೆಲೆ ಅರಳೆಲೆಯ ಕಾಂತಿ ಅರಳೆಲೆಯ ಕಾನ್ತಿ ಅರಳೆಲೆಯಡಾಳ ಅರಳೆಲೆಯಢಾಳ ಅರಳ್ ಅರಳ್ಕೆ ಅರಳ್ಗಣ್ ಅರಳ್ಚು ಅರಳ್ಮಳೆ ಅರವ ಅರವಂಟಗೆ ಅರವಂಟಿಕೆ ಅರವಂಟಿಗೆ ಅರವಂಟಿಗೆಗಳು ಅರವಗಿತ್ತಿ ಅರವಟಿಕೆ ಅರವಟಿಗೆ ಅರವಟ್ಟಿಗೆ ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಅರವಟ್ಟೆ ಅರವಟ್ಟೆಗ ಅರವಣ ಅರವಣ್ಟಿಗೆ ಅರವಣ್ಟಿಗೆಗಳು ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಅರವತ್ತು ಅರವತ್ತೊಕ್ಕಲು ಅರವನ ಅರವರಿಸು ಅರವಾನ ಅರವಾವು ಅರವಾಶಿ ಅರವಾಸಿ ಅರವಿಂದ ಅರವಿಂದಗಳು ಅರವಿಂದನಯನ ಅರವಿಂದನಾಭ ಅರವಿಂದಮಂದಿರೆ ಅರವಿಂದಾಂಬಕೀ ಅರವಿಂದಾನನೆ ಅರವಿಂದಾಸನ ಅರವಿಂದಾಸನಯ್ಯ ಅರವಿತಿ ಅರವಿದೂರ ಅರವಿನ್ದ ಅರವಿನ್ದಗಳು ಅರವಿನ್ದನಯನ ಅರವಿನ್ದನಾಭ ಅರವಿನ್ದಮನ್ದಿರೆ ಅರವಿನ್ದಾನನೆ ಅರವಿನ್ದಾಮ್ಬಕೀ ಅರವಿನ್ದಾಸನ ಅರವಿನ್ದಾಸನಯ್ಯ ಅರವು ಅರವುಗಳು ಅರವುಡಿ ಅರವುರ ಅರವುರ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಅರವುರನೆ ಅರವುಳ್ಳಿ ಅರವೆ ಅರವೆರೆ ಅರವೊರಸು ಅರವೊಱಸು ಅರಶಿನ ಅರಸ ಅರಸಂಚೆ ಅರಸಂಚೆಗಳು ಅರಸಗಿಳಿ ಅರಸಞ್ಚೆ ಅರಸಞ್ಚೆಗಳು ಅರಸತಿ ಅರಸನ ಅರಸನ ಪೀಠ ಅರಸನ ಮಗಳು ಅರಸನ ಹೆಂಡತಿ ಅರಸನ ಹೆಣ್ಡತಿ ಅರಸನಲ್ಲಿರುವ ಗುಣ ಅರಸನಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಅರಸನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಅರಸನಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಅರಸನಿಗೆ ಮಾಡುವ ಉಪಚಾರ ಅರಸನು ತೋರುವ ಗವ್ರವ ಅರಸನು ತೋರುವ ಗೌರವ ಅರಸರ ಸಮೂಹ ಅರಸರು ಅರಸರುಗಳು ಅರಸಾಳು ಅರಸಾಳ್ಮೆ ಅರಸಾಳ್ಮೆಯೊಪ್ಪುಗೆ ಅರಸಿ ಅರಸಿ ತರು ಅರಸಿಂಗ ಅರಸಿಕ ಅರಸಿಕನಾದವನು ಅರಸಿಕರು ಅರಸಿಕರುಗಳು ಅರಸಿಗ ಅರಸಿಗಯ ಅರಸಿಗರು ಅರಸಿಣ ಅರಸಿತಿ ಅರಸಿನ ಅರಸಿನಕುತ್ತ ಅರಸಿನದ ಬಣ್ಣ ಅರಸಿನದ ಬಣ್ಣಗಳು ಅರಸಿಮಕೊತ್ತಿ ಅರಸಿಮಯ್ಯ ಅರಸು ಅರಸು ಮನೆತನ ಅರಸು ಮನೆತನಗಳು ಅರಸುಕುಮಾರ ಅರಸುಕುಮಾರಕ ಅರಸುಕುಮಾರರು ಅರಸುಕುಮಾರಿ ಅರಸುಕುವರ ಅರಸುಕುವರಿ ಅರಸುಗಳು ಅರಸುಗಾದೆ ಅರಸುಗಿಳಿ ಅರಸುಗುಣ ಅರಸುಗುಲ ಅರಸುಗುವರ ಅರಸುತನ ಅರಸುತನಗಳು ಅರಸುತ್ತ ಅರಸುತ್ತ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಅರಸುತ್ತ ಸಞ್ಚರಿಸುವುದು ಅರಸುನರಕ ಅರಸುನಾಡು ಅರಸುನಾಡುಗಳು ಅರಸುಪದವಿ ಅರಸುಮಗ ಅರಸುಮಗಳು ಅರಸುಮನೆತನ ಅರಸುವವನು ಅರಸುವಿಕೆ ಅರಸುಹಂತಿ ಅರಸೆ ಅರಸೆಮರ ಅರಸೇಡಿ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಗಳು ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯ ಅರಸೊಪ್ಪಿತ ಅರಹಟ ಅರಹಣ ಅರಹಾಗ ಅರಹುಡಿ ಅರಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಅರಹೊಟ್ಟೆ ಅರಹೊರಸು ಅರಹೊಱಸು ಅರಾಜಕತಾವಾದ ಅರಾಜಕತೆ ಅರಾಜಕತೆಗಳು ಅರಾಜಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅರಾಜಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವಿಕೆ ಅರಾಜಕತೆಯಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅರಾಜಕತೆಯಿನ್ದ ಕೂಡಿರುವಿಕೆ ಅರಾಜಕತ್ವ ಅರಾತಿ ಅರಾತ್ನಿ ಅರಿ ಅರಿಉರ ಅರಿಕೆ ಅರಿಕೆಗಾರ ಅರಿಕೆಗಾರರು ಅರಿಕೆಗಾರರುಗಳು ಅರಿಕೆಗಾಳಗ ಅರಿಕೆಗಾಳೆಗ ಅರಿಕೆದಾಣ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅರಿಕೆಮಾಡು ಅರಿಕೆಯೋಲೆ ಅರಿಕೆರೂಪ ಅರಿಕೆವಡೆ ಅರಿಕೆವೆಸರು ಅರಿಕೆವೆಸರ್ ಅರಿಕೆಹಾಳೆ ಅರಿಕೋಲು ಅರಿಗ ಅರಿಗರು ಅರಿಗರುಗಳು ಅರಿಗಳು ಅರಿಗು ಅರಿಗುರಿ ಅರಿಚು ಅರಿಟಣ ಅರಿಟಾಳ ಅರಿಣೆ ಅರಿತ ಅರಿತವ ಅರಿತವನು ಅರಿತಿರುವ ಅರಿತುಕೊ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅರಿತುಕೊಣ್ಡು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅರಿದರ ಅರಿದರಿದು ಅರಿದರೀದರ ಅರಿದರೀಧರ ಅರಿದಲ ಅರಿದಲ್ಲದ ಅರಿದಳ ಅರಿದಾಗಿರು ಅರಿದಾದ ಅರಿದಾಳ ಅರಿದಾಳು ಅರಿದಿಲ್ಲದ ಅರಿದು ಅರಿದುನೆಲೆ ಅರಿದುನೆಲೆಗಳು ಅರಿಪರಿಹರ ಅರಿಪವೇಳ್ ಅರಿಪಾಣಿ ಅರಿಪು ಅರಿಪು ಚಳಕರಿಮೆ ಅರಿಬಿ ಅರಿಬೆ ಅರಿಮರಿಸು ಅರಿಮರುಳ ಅರಿಮರುಳು ಅರಿಮರುಳುತನ ಅರಿಮರುಳ್ ಅರಿಮೆ ಅರಿಮೆಗಳು ಅರಿಮೆಯ ಅರಿಮೆಯ ಪದ ಅರಿಮೆಯ ಪದಗಳು ಅರಿಮೆಯ ಬೇರ್ಪಡುಗೆ ಅರಿಮೆಯ ಬೇರ್ಪಡೆ ಅರಿಮೆಯೋಲೆ ಅರಿಯ ಅರಿಯದ ಅರಿಯದವನು ಅರಿಯದವರು ಅರಿಯದವರುಗಳು ಅರಿಯದೆ ಅರಿಯಬಲ್ಲ ಅರಿಯಬೇಕಾದ ಅರಿಯಮಿಕೆ ಅರಿಯಮೆ ಅರಿಯಲಾಗದ ಅರಿಯಲ್ಪಡುವುದು ಅರಿಯಿಸು ಅರಿಯುವ ಸಾಮರ್ತ್ಯ ಅರಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರಿಯುವಂತ ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡು ಅರಿಯುವಂಥ ಅರಿಯುವನ್ತ ಅರಿಯುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಅರಿಯುವನ್ಥ ಅರಿಯುವವನು ಅರಿಯುವುದು ಅರಿಲಂಜಿಕೆ ಅರಿಲಿನ ಅರಿಲು ಅರಿಲುಂಕುಗೆ ಅರಿಲುಂಕುಗೆಗಳು ಅರಿಲುಕೂಟ ಅರಿಲುಗಳು ಅರಿಲುಙ್ಕುಗೆ ಅರಿಲುಙ್ಕುಗೆಗಳು ಅರಿಲ್ ಅರಿಲ್ಕೂಟ ಅರಿಲ್ಕೂಟಗಳು ಅರಿಲ್ಗಳು ಅರಿಲ್ವಟ್ಟೆ ಅರಿಲ್ವಳಿ ಅರಿಲ್ಸುತ್ತುಗ ಅರಿಲ್ಸುತ್ತುಗಗಳು ಅರಿವ ಬಲ್ಮೆ ಅರಿವ ಬಲ್ಮೆಗಳು ಅರಿವಂತಿಕೆ ಅರಿವಂತಿಕೆಗಳು ಅರಿವನ್ತಿಕೆ ಅರಿವನ್ತಿಕೆಗಳು ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದು ಅರಿವನ್ನು ಹೊನ್ದು ಅರಿವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅರಿವನ್ನುಂಟುಮಾಡು ಅರಿವನ್ನುಣ್ಟು ಮಾಡುವ ಅರಿವನ್ನುಣ್ಟುಮಾಡು ಅರಿವಬ್ಬೆ ಅರಿವಮ್ಮ ಅರಿವರಿಮೆ ಅರಿವರುಳ ಅರಿವರುಳ್ ಅರಿವಳಿಕೆ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞರು ಅರಿವಳಿಕೆಗಾರ ಅರಿವಳಿಗ ಅರಿವಳಿಗಾರ ಅರಿವಳಿಸು ಅರಿವಾಗದ ಅರಿವಾಗು ಅರಿವಾಗುವಂತೆ ವಾದಮಾಡು ಅರಿವಾಗುವನ್ತೆ ವಾದಮಾಡು ಅರಿವಾದುದು ಅರಿವಾಳ ಅರಿವಾಳಗಳು ಅರಿವಾಳ್ ಅರಿವಿ ಅರಿವಿಗ ಅರಿವಿಗನ ನುಡಿ ಅರಿವಿಗನ ನುಡಿಗಳು ಅರಿವಿಗರು ಅರಿವಿಗೆ ಎಟಕದ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬನ್ದ ಅರಿವಿಗೆ ಬನ್ದುದು ಅರಿವಿಗೆ ಹೊರತಾದ ಅರಿವಿಡಿ ಅರಿವಿನ ಅರಿವಿನ ಕಂದಕ ಅರಿವಿನ ಗೋಡೆ ಅರಿವಿನ ಬಗೆಗಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಅರಿವಿನ ಬಗೆಗಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅರಿವಿನ ಬಿರುಕು ಅರಿವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅರಿವಿನ ಶಕ್ತಿ ಅರಿವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅರಿವಿನ ಹರಹು ಅರಿವಿನ ಹರಹುಗಳು ಅರಿವಿನರಿಗ ಅರಿವಿನರಿಗರು ಅರಿವಿನರಿಮೆ ಅರಿವಿನರಿಮೆಗಳು ಅರಿವಿರದ ಅರಿವಿರುವ ಅರಿವಿರುವ ಕಟ್ಟೊರಕು ಅರಿವಿರುವ ಕಟ್ಟೊರಕುರು ಅರಿವಿಲಿ ಅರಿವಿಲಿಗಳು ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿಕೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಗಳು ಅರಿವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅರಿವೀಯುಗ ಅರಿವೀಯುಗರು ಅರಿವು ಅರಿವು ಕೇಳು ಅರಿವು ಕೊಡು ಅರಿವು ಕೊಡುಕೊಳೆ ಅರಿವು ಕೊಡುಗೆ ಅರಿವು ಪಡೆ ಅರಿವು ಮರಳುವುದು ಅರಿವು ಮರುಳಾಗುವುದು ಅರಿವು ಹೇಳು ಅರಿವು ಹೇಳುವ ಅರಿವುಕಲೆತ ಅರಿವುಕೆಟ್ಟ ಅರಿವುಕೊಡುಗ ಅರಿವುಕೊಡುಗರು ಅರಿವುಕೊಡುಗರುಗಳು ಅರಿವುಗಳು ಅರಿವುಗೇಡಿ ಅರಿವುಗೇಡಿಗಳು ಅರಿವುತಪ್ಪಿದ ಅರಿವುದಪ್ಪು ಅರಿವುಪಡೆ ಅರಿವುಪಡೆಗಳು ಅರಿವುಬಲ ಅರಿವುಳ್ಳ ಅರಿವುಳ್ಳರು ಅರಿವುಳ್ಳರುಗಳು ಅರಿವೆ ಅರಿವೆಗಳು ಅರಿವೆನ್ನಿಕೆ ಅರಿವೇಣಿ ಅರಿವೊರತೆ ಅರಿವೊರೆ ಅರಿವೊಲವಿನ ಅರಿವೋಲೆ ಅರಿವೋಲೆಗಳು ಅರಿಶಿಣ ಅರಿಶಿನ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗ ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳು ಅರಿಷ್ಟ ಅರಿಷ್ಟಂ ಅರಿಷ್ಟಗಳು ಅರಿಷ್ಟನೇಮಿ ಅರಿಷ್ಟಸೂಚಕ ಅರಿಷ್ಟಸೂಚಕಗಳು ಅರಿಸಿಣ ಅರಿಸಿನ ಅರಿಸಿನ ತೇಗ ಅರಿಸಿನ ಮಂಡಿಗೆ ರೋಗ ಅರಿಸಿನ ಮಣ್ಡಿಗೆ ರೋಗ ಅರಿಸಿನದ ಪುಡಿ ಅರಿಸಿನದ ಬಣ್ಣ ಅರಿಸಿನಮುಂಡಿಗೆ ರೋಗ ಅರಿಸು ಅರಿಸೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್‌ ಅರಿಹ ಅರಿಹರ ಅರಿಹು ಅರಿಹೃದಯದಲ್ಲಣ ಅರೀದ ಅರು ಅರುಂದತಿ ಅರುಂಧತಿ ಅರುಂಬು ಅರುಂಬುನೀರು ಅರುಂಬುನೀರ್ ಅರುಗಡಿ ಅರುಗು ಅರುಗುಗಳು ಅರುಗೆರೆ ಅರುಚಿ ಅರುಚು ಅರುಟಾಲ ಅರುಟಾಳ ಅರುಠಾಳ ಅರುಣ ಅರುಣಂ ಅರುಣನ ತಮ್ಮ ಅರುಣಪಲ್ಲವ ಅರುಣವಸನ ಅರುಣಾಂಗ ಅರುಣಾಂಬುರುಹ ಅರುಣಾಂಬೋರುಹ ಅರುಣಾಂಭೋರುಹ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಅರುಣಾಚಲನಿಲಯ ಅರುಣಾಚಲೇಶ್ವರ ಅರುಣಾತ್ಮಜ ಅರುಣಾಬ್ಜಚರಣ ಅರುಣಾಮ್ಬುರುಹ ಅರುಣಾಮ್ಬೋರುಹ ಅರುಣಾಮ್ಭೋರುಹ ಅರುಣಾಲ್ಜ ಅರುಣಾವರಜ ಅರುಣಿ ಅರುಣೋದಯ ಅರುಣೋದಯವಾಗು ಅರುದಾಳು ಅರುದಿಂಗಳು ಅರುದಿಂಗಳ್ ಅರುದು ಅರುದುಗಳು ಅರುನೀರ್ವಳ್ಳ ಅರುನ್ದತಿ ಅರುನ್ಧತಿ ಅರುಪು ಅರುಬು ಅರುಬೆ ಅರುಮೆ ಅರುಮ್ಬು ಅರುಲು ಅರುಳು ಅರುಳು ಮರುಳಿನ ಅರುಳುಮರುಳು ಅರುವಗೆ ಅರುವತೊಕ್ಕಲ್ ಅರುವತ್ತು ಅರುವತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಅರುವತ್ತು ಮನೆ ಅರುವತ್ತೊಕ್ಕಲ್ ಅರುವಾಳ್ ಅರುವು ಅರುವುಳ್ಳಿ ಅರುವೆ ಅರುವೆರಲ್ ಅರುವೆರಳು ಅರುಸೆ ಅರುಹಿಕೆ ಅರುಹಿಕೆಗಳು ಅರುಹಿಕೊಡು ಅರುಹಿಗ ಅರುಹಿಗರು ಅರುಹಿರಿಯ ಅರುಹು ಅರೆ ಅರೆ ಗಳಿಗೆ ಅರೆ ಘಳಿಗೆ ಅರೆ ಪಾವತಿ ಅರೆ ಪ್ರತಿರೂಪ ಅರೆ ಬೆಂದಿರುವಿಕೆ ಅರೆ ಬೆನ್ದಿರುವಿಕೆ ಅರೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಅರೆ ಮನದ ಅರೆ ಮೇಲುಗ ಅರೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಅರೆಕದ ಅರೆಕಾಣಿ ಅರೆಕಾಲದ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಅರೆಕಾಲು ಅರೆಕಾಲ್ ಅರೆಕುರಿಯಾಗಿ ಅರೆಕುರುಡಾದ ಅರೆಕೆಂಪು ಅರೆಕೆಮ್ಪು ಅರೆಕೊನೆಗುರುತು ಅರೆಕೊರೆ ಅರೆಕೊರೆಗಳು ಅರೆಕೊರೆಯಾಗಿ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡು ಅರೆಗಂದು ಅರೆಗಚ್ಚು ಅರೆಗಚ್ಚುಗಳು ಅರೆಗಟ್ಟು ಅರೆಗಟ್ಟುಗಳು ಅರೆಗಟ್ಟೆ ಅರೆಗಟ್ಟೆಗಳು ಅರೆಗಡಿ ಅರೆಗಡಿಗಳು ಅರೆಗಡೆ ಅರೆಗಣ್ ಅರೆಗಣ್ಣು ಅರೆಗನ್ದು ಅರೆಗಪ್ಪು ಅರೆಗರಿ ಅರೆಗಲ್ ಅರೆಗಲ್ಲು ಅರೆಗಳ್ತಲೆ ಅರೆಗವಚ ಅರೆಗಾಣಿ ಅರೆಗಾವು ಅರೆಗುಂಡು ಅರೆಗುದಿ ಅರೆಗೆಡೆ ಅರೆಗೆಲಸ ಅರೆಗೊಡು ಅರೆಗೊಯ್ ಅರೆಗೊಲೆ ಅರೆಗೊಳ್ ಅರೆಗೋಳ ಅರೆಗೋಳಗಳು ಅರೆಚಲ್ಲಣ ಅರೆಚಲ್ಲಣಗಳು ಅರೆತಡೆ ಅರೆತಡೆಗಳು ಅರೆತಲೆನೋವು ಅರೆತಿಂಗಳು ಅರೆತಿಂಗಳುಗಳು ಅರೆತಿಙ್ಗಳು ಅರೆತಿಙ್ಗಳುಗಳು ಅರೆತಿಳಿವು ಅರೆತೆರೆ ಅರೆತೆವರು ಅರೆತೆವರುಗಳು ಅರೆದಲೆನೋವು ಅರೆದಲೆಬೇನೆ ಅರೆದಿಂಗಳ್ ಅರೆದಿಙ್ಗಳ್ ಅರೆದುಂಬು ಅರೆದುಮ್ಬು ಅರೆದೆರೆ ಅರೆದೆಱೆ ಅರೆನಗು ಅರೆನಗೆ ಅರೆನಚ್ಚು ಅರೆನುಡಿ ಅರೆನೆರಳು ಅರೆಪಡೆಯ ಅರೆಪಾರಕ ಅರೆಪಾರಕಗಳು ಅರೆಪಾಲಿಗಿಳಿಸು ಅರೆಪಾಲು ಅರೆಪೆರ‍್ನೆಲ ಅರೆಪೆರ‍್ನೆಲಗಳು ಅರೆಬರೆ ಅರೆಬರೆ ಜ್ಞಾನದವರು ಅರೆಬರೆ ಬೆಂದಿರುವುದು ಅರೆಬರ್ ಅರೆಬಳಸಿ ಅರೆಬಾಗಿಲು ಅರೆಬಾಗಿಲುಗಳು ಅರೆಬಾಗ್‌ ಮಣ್ಣು ಅರೆಬಿರಿ ಅರೆಬಿರಿದ ಮೊಗ್ಗು ಅರೆಬಿರಿದ ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಅರೆಬೆಂದ ಅರೆಬೆಂದದ್ದು ಅರೆಬೆತ್ತಲೆ ಅರೆಬೆನ್ದ ಅರೆಬೆರೆ ಬೆಂದಿರುವುದು ಅರೆಬೆರೆ ಬೆನ್ದಿರುವುದು ಅರೆಬೆಲೆ ಅರೆಬೇಯಿಸಿದ ಅರೆಬೇಯಿಸು ಅರೆಮತ್ತರು ಅರೆಮನಸ್ಸಿನ ಅರೆಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡು ಅರೆಮನಸ್ಸಿನಿಂದಿರು ಅರೆಮನಸ್ಸಿನಿನ್ದ ಮಾಡು ಅರೆಮನಸ್ಸಿನಿನ್ದಿರು ಅರೆಮಯ್ ಅರೆಮರಿಕೆ ಅರೆಮರಿಕೆಯ ಅರೆಮರಿಕೆಯಿರು ಅರೆಮರಿಕೆಯಿರುವ ಅರೆಮರುಳ ಅರೆಮರುಳಿನ ಅರೆಮರುಳು ಅರೆಮರೆ ಅರೆಮಾನ ಅರೆಮುಗಿಸು ಅರೆಮುಗುಳ್ ಅರೆಮುಚ್ಚು ಅರೆಮುಚ್ಚುಗಣ್ ಅರೆಮೊರೆ ಅರೆಯಟ್ಟು ಅರೆಯಲ್ಲಿರಿಸು ಅರೆಯಹಳ್ಳಿ ಅರೆಯಾಳಿ ಅರೆಯಾಳಿಗಳು ಅರೆಯುವ ಕಲ್ಲು ಅರೆಯುವ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅರೆಯುವ ಗುಂಡು ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರ ಅರೆಯುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಅರೆಯುವ ಯನ್ತ್ರ ಅರೆಯುವ ಯನ್ತ್ರಗಳು ಅರೆಯುವಿಕೆ ಅರೆಯುವುದು ಅರೆಯೂರು ಅರೆಯೇಡು ಅರೆಯೊಡಲ್ ಅರೆವಣ್ ಅರೆವತಲು ಅರೆವತ್ತರು ಅರೆವತ್ತಲು ಅರೆವರಸೆ ಅರೆವರಸೆಗಳು ಅರೆವರಿಸು ಅರೆವರುಶ ಅರೆವಳೆ ಅರೆವಾತು ಅರೆವಾಳ ಅರೆವಾಹಕ ಅರೆವಾಹಕಗಳು ಅರೆವಿರಿ ಅರೆವುರ ಅರೆವುರಗಳು ಅರೆವೆಣ ಅರೆವೆಣ್ಣ ಅರೆವೆರೆ ಅರೆಸಯ್ನಿಕವಾದ ಅರೆಸೂಳಿಗೆ ಅರೆಸೂಳಿಗೆಗಳು ಅರೆಸೈನಿಕವಾದ ಅರೆಹಳ್ಳಿ ಅರೆಹುಚ್ಚ ಅರೆಹುಚ್ಚರು ಅರೆಹುಚ್ಚರುಗಳು ಅರೆಹೊಟ್ಟೆ ಅರೆಹೊಟ್ಟೆ ತಿಂದು ಜೀವಿಸು ಅರೆಹೊಟ್ಟೆ ತಿಂದು ಬದುಕು ಅರೆಹೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ದು ಜೀವಿಸು ಅರೆಹೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ದು ಬದುಕು ಅರೇಡಿನ ಅರೇಡಿನ ಓದು ಅರೋಚಕ ಅರೋಚಿ ಅರೋಚಿಗಳು ಅರೋಚೆಕೆ ಅರ್ಕ ಅರ್ಕಱು ಅರ್ಕಸ್ತ ಅರ್ಕಸ್ಥ ಅರ್ಕಾನ್ಸಾಸ್ ಅರ್ಕೆ ಅರ್ಗ ಅರ್ಗಪಾನೀಯ ಅರ್ಗಪಾನೀಯಗಳು ಅರ್ಗಲ ಅರ್ಗಲಗಳು ಅರ್ಗ್ಯ ಉಪಚಾರ ಅರ್ಗ್ಯ ಉಪಚಾರಗಳು ಅರ್ಗ್ಯ ಕೊಡು ಅರ್ಗ್ಯಪಾದ್ಯ ಅರ್ಗ್ಯಪಾದ್ಯಗಳು ಅರ್ಘ ಅರ್ಘಪಾನೀಯ ಅರ್ಘಪಾನೀಯಗಳು ಅರ್ಘವಾಣಿ ಅರ್ಘು ಅರ್ಘ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯ ಉಪಚಾರ ಅರ್ಘ್ಯ ಉಪಚಾರಗಳು ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಡು ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯಗಳು ಅರ್ಚ ಅರ್ಚಕ ಅರ್ಚಕನಾಗಿ ನಿಯಮಿತನಾಗು ಅರ್ಚಕರು ಅರ್ಚಕರುಗಳು ಅರ್ಚನ ಅರ್ಚನೆ ಅರ್ಚನೆಗಳು ಅರ್ಚನೆಯ ಸಲಕರಣೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಮಾರ್ಗ ಅರ್ಚಿಸು ಅರ್ಜಂಟ ಅರ್ಜಕ ಅರ್ಜಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕು ಅರ್ಜಿಕೊಡು ಅರ್ಜಿಗಳು ಅರ್ಜಿತ ಗುಣ ಅರ್ಜಿತ ನಿರೋಧಕತೆ ಅರ್ಜಿತ ಪ್ರತಿರೋಧಕತೆ ಅರ್ಜಿದಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಅರ್ಜಿದಾರರುಗಳು ಅರ್ಜಿಯ ನಮೂನೆ ಅರ್ಜಿಯ ನಮೂನೆಗಳು ಅರ್ಜಿಸಬಹುದಾದ ಅರ್ಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅರ್ಜಿಸು ಅರ್ಜಿಸುವವನು ಅರ್ಜಿಸುವವಳು ಅರ್ಜಿಸುವಿಕೆ ಅರ್ಜುನ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷಗಳು ಅರ್ಜುನನ ಗೆಳೆಯ ಅರ್ಜುನನ ಬಾವ ಅರ್ಜುನನ ಭಾವ ಅರ್ಜುನನ ಮಿತ್ರ ಅರ್ಜುನನ ಮೊಮ್ಮಗ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರತಿ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿ ಅರ್ಜುನನ ಹೆಂಡತಿ ಅರ್ಜುನನ ಹೆಣ್ಡತಿ ಅರ್ಜುನನ ಹೆಸರುಗಳು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಒಲಿದವ ಅರ್ಜುನವಾಡ ಅರ್ಜುನವಿಷಾದಯೋಗ ಅರ್ಜುನವೃಕ್ಷ ಅರ್ಜುನವೃಕ್ಷಗಳು ಅರ್ಜುನಸಕ ಅರ್ಜುನಸಖ ಅರ್ಜೆಂಟೀನ ಅರ್ಜೆಣ್ಟೀನ ಅರ್ಣ ಅರ್ಣವ ಅರ್ಣವಗಳು ಅರ್ತ ಅರ್ತ-ಕೊಡು ಅರ್ತ ನಿರೂಪಣೆ ಅರ್ತ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅರ್ತ ಮಾಡಿಕೊ ಅರ್ತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅರ್ತ ಸಚಿವ ಅರ್ತ ಸೂಚಿಸು ಅರ್ತ ಹೇಳು ಅರ್ತಕಲ್ಪಿಸು ಅರ್ತಕಾರಿಣಿ ಅರ್ತಕೃತಸ್ನೇಹ ಅರ್ತಕೊಡು ಅರ್ತಕೋಶ ಅರ್ತಕೋಶಗಳು ಅರ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದುದು ಅರ್ತಗರ್ಬಿತ ಅರ್ತಗರ್ಬಿತತೆ ಅರ್ತಗರ್ಬಿತವಾದ ಅರ್ತಗಳು ಅರ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅರ್ತದಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅರ್ತನೀಡು ಅರ್ತನೀತಿ ಅರ್ತಪೂರ್ಣತೆ ಅರ್ತಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ತಮಾಡಿಕೊ ಅರ್ತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅರ್ತಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅರ್ತಮಾಡು ಅರ್ತಯ್ಸಬಹುದಾದ ಅರ್ತಯ್ಸಲಾಗದ ಅರ್ತಯ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅರ್ತಯ್ಸು ಅರ್ತಯ್ಸುವವನು ಅರ್ತರಾಹಿತ್ಯ ಅರ್ತವತ್ತಾದ ಅರ್ತವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸು ಅರ್ತವಲ್ಲದ ಅರ್ತವಾಗದ ಅರ್ತವಾಗದ ಗುಜು ಗುಜು ಬಾಷೆ ಅರ್ತವಾಗದ ಮಾತು ಅರ್ತವಾಗದಂತೆ ಮಾಡು ಅರ್ತವಾಗದನ್ತೆ ಮಾಡು ಅರ್ತವಾಗಿ ಅರ್ತವಾಗು ಅರ್ತವಿಲ್ಲದ ಅರ್ತವಿಲ್ಲದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸು ಅರ್ತವಿಲ್ಲದ ಬರಹ ಅರ್ತವಿಲ್ಲದ ಬರಹಗಳು ಅರ್ತವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಅರ್ತವಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ತವಿವರಣ ಸೂತ್ರ ಅರ್ತವಿವರಣ ಸೂತ್ರಗಳು ಅರ್ತವಿವರಣೆ ಅರ್ತವಿವರಣೆ ಮಾಡು ಅರ್ತವಿವರಣೆಗಳು ಅರ್ತಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಅರ್ತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ದಿಸಿದ ಅರ್ತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅರ್ತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅರ್ತಶೂನ್ಯ ಅರ್ತಶೂನ್ಯ ಮಾತು ಅರ್ತಶೂನ್ಯ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ತಶೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅರ್ತಶೂನ್ಯತೆಯಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅರ್ತಶೂನ್ಯವಾದ ಅರ್ತಸಹಿತವಾದುದು ಅರ್ತಸೂಚಕ ಚಲನೆ ಅರ್ತಸೂಚಕ ಚಲನೆಗಳು ಅರ್ತಸೂಚಿಸು ಅರ್ತಹೀನ ಅರ್ತಹೀನ ಕೆಲಸ ಅರ್ತಹೀನವಾಗುವಿಕೆ ಅರ್ತಹೀನವಾದ ಅರ್ತಹೇಳು ಅರ್ತಾತ್ ಅರ್ತಾಲಂಕಾರ ಅರ್ತಾಲಂಕಾರಗಳು ಅರ್ತಾಲಙ್ಕಾರ ಅರ್ತಾಲಙ್ಕಾರಗಳು ಅರ್ತಿ ಅರ್ತಿಕಾರ್ತಿ ಅರ್ತಿಕಾಱ ಅರ್ತಿಗಾರ ಅರ್ತಿಗಾಱ ಅರ್ತಿಪಂಕೇರುಹ ಅರ್ತಿಪಙ್ಕೇರುಹ ಅರ್ತಿಬಡು ಅರ್ತಿಮಂದಾರ ಅರ್ತಿಮನ್ದಾರ ಅರ್ತಿವಡು ಅರ್ತಿಸು ಅರ್ತಿಹಂತ ಅರ್ತಿಹನ್ತ ಅರ್ತೆಗುಂಟೆ ಅರ್ತೈಸಬಹುದಾದ ಅರ್ತೈಸಲಾಗದ ಅರ್ತೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅರ್ತೈಸು ಅರ್ತೈಸುವವನು ಅರ್ತ್‌ಮೂವರ್ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ-ಕೊಡು ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆ ಅರ್ಥ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅರ್ಥ ಪನರುಕ್ತಿ ಅರ್ಥ ಪೇಟೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅರ್ಥ ವಿವರಿಸು ಅರ್ಥ ಸಚಿವ ಅರ್ಥ ಸೂಚಿಸು ಅರ್ಥ ಹೇಳು ಅರ್ಥಕಲ್ಪಿಸು ಅರ್ಥಕಾರಿಣಿ ಅರ್ಥಕೃತಸ್ನೇಹ ಅರ್ಥಕೊಡು ಅರ್ಥಕೋಶ ಅರ್ಥಕೋಶಗಳು ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾದುದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತತೆ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಅರ್ಥಗಳು ಅರ್ಥದಂಡ ಅರ್ಥದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅರ್ಥದಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅರ್ಥದೂಷಣೆ ಅರ್ಥನೀಡು ಅರ್ಥನೀತಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣತೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಅರ್ಥಮಾಡು ಅರ್ಥಯ್ಸಬಹುದಾದ ಅರ್ಥಯ್ಸಲಾಗದ ಅರ್ಥಯ್ಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅರ್ಥಯ್ಸು ಅರ್ಥಯ್ಸುವವನು ಅರ್ಥರಾಹಿತ್ಯ ಅರ್ಥಲೋಪ ಅರ್ಥವಂತ ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸು ಅರ್ಥವಲ್ಲದ ಅರ್ಥವಾಗದ ಅರ್ಥವಾಗದ ಗುಜು ಗುಜು ಭಾಷೆ ಅರ್ಥವಾಗದ ಮಾತು ಅರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಮಾಡು ಅರ್ಥವಾಗದನ್ತೆ ಮಾಡು ಅರ್ಥವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗು ಅರ್ಥವಾಗುವಿಕೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ರಚಿಸು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಬರಹ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಬರಹಗಳು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥವಿವರಣ ಸೂತ್ರ ಅರ್ಥವಿವರಣ ಸೂತ್ರಗಳು ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಅರ್ಥವಿವರಣೆ ಮಾಡು ಅರ್ಥವಿವರಣೆಗಳು ಅರ್ಥವೇದ ಅರ್ಥವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರ್ಥವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಿಸಿದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅರ್ಥಶೂನ್ಯ ಅರ್ಥಶೂನ್ಯ ಮಾತು ಅರ್ಥಶೂನ್ಯ ಮಾತುಗಳು ಅರ್ಥಶೂನ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅರ್ಥಶೂನ್ಯತೆಯಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅರ್ಥಶೂನ್ಯವಾದ ಅರ್ಥಸಹಿತವಾದುದು ಅರ್ಥಸೂಚಕ ಚಲನೆ ಅರ್ಥಸೂಚಕ ಚಲನೆಗಳು ಅರ್ಥಸೂಚಿಸು ಅರ್ಥಹೀನ ಅರ್ಥಹೀನ ಕೆಲಸ ಅರ್ಥಹೀನ ಕೆಲಸಗಳು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗುವಿಕೆ ಅರ್ಥಹೀನವಾದ ಅರ್ಥಹೀನವಾದ ಕಥೆ ಅರ್ಥಹೇಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಅರ್ಥಾಪತ್ತಿ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರಗಳು ಅರ್ಥಾಲಙ್ಕಾರ ಅರ್ಥಾಲಙ್ಕಾರಗಳು ಅರ್ಥಿ ಅರ್ಥಿಕಾರ ಅರ್ಥಿಕಾಱ ಅರ್ಥಿಗಾರ ಅರ್ಥಿಜನ ಅರ್ಥಿಪಂಕೇರುಹ ಅರ್ಥಿಪಙ್ಕೇರುಹ ಅರ್ಥಿಬಡು ಅರ್ಥಿಮಂದಾರ ಅರ್ಥಿಮನ್ದಾರ ಅರ್ಥಿವಡು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದಾದ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗದ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅರ್ಥೈಸು ಅರ್ಥೈಸುವವನು ಅರ್ದ ಅರ್ದ ಆಣೆ ಅರ್ದ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಅರ್ದ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಅರ್ದ ಚನ್ದ್ರಾಕೃತಿ ಅರ್ದ ಚನ್ದ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಅರ್ದ ಮಾಡು ಅರ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ಅರ್ದ ವಾರ್ಷಿಕಗಳು ಅರ್ದಂಬರ್ದ ಅರ್ದಕ್ಕಿಳಿಸು ಅರ್ದಗೋಳ ಅರ್ದಗೋಳಗಳು ಅರ್ದಚಂದ್ರ ಅರ್ದಚಂದ್ರಗಳು ಅರ್ದಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಅರ್ದಚಂದ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಅರ್ದಚನ್ದ್ರ ಅರ್ದಚನ್ದ್ರಗಳು ಅರ್ದಚನ್ದ್ರಾಕೃತಿ ಅರ್ದಚನ್ದ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಅರ್ದನಾರೀನಟೇಶ್ವರ ಅರ್ದಪಾವು ಅರ್ದಬಾಗ ಅರ್ದಬಾಗಗಳು ಅರ್ದಬೆಂದ ಅಕ್ಕಿ ಅರ್ದಬೆನ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಅರ್ದಬೇಯಿಸು ಅರ್ದಮಂದ್ರದ ಅರ್ದಮನ್ದ್ರದ ಅರ್ದಮಾನ ಅರ್ದಮ್ಬರ್ದ ಅರ್ದವಿರಾಮ ಅರ್ದವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಅರ್ದವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅರ್ದವೃತ್ತ ಅರ್ದವ್ಯಾಸ ಅರ್ದವ್ಯಾಸಗಳು ಅರ್ದಹೊತ್ತಿನ ಅರ್ದಾಂಗಿ ಅರ್ದಾಙ್ಗಿ ಅರ್ದಿ ಅರ್ದಿಸು ಅರ್ದು ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಆಣೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಅರ್ಧ ಚನ್ದ್ರಾಕೃತಿ ಅರ್ಧ ಚನ್ದ್ರಾಕೃತಿಗಳು ಅರ್ಧ ಮಾಡು ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕಗಳು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಅರ್ಧಅರಳು ಅರ್ಧಅಳತೆ ಅರ್ಧಕವಚ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಳಿಸು ಅರ್ಧಗೋಳ ಅರ್ಧಗೋಳಗಳು ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಕ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಗಳು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿ ಅರ್ಧಚನ್ದ್ರ ಅರ್ಧಚನ್ದ್ರಗಳು ಅರ್ಧಚನ್ದ್ರಾಕೃತಿ ಅರ್ಧತೂಕ ಅರ್ಧತೆರೆ ಅರ್ಧನಾರೀನಟೇಶ್ವರ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅರ್ಧಪಾವು ಅರ್ಧಬಿರಿ ಅರ್ಧಬೆಂದ ಅಕ್ಕಿ ಅರ್ಧಬೆನ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಅರ್ಧಬೆಲೆ ಅರ್ಧಬೇಯಿಸು ಅರ್ಧಭಾಗ ಅರ್ಧಭಾಗಗಳು ಅರ್ಧಮಂದ್ರದ ಅರ್ಧಮನ್ದ್ರದ ಅರ್ಧಮರ್ದಾ ಅರ್ಧಮಾನ ಅರ್ಧಮೈ ಅರ್ಧಮ್ಬರ್ಧ ಅರ್ಧವರುಷ ಅರ್ಧವರ್ಷ ಅರ್ಧವಿರಾಮ ಅರ್ಧವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ಅರ್ಧವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಅರ್ಧವೃತ್ತ ಅರ್ಧವೇತನ ಅರ್ಧವ್ಯಾಸ ಅರ್ಧವ್ಯಾಸಗಳು ಅರ್ಧಹೊತ್ತಿನ ಅರ್ಧಾಂಗ ಅರ್ಧಾಂಗಿ ಅರ್ಧಾಙ್ಗಿ ಅರ್ಧಿ ಅರ್ಧಿಸು ಅರ್ನ ಅರ್ನೂರು ಅರ್ಪಣ ಅರ್ಪಣಗಳು ಅರ್ಪಣೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅರ್ಪಣೆಗಳು ಅರ್ಪಿತ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದು ಅರ್ಪಿಸು ಅರ್ಪಿಸುವಿಕೆ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಅರ್ಬಕ ಅರ್ಬಿ ಅರ್ಬು ಅರ್ಬುತ ಅರ್ಬುದ ಅರ್ಬುದ ರೋಗ ಅರ್ಭಕ ಅರ್ಭಟೆ ಅರ್ಯಮ ಅರ್ಲ ಅರ್ಲು ಅರ್ವ ಅರ್ವಪತ ಅರ್ವಪಥ ಅರ್ವಾಕ್ಸಿರ ಅರ್ವಿ ಅರ್ವು ಅರ್ಷ್ಟವಣಿ ಅರ್ಹ ಅರ್ಹ ಸೇವೆ ಅರ್ಹಂತ ಅರ್ಹಣೆ ಅರ್ಹತ ಅರ್ಹತರು ಅರ್ಹತಾ ಅನುಕ್ರಮ ಅರ್ಹತಾ ಕ್ರಮ ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರ ಅರ್ಹತಾ ಪತ್ರಗಳು ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷಣಾರ್ಥಿ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತಾದಾಯಕ ಸೇವೆ ಅರ್ಹತಾಪತ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲವೆನ್ನು ಅರ್ಹತೆ ನಿರ್ಣಯಿಸು ಅರ್ಹತೆ ನೀಡು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಹಿಂಬರಹ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಅರ್ಹತೆಗೊಳಿಸು ಅರ್ಹತೆಪಡೆ ಅರ್ಹತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಹತೆಯ ಸೋಗಿನ ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅರ್ಹತೆಹೊಂದಿರು ಅರ್ಹತೆಹೊನ್ದಿರು ಅರ್ಹನಲ್ಲದ ಅರ್ಹನಾಗಿರು ಅರ್ಹನಾಗು ಅರ್ಹನಾದ ಅರ್ಹನಾದವನು ಅರ್ಹನ್ತ ಅರ್ಹರು ಅರ್ಹವಾಗಿ ಗಳಿಸು ಅರ್ಹವಾಗು ಅರ್ಹವಾದ ಅರ್ಹವಾದುದು ಅರ್ಹವೆನ್ನಲಾಗದ ಅರೞಿ ಅರ‍್ಕೆ ಅರ‍್ತಿ ಅರ‍್ತಿಕಾರ ಅರ‍್ತಿಕಾರರು ಅರ‍್ಪು ಅರ‍್ಬಿಸು ಅರ‍್ಲ ಅರ‍್ಲು ಅರ‍್ವ ಅರ‍್ಸಿಣ ಅಱ ಅಱಂಬು ಅಱಂಬೆ ಅಱಕ ಅಱಕೆ ಅಱಗುಲಿ ಅಱಚು ಅಱಬು ಅಱಬೆ ಅಱಮುವರದೇವ ಅಱಮೆ ಅಱಲು ಅಱಲ್ ಅಱವಣ ಅಱವು ಅಱವುಳ್ಳಿ ಅಱವೆ ಅಱಸು ಅಱಿ ಅಱಿಕೆ ಅಱಿಚು ಅಱಿತ ಅಱಿಪ ಅಱಿಪು ಅಱಿಮರುಳುತನ ಅಱಿಮರುಳ್ ಅಱಿಮೆ ಅಱಿಯಮಿಕೆ ಅಱಿಯಮೆ ಅಱಿಲ್ ಅಱಿವಣ ಅಱಿವರುಳ್ ಅಱಿವು ಅಱಿವೆ ಅಱಿಸು ಅಱಿಹ ಅಱು ಅಱುಂಬು ಅಱುಚು ಅಱುಪು ಅಱುಬು ಅಱುಮೆ ಅಱುಲು ಅಱುವಣ ಅಱುವತೊಕ್ಕಲ್ ಅಱುವತ್ತೊಕ್ಕಲ್ ಅಱುವು ಅಱುವುಳ್ಳಿ ಅಱುವೆ ಅಱುಹಿಗ ಅಱುಹು ಅಱೆ ಅಱೆಗಲ್ ಅಱೆಗಲ್ಲು ಅಱೆಯಹಳ್ಳಿ ಅಱೆಯೂರು ಅಱೆವಳೆ ಅಱೆಹಳ್ಳಿ ಅಱ್ಚು ಅಲ ಅಲಂಕರಣ ಅಲಂಕರಣ ಹೊಂದು ಅಲಂಕರಣಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಅಲಂಕರಿಸು ಅಲಂಕರಿಸುವಿಕೆ ಅಲಂಕರಿಸುವುದು ಅಲಂಕಾರ ಅಲಂಕಾರ-ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲಂಕಾರ ಗಿಡ ಅಲಂಕಾರ ಗಿಡಗಳು ಅಲಂಕಾರ ನಿರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ನಿರಿಗೆಗಳು ಅಲಂಕಾರ ಬೂಯಿಷ್ಟ ಅಲಂಕಾರ ಭೂಯಿಷ್ಠ ಅಲಂಕಾರ ಮರ ಅಲಂಕಾರ ಮರಗಳು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡು ಅಲಂಕಾರ ವೃಕ್ಷ ಅಲಂಕಾರ ವೃಕ್ಷಗಳು ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಲಂಕಾರ ಸಹಿತವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಸಹಿತವಾದುದು ಅಲಂಕಾರ ಸಾದನ ಅಲಂಕಾರ ಸಾದನಗಳು ಅಲಂಕಾರ ಸಾಧನ ಅಲಂಕಾರ ಸಾಧನಗಳು ಅಲಂಕಾರಕ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ ಅಕ್ಷರ ಅಲಂಕಾರದ ರತ ಅಲಂಕಾರದ ರತಗಳು ಅಲಂಕಾರದ ರಥ ಅಲಂಕಾರದ ರಥಗಳು ಅಲಂಕಾರದ ವಸ್ತು ಅಲಂಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲಂಕಾರದ ಸೂಜಿ ಅಲಂಕಾರದ ಸೂಜಿಗಳು ಅಲಂಕಾರಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಲಂಕಾರಮಾಡು ಅಲಂಕಾರರಹಿತ ಅಲಂಕಾರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸು ಅಲಂಕಾರವಿಲ್ಲದ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಭಾಷೆ ಅಲಂಕಾರಿಣಿ ಅಲಂಕಾರೋದ್ಯಾನ ರಚನೆ ಅಲಂಕೃತ ಅಲಂಕೃತವಾಗು ಅಲಂಕೃತವಾದ ಅಲಂಕೃತವಾದುದು ಅಲಂಗ ಅಲಂಗಗಳು ಅಲಂಗ್ಹ್ಯ ಅಲಂಘ್ಹ್ಯ ಅಲಂದೆ ಅಲಂಪಂ ಅಲಂಪು ಅಲಂಪುಗಾಱ ಅಲಂಬು ಅಲಂಬುನಾಡಿ ಅಲಂಬುಷಾ ಅಲಕ ಅಲಕಮ್ಮ ಅಲಕಾಪುರ ಅಲಕಾವಳಿ ಅಲಕಾವಳಿಗಳು ಅಲಕು ಅಲಕುಮಿ ಅಲಕೆ ಅಲಕ್ಕಾದ ಅಲಕ್ತ ಅಲಕ್ತಕ ಅಲಕ್ತಕದ್ರವ ಅಲಕ್ತಕರಸ ಅಲಕ್ತದ್ರವ ಅಲಕ್ತರಸ ಅಲಕ್ಷಿತ ಅಲಕ್ಷಿಸು ಅಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಅಲಕ್ಷ್ಯದ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ-ಉಪಯೋಗಿಸು ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ-ಬಳಸು ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಶಿತಿಲವಾದ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಶಿಥಿಲವಾದ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಿರುವ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿನ್ದ-ಉಪಯೋಗಿಸು ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿನ್ದ-ಬಳಸು ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿನ್ದ ಶಿತಿಲವಾದ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿನ್ದ ಶಿಥಿಲವಾದ ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿನ್ದಿರುವ ಅಲಕ್ಷ್ಯನಾಗು ಅಲಗಿಸು ಅಲಗು ಅಲಗುಗಳು ಅಲಙ್ಕರಣ ಅಲಙ್ಕರಣ ಹೊನ್ದು ಅಲಙ್ಕರಣಗಳು ಅಲಙ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಲಙ್ಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಲಙ್ಕರಿಸಿದ ಅಲಙ್ಕರಿಸು ಅಲಙ್ಕರಿಸುವಿಕೆ ಅಲಙ್ಕರಿಸುವುದು ಅಲಙ್ಕಾರ ಅಲಙ್ಕಾರ-ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಲಙ್ಕಾರ ನಿರಿಗೆ ಅಲಙ್ಕಾರ ನಿರಿಗೆಗಳು ಅಲಙ್ಕಾರ ಬೂಯಿಷ್ಟ ಅಲಙ್ಕಾರ ಭೂಯಿಷ್ಠ ಅಲಙ್ಕಾರ ಮಾಡು ಅಲಙ್ಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲಙ್ಕಾರ ಸಹಿತವಾದ ಅಲಙ್ಕಾರ ಸಹಿತವಾದುದು ಅಲಙ್ಕಾರ ಸಾದನ ಅಲಙ್ಕಾರ ಸಾದನಗಳು ಅಲಙ್ಕಾರ ಸಾಧನ ಅಲಙ್ಕಾರ ಸಾಧನಗಳು ಅಲಙ್ಕಾರಕ ಅಲಙ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ವಸ್ತು ಅಲಙ್ಕಾರಗಳು ಅಲಙ್ಕಾರಗೊಣ್ಡ ಅಕ್ಷರ ಅಲಙ್ಕಾರದ ರತ ಅಲಙ್ಕಾರದ ರತಗಳು ಅಲಙ್ಕಾರದ ರಥ ಅಲಙ್ಕಾರದ ರಥಗಳು ಅಲಙ್ಕಾರದ ವಸ್ತು ಅಲಙ್ಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳು ಅಲಙ್ಕಾರದ ಸೂಜಿ ಅಲಙ್ಕಾರದ ಸೂಜಿಗಳು ಅಲಙ್ಕಾರಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಅಲಙ್ಕಾರಮಾಡು ಅಲಙ್ಕಾರರಹಿತ ಅಲಙ್ಕಾರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸು ಅಲಙ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ಅಲಙ್ಕಾರಿಕ ಅಲಙ್ಕಾರಿಣಿ ಅಲಙ್ಕೃತ ಅಲಙ್ಕೃತವಾಗು ಅಲಙ್ಕೃತವಾದುದು ಅಲಙ್ಗ ಅಲಙ್ಗಗಳು ಅಲಙ್ಗ್ಹ್ಯ ಅಲಙ್ಘ್ಹ್ಯ ಅಲಚು ಅಲತಗೆ ಅಲತಿಗೆ ಅಲಪಟೆ ಅಲಪು ಅಲಪುಗಾರ ಅಲಬು ಅಲಭ್ಯ ಅಲಮರ್ ಅಲಮಾರು ಅಲಮಾರುಗಳು ಅಲಮಾರುಗೂಡು ಅಲಮಾರುಗೂಡುಗಳು ಅಲಮೇಲುಮಂಗಪತಿ ಅಲಮೇಲುಮಂಗಮ್ಮ ಅಲಮೇಲುಮಙ್ಗಪತಿ ಅಲಮೇಲುಮಙ್ಗಮ್ಮ ಅಲಮ್ಪು ಅಲಮ್ಪುಗಳು ಅಲಮ್ಬುಷಾ ಅಲರಂಬ ಅಲರಂಬು ಅಲರಮ್ಬ ಅಲರಿಕೆ ಅಲರಿಚ ಅಲರಿಚು ಅಲರಿಸು ಅಲರು ಅಲರುಗಣೆ ಅಲರುಗಳು ಅಲರುಗೋಲು ಅಲರುಣಿ ಅಲರುದೋರಣ ಅಲರುವಕ್ಕಿ ಅಲರೆಲೆ ಅಲರೆಸೞ್ ಅಲರೇಱಿ ಅಲರ್ ಅಲರ್ಕೆ ಅಲರ್ಗಣೆ ಅಲರ್ಗೋಲು ಅಲರ್ಗೋಲ್ ಅಲರ್ಗೋಳ ಅಲರ್ಚು ಅಲರ್ಜಿ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಅಲರ್ದೋಂಟ ಅಲರ್ದೋಟ ಅಲರ್ದೋರಣ ಅಲರ್ಮಳೆ ಅಲರ್ಮೞೆ ಅಲರ್ವಕ್ಕಿ ಅಲರ್ವಳೆ ಅಲರ್ವೋಗು ಅಲರ್ವೞೆ ಅಲರ‍್ಚು ಅಲಱು ಅಲಲ್ ಅಲವತ್ತುಕೊಳ್ಳು ಅಲವಬೋದ ಅಲವಬೋದಗಳು ಅಲವಬೋಧ ಅಲವಬೋಧಗಳು ಅಲವರಿಕೆ ಅಲವರಿಕೆಗಳು ಅಲವರಿಸು ಅಲವರು ಅಲವಱು ಅಲವಾನ ಅಲವಿಕೆ ಅಲವು ಅಲವ್ಕಿಕ ಅಲವ್ಕಿಕ ಆನಂದ ಅಲವ್ಕಿಕ ಆನನ್ದ ಅಲವ್ಕಿಕ ಗಟನೆ ಅಲವ್ಕಿಕ ಗಟನೆಗಳು ಅಲವ್ಕಿಕ ಘಟನೆ ಅಲವ್ಕಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಅಲವ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಅಲವ್ಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊನ್ದಿದವನು ಅಲವ್ಕಿಕ ಸವ್ನ್ದರ್ಯ ಅಲವ್ಕಿಕ ಸವ್ನ್ದರ್ಯವುಳ್ಳ ಅಲವ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ತ್ಯವುಳ್ಳವನು ಅಲವ್ಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ಅಲವ್ಕಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲವ್ಕಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ ಅಲಸಂಡೆ ಅಲಸಂದಿ ಅಲಸಂದಿಗೆ ಅಲಸಂದೆ ಅಲಸಟೆ ಅಲಸಣ್ಡೆ ಅಲಸತೆ ಅಲಸನ್ದೆ ಅಲಸಿ ಅಲಸಿಕೆ ಅಲಸಿಕೆಗೊಳ್ ಅಲಸಿಗ ಅಲಸಿಗಳು ಅಲಸಿಗೆ ಅಲಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಗಿರು ಅಲಸಿಯಾಗು ಅಲಸು ಅಲಸುಕಾರ ಅಲಸುಕೆ ಅಲಸುಕೆಕಾರ ಅಲಸುಕೆಕಾಱ ಅಲಸುಕೆಗಾರ ಅಲಸುಕೆಗಾಱ ಅಲಸುಗಾರ ಅಲಸುಗಾರರು ಅಲಸುಗಾರರುಗಳು ಅಲಸುಗೆ ಅಲಸುಗೆಕಾರ ಅಲಸುಗೆಕಾರ್ತಿ ಅಲಸುಗೆಕಾಱ ಅಲಸುಗೆಗಾರ ಅಲಸುಗೆಗಾಱ ಅಲಾಭ ಅಲಾರಂ ಗಡಿಯಾರ ಅಲಾಲ್‌ಟೋಪಿ ಅಲಿ ಅಲಿಂದ ಅಲಿಂದಕ ಅಲಿಕನೇತ್ರ ಅಲಿಕಲೋಚನ ಅಲಿಕುಂತಲೆ ಅಲಿಕೇಕ್ಷಣ ಅಲಿಗಬೆ ಅಲಿಗಳು ಅಲಿಪ್ತ ಅಲಿಪ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲಿಪ್ತರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಲಿಮಾರು ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಲಿವರು ಅಲೀಕ ಅಲುಂಗು ಅಲುಂಬು ಅಲುಕ ಅಲುಕು ಅಲುಗದ ಅಲುಗದಿರುವವನು ಅಲುಗದಿರುವಿಕೆ ಅಲುಗಲಾಗದ ಅಲುಗಾಟ ಅಲುಗಾಟಗಳು ಅಲುಗಾಟವಿಲ್ಲದ ಅಲುಗಾಡದ ಅಲುಗಾಡದಂತೆ ಇರಿಸು ಅಲುಗಾಡದನ್ತೆ ಇರಿಸು ಅಲುಗಾಡದಿರು ಅಲುಗಾಡದಿರುವಿಕೆ ಅಲುಗಾಡದೆ ಅಲುಗಾಡದೆ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲುಗಾಡಿದ ಅಲುಗಾಡಿಸು ಅಲುಗಾಡು ಅಲುಗಾಡುವ ಅಲುಗಿಸಲಾಗದ ಅಲುಗಿಸು ಅಲುಗಿಸುವಿಕೆ ಅಲುಗಿಸುವಿಕೆಗಳು ಅಲುಗು ಅಲುಗುಂಟೆ ಅಲುಗುಗಳು ಅಲುಗುವ ಅಲುಗುವಿಕೆ ಅಲುಗುವಿಕೆಗಳು ಅಲುಗುವುದು ಅಲುಗೋಜಿ ಅಲುಪು ಅಲುಬತ್ತ ಅಲುಬು ಅಲುಬ್ಧ ಅಲುಬ್ಧತ್ವ ಅಲುಮಾರು ಅಲೆ ಅಲೆಕಣ ಅಲೆಕೂಡುವಿಕೆ ಅಲೆಗಳ ಉಬ್ಬರ ಅಲೆಗಳ ಶಬ್ದ ಮಾಡು ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಏರಿ ಅಲೆಗಳ ಹೊಡೆತವನ್ನು ತಡೆಯುವ ಒಡ್ಡು ಅಲೆಗಳಂತಿರು ಅಲೆಗಳನ್ತಿರು ಅಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುದು ಅಲೆಗಳಿನ್ದ ಕೂಡಿದುದು ಅಲೆಗಳು ಅಲೆಗೊಂಚಲು ಅಲೆತ ಅಲೆತಡೆ ಅಲೆದಾಟ ಅಲೆದಾಟಗಳು ಅಲೆದಾಟದ ಅಲೆದಾಡು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರು ಅಲೆದಾಡುವವ ಅಲೆದಾಡುವವನು ಅಲೆದು ಕಾಲಕಳೆ ಅಲೆದೂರ ಅಲೆಬಾಗುವಿಕೆ ಅಲೆಬಾಗುಹ ಅಲೆಮಾಡು ಅಲೆಮಾರಿ ಅಲೆಮಾರಿ ಗಾಯಕ ಅಲೆಮಾರಿ ಗಾಯಕರು ಅಲೆಮಾರಿ ಗಾಯಕರುಗಳು ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗ ಅಲೆಮಾರಿ ಹಾಡುಗಾರ ಅಲೆಮಾರಿ ಹಾಡುಗಾರರು ಅಲೆಮಾರಿ ಹಾಡುಗಾರರುಗಳು ಅಲೆಮಾರಿ ಹುಡುಗ ಅಲೆಮಾರಿ ಹುಡುಗರು ಅಲೆಮಾರಿ ಹುಡುಗರುಗಳು ಅಲೆಮಾರಿಗಳು ಅಲೆಮುಂದು ಅಲೆಯಂತಿರುವ ಅಲೆಯತ್ತರ ಅಲೆಯತ್ತರದ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಲೆಯನ್ತಿರುವ ಅಲೆಯಲೆಯಾದ ಅಲೆಯಾಗು ಅಲೆಯುದ್ದ ಅಲೆಯುಲಿ ಅಲೆಯುಲಿಗಳು ಅಲೆಯುವವರು ಅಲೆಯುವುದು ಅಲೆಯೆತ್ತರ ಅಲೆಯೇಳ್ ಅಲೆಸೇರುವಿಕೆ ಅಲೋಚನೆ ಅಲೋಚನೆಗಳು ಅಲೋಭಾ ಅಲೌಕಿಕ ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದ ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದಗಳು ಅಲೌಕಿಕ ಆನನ್ದ ಅಲೌಕಿಕ ಆನನ್ದಗಳು ಅಲೌಕಿಕ ಗಟನೆ ಅಲೌಕಿಕ ಗಟನೆಗಳು ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆ ಅಲೌಕಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊನ್ದಿದವನು ಅಲೌಕಿಕ ಸಾಮರ್ತ್ಯವುಳ್ಳವನು ಅಲೌಕಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ಅಲೌಕಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು ಅಲೌಕಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವುಳ್ಳ ಅಲೌಕಿಕ ಸೌನ್ದರ್ಯ ಅಲೌಕಿಕ ಸೌನ್ದರ್ಯವುಳ್ಳ ಅಲ್ ಅಲ್ಕು ಅಲ್ಕೆ ಅಲ್ಗುಂಟೆ ಅಲ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅಲ್ಪ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡು ಅಲ್ಪ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿನ್ದ ಮಾತನಾಡು ಅಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಲ್ಪ ಬಹುಮತ ಅಲ್ಪ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರು ಅಲ್ಪ ಬೇಡಿಕೆ ಅಲ್ಪ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ಪ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಆಸಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಪ ಸಂಕ್ಯಾವರ್ಗ ಅಲ್ಪ ಸಂಕ್ಯಾವರ್ಗಗಳು ಅಲ್ಪ ಸಂಕ್ಯೆಯ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾವರ್ಗ ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯಾವರ್ಗಗಳು ಅಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಲ್ಪ ಸಙ್ಕ್ಯಾವರ್ಗ ಅಲ್ಪ ಸಙ್ಕ್ಯಾವರ್ಗಗಳು ಅಲ್ಪ ಸಙ್ಕ್ಯೆಯ ಅಲ್ಪ ಸಙ್ಖ್ಯಾವರ್ಗ ಅಲ್ಪ ಸಙ್ಖ್ಯಾವರ್ಗಗಳು ಅಲ್ಪ ಸಙ್ಖ್ಯೆಯ ಅಲ್ಪಕದನ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಬದಲಿ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕ ಆಸ್ತಿ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾದ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾದುದು ಅಲ್ಪಚಲನೆಯ ಅಲ್ಪತನ ಅಲ್ಪತನದ ಅಲ್ಪತನದಿಂದ ಟೀಕಿಸು ಅಲ್ಪತನದಿನ್ದ ಟೀಕಿಸು ಅಲ್ಪತೆ ಅಲ್ಪತೆಗಳು ಅಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಲ್ಪದೋಷ ಅಲ್ಪದೋಷಗಳು ಅಲ್ಪನಾದವನು ಅಲ್ಪನೀರ ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣ ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದ ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಪಬಕ್ತಿ ಅಲ್ಪಬಾಗ ಅಲ್ಪಬಾಗಗಳು ಅಲ್ಪಬಾಷಿ ಅಲ್ಪಬಾಷಿಗಳು ಅಲ್ಪಬುದ್ದಿ ಅಲ್ಪಬುದ್ದಿಯ ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿಯ ಅಲ್ಪಬುದ್ಧಿಯವನು ಅಲ್ಪಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಪಭಾಗ ಅಲ್ಪಭಾಗಗಳು ಅಲ್ಪಭಾಷಿ ಅಲ್ಪಭಾಷಿಗಳು ಅಲ್ಪಮತ ಅಲ್ಪಮತಿಯಾದ ಅಲ್ಪಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಪಮನುಷ್ಯರು ಅಲ್ಪರ ಒಡನಾಟ ಅಲ್ಪರ ಗೆಳೆತನ ಅಲ್ಪಲಾಭ ಅಲ್ಪವನ್ನು ಅತಿಮಾಡು ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸು ಅಲ್ಪವಾಗಿಸು ಅಲ್ಪವಾಗೆಣಿಸು ಅಲ್ಪವಾದ ಅಲ್ಪವಾದ ಹಣ್ಣು ಅಲ್ಪವಾದದ್ದು ಅಲ್ಪವಾದುದು ಅಲ್ಪವಿಚಾರ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಅಲ್ಪವಿರಾಮಗಳು ಅಲ್ಪವೆಂದು ಭಾವಿಸು ಅಲ್ಪವೆನ್ದು ಭಾವಿಸು ಅಲ್ಪವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಪವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಪವ್ಯಯ ಅಲ್ಪವ್ಯಯದ ಅಲ್ಪಶಬ್ದ ಅಲ್ಪಶಬ್ದಗಳು ಅಲ್ಪಶೌರ್ಯವುಳ್ಳವನು ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯಾತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯಾತ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯಾಪ್ರಬುತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯಾಪ್ರಬುತ್ವಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯೆ ಅಲ್ಪಸಂಕ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಪಸಙ್ಕ್ಯಾತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಪಸಙ್ಕ್ಯಾತ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ಪಸಙ್ಕ್ಯಾಪ್ರಬುತ್ವ ಅಲ್ಪಸಙ್ಕ್ಯಾಪ್ರಬುತ್ವಗಳು ಅಲ್ಪಸಙ್ಕ್ಯೆ ಅಲ್ಪಸಙ್ಕ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಪಸಙ್ಖ್ಯಾತ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಪಸಙ್ಖ್ಯಾತ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಲ್ಪಸಙ್ಖ್ಯಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಲ್ಪಸಙ್ಖ್ಯಾಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಅಲ್ಪಸಙ್ಖ್ಯೆ ಅಲ್ಪಸುರಿಮಳೆ ಅಲ್ಪಸೂನು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕಾಶ ಅಲ್ಪಾಂಶ ಅಲ್ಪಾಯು ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಅಲ್ಪಾಯುಷ್ಯದ ಅಲ್ಪಾರೋಗ್ಯದ ಅಲ್ಪಾಲ್ಪ ಬೇದ ಅಲ್ಪಾಲ್ಪ ಭೇದ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವದಿ ತರಬೇತಿ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪಾವದಿ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಅಲ್ಪಾವದಿಗಳು ಅಲ್ಪಾವದಿಯ ಅಲ್ಪಾವದಿಯ ಪ್ರವಾಸ ಅಲ್ಪಾವದಿಯ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅಲ್ಪಾವದಿಯ ಸಾಲ ಅಲ್ಪಾವದಿಯ ಸಾಲಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತರಬೇತಿಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರವಾಸ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಸಾಲಗಳು ಅಲ್ಪಾವಶೇಷ ಅಲ್ಪಾವಶೇಷಗಳು ಅಲ್ಪಾಹಾರ ಅಲ್ಪೀಕರಿಸುವ ಅಲ್ಪೋಪಹಾರ ಅಲ್ಬಮ್ ಅಲ್ಮೇರ ಅಲ್ಮೈರ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಕಲ್ಲೋಲ ಅಲ್ಲಗಣಿಸು ಅಲ್ಲಗಳೆ ಅಲ್ಲಗಳೆತ ಅಲ್ಲಗಳೆತಗಳು ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾಗದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಿಕೆ ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಗಳೆವ ಅಲ್ಲಣಿ ಅಲ್ಲಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಣಿಗೆಯಾಗಿರುವ ಅಲ್ಲಣಿಗೆಯಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಲ್ಲಣಿತಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಣಿತಿಟ್ಟಗಳು ಅಲ್ಲಣಿಯಾಗಿರುವ ಅಲ್ಲಣಿಯಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಲ್ಲಣಿಯಾಗಿರುವಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲಮೆ ಅಲ್ಲಮೆಗಳು ಅಲ್ಲಮ್ಮ ಅಲ್ಲರ ಅಲ್ಲರಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಡು ಬರುವ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಸುತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವವ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವವನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿರುವವಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ತಿರುಗಾಡು ಅಲ್ಲಳಿ ಅಲ್ಲವೆನ್ನು ಅಲ್ಲಾಟ ಅಲ್ಲಾಟಗಳು ಅಲ್ಲಾಡದ ಅಲ್ಲಾಡದಂತೆ ಮಾಡು ಅಲ್ಲಾಡದನ್ತೆ ಮಾಡು ಅಲ್ಲಾಡದಿರು ಅಲ್ಲಾಡದಿರುವಿಕೆ ಅಲ್ಲಾಡಬಹುದಾದ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲಾಗದ ಅಲ್ಲಾಡಿಸು ಅಲ್ಲಾಡಿಹೋಗು ಅಲ್ಲಾಡು ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಲ್ಲು ಅಲ್ಲಾಡುವ ಅಲ್ಲಾಡುವಿಕೆ ಅಲ್ಲಾಡುವಿಕೆಗಳು ಅಲ್ಲಾಡುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿಗ ಅಲ್ಲಿಗಾರಿಗ ಅಲ್ಲಿಗಾರಿಗರು ಅಲ್ಲಿಗಾರಿಗರುಗಳು ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿನ್ದ ಮುನ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಅಲ್ಲು ಅಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಡು ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತುತ್ತಿರು ಅಲ್ಲೇ ಸುಳಿದಾಡು ಅಲ್ಲೋಲ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲಗಳು ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗು ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲ ಅಲ್ಲೋಲಕಲ್ಲೋಲಗಳು ಅಳ ಅಳಂಬೆ ಅಳಂಬೆಗಳು ಅಳಕ ಅಳಕಗಳು ಅಳಕಲು ಅಳಕಾನಗರ ಅಳಕಿಸು ಅಳಕು ಅಳಕೆ ಅಳಗ ಅಳಗಳು ಅಳಗಾರ ಅಳಗಿರಿ ಅಳಗುಣಿ ಅಳಗೆ ಅಳಗೆಗಳು ಅಳಘಿ ಅಳತೆ ಅಳತೆ ಕೋಲು ಅಳತೆ ಕೋಲುಗಳು ಅಳತೆ ಗೋಲು ಅಳತೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರ ತೋರಿಸು ಅಳತೆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡು ಅಳತೆ ಮಾಡು ಅಳತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಳತೆ ಮೀರಿದ ಅಳತೆಕಡ್ಡಿ ಅಳತೆಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಳತೆಗಳು ಅಳತೆಗೂಡು ಅಳತೆಗೂಡುಗಳು ಅಳತೆಗೆ ನಿಲುಕದವನು ಅಳತೆಗೆ ಮೀರಿದುದು ಅಳತೆಗೆ ಸರಿಪಡಿಸು ಅಳತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದ ಅಳತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಳತೆಗೆ ಸಿಗದ ಅಳತೆಗೋಲು ಅಳತೆಗೋಲುಗಳು ಅಳತೆಪಟ್ಟಿ ಅಳತೆಪಟ್ಟಿಗಳು ಅಳತೆಮಾಡು ಅಳತೆಮಾಪು ಅಳತೆಮೀರಿದ ಅಳತೆಮೀರು ಅಳತೆಯ ಕಡ್ಡಿ ಅಳತೆಯ ಕಡ್ಡಿಗಳು ಅಳತೆಯ ವಾಡಿಕೆ ಅಳತೆಯ ವಾಡಿಕೆಗಳು ಅಳತೆಯಂತೆ ಓರಣಿಸು ಅಳತೆಯನ್ತೆ ಓರಣಿಸು ಅಳತೆಯಲ್ಲಿನ ಅಳದಕ್ಕಿ ಅಳಪ ಅಳಬಳ ಅಳಬು ಅಳಬುಗಳು ಅಳಮ್ಬೆ ಅಳರಿ ಅಳರು ಅಳರುಗಳು ಅಳರೆಲೆ ಅಳರ್ ಅಳರ‍್ಪು ಅಳಱಿಸು ಅಳಱು ಅಳಱ್ ಅಳಲ ಹಾಡು ಅಳಲ ಹಾಡುಗಳು ಅಳಲಿ ಅಳಲಿಕೆ ಅಳಲಿನ ಅಳಲಿಸು ಅಳಲು ಅಳಲು ಇಲ್ಲದ್ದು ಅಳಲುಗಳು ಅಳಲುಗಿಚ್ಚು ಅಳಲುರಿ ಅಳಲೆ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಪಂಡಿತ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಪಂಡಿತರು ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಪಂಡಿತರುಗಳು ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಪಣ್ಡಿತ ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಪಣ್ಡಿತರು ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಪಣ್ಡಿತರುಗಳು ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಮರ ಅಳಲೆಗಳು ಅಳಲ್ ಅಳಲ್ಕೆ ಅಳಲ್ಗಿಚ್ಚು ಅಳಲ್ನುಡಿ ಅಳಲ್ವೆಂಕೆ ಅಳವಟ್ಟುದು ಅಳವಡಿಕೆ ಅಳವಡಿಕೆಗಳು ಅಳವಡಿಕೆಯ ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗು ಅಳವಡಿಗ ಅಳವಡಿಗರು ಅಳವಡಿಗರುಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಳವಡಿಸಿದ ಅಳವಡಿಸು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅಳವಡು ಅಳವಡುವಂತದು ಅಳವಡುವಂಥದು ಅಳವಡುವನ್ತದು ಅಳವಡುವನ್ಥದು ಅಳವಳಿ ಅಳವಳಿಗಳು ಅಳವಳ್ಳ ಅಳವಿ ಅಳವಿಗ ಅಳವಿಗ ಮಟ್ಟ ಅಳವಿಗ ಮಟ್ಟಗಳು ಅಳವಿಗರು ಅಳವಿಗರುಗಳು ಅಳವಿಗಳು ಅಳವಿದಪ್ಪು ಅಳವಿನ ಅಳವಿನ ಪಾರುಪತ್ತೆ ಅಳವಿನ ಮೇಲ್ನೋಟ ಅಳವಿನಿಂ ಅಳವಿಲ್ಲದ ಅಳವಿಲ್ಲದಿಕೆ ಅಳವೀಯು ಅಳವು ಅಳವು ಕುಂದಿಸು ಅಳವು ಕುನ್ದಿಸು ಅಳವು ಕೆಡಿಸು ಅಳವು ನಡೆಸು ಅಳವು ಪಾರುಪತ್ತೆ ಅಳವು ಹೆಚ್ಚಿಸು ಅಳವು ಹೆಚ್ಚು ಅಳವುಕೊಡಿಸುವ ಅಳವುಗಳು ಅಳವುಗುಂದಿಕೆ ಅಳವುಗುಂದಿಕೆಗಳು ಅಳವುಗುಂದಿದ ಅಳವುಗುಂದು ಅಳವುಗುನ್ದಿಕೆ ಅಳವುಗುನ್ದಿಕೆಗಳು ಅಳವುಗುನ್ದಿದ ಅಳವುಗುನ್ದು ಅಳವುಗೊಳಿಸು ಅಳವುಗೋಲು ಅಳವುಬಳಸು ಅಳವುಳ್ಳ ಅಳವುಹೆಚ್ಚಿಸು ಅಳವೂರ್ ಅಳವೆ ಅಳವೆಗಳು ಅಳವೆಡೆ ಅಳವೆಡೆಗಳು ಅಳಸಂಡೆ ಅಳಸಂದೆ ಅಳಸಣ್ಡೆ ಅಳಸನ್ದೆ ಅಳಸು ಅಳಹೂರು ಅಳಾಂಚು ಅಳಿ ಅಳಿಂದ ಅಳಿಂದಕ ಅಳಿಕನೇತ್ರ ಅಳಿಕಲೋಚನ ಅಳಿಕಿಸು ಅಳಿಕು ಅಳಿಕುಂತಲೆ ಅಳಿಕೇಕ್ಷಣ ಅಳಿಗಂದ ಅಳಿಗಂಧ ಅಳಿಗಣ್ ಅಳಿಗಣ್ಣು ಅಳಿಗನ್ದ ಅಳಿಗನ್ಧ ಅಳಿಗಳು ಅಳಿಗಾಲ ಅಳಿಗಾಲಗಳು ಅಳಿಗಾಳೆಗ ಅಳಿಗುರುಲ್ ಅಳಿಗುರುಳು ಅಳಿಗುಳಿ ಮಣೆ ಅಳಿಗುಳಿ ಮಣೆಗಳು ಅಳಿಗೆ ಅಳಿಗೊಳಿಸುವ ಅಳಿಗೊಳ್ಳು ಅಳಿದ ಅಳಿದು ಹೋಗು ಅಳಿದುಳಿದದ್ದು ಅಳಿದುಹೋಗು ಅಳಿದುಹೋದ ಅಳಿನಿ ಅಳಿನಿಗಳು ಅಳಿಪ ಅಳಿಪಗಳು ಅಳಿಪಾಲು ಅಳಿಪು ಅಳಿಪುಗಳು ಅಳಿಮಟ ಅಳಿಯ ಅಳಿಯಚ್ಚು ಅಳಿಯದ ಅಳಿಯದಂತೆ ಇಡಬಹುದಾದ ಅಳಿಯದಂತೆ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಅಳಿಯದನ್ತೆ ಇಡಬಹುದಾದ ಅಳಿಯದನ್ತೆ ಜೀವನ್ತವಾಗಿ ಇಡುವುದು ಅಳಿಯದೇವರು ಅಳಿಯಾಸೆ ಅಳಿಯೂಟ ಅಳಿರ್ ಅಳಿಲು ಅಳಿಲುಗಳು ಅಳಿಲೆ ಅಳಿಲೆಕಾಯಿ ಅಳಿಲೆಕಾಯಿಗಳು ಅಳಿಲೆಗಾಯ್ ಅಳಿವ ಅಳಿವಂತ ಅಳಿವಣಿಗೆ ಅಳಿವಣ್ಣು ಅಳಿವನ್ತ ಅಳಿವಿಂಡು ಅಳಿವಿಂಡುಗಳು ಅಳಿವಿಣ್ಡು ಅಳಿವಿಣ್ಡುಗಳು ಅಳಿವು ಅಳಿವುಗಳು ಅಳಿವೆ ಅಳಿವೆಗಳು ಅಳಿವೞಿ ಅಳಿಸದ ಅಳಿಸದಿರುವ ಅಳಿಸಬಲ್ಲ ಅಳಿಸಬಲ್ಲ ಅದಟು ಅಳಿಸಲಾಗದ ಅಳಿಸಿ ಬಿಡುವುದು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕು ಅಳಿಸಿ ಹೋಗು ಅಳಿಸಿಬಿಡು ಅಳಿಸಿಹಾಕು ಅಳಿಸಿಹೋಗು ಅಳಿಸಿಹೋಗುವ ಅಳಿಸು ಅಳಿಸುವುದು ಅಳಿಸೊಮ್ಮು ಅಳಿಸೊಮ್ಮುಗಳು ಅಳೀಕ ಅಳೀಕಗಳು ಅಳು ಅಳು ಮೋರೆಯ ಅಳುಂಬ ಅಳುಂಬಗಳು ಅಳುಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಳುಕು ಅಳುಕುಂದಿತನ ಅಳುಕುಗಳು ಅಳುಕುನ್ದಿತನ ಅಳುಕುಳಿ ಅಳುಗು ಅಳುಗುಗಳು ಅಳುಗೊನೆ ಅಳುಗೊನೆಗಳು ಅಳುಪು ಅಳುಬರಿಸುವ ಅಳುಬುತನ ಅಳುಬುರುಕ ಅಳುಬುರುಕರು ಅಳುಬುರುಕರುಗಳು ಅಳುಮುಂಜಿ ಅಳುಮುಂಜಿಗಳು ಅಳುಮುಞ್ಜಿ ಅಳುಮುಞ್ಜಿಗಳು ಅಳುಮೋರೆ ಅಳುಮೋರೆಗಳು ಅಳುಮೋರೆಯ ಅಳುಮ್ಬ ಅಳುರು ಅಳುರುಗಳು ಅಳುರ್ ಅಳುರ್ಕೆ ಅಳುರ್ಕೆಗಳು ಅಳುರ‍್ಕೆ ಅಳುರ‍್ಕೆಗಳು ಅಳುವ ಅಳುವ ಕಣ್ಣು ಅಳುವ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಅರಚು ಅಳುವಿಕೆ ಅಳುವಿಕೆಗಳು ಅಳುವು ಅಳುವುಗಳು ಅಳುವೆ ಅಳುವೆಗಳು ಅಳೆ ಅಳೆತದರಿಮೆ ಅಳೆಪ್ಪ ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಅಳೆಯಲಾಗದ ಅಳೆಯಲಾರದ ಅಳೆಯುವ ಸಾದನ ಅಳೆಯುವ ಸಾದನಗಳು ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನ ಅಳೆಯುವ ಸಾಧನಗಳು ಅಳೆಯುವಿಕೆ ಅಳ್ ಅಳ್ಕಜ ಅಳ್ಕಜಗಳು ಅಳ್ಕನೆ ಅಳ್ಕನೆಗಳು ಅಳ್ಕಮೆ ಅಳ್ಕಮೆಗಳು ಅಳ್ಕರು ಅಳ್ಕರೆ ಅಳ್ಕರೆಗಳು ಅಳ್ಕಱು ಅಳ್ಕಱ್ ಅಳ್ಕು ಅಳ್ಕುಗಳು ಅಳ್ಕೆ ಅಳ್ಕೆಗಳು ಅಳ್ಗ ಅಳ್ಗಗಳು ಅಳ್ಗು ಅಳ್ತರಿವಿ ಅಳ್ತರಿವಿಗಳು ಅಳ್ತಿ ಅಳ್ತಿಕಾಱ ಅಳ್ತಿಕೊಡ ಅಳ್ತಿಗಳು ಅಳ್ತಿವಡು ಅಳ್ತೆ ಅಳ್ಪು ಅಳ್ಳ ಅಳ್ಳಂಕ ಅಳ್ಳಕ ಅಳ್ಳಕ ಮಾಡು ಅಳ್ಳಕವಾದ ಅಳ್ಳಕವಾದ ತುರುಬು ಅಳ್ಳಾಟ ಅಳ್ಳಾಡಿಸು ಅಳ್ಳಾಡು ಅಳ್ಳಿಟ್ಟು ಅಳ್ಳಿನ ಹಿಟ್ಟು ಅಳ್ಳು ಅಳ್ಳೆ ಅಳ್ಳೆಗಳು ಅಳ್ಳೆಗೊಬ್ಬು ಅಳ್ಳೆದೆ ಅಳ್ಳೆದೆಯ ಅಳ್ಳೆದೆಯವನು ಅಳ್ಳೆರ್ದೆ ಅಳ್ಳೆರ್ದೆತನ ಅಳ್ಳೆವಿಳ್ಳೆ ಅಳ್ಳೇರು ಅಳ್ಳೊಮ ಅಳ್ಳೊಮಗಳು ಅಳ್ವಡೆ ಅಳ್ವಾಳು ಅಳ್ವು ಅವ ಅವಂಗ ಅವಂತಿ ಅವಂತಿಸೋಮ ಅವಕರುಣೆ ಅವಕಾಶ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪನೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಿರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಾಗದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಶಾಸನ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅವಕಾಶಕೊಡು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡು ಅವಕಾಶವಿರು ಅವಕಿಲ ಅವಕಿಳ ಅವಕೀರ್ಣ ಅವಕೀರ್ಣಗಳು ಅವಕೀರ್ಣಿ ಅವಕುಂಟನ ಅವಕುಂಟನಗಳು ಅವಕುಂಠನ ಅವಕುಂಠನಗಳು ಅವಕುಣ್ಟನ ಅವಕುಣ್ಟನಗಳು ಅವಕುಣ್ಠನ ಅವಕುಣ್ಠನಗಳು ಅವಕೃಪೆ ಅವಕ್ರಯ ಅವಕ್ಷೇಪಣ ಅವಗಡ ಅವಗಡಗಳು ಅವಗಡಿಸು ಅವಗಣನೆ ಅವಗಣನೆಗಳು ಅವಗತವಾಗು ಅವಗಮನ ಅವಗಯಿಸು ಅವಗವಿಸು ಅವಗಹನೆ ಅವಗಹಿಸು ಅವಗಾಹ ಅವಗಾಹನ ಅವಗಾಹನೆ ಅವಗಾಹಮಿರ್ ಅವಗಾಹವಿರ್ ಅವಗಾಹ್ಯ ಅವಗಾಹ್ಯಗಳು ಅವಗೀತ ಅವಗೀತಗಳು ಅವಗುಣ ಅವಗುಣಗಳು ಅವಗೆವಾಡಿ ಅವಗ್ರಹ ಅವಗ್ರಹಗಳು ಅವಗ್ರಹಿಸು ಅವಗ್ರಾಹ ಅವಗೞಿ ಅವಗೞಿಯಿಸು ಅವಘಟಿಸು ಅವಘಡ ಅವಘಡಗಳು ಅವಘಡಿಸು ಅವಘಾತ ಅವಚರ ಅವಚರು ಅವಚಱ ಅವಚಱು ಅವಚವಾಡಿ ಅವಚಿಕೊಳ್ಳು ಅವಚು ಅವಚ್ಚನ್ನ ಅವಚ್ಚಿನ್ನ ಅವಚ್ಛನ್ನ ಅವಚ್ಛಿನ್ನ ಅವಚ್ಛೇದ ಅವಜ್ಞತೆ ಅವಜ್ಞತೆಗಳು ಅವಜ್ಞಾ ಅವಜ್ಞೆ ಅವಜ್ಞೆಗಳು ಅವಜ್ಞೆಮಾಡು ಅವಟ ಅವಟಗಳು ಅವಟಯಿಸು ಅವಟಯ್ಸು ಅವಟವಿಸು ಅವಟು ಅವಟುಗಳು ಅವಟೈಸು ಅವಡು ಅವಡುಗಚ್ಚು ಅವಡುಸವಡು ಅವಡುಸವಡುಗಳು ಅವಡೆ ಅವತಂಸ ಅವತಂಸಗಳು ಅವತರಣ ಅವತರಣಗಳು ಅವತರಣಿಕೆ ಅವತರಣಿಕೆಗಳು ಅವತರಿಸಿದ ಅವತರಿಸು ಅವತರಿಸುವುದು ಅವತಾನಿಸು ಅವತಾರ ಅವತಾರಗಳು ಅವತಾರಿಸು ಅವತೀರ್ಣ ಅವತ್ತು ಅವದಂಶಗಳು ಅವದರಿಸು ಅವದಾತ ಅವದಾತಾ ಅವದಾತೆ ಅವದಾನ ಅವದಾನ ವಿದ್ವತ್ತುಳ್ಳವನು ಅವದಾನಗಳು ಅವದಾನಿ ಅವದಾನಿಗಳು ಅವದಾರಣ ಅವದಾರಣಗಳು ಅವದಾರಣೆ ಅವದಾರಣೆ ನೀಡು ಅವದಾರಣೆಗಳು ಅವದಿ ಅವದಿ ಅಂತ್ಯವಾಗು ಅವದಿ ಅನ್ತ್ಯವಾಗು ಅವದಿ ಮೀರಿದ ಅವದಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗು ಅವದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವದಿಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವದಿಗಳು ಅವದಿಯಲ್ಲಿ ಅವದಿಯು ಮುಗಿ ಅವದಿಸೂಚಕ ಗಡಿಯಾರ ಅವದಿಸೂಚಕ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಅವದೂತ ಅವದ್ಯ ಅವಧರಿಸು ಅವಧಾನ ಅವಧಾನ ವಿದ್ವತ್ತುಳ್ಳವನು ಅವಧಾನಗಳು ಅವಧಾನದಿಂದ ಕೇಳು ಅವಧಾನವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅವಧಾನಿ ಅವಧಾನಿಗಳು ಅವಧಾರಣ ಅವಧಾರಣಗಳು ಅವಧಾರಣೆ ಅವಧಾರಣೆ ನೀಡು ಅವಧಾರಣೆಗಳು ಅವಧಿ ಅವಧಿ ಅಂತ್ಯವಾಗು ಅವಧಿ ಅನ್ತ್ಯವಾಗು ಅವಧಿ ಠೇವಣಿ ಅವಧಿ ತುಂಬುವ ಕಾಲ ಅವಧಿ ಮೀರಿದ ಅವಧಿ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಧಿಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅವಧಿಗಳು ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿ ಅವಧಿಸೂಚಕ ಗಡಿಯಾರ ಅವಧಿಸೂಚಕ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಅವಧೂತ ಅವಧ್ಯ ಅವನ ಅವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಅವನತ ಅವನತಿ ಅವನತಿ ತರುವ ಅವನತಿ ಹೊಂದು ಅವನತಿ ಹೊಂದುವುದು ಅವನತಿ ಹೊನ್ದು ಅವನತಿಗಳು ಅವನತಿಗೀಡಾಗು ಅವನತಿಯ ಅವನತಿಯ ಕಾಲ ಅವನದ್ದ ಅವನದ್ಧ ಅವನಿಜೆ ಅವನಿಜೆಪತಿ ಅವನಿದರ ಅವನಿಧರ ಅವನಿಪ ಅವನಿಪತಿ ಅವನಿಪತಿಗಳು ಅವನಿಪಮಹೇಂದ್ರ ಅವನಿಪಮಹೇನ್ದ್ರ ಅವನಿಪಾಲ ಅವನಿಪಾಲಕ ಅವನಿಪಿತ ಅವನಿಸುತವಾರ ಅವನೀಶ ಅವನೀಶ್ವರ ಅವನು ಅವನುಡಿ ಅವಬೋದ ಅವಬೋಧ ಅವಭಕ್ತಿ ಅವಭೃತ ಅವಮತಿ ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಮಾಡು ಅವಮರ್ಯಾದೆಗಳು ಅವಮರ್ಯಾದೆಯ ಅವಮಾನ ಅವಮಾನ ಮಾಡದ ಅವಮಾನ ಮಾಡು ಅವಮಾನ ಹೊಂದು ಅವಮಾನ ಹೊನ್ದು ಅವಮಾನಕರ ವರ್ತನೆ ಅವಮಾನಕರ ವರ್ತನೆಗಳು ಅವಮಾನಕರವಾದ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗು ಅವಮಾನಗಳು ಅವಮಾನಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಮಾನಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವಮಾನಗೊಣ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಮಾನಗೊಣ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವಮಾನಗೊಳಿಸು ಅವಮಾನಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡು ಅವಮಾನಗೊಳ್ಳುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಅವಮಾನದ ಅವಮಾನಪಡಿಸು ಅವಮಾನಮಾಡು ಅವಮಾನಹೊಂದು ಅವಮಾನಹೊನ್ದು ಅವಮಾನಾಸ್ಪದವಾದುದು ಅವಮಾನಿತನಾಗು ಅವಮಾನಿತನಾದವನು ಅವಮಾನಿಸು ಅವಯವ ಅವಯವ ಗಟಕ ಅವಯವ ಗಟಕಗಳು ಅವಯವ ಘಟಕ ಅವಯವ ಘಟಕಗಳು ಅವಯವ ಸಹಿತವಾದುದು ಅವಯವಗಳ ಕೀಲು ಅವಯವಗಳ ಕೀಲುಗಳು ಅವಯವಗಳು ಅವಯವವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸು ಅವಯಸ್ಕ ಅವಯಸ್ಕತೆ ಅವಯಸ್ಕರು ಅವಯ್ದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವರ ಅವರಜ ಅವರಜಾರಾತಿ ಅವರವರ ಅವರಿ ಅವರಿಬುಡು ಅವರು ಅವರೆ ಅವರೋಧ ಅವರೋಹ ಗೇರು ಅವರೋಹಣ ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮ ಅವರೋಹಣಗಳು ಅವರ್ ಅವರ್ಣನೀಯ ಅವರ್ಲಕ್ಕಿ ಅವರ್ಷಣ ಅವರ‍್ಗಳ್ ಅವಲಂಬ ಅವಲಂಬನ ಅವಲಂಬನ ನೀಡು ಅವಲಂಬನಗಳು ಅವಲಂಬನಯೋಗ್ಯ ಅವಲಂಬನೆ ಅವಲಂಬನೆ ಕೊಡು ಅವಲಂಬನೆಗಳು ಅವಲಂಬಿ ಅವಲಂಬಿಗಳು ಅವಲಂಬಿತರು ಅವಲಂಬಿತರುಗಳು ಅವಲಂಬಿಸಿದ ಅವಲಂಬಿಸಿರು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಅವಲಂಬಿಸು ಅವಲಕ್ಕಿ ಅವಲಕ್ಕಿಗಳು ಅವಲಕ್ಷಣದ ಅವಲಕ್ಷಣದ ಮುದುಕಿ ಅವಲಕ್ಷಣದವನು ಅವಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ನಡೆ ಅವಲಕ್ಷಣವಾದ ಅವಲತ್ತು ಅವಲಬೋದಮತಿ ಅವಲಬೋದಮತಿಗಳು ಅವಲಬೋಧಮತಿ ಅವಲಬೋಧಮತಿಗಳು ಅವಲಮ್ಬ ಅವಲಮ್ಬನ ಅವಲಮ್ಬನ ನೀಡು ಅವಲಮ್ಬನಗಳು ಅವಲಮ್ಬನೆ ಅವಲಮ್ಬನೆ ಕೊಡು ಅವಲಮ್ಬನೆಗಳು ಅವಲಮ್ಬಿ ಅವಲಮ್ಬಿಗಳು ಅವಲಮ್ಬಿತರು ಅವಲಮ್ಬಿಸಿದ ಅವಲಮ್ಬಿಸಿರು ಅವಲಮ್ಬಿಸಿರುವ ಅವಲಮ್ಬಿಸು ಅವಲಿ ಅವಲೀಲೆ ಅವಲು ಅವಲುಗಳು ಅವಲೇಪ ಅವಲೇಪಗಳು ಅವಲೋಕ ಅವಲೋಕನ ಅವಲೋಕನಗಳು ಅವಲೋಕಿಸು ಅವಲೋಹ ಅವಲೋಹಗಳು ಅವಳ ಅವಳ ಪರವಾಗಿ ಅವಳಂಬಿಸು ಅವಳಿ ಅವಳಿ ಗುರುತು ಅವಳಿ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಅವಳಿಗಳು ಅವಳಿಜವಳಿ ಅವಳಿಜವಳಿಗಳು ಅವಳಿಸ್ವರ ಅವಳಿಸ್ವರಗಳು ಅವಳು ಅವಳ್ ಅವಶ ಅವಶಿಷ್ಟ ಅವಶಿಷ್ಟ ಕೃತಿಗಳು ಅವಶೇಷ ಅವಶೇಷಗಳು ಅವಶ್ಯ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸು ಅವಶ್ಯಕ ಲಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಷ್ಟು ಮಾತ್ರದ ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲದ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಲ್ಲದ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಸ್ತು ಅವಶ್ಯಕವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯವಾಗಿರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಅವಷ್ಟಂಬ ಅವಷ್ಟಂಬಗಳು ಅವಷ್ಟಂಭ ಅವಷ್ಟಂಭಗಳು ಅವಷ್ಟಮ್ಬ ಅವಷ್ಟಮ್ಬಗಳು ಅವಷ್ಟಮ್ಭ ಅವಷ್ಟಮ್ಭಗಳು ಅವಸತ ಅವಸತಗಳು ಅವಸಥ ಅವಸಥಗಳು ಅವಸಬ್ಯ ಅವಸರ ಅವಸರಗಳು ಅವಸರದ ಅವಸರದ ಓಟ ಅವಸರದ ಓಟಗಳು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಓಡು ಅವಸರದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನು ಅವಸರದಿಂದ ಅವಸರದಿಂದ ತಿನ್ನು ಅವಸರದಿಂದ ನುಗ್ಗು ಅವಸರದಿಂದ ಮಯ್ ಮರೆತ ಅವಸರದಿಂದ ಮೈ ಮರೆತ ಅವಸರದಿನ್ದ ಅವಸರದಿನ್ದ ತಿನ್ನು ಅವಸರದಿನ್ದ ನುಗ್ಗು ಅವಸರದಿನ್ದ ಮಯ್ ಮರೆತ ಅವಸರದಿನ್ದ ಮೈ ಮರೆತ ಅವಸರನ ಅವಸರಪಡಿಸು ಅವಸರಮನೆ ಅವಸರವಸರದ ಚುಂಬನ ಅವಸರವಸರದ ಚುಂಬನಗಳು ಅವಸರವಸರದ ಚುಮ್ಬನ ಅವಸರವಸರದ ಚುಮ್ಬನಗಳು ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಚುಂಬಿಸು ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಚುಮ್ಬಿಸು ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ದೂಡು ಅವಸರವಸರವಾಗಿ ಹೋಗು ಅವಸರವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯು ಅವಸರವಾಗಿ ಕೊಣ್ಡೊಯ್ಯು ಅವಸರವಾದಿ ಅವಸರವಾದಿಗಳು ಅವಸರಿಸು ಅವಸಾನ ಅವಸಾನ ಕಾಲ ಅವಸಾನ ಕಾಲಗಳು ಅವಸಾನ ಹೊಂದು ಅವಸಾನ ಹೊನ್ದು ಅವಸಾನಗಳು ಅವಸಾನದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಅವಸಾನದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಅವಸಾನಹೊಂದು ಅವಸಾನಹೊನ್ದು ಅವಸಾಯ ಅವಸಿ ಅವಸೆ ಅವಸ್ತಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಸ್ತೆ ಅವಸ್ತೆಗಳು ಅವಸ್ಥಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಅವಸ್ಥಾತ್ರಯ ಅವಸ್ಥೆ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಅವಹೇಳನ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡು ಅವಹೇಳನಗಳು ಅವಹೇಳನದ ಅವಹೇಳನಾತ್ಮಕ ಅವಾಂತರ ಅವಾಂತರಗಳು ಅವಾಕ್ಕಾದ ಅವಾಕ್ಷರ ಅವಾಗಿನಿಂದ ಅವಾಗಿನಿನ್ದ ಅವಾಚ್ಯ ಅವಾಚ್ಯಬಾಷೆಯ ಅವಾಚ್ಯಭಾಷೆಯ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಅವಾಚ್ಯವಾದು ಅವಾನ್ತರ ಅವಾನ್ತರಗಳು ಅವಾಸ್ತವ ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಅವಾಹಕ ಅವಾಹಕಗಳು ಅವಿ ಅವಿಕಲ ಅವಿಕಾರ ಅವಿಕ್ಯಾತ ಅವಿಕ್ಲವ ಅವಿಖ್ಯಾತ ಅವಿಗಳು ಅವಿಘ್ನು ಅವಿಚಲಿತ ಅವಿಚಾರ ಅವಿಚಾರಣೆ ಅವಿಚಾರದ ಅವಿಚಾರಿ ಅವಿಚಾರಿಗಳು ಅವಿಚಾಲಿತ ಅವಿಚ್ಚಿನ್ನ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅವಿತಿಡು ಅವಿತುಕೊಳ್ಳು ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ತಳ ಅವಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳ ಅವಿದವಾ ಅವಿದೇಯ ಅವಿದೇಯತೆ ಅವಿದೇಯತೆ ತೋರುವ ಅವಿದೇಯತೆಗಳು ಅವಿದೇಯನಾಗು ಅವಿದೇಯರು ಅವಿದೇಯವಾಗಲಾರದ ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಅವಿದ್ಯಾವಂತರುಗಳು ಅವಿದ್ಯಾವನ್ತ ಅವಿದ್ಯಾವನ್ತರು ಅವಿದ್ಯಾವನ್ತರುಗಳು ಅವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರಿದವನು ಅವಿಧವಾ ಅವಿಧೇಯ ಅವಿಧೇಯತೆ ಅವಿಧೇಯತೆ ತೋರುವ ಅವಿಧೇಯತೆಗಳು ಅವಿಧೇಯನಾಗು ಅವಿಧೇಯರು ಅವಿಧೇಯವಾಗಲಾರದ ಅವಿನಯ ಅವಿನಯ ಇಳಿಯದ ಅವಿನಯದ ಅವಿನಾಶ ಅವಿನಾಶಿ ಅವಿನೀತ ಅವಿನೀತರು ಅವಿನ್ನಾಣ ಅವಿಬಕ್ತ ಅವಿಬಕ್ತರು ಅವಿಬಾಜ್ಯ ಅವಿಬಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅವಿಬಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳು ಅವಿಬಾಜ್ಯ ಅಙ್ಗ ಅವಿಬಾಜ್ಯ ಅಙ್ಗಗಳು ಅವಿಭಕ್ತ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅವಿಭಕ್ತರು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗಗಳು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಙ್ಗ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಙ್ಗಗಳು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವಿರತ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅವಿರತವಾದ ಅವಿರೋದ ಅವಿರೋದ ಆಯ್ಕೆ ಅವಿರೋದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅವಿರೋದವಾದ ಅವಿರೋಧ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಅವಿರೋಧವಾದ ಅವಿವರಣೀಯ ಅವಿವಾಹಿತ ಅವಿವಾಹಿತ ತರುಣಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಸ್ತಿತಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಸ್ತ್ರೀ ಅವಿವಾಹಿತ ಸ್ಥಿತಿ ಅವಿವಾಹಿತ ಹೆಂಗಸು ಅವಿವಾಹಿತ ಹೆಙ್ಗಸು ಅವಿವಾಹಿತರು ಅವಿವಾಹಿತರುಗಳು ಅವಿವಾಹಿತೆ ಅವಿವಾಹಿತೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಅವಿವಾಹಿತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವಿವಾಹಿತೆಗೆ ಸಮ್ಬನ್ದಿಸಿದ ಅವಿವಾಹಿತೆಗೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಿಸಿದ ಅವಿವಾಹಿತೆಯ ಅವಿವಾಹಿತೆಯಾದ ಅವಿವಿಕ್ತ ಅವಿವೇಕ ಅವಿವೇಕಗಳು ಅವಿವೇಕದ ಅವಿವೇಕದ-ಕೆಲಸ ಅವಿವೇಕದ-ಕೆಲಸಗಳು ಅವಿವೇಕದ-ಮಾತು ಅವಿವೇಕದ-ಮಾತುಗಳು ಅವಿವೇಕದ ಕೆಲಸ ಅವಿವೇಕದ ಕೆಲಸಗಳು ಅವಿವೇಕದ ನಡೆವಳಿಕೆ ಅವಿವೇಕದ ನಡೆವಳಿಕೆಗಳು ಅವಿವೇಕದ ನುಡಿ ಅವಿವೇಕದ ನುಡಿಗಳು ಅವಿವೇಕದಿಂದ ಮಾತನಾಡು ಅವಿವೇಕದಿನ್ದ ಮಾತನಾಡು ಅವಿವೇಕವಾದ ಅವಿವೇಕಿ ಅವಿವೇಕಿಗಳು ಅವಿವೇಕಿತನದ ಅವಿವೇಕಿಯಾಗು ಅವಿವೇಕಿಯಾದ ಅವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಅವಿಶಿಷ್ಟ ಗಟನೆ ಅವಿಶಿಷ್ಟ ಗಟನೆಗಳು ಅವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಅವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ಅವಿಶೇಷ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ದುಡಿಮೆ ಅವಿಶ್ರಾಂತವಾಗಿ ಅವಿಶ್ರಾನ್ತ ಅವಿಶ್ರಾನ್ತ ದುಡಿಮೆ ಅವಿಶ್ರಾನ್ತ ದುಡಿಮೆಗಳು ಅವಿಶ್ರಾನ್ತವಾಗಿ ಅವಿಶ್ವಸನೀಯ ಅವಿಶ್ವಸನೀಯವಾದುದು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚನೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಸೂಚನೆಗಳು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದು ಅವಿಶ್ವಾಸ ಹೊನ್ದು ಅವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಅವಿಶ್ವಾಸದ ಅವಿಶ್ವಾಸಪಡು ಅವಿಸಿಡು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿರು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವೆನಿಸು ಅವು ಅವುಂಕು ಅವುಂಡ್ಲ ಅವುಕಾಟ ಅವುಕಾಟಗಳು ಅವುಕು ಅವುಚು ಅವುಡಲ ಅವುಡಲಗಳು ಅವುಡು ಅವುಡುಗಳು ಅವುಡ್ಲ ಅವುತಣ ಅವುತನ ಅವುತೆ ಅವುತೆಗಳು ಅವುಸು ಅವೇದನಕರ ಅವೇದಿ ಅವೇಳೆ ಅವೇಳೆಗಳು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅವೈದ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅವ್ಙ್ಕು ಅವ್ಚಿತ್ಯ ಅವ್ಚಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವ್ಚಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗಳು ಅವ್ಚಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಅವ್ಚಿತ್ಯ ಮೀರಿದ ಅವ್ಚಿತ್ಯಗಳು ಅವ್ಚಿತ್ಯಜ್ಞಾನ ಅವ್ಚಿತ್ಯಜ್ಞಾನಗಳು ಅವ್ಚಿತ್ಯದಿಂದಿರುವಿಕೆ ಅವ್ಚಿತ್ಯದಿನ್ದಿರುವಿಕೆ ಅವ್ಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಅವ್ಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾದುದು ಅವ್ಚಿತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅವ್ಚಿತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡು ಅವ್ಚು ಅವ್ಡಲ ಅವ್ಡಲಗಿಡ ಅವ್ಡಲಗಿಡಗಳು ಅವ್ಡಲೆಣ್ಣೆ ಅವ್ಡಲೆಣ್ಣೆಗಳು ಅವ್ಡು ಅವ್ಡ್ರದೇಶ ಅವ್ಢ್ರದೇಶ ಅವ್ತಣ ಅವ್ತಣ ಏರ್ಪಡಿಸು ಅವ್ತಣ ಮಾಡು ಅವ್ತಣಗಳು ಅವ್ದಾರ್ಯ ಅವ್ದಾರ್ಯಗಳು ಅವ್ದಾರ್ಯದ ವರ್ತನೆ ಅವ್ದಾರ್ಯದ ವರ್ತನೆಗಳು ಅವ್ದಾಸೀನ್ಯ ಅವ್ದಾಸೀನ್ಯಗಳು ಅವ್ದಾಸೀನ್ಯದ ಅವ್ದ್ದತ್ಯ ಅವ್ದ್ದತ್ಯಗಳು ಅವ್ದ್ಧತ್ಯ ಅವ್ದ್ಧತ್ಯಗಳು ಅವ್ದ್ಯೋಗಿಕ ಅವ್ದ್ಯೋಗಿಕ ಅಪಾಯ ಅವ್ದ್ಯೋಗಿಕ ಅಪಾಯಗಳು ಅವ್ದ್ಯೋಗಿಕ ಚಿಕತ್ಸೆ ಅವ್ದ್ಯೋಗಿಕ ಚಿಕತ್ಸೆಗಳು ಅವ್ದ್ಯೋಗೀಕರಣ ಅವ್ದ್ಯೋಗೀಕರಣಗಳು ಅವ್ನತ್ಯ ಅವ್ನತ್ಯಗಳು ಅವ್ನ್ನತ್ಯ ಅವ್ನ್ನತ್ಯಗಳು ಅವ್ಪಚಾರಿಕ ಅವ್ಪಚಾರಿಕ ಬೇಟಿ ಅವ್ಪಚಾರಿಕ ಬೇಟಿಗಳು ಅವ್ಪಚಾರಿಕ ಭೇಟಿ ಅವ್ಪಚಾರಿಕ ಭೇಟಿಗಳು ಅವ್ಪಚಾರಿಕತೆ ಅವ್ಪಚಾರಿಕತೆಗಳು ಅವ್ಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸು ಅವ್ಪಾಸನೆ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಕಾರಣವಾಗು ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಯ ಅವ್ಯಕ್ತ ಭಯ ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಿಲ್ಕು ಅವ್ಯಕ್ತ ಶಿಲ್ಕುಗಳು ಅವ್ಯಕ್ತತೆ ಅವ್ಯಕ್ತತೆಗಳು ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ಅವ್ಯಕ್ತಾವರಣ ಅವ್ಯಥೆ ಅವ್ಯಭಿಚರಿತಭಕ್ತಿ ಅವ್ಯಯ ಅವ್ಯಯಗಳು ಅವ್ಯಯಾತ್ಮ ಅವ್ಯವಚ್ಚಿನ್ನ ಅವ್ಯವಚ್ಛಿನ್ನ ಅವ್ಯವದಾನ ಅವ್ಯವದಾನಗಳು ಅವ್ಯವಧಾನ ಅವ್ಯವಧಾನಗಳು ಅವ್ಯವಸ್ತಿತ ಅವ್ಯವಸ್ತಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸು ಅವ್ಯವಸ್ತಿತವಾದ ಅವ್ಯವಸ್ತೆ ಅವ್ಯವಸ್ತೆ ಮಾಡು ಅವ್ಯವಸ್ತೆಗಳು ಅವ್ಯವಸ್ತೆಗೊಳಿಸು ಅವ್ಯವಸ್ತೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಹರಿಸು ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವ್ಯವಹಾರ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ಅವ್ಯವಹಾರಿಕ ಅವ್ಯಾಕೃತಾಕಾಶ ಅವ್ಯಾಜ ಅವ್ಯಾತ್ಮಕ ಅವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅವ್ಯಾಹತ ಅವ್ರಸ ಅವ್ರ್ವ ಅವ್ರ್ವಗಳು ಅವ್ವ ಅವ್ವಲ್ ಅವ್ವಳಿಸು ಅವ್ವಾಳಿ ಅವ್ವಾಳಿಗಳು ಅವ್ವೆ ಅವ್ಷದ ಅವ್ಷದ ನೀಡುವವ ಅವ್ಷದ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಅವ್ಷದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅವ್ಷದ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಅವ್ಷದ ವಿದಾನ ಅವ್ಷದ ವಿದಾನಗಳು ಅವ್ಷದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವ್ಷದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅವ್ಷದಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವ್ಷದಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅವ್ಷದಗಳು ಅವ್ಷದದ ಅವ್ಷದದ ಅಂಗಡಿ ಅವ್ಷದದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅವ್ಷದದ ಅಙ್ಗಡಿ ಅವ್ಷದದ ಅಙ್ಗಡಿಗಳು ಅವ್ಷದಾಲಯ ಅವ್ಷದಾಲಯಗಳು ಅವ್ಷದಿ ಅವ್ಷದಿ ಕೊಡು ಅವ್ಷದಿಕಲ್ಪ ಅವ್ಷದಿಕಲ್ಪಗಳು ಅವ್ಷದಿಕಾರ ಅವ್ಷದಿಕಾರರು ಅವ್ಷದಿಗಳ ತಯಾರಕ ಅವ್ಷದಿಗಳ ತಯಾರಕರು ಅವ್ಷದಿಗಳ ತಯಾರಕರುಗಳು ಅವ್ಷದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಅವ್ಷದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಳು ಅವ್ಷದಿಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅವ್ಷದಿಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅವ್ಷದಿಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರುಗಳು ಅವ್ಷದಿಗಳ ವಿನಿಯೋಗ ಅವ್ಷದಿಗಳ ವಿನಿಯೋಗಗಳು ಅವ್ಷದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಅವ್ಷದಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಬನ್ದಿಸಿದ ಅವ್ಷದಿಗಳು ಅವ್ಷದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ದಮಾಡುವ ರೀತಿ ಅವ್ಷದೀಕರಣ ಅವ್ಷದೀಕರಣಗಳು ಅವ್ಷದೀಯ ಅವ್ಷದೋಪಚಾರ ಅವ್ಷದೋಪಚಾರಗಳು ಅವ್ಷಧ ಅವ್ಷಧ ನೀಡುವವ ಅವ್ಷಧ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟದ ಅವ್ಷಧ ವಿಜ್ಞಾನ ಅವ್ಷಧ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಅವ್ಷಧ ವಿಧಾನ ಅವ್ಷಧ ವಿಧಾನಗಳು ಅವ್ಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವ್ಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅವ್ಷಧಗಳ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅವ್ಷಧಗಳು ಅವ್ಷಧದ ಅವ್ಷಧದ ಅಂಗಡಿ ಅವ್ಷಧದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅವ್ಷಧದ ಅಙ್ಗಡಿ ಅವ್ಷಧದ ಅಙ್ಗಡಿಗಳು ಅವ್ಷಧಾಲಯ ಅವ್ಷಧಾಲಯಗಳು ಅವ್ಷಧಿ ಅವ್ಷಧಿ ಕೊಡು ಅವ್ಷಧಿಕಲ್ಪ ಅವ್ಷಧಿಕಲ್ಪಗಳು ಅವ್ಷಧಿಕಾರ ಅವ್ಷಧಿಕಾರರು ಅವ್ಷಧಿಗಳ ತಯಾರಕ ಅವ್ಷಧಿಗಳ ತಯಾರಕರು ಅವ್ಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಅವ್ಷಧಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಳು ಅವ್ಷಧಿಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರ ಅವ್ಷಧಿಗಳ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಅವ್ಷಧಿಗಳ ವಿನಿಯೋಗ ಅವ್ಷಧಿಗಳ ವಿನಿಯೋಗಗಳು ಅವ್ಷಧಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅವ್ಷಧಿಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಿಸಿದ ಅವ್ಷಧಿಗಳು ಅವ್ಷಧಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವ ರೀತಿ ಅವ್ಷಧೀಕರಣ ಅವ್ಷಧೀಕರಣಗಳು ಅವ್ಷಧೀಯ ಅವ್ಷಧೋಪಚಾರ ಅವ್ಷಧೋಪಚಾರಗಳು ಅವ್ಸ್ಪದ ಅಶಕ್ತ ಅಶಕ್ತ ಪೋಷಕ ಗೃಹ ಅಶಕ್ತತಾ ನಿವೃತ್ತಿವೇತನ ಅಶಕ್ತತೆ ಅಶಕ್ತತೆಗಳು ಅಶಕ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಶಕ್ತನಾದ ಅಶಕ್ತರು ಅಶಕ್ತಿ ಅಶಕ್ಯ ಅಶಕ್ಯತೆ ಅಶನ ಅಶನಪ್ರಬೇದ ಅಶನಪ್ರಭೇದ ಅಶನಾರ್ತ ಅಶನಾರ್ಥ ಅಶನಿ ಅಶನಿಗಳು ಅಶರೀರ ಅಶರೀರತ್ವ ಅಶರೀರರು ಅಶರೀರವಾಣಿ ಅಶರೀರವಾಣಿಗಳು ಅಶವ್ಚ ಅಶಾಂತ ಅಶಾಂತಿ ಅಶಾಂತಿಯ ಕಾಲ ಅಶಾಂತಿಯುತ ಅಶಾನ್ತ ಅಶಾನ್ತಿ ಅಶಾನ್ತಿಯ ಕಾಲ ಅಶಾರೀರಿಕ ಅಶಾಶ್ವತ ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಶಿಕ್ಷಿತ ಅಶಿಕ್ಷಿತರು ಅಶಿಷ್ಟ ಅಶಿಷ್ಟ ಬಾಷೆ ಅಶಿಷ್ಟ ಬಾಷೆಗಳು ಅಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆ ಅಶಿಷ್ಟ ಭಾಷೆಗಳು ಅಶಿಷ್ಟತೆ ಅಶಿಷ್ಟರು ಅಶಿಸ್ತಿನ ಅಶೀತಿ ಅಶುದ್ದ ಅಶುದ್ದ ಮಾಡು ಅಶುದ್ದಗೊಳಿಸು ಅಶುದ್ದತೆ ಅಶುದ್ದತೆಗಳು ಅಶುದ್ದವಾದುದು ಅಶುದ್ಧ ಅಶುದ್ಧ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ಅಶುದ್ಧತೆ ಅಶುದ್ಧತೆಗಳು ಅಶುದ್ಧವಾಗು ಅಶುದ್ಧವಾದುದು ಅಶುಬ ಅಶುಬ ಪ್ರತೀಕ್ಷಕ ಅಶುಬ ಸಮಯ ಅಶುಬ ಸಮಯಗಳು ಅಶುಬ ಸೂಚಕವಾಗು ಅಶುಬ ಸ್ವರೂಪ ಅಶುಬ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಅಶುಬಕರವಾದ ಅಶುಬಗಳು ಅಶುಬವಾದುದು ಅಶುಬಸೂಚಕ ಅಶುಬಸೂಚಕಗಳು ಅಶುಭ ಅಶುಭ ಪ್ರತೀಕ್ಷಕ ಅಶುಭ ಸಮಯ ಅಶುಭ ಸಮಯಗಳು ಅಶುಭ ಸೂಚಕವಾಗು ಅಶುಭ ಸ್ವರೂಪ ಅಶುಭಕರಣ ಅಶುಭಕರವಾದ ಅಶುಭದ ಅಶುಭವಾದುದು ಅಶುಭಸೂಚಕ ಅಶುಭಸೂಚಕಗಳು ಅಶೇಷ ಅಶೋಕ ಅಶೋಕ ವನ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷ ಅಶೋಕ ವೃಕ್ಷಗಳು ಅಶೋಕರು ಅಶೋಕವನ ಅಶೋಕವೃಕ್ಷ ಅಶೋಕವೃಕ್ಷಗಳು ಅಶೌಚ ಅಶ್ಟರಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಸು ಅಶ್ಟರಿನ್ದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಸು ಅಶ್ಟು ಅಶ್ಮ ಅಶ್ಮಂತಕ ಅಶ್ಮಗರ್ಬ ಅಶ್ಮಗರ್ಬಗಳು ಅಶ್ಮಗರ್ಭ ಅಶ್ಮಗರ್ಭಗಳು ಅಶ್ಮಗಳು ಅಶ್ಮನ್ತಕ ಅಶ್ಮಪುಷ್ಪ ಅಶ್ಮಪುಷ್ಪಗಳು ಅಶ್ರಗ ಅಶ್ರಗಗಳು ಅಶ್ರದ್ದೆ ಅಶ್ರದ್ದೆತಾಳು ಅಶ್ರದ್ದೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಶ್ರದ್ದೆಯಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅಶ್ರದ್ಧೆ ಅಶ್ರದ್ಧೆತಾಳು ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅಶ್ರು ಅಶ್ರುಗಳು ಅಶ್ರುತ ಅಶ್ರುಪೂರಿತ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣ ಅಶ್ರುಬಿಂದು ಅಶ್ರುವಾಯು ಅಶ್ಲೀಲ ಅಶ್ಲೀಲ-ಕತೆ ಅಶ್ಲೀಲ-ಕತೆಗಳು ಅಶ್ಲೀಲ-ಕಥೆ ಅಶ್ಲೀಲ-ಕಥೆಗಳು ಅಶ್ಲೀಲ ಚಲನಚಿತ್ರ ಅಶ್ಲೀಲ ನುಡಿ ಅಶ್ಲೀಲ ನುಡಿಗಳು ಅಶ್ಲೀಲ ಬಾಷೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಬಾಷೆಗಳು ಅಶ್ಲೀಲ ಭಾಷೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಭಾಷೆಗಳು ಅಶ್ಲೀಲಗಳು ಅಶ್ಲೀಲವಲ್ಲದ ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ಮಾತು ಅಶ್ಲೀಲವಾದ ಮಾತುಗಳು ಅಶ್ಲೀಲವಾದದ್ದು ಅಶ್ವ ಅಶ್ವಗಳು ಅಶ್ವತರ ಅಶ್ವತ್ತ ಅಶ್ವತ್ತವೃಕ್ಷ ಅಶ್ವತ್ತವೃಕ್ಷಗಳು ಅಶ್ವತ್ತಾಮ ಅಶ್ವತ್ಥ ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷ ಅಶ್ವತ್ಥವೃಕ್ಷಗಳು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅಶ್ವದಳ ಅಶ್ವದಳಗಳು ಅಶ್ವಮೇದ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗ ಅಶ್ವಮೇಧಯಾಗಗಳು ಅಶ್ವಮೇಧಿಕ ಪರ್ವ ಅಶ್ವಲಕ್ಷಣ ಅಶ್ವವರ್ದನ ಶಾಲೆ ಅಶ್ವವರ್ದನ ಶಾಲೆಗಳು ಅಶ್ವವರ್ಧನ ಶಾಲೆ ಅಶ್ವವರ್ಧನ ಶಾಲೆಗಳು ಅಶ್ವವಾರ ಅಶ್ವವಾಹಕ ಅಶ್ವಶಕ್ತಿ ಅಶ್ವಶಾಲೆ ಅಶ್ವಸೇನ ಅಶ್ವಾರೂಡ ಅಶ್ವಾರೂಢ ಅಶ್ವಾರೋಹಕ ಅಶ್ವಾರೋಹಣ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಅಶ್ವಾರೋಹಿಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಷಡ್ಡಾಳ ಅಷಡ್ಢಾಳ ಅಷ್ಟ ಅಷ್ಟ ಅಂಬರ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಷ್ಟ ಅಹಂಕಾರ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಷ್ಟ ಆಪ್ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಷ್ಟ ಏನ ಸಂತಾನಗಳು ಅಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಷ್ಟ ಕುಲಫಣಿಗಳು ಅಷ್ಟ ಗುಣ ಅಷ್ಟ ಗುರು ಅಷ್ಟ ತಾರಿಣೀ ಅಷ್ಟ ತೇಜಸ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜಗಳು ಅಷ್ಟ ಧಾತು ಅಷ್ಟ ನಿಜಗುಣಗಳು ಅಷ್ಟ ಪಾರ್ಥಿವ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಷ್ಟ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಅಷ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಷ್ಟ ಭೈರವ ಅಷ್ಟ ಭೈರವರು ಅಷ್ಟ ಭೋಗ ಅಷ್ಟ ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟ ಮಂಗಲ ಅಷ್ಟ ಮದ ಅಷ್ಟ ಮಾನಸ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳು ಅಷ್ಟ ವಸುಗಳು ಅಷ್ಟ ವಾಯು ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಷ್ಟ ವಿದರದ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಷ್ಟ ವಿಧ ಧರ್ಮ ಅಷ್ಟ ವಿವಾಹ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಷ್ಟಕ ಅಷ್ಟಕಂಬ ಅಷ್ಟಕಗಳು ಅಷ್ಟಕಮ್ಬ ಅಷ್ಟಕರ್ತ ಅಷ್ಟಕರ್ತೃಗಳು ಅಷ್ಟಕರ್ಮಗಳು ಅಷ್ಟಕುಲನಾಗ ಅಷ್ಟಕೋನಗಳುಳ್ಳ ಸಮತಲಾಕೃತಿ ಅಷ್ಟದಿಕ್ಕು ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪಾಲರು ಅಷ್ಟದಿಗ್ಗಜ ಅಷ್ಟಪದಿ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳು ಅಷ್ಟಪದೋದರ ಅಷ್ಟಪಾದಿ ಅಷ್ಟಪಾಶಗಳು ಅಷ್ಟಪುರ ಅಷ್ಟಬಾಗ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟಬುಜ ಅಷ್ಟಬುಜಗಳು ಅಷ್ಟಬುಜಾಕಾರವುಳ್ಳ ಕಟ್ಟಡ ಅಷ್ಟಬುಜಾಕಾರವುಳ್ಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಷ್ಟಬುಜಾಕಾರವುಳ್ಳ ವಸ್ತು ಅಷ್ಟಬುಜಾಕಾರವುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳು ಅಷ್ಟಬೋಗ ಅಷ್ಟಭಾಗ್ಯಗಳು ಅಷ್ಟಭುಜ ಅಷ್ಟಭುಜಗಳು ಅಷ್ಟಭುಜಾಕಾರವುಳ್ಳ ಕಟ್ಟಡ ಅಷ್ಟಭುಜಾಕಾರವುಳ್ಳ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಷ್ಟಭುಜಾಕಾರವುಳ್ಳ ವಸ್ತು ಅಷ್ಟಭುಜಾಕಾರವುಳ್ಳ ವಸ್ತುಗಳು ಅಷ್ಟಭೋಗ ಅಷ್ಟಮ ಶ್ರೇಣಿ ಅಷ್ಟಮದ ಅಷ್ಟಮದಗಳು ಅಷ್ಟಮಹಾಮಂತ್ರ ಅಷ್ಟಮಹಾಮನ್ತ್ರ ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿಯರು ಅಷ್ಟಮಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಷ್ಟಮಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಷ್ಟಮಿ ಅಷ್ಟಮೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟಯ್ಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾತ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆಗು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟರಷ್ಟು ಅಷ್ಟವಸುಗಳು ಅಷ್ಟಸವ್ಬಾಗ್ಯ ಅಷ್ಟಸವ್ಭಾಗ್ಯ ಅಷ್ಟಸಿದ್ದಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ದಿಗಳು ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಷ್ಟಸೌಬಾಗ್ಯ ಅಷ್ಟಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳು ಅಷ್ಟಾಂಗಭಕ್ತಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟಾಙ್ಗ ಅಷ್ಟಾಙ್ಗಗಳು ಅಷ್ಟಾದರೂ ಅಷ್ಟಾದಶ ಅಷ್ಟಾದಶಪುರಾಣ ಅಷ್ಟಾದಶಸ್ವಚ್ಚಪುರಾಣ ಅಷ್ಟಾದಶಸ್ವಚ್ಛಪುರಾಣ ಅಷ್ಟಾದಿಶಾಬ್ದಕರು ಅಷ್ಟಾಪದ ಅಷ್ಟಾಪದೋದರ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಅಷ್ಟಾವಕ್ರಗಳು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರರು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರರುಗಳು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರವಾಗಿಸು ಅಷ್ಟಾವಕ್ರವಾದ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಾದರೂ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ತುಗುಚು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯಪ್ರದಾತ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಷ್ಟೊನ್ದು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಅಸ ಅಸಂಕ್ಯ ಅಸಂಕ್ಯರು ಅಸಂಕ್ಯವಾದ ಅಸಂಕ್ಯವಾದುದು ಅಸಂಕ್ಯಾತ ಅಸಂಕ್ಯಾತರು ಅಸಂಕ್ಯಾತರುಗಳು ಅಸಂಕ್ಯಾತವಾದ ಅಸಂಖ್ಯ ಅಸಂಖ್ಯರು ಅಸಂಖ್ಯವಾದ ಅಸಂಖ್ಯವಾದುದು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಸಂಖ್ಯಾತರು ಅಸಂಖ್ಯಾತರುಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಅಸಂಖ್ಯೇಯ ಅಸಂಗಟಿತ ಅಸಂಗತ ಅಸಂಗತಗಳು ಅಸಂಗತತೆ ಅಸಂಗತತೆಗಳು ಅಸಂಗತವಾದ ಅಸಂಗತವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಸಂಗತವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಸಂಗತಿ ಅಸಂಗತೋಕ್ತಿ ಅಸಂಗತೋಕ್ತಿಗಳು ಅಸಂಘಟಿತ ಅಸಂತುಷ್ಟ ಅಸಂತುಷ್ಟಕರವಾದ ಗುಣಹೊಂದಿರು ಅಸಂತುಷ್ಟನಾದವನು ಅಸಂತುಷ್ಟಿ ಅಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಂಡ ಅಸಂತುಷ್ಟಿಗೊಂಡಂತೆ ಕಾಣಿಸು ಅಸಂತುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡದಿರು ಅಸಂತೃಪ್ತಮಣ್ಣು ಅಸಂತೃಪ್ತಿ ಅಸಂತೃಪ್ತಿಗಳು ಅಸಂತೋಷ ಅಸಂತೋಷಕರ ಅಸಂತೋಷಗಳು ಅಸಂತೋಷಗೊಳಿಸು ಅಸಂದರ್ಭ ಅಸಂದಿಗ್ದ ಉತ್ತರ ಅಸಂದಿಗ್ದ ಉತ್ತರಗಳು ಅಸಂದಿಗ್ಧ ಉತ್ತರ ಅಸಂದಿಗ್ಧ ಉತ್ತರಗಳು ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಂಪ್ರದಾಯಕತೆ ಅಸಂಪ್ರದಾಯಕತೆಗಳು ಅಸಂಬಂದ್ಧ ಅಸಂಬಂಧ ಅಸಂಬದ್ದ ಅಸಂಬದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಸಂಬದ್ದ ನಿರೂಪಣೆ ಅಸಂಬದ್ದ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅಸಂಬದ್ದ ಪ್ರಲಾಪ ಅಸಂಬದ್ದ ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಅಸಂಬದ್ದ ಮಾತು ಅಸಂಬದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಅಸಂಬದ್ದ ವಯ್ಷಮ್ಯ ಅಸಂಬದ್ದ ವಯ್ಷಮ್ಯಗಳು ಅಸಂಬದ್ದ ವಿಚಾರ ಅಸಂಬದ್ದ ವಿಚಾರಗಳು ಅಸಂಬದ್ದ ವೈಷಮ್ಯ ಅಸಂಬದ್ದ ವೈಷಮ್ಯಗಳು ಅಸಂಬದ್ದಗಳು ಅಸಂಬದ್ದತೆ ಅಸಂಬದ್ದತೆಗಳು ಅಸಂಬದ್ದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ಅಸಂಬದ್ದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಸಂಬದ್ದವಾದ ಅಸಂಬದ್ದವಾದ ನುಡಿ ಅಸಂಬದ್ದವಾದ ನುಡಿಗಳು ಅಸಂಬದ್ದವಾದ ಮಾತು ಅಸಂಬದ್ದವಾದ ಮಾತುಗಳು ಅಸಂಬದ್ದವಾದಿ ಅಸಂಬದ್ಧ ಅಸಂಬದ್ಧ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧ ನಿರೂಪಣೆ ಅಸಂಬದ್ಧ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧ ಮಾತು ಅಸಂಬದ್ಧ ಮಾತುಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧ ವಯ್ಷಮ್ಯ ಅಸಂಬದ್ಧ ವಯ್ಷಮ್ಯಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಚಾರ ಅಸಂಬದ್ಧ ವಿಚಾರಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧ ವೈಷಮ್ಯ ಅಸಂಬದ್ಧ ವೈಷಮ್ಯಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧತೆ ಅಸಂಬದ್ಧತೆಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ನುಡಿ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ನುಡಿಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಮಾತು ಅಸಂಬದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧವಾದಿ ಅಸಂಬದ್ಧವಾದಿಗಳು ಅಸಂಬದ್ಧವಾದುದು ಅಸಂಬಳ ಅಸಂಬವ ಅಸಂಬವಗಳು ಅಸಂಬವನೀಯ ಅಸಂಬವವಾದ ಅಸಂಬವವಾದುದು ಅಸಂಬಾವ್ಯ ಅಸಂಬಾವ್ಯಗಳು ಅಸಂಭವ ಅಸಂಭವಗಳು ಅಸಂಭವನೀಯ ಅಸಂಭವವಾದ ಅಸಂಭವವಾದುದು ಅಸಂಭಾವ್ಯ ಅಸಂಭಾವ್ಯಗಳು ಅಸಂಯಮಿ ಅಸಂಯಮಿಗಳು ಅಸಂರಕ್ಷಣೀಯ ಅಸಂಶಯ ಅಸಂಸದೀಯ ಅಸಂಸದೀಯರು ಅಸಂಸದೀಯರುಗಳು ಅಸಂಸ್ಕೃತ ಅಸಂಸ್ಕೃತ ಬಾಷೆ ಅಸಂಸ್ಕೃತ ಬಾಷೆಗಳು ಅಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ ಅಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳು ಅಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಸಂಸ್ಕೃತರು ಅಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಅಸಂಸ್ಕೃತೆ ಅಸಕಳಿ ಅಸಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಅಸಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಅಸಕೊಳ್ಳು ಅಸಗ ಅಸಗಳಿ ಅಸಗವರಿ ಅಸಗವೊಯಲ್ ಅಸಗವೊಯಿಲು ಅಸಗವೊಯ್ ಅಸಗವೊಯ್ಲು ಅಸಗಹೊಯ್ಲು ಅಸಗಿತಿ ಅಸಙ್ಕ್ಯ ಅಸಙ್ಕ್ಯರು ಅಸಙ್ಕ್ಯವಾದ ಅಸಙ್ಕ್ಯವಾದುದು ಅಸಙ್ಕ್ಯಾತ ಅಸಙ್ಕ್ಯಾತರು ಅಸಙ್ಕ್ಯಾತವಾದ ಅಸಙ್ಖ್ಯ ಅಸಙ್ಖ್ಯರು ಅಸಙ್ಖ್ಯವಾದ ಅಸಙ್ಖ್ಯವಾದುದು ಅಸಙ್ಖ್ಯಾತ ಅಸಙ್ಖ್ಯಾತರು ಅಸಙ್ಖ್ಯಾತವಾದ ಅಸಙ್ಗಟಿತ ಅಸಙ್ಗತ ಅಸಙ್ಗತಗಳು ಅಸಙ್ಗತತೆ ಅಸಙ್ಗತತೆಗಳು ಅಸಙ್ಗತವಾದ ಅಸಙ್ಗತವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಸಙ್ಗತವಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಅಸಙ್ಗತೋಕ್ತಿ ಅಸಙ್ಗತೋಕ್ತಿಗಳು ಅಸಙ್ಘಟಿತ ಅಸಡ ಅಸಡಿ ಅಸಡು ಅಸಡ್ಡಾಳ ಅಸಡ್ಡಾಳು ಅಸಡ್ಡೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡು ಅಸಡ್ಡೆಗಳು ಅಸಡ್ಡೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸು ಅಸಡ್ಡೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗು ಅಸಡ್ಡೆಮಾಡು ಅಸಡ್ಡೆಯ ಅಸಡ್ಡೆಯಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಸಡ್ಡೆಯಿಲ್ಲದ ಅಸತಿ ಅಸತ್ತು ಅಸತ್ತುಗಳು ಅಸತ್ಯ ಅಸತ್ಯಗಳು ಅಸತ್ಯನುಡಿ ಅಸತ್ಯನುಡಿಗಳು ಅಸತ್ಯವನ್ನಾಡುವವನು ಅಸತ್ಯವನ್ನು ನುಡಿ ಅಸತ್ಯವೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಅಸತ್ಯವೆನ್ದು ತೋರಿಸಿಕೊಡು ಅಸತ್ಯಸೂಚನೆ ಅಸತ್ಯಸೂಚನೆಗಳು ಅಸದಬಿಪ್ರಾಯ ಅಸದಬಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಸದಭಿಪ್ರಾಯ ಅಸದಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಸದಳ ಅಸದೃಶ ಅಸದೃಶ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಸದೃಶ ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಅಸದೃಶ ಲೋಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಸದೃಶಗಳು ಅಸದೃಶಲೋಕನಿರ್ಮಾಣ ಅಸದೃಶವಾದ ಅಸನ್ತುಷ್ಟ ಅಸನ್ತುಷ್ಟಕರವಾದ ಗುಣಹೊನ್ದಿರು ಅಸನ್ತುಷ್ಟನಾದವನು ಅಸನ್ತುಷ್ಟಿಗೊಣ್ಡ ಅಸನ್ತುಷ್ಟಿಗೊಣ್ಡನ್ತೆ ಕಾಣಿಸು ಅಸನ್ತುಷ್ಟಿಯಿನ್ದ ಮಾತನಾಡದಿರು ಅಸನ್ತೃಪ್ತಿ ಅಸನ್ತೃಪ್ತಿಗಳು ಅಸನ್ತೋಷ ಅಸನ್ತೋಷಕರ ಅಸನ್ತೋಷಗಳು ಅಸನ್ತೋಷಗೊಳಿಸು ಅಸನ್ದಿಗ್ದ ಉತ್ತರ ಅಸನ್ದಿಗ್ದ ಉತ್ತರಗಳು ಅಸನ್ದಿಗ್ಧ ಉತ್ತರ ಅಸನ್ದಿಗ್ಧ ಉತ್ತರಗಳು ಅಸಪಲತೆ ಅಸಪಲತೆಗಳು ಅಸಫಲತೆ ಅಸಫಲತೆಗಳು ಅಸಬ್ಯ ಅಸಬ್ಯ ನಡತೆ ಅಸಬ್ಯ ನಡತೆಗಳು ಅಸಬ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಸಬ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಸಬ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಅಸಬ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಅಸಬ್ಯಗಳು ಅಸಬ್ಯಪ್ರಚಾರ ಅಸಬ್ಯವಾಗಿ ಕಿಸಿಕಿಸಿ ನಗು ಅಸಬ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊ ಅಸಬ್ಯವಾಗಿರು ಅಸಬ್ಯವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಸಬ್ಯವಾದ ಅಸಬ್ಯವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಬ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಸಭ್ಯ ಅಸಭ್ಯ ನಡತೆ ಅಸಭ್ಯ ನಡತೆಗಳು ಅಸಭ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಅಸಭ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಸಭ್ಯ ರ್ವರ್ತನೆ ಅಸಭ್ಯ ಸ್ತ್ರೀ ಅಸಭ್ಯ ಹಾಸ್ಯ ಅಸಭ್ಯಗಳು ಅಸಭ್ಯತೆ ಅಸಭ್ಯಪ್ರಚಾರ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ಕಿಸಿಕಿಸಿ ನಗು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿರು ಅಸಭ್ಯವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಸಭ್ಯವಾದ ಅಸಭ್ಯವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಭ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಸಮ ಅಸಮ ತಳದ ಅಸಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಸಮ ಪ್ರವೇಶಿಕ ಸ್ಮೃತಿ ಅಸಮ ಬಾಂದವ್ಯ ಅಸಮ ಬಾಂದವ್ಯಗಳು ಅಸಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಸಮ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಅಸಮ ಬಾನ್ದವ್ಯ ಅಸಮ ಬಾನ್ದವ್ಯಗಳು ಅಸಮ ಬಾನ್ಧವ್ಯ ಅಸಮ ಬಾನ್ಧವ್ಯಗಳು ಅಸಮ ರೂಪದ ಅಸಮಂಜಸ ಅಸಮಂಜಸತೆ ಅಸಮಂಜಸತೆಗಳು ಅಸಮಕಾಲಿಕ ಅಸಮಕಾಲೀನ ಅಸಮಗ್ರ ಅಸಮಗ್ರವಾದುದು ಅಸಮಞ್ಜಸ ಅಸಮಞ್ಜಸತೆ ಅಸಮಞ್ಜಸತೆಗಳು ಅಸಮತೆ ಅಸಮತೆಗಳು ಅಸಮತೋಲನ ಅಸಮತೋಲನಗಳು ಅಸಮದೃಷ್ಟಿ ಅಸಮನೇತ್ರ ಅಸಮನ್ವಯತೆ ಅಸಮನ್ವಯತೆಗಳು ಅಸಮನ್ವಿತ ಅಸಮನ್ವಿತಗಳು ಅಸಮಪ್ರಮಾಣ ಅಸಮಬವ ಅಸಮಭವ ಅಸಮಭೌತಿಕ ಅಸಮಯ ಅಸಮಯಗಳು ಅಸಮರ್ತ ಅಸಮರ್ತನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಸಮರ್ತನೀಯ ಅಸಮರ್ತರು ಅಸಮರ್ತವಾಗಿಸು ಅಸಮರ್ತವಾದ ಅಸಮರ್ಥ ಅಸಮರ್ಥನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ವಿಳಂಬ ಅಸಮರ್ಥರು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿಸು ಅಸಮರ್ಥವಾದ ಅಸಮರ್ಪಕ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕ ಕೆಲಸ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕೆಲಸಗಳು ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಸು ಅಸಮಶರ ಅಸಮಸೆ ಅಸಮಸೇತುಬಂದನ ಅಸಮಸೇತುಬಂಧನ ಅಸಮಸೇತುಬನ್ದನ ಅಸಮಸೇತುಬನ್ಧನ ಅಸಮಾಕ್ಷಚಾಪ ಅಸಮಾದಾನ ಅಸಮಾದಾನ ಪ್ರಕಟಿಸು ಅಸಮಾದಾನ ಸೂಚಿಸು ಅಸಮಾದಾನಕರ ಅಸಮಾದಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಸಮಾದಾನಗಳು ಅಸಮಾದಾನಗೊಂಡ ಅಸಮಾದಾನಗೊಂಡಿರುವ ಅಸಮಾದಾನಗೊಣ್ಡ ಅಸಮಾದಾನಗೊಣ್ಡಿರುವ ಅಸಮಾದಾನಗೊಳ್ಳು ಅಸಮಾದಾನದ ಅಸಮಾದಾನದ ಕಾರಣ ಅಸಮಾದಾನದ ಕಾರಣಗಳು ಅಸಮಾದಾನದಮಾತು ಅಸಮಾದಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಸಮಾದಾನದಿಂದ ವರ್ತಿಸು ಅಸಮಾದಾನದಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅಸಮಾದಾನದಿನ್ದ ವರ್ತಿಸು ಅಸಮಾದಾನಪಡಿಸು ಅಸಮಾದಾನಪಡು ಅಸಮಾದಾನವನ್ನು ಹೊಂದು ಅಸಮಾದಾನವನ್ನು ಹೊನ್ದು ಅಸಮಾದಾನವಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಸಮಾದಾನಿ ಅಸಮಾದಾನಿಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ಅಸಮಾಧಾನ ಪ್ರಕಟಿಸು ಅಸಮಾಧಾನ ಸೂಚಿಸು ಅಸಮಾಧಾನಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಣ್ಡ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಣ್ಡಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳು ಅಸಮಾಧಾನದ ಅಸಮಾಧಾನದ ಕಾರಣ ಅಸಮಾಧಾನದ ಕಾರಣಗಳು ಅಸಮಾಧಾನದಮಾತು ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಸಮಾಧಾನದಿಂದ ವರ್ತಿಸು ಅಸಮಾಧಾನದಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅಸಮಾಧಾನದಿನ್ದ ವರ್ತಿಸು ಅಸಮಾಧಾನಪಡಿಸು ಅಸಮಾಧಾನಪಡು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದು ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೊನ್ದು ಅಸಮಾಧಾನವಾದರೂ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಸಮಾಧಾನಿ ಅಸಮಾಧಾನಿಗಳು ಅಸಮಾನ ಅಸಮಾನಗಿರಿ ಅಸಮಾನತೆ ಅಸಮಾನತೆಗಳು ಅಸಮಾನವಸ್ತುಗಳು ಅಸಮಾನವಾದ ಅಸಮಾನವಾದುದು ಅಸಮಾಪ್ತ ಅಸಮಿಸಿ ಅಸಮ್ಪೂರ್ಣ ಅಸಮ್ಪ್ರದಾಯಕತೆ ಅಸಮ್ಪ್ರದಾಯಕತೆಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ದ ಅಸಮ್ಬದ್ದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ದ ನಿರೂಪಣೆ ಅಸಮ್ಬದ್ದ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ದ ಪ್ರಲಾಪ ಅಸಮ್ಬದ್ದ ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ದ ಮಾತು ಅಸಮ್ಬದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ದ ವಯ್ಷಮ್ಯ ಅಸಮ್ಬದ್ದ ವಯ್ಷಮ್ಯಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ದ ವಿಚಾರ ಅಸಮ್ಬದ್ದ ವಿಚಾರಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ದ ವೈಷಮ್ಯ ಅಸಮ್ಬದ್ದ ವೈಷಮ್ಯಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ದಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ದತೆ ಅಸಮ್ಬದ್ದತೆಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ಅಸಮ್ಬದ್ದವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಸಮ್ಬದ್ದವಾದ ಅಸಮ್ಬದ್ದವಾದ ನುಡಿ ಅಸಮ್ಬದ್ದವಾದ ನುಡಿಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ದವಾದ ಮಾತು ಅಸಮ್ಬದ್ದವಾದ ಮಾತುಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ದವಾದಿ ಅಸಮ್ಬದ್ಧ ಅಸಮ್ಬದ್ಧ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ಧ ನಿರೂಪಣೆ ಅಸಮ್ಬದ್ಧ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪ ಅಸಮ್ಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ಧ ಮಾತು ಅಸಮ್ಬದ್ಧ ಮಾತುಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ಧ ವಯ್ಷಮ್ಯ ಅಸಮ್ಬದ್ಧ ವಯ್ಷಮ್ಯಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ಧ ವಿಚಾರ ಅಸಮ್ಬದ್ಧ ವಿಚಾರಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ಧ ವೈಷಮ್ಯ ಅಸಮ್ಬದ್ಧ ವೈಷಮ್ಯಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ಧಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ಧತೆ ಅಸಮ್ಬದ್ಧತೆಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ಅಸಮ್ಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಅಸಮ್ಬದ್ಧವಾದ ಅಸಮ್ಬದ್ಧವಾದ ನುಡಿ ಅಸಮ್ಬದ್ಧವಾದ ನುಡಿಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ಧವಾದ ಮಾತು ಅಸಮ್ಬದ್ಧವಾದ ಮಾತುಗಳು ಅಸಮ್ಬದ್ಧವಾದಿ ಅಸಮ್ಬವ ಅಸಮ್ಬವಗಳು ಅಸಮ್ಬವನೀಯ ಅಸಮ್ಬವವಾದ ಅಸಮ್ಬವವಾದುದು ಅಸಮ್ಬಾವ್ಯ ಅಸಮ್ಭವ ಅಸಮ್ಭವಗಳು ಅಸಮ್ಭವನೀಯ ಅಸಮ್ಭವವಾದ ಅಸಮ್ಭವವಾದುದು ಅಸಮ್ಭಾವ್ಯ ಅಸಮ್ಮತ ಅಸಮ್ಮತ ನಿರ್ಣಯ ಅಸಮ್ಮತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಮ್ಮತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಸಮ್ಮತಿ ಅಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸು ಅಸಮ್ಮತಿಗಳು ಅಸಮ್ಮತಿಸು ಅಸಯ್ನಿಕ ಅಸಲಿ ಅಸಲಿಗಳು ಅಸಲಿತನ ಅಸಲಿನ ಅನುಕರಣವಲ್ಲದ ಅಸಲೀ ಅಸಲು ಅಸಲು ದಾರಣೆಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಸಲು ಧಾರಣೆಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಸಲು ಪ್ರತಿ ಅಸಲು ಪ್ರತಿಗಳು ಅಸಲು ಬೆಲೆ ಅಸಲುಗಳು ಅಸಳೆ ಅಸವಶ ಅಸವಸ ಅಸವಸದ ಅಸವಸೆ ಅಸವ್ಕ್ಯ ಅಸವ್ಖ್ಯ ಅಸಹಕಾರ ಅಸಹಕಾರದ ಅಸಹಜ ಅಸಹಜ ಪ್ರಬೆಯ ಅಸಹಜ ಪ್ರಭೆಯ ಅಸಹಜ ಪ್ರಾಣಿ ಅಸಹಜ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಸಹಜ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಹಜ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಸಹಜತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದುದು ಅಸಹಜತೆಯಿನ್ದ ಕೂಡಿದುದು ಅಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳು ಅಸಹಜವಾದ ಅಸಹಜವಾದ ನಡತೆಯುಳ್ಳ ಅಸಹಜವಾದದ್ದು ಅಸಹನೀಯ ಅಸಹನೀಯತೆ ಅಸಹನೀಯತೆಗಳು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿರು ಅಸಹನೆ ಅಸಹನೆ ತೋರಿಸು ಅಸಹನೆಗಳು ಅಸಹನೆಯ ಅಸಹಾಯ ಅಸಹಾಯಕ ಅಸಹಾಯಕರು ಅಸಹಾಯಕರುಗಳು ಅಸಹಾಯಕವಾಗು ಅಸಹಾಯಕವಾದುದು ಅಸಹಾಯಕಸ್ತಿತಿ ಅಸಹಾಯಕಸ್ಥಿತಿ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆಗಳು ಅಸಹಿಷ್ಣುವಾದ ಅಸಹ್ಯ ಅಸಹ್ಯ ತರು ಅಸಹ್ಯ ತೋರು ಅಸಹ್ಯ ಬರಿಸುವ ಅಸಹ್ಯ ಬರಿಸುವಂತದ್ದು ಅಸಹ್ಯ ಬರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಸಹ್ಯ ಬರಿಸುವನ್ತದ್ದು ಅಸಹ್ಯ ಬರಿಸುವನ್ಥದ್ದು ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸು ಅಸಹ್ಯಕರ ಅಸಹ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಹ್ಯಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಸಹ್ಯಕರವಾದ ಅಸಹ್ಯಕರವಾದದು ಅಸಹ್ಯಕರವಾದುದು ಅಸಹ್ಯಗಳು ಅಸಹ್ಯಪಡು ಅಸಹ್ಯಬರಿಸು ಅಸಹ್ಯಬಾವ ಅಸಹ್ಯಬಾವಗಳು ಅಸಹ್ಯಭಾವ ಅಸಹ್ಯಭಾವಗಳು ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುವ ಅಸಹ್ಯವಾಗು ಅಸಹ್ಯವಾಗುವಂತಹ ಅಸಹ್ಯವಾಗುವನ್ತಹ ಅಸಹ್ಯವಾಗುವಷ್ಟು ಕೊಳಕಾದ ಅಸಹ್ಯವಾಗುವಿಕೆ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಅಸಹ್ಯವಾದ ವಸ್ತು ಅಸಹ್ಯವಾದುದು ಅಸಹ್ಯವೆನಿಸುವ ಅಸಾಂಗತ್ಯ ಅಸಾಂದರ್ಬಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಸಾಙ್ಗತ್ಯ ಅಸಾದಾರಣ ಅಸಾದಾರಣ ಗಟನೆ ಅಸಾದಾರಣ ಗಟನೆಗಳು ಅಸಾದಾರಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಸಾದಾರಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯವನು ಅಸಾದಾರಣ ಪ್ರತಿಬೆ ಅಸಾದಾರಣ ಪ್ರತಿಬೆಗಳು ಅಸಾದಾರಣ ಪ್ರವಾಹ ಅಸಾದಾರಣ ವಸ್ತು ಅಸಾದಾರಣ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಅಸಾದಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಾದಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಸಾದಾರಣ ಸಾಮರ್ತ್ಯ ಅಸಾದಾರಣ ಸಾಮರ್ತ್ಯಗಳು ಅಸಾದಾರಣ ಸಾಮರ್ತ್ಯದ ಅಸಾದಾರಣವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಸಾದಾರಣವಾದ ಅಸಾದಾರಣವಾದದ್ದು ಅಸಾದಾರಾಣವಾದುದು ಅಸಾದು ಅಸಾದುವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳು ಅಸಾದೃಶ್ಯ ಅಸಾದ್ಯ ಅಸಾದ್ಯಗೊಳಿಸು ಅಸಾದ್ಯವಾಗಿಸು ಅಸಾದ್ಯವಾದುದು ಅಸಾಧರಣ ರಜೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಸಾಧಾರಣ ಘಟನೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಘಟನೆಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯವನು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರವಾಹ ಅಸಾಧಾರಣ ವಸ್ತು ಅಸಾಧಾರಣ ವಸ್ತುಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ವಿದ್ವತ್ತಿನ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಾಧಾರಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಗಳು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವಿಕೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು ಅಸಾಧಾರಾಣವಾದುದು ಅಸಾಧು ಅಸಾಧುವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯಗೊಳಿಸು ಅಸಾಧ್ಯತೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸು ಅಸಾಧ್ಯವಾದುದು ಅಸಾನ್ದರ್ಬಿಕವಾಗಿ ಅಸಾನ್ದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಅಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಅಸಾಮಞ್ಜಸ್ಯ ಅಸಾಮರಸ್ಯ ಅಸಾಮರ್ತ್ಯ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಯ್ಲಿಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶೈಲಿಯ ಅಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದುದು ಅಸಾಮ್ಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಸಿ ಅಸಿಂದು ಅಸಿಂದುತ್ವ ಅಸಿಂದುವಾದ ಅಸಿಂಧು ಅಸಿಂಧುತ್ವ ಅಸಿಂಧುವಾದ ಅಸಿಕ ಅಸಿಕಲ್ಲು ಅಸಿಗಳು ಅಸಿಚಕ್ರ ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅಸಿಟಿಲೀನ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಸಿತ ಅಸಿತ ಬಣ್ಣ ಅಸಿತಕಂಠ ಅಸಿತಕಂಧರ ಅಸಿತಗಲ ಅಸಿತಗಳ ಅಸಿತಪಕ್ಷ ಅಸಿತಪ್ರಬ ಅಸಿತಪ್ರಭ ಅಸಿತರಸೆ ಅಸಿತಾಂಗ ಅಸಿತಾಂಗ ಭೈರವ ಅಸಿದನೆ ಅಸಿದಾರೆ ಅಸಿದು ಅಸಿಧಾರೆ ಅಸಿನ್ದು ಅಸಿನ್ದುತ್ವ ಅಸಿನ್ದುವಾದ ಅಸಿನ್ಧು ಅಸಿನ್ಧುತ್ವ ಅಸಿನ್ಧುವಾದ ಅಸಿಪತ್ರವನ ಅಸಿಪದಲಕ್ಷಣ ಅಸಿಪದಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಸಿಮದ್ಯ ಅಸಿಮಧ್ಯ ಅಸಿಮಿಸಿ ಅಸಿಮಿಸಿ ಅನ್ನು ಅಸಿಯಕಲ್ಲು ಅಸಿಯಕಲ್ಲುಗಳು ಅಸಿಯನ್ ಅಸಿಯರು ಅಸಿಯರ್ ಅಸಿಯಳ್ ಅಸಿವಸಿ ಅಸು ಅಸುಂಬು ಅಸುಕೆ ಅಸುಗಳು ಅಸುಗೆ ಅಸುದೇವ ಅಸುನಾತ ಅಸುನಾತಸುತ ಅಸುನಾಥ ಅಸುನಾಥಸುತ ಅಸುನೀಗು ಅಸುಪತಿ ಅಸುಪಾಲ ಅಸುಬು ಅಸುರ ಅಸುರಕುಲಗುರು ಅಸುರಪುರ ಅಸುರರ ಒಡೆಯ ಅಸುರರ ಗುರು ಅಸುರಾರಾತಿ ಅಸುರಾರಿ ಅಸುರಿಕೆ ಅಸುರು ಅಸುರುಸುರು ಅಸುರೆ ಅಸುರೇತರ ಅಸುರ್ ಅಸೂಯ ಅಸೂಯಾಜನಕ ಅಸೂಯಾಪರ ಅಸೂಯೆ ಅಸೂಯೆ ಪಡು ಅಸೂಯೆ ಪಡುವವನು ಅಸೂಯೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಅಸೂಯೆಗಳು ಅಸೂಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅಸೂಯೆಪಡು ಅಸೂಯೆಯ ಅಸೂಯೆಯಿಂದ ಬೇಯುತ್ತಿರುವ ಅಸೂಯೆಯಿನ್ದ ಬೇಯುತ್ತಿರುವ ಅಸೂಯೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಸೃಕ್ಕು ಅಸೃಗ್ಜಲ ಅಸೃಗ್ಜಳ ಅಸೈನಿಕ ಅಸೌಕರ್ಯ ಅಸೌಕ್ಯ ಅಸೌಕ್ಯಗಳು ಅಸೌಖ್ಯ ಅಸೌಖ್ಯಗಳು ಅಸೌಮ್ಯ ಅಸೌರಕ್ತ ಅಸ್ಕಲಿತ ಅಸ್ಖಲಿತ ಅಸ್ಟು ಅಸ್ತ ಅಸ್ತಂಗತ ಅಸ್ತಙ್ಗತ ಅಸ್ತಮಾನ ಅಸ್ತಮಿಸು ಅಸ್ತರು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಸ್ತಿತಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಸ್ತಿತಿಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಣ್ಡ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿರು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದ ಅಸ್ತಾದ್ರಿ ಅಸ್ತಿ ಅಸ್ತಿಕುಂಬ ಅಸ್ತಿಕುಂಬಗಳು ಅಸ್ತಿಕುಮ್ಬ ಅಸ್ತಿಕುಮ್ಬಗಳು ಅಸ್ತಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಸ್ತಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವಿಕೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ಅಸ್ತಿಪಂಜರ ಅಸ್ತಿಪಂಜರಗಳು ಅಸ್ತಿಪಞ್ಜರ ಅಸ್ತಿಪಞ್ಜರಗಳು ಅಸ್ತಿಪಾತ್ರೆ ಅಸ್ತಿಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಸ್ತಿಬಂದನಿ ಅಸ್ತಿಬಂದನಿಗಳು ಅಸ್ತಿಬನ್ದನಿ ಅಸ್ತಿಬನ್ದನಿಗಳು ಅಸ್ತಿಬಾರ ಅಸ್ತಿಬಾರಗಳು ಅಸ್ತಿಬಿದುರತೆ ಅಸ್ತಿಭಾರ ಅಸ್ತಿಭಾರಗಳು ಅಸ್ತಿರ ಅಸ್ತಿರ ಪ್ರಕಾಶದ ಅಸ್ತಿರ ಬೆಳಕು ಅಸ್ತಿರ ಸ್ತಿತಿ ಅಸ್ತಿರ ಸ್ತಿತಿಗಳು ಅಸ್ತಿರಂದ್ರತೆ ಅಸ್ತಿರಗೊಳ್ಳು ಅಸ್ತಿರಜ್ಜು ಅಸ್ತಿರತೆ ಅಸ್ತಿರತೆಗಳು ಅಸ್ತಿರನಾದವನು ಅಸ್ತಿರನ್ದ್ರತೆ ಅಸ್ತಿರವಾಗಿ ಓಡಾಡು ಅಸ್ತಿರವಾಗಿರು ಅಸ್ತಿರವಾಗು ಅಸ್ತಿರವಾದ ಅಸ್ತಿರವಾದುದು ಅಸ್ತಿವಾರ ಅಸ್ತಿವಾರಗಳು ಅಸ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತಿಸಂದಿ ಅಸ್ತಿಸನ್ದಿ ಅಸ್ತೀಕರಿಸು ಅಸ್ತೇಯ ಅಸ್ತ್ಯವ್ಯಸ್ತವಾಗುವಿಕೆ ಅಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರಿ ಅಸ್ಥಿ ಅಸ್ಥಿಕುಂಭ ಅಸ್ಥಿಕುಮ್ಭ ಅಸ್ಥಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಸ್ಥಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಸ್ಥಿತೆ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಅಸ್ಥಿಪಂಜರಗಳು ಅಸ್ಥಿಪಞ್ಜರ ಅಸ್ಥಿಪಞ್ಜರಗಳು ಅಸ್ಥಿಪಾತ್ರೆ ಅಸ್ಥಿಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಸ್ಥಿಬಂಧನಿ ಅಸ್ಥಿಬಂಧನಿಗಳು ಅಸ್ಥಿಬನ್ಧನಿ ಅಸ್ಥಿಬನ್ಧನಿಗಳು ಅಸ್ಥಿಭಿದುರತೆ ಅಸ್ಥಿರ ಅಸ್ಥಿರ ಪ್ರಕಾಶದ ಅಸ್ಥಿರ ಬೆಳಕು ಅಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿ ಅಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಸ್ಥಿರಂಧ್ರತೆ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳು ಅಸ್ಥಿರಜ್ಜು ಅಸ್ಥಿರತೆ ಅಸ್ಥಿರತೆಗಳು ಅಸ್ಥಿರನಾದವನು ಅಸ್ಥಿರನ್ಧ್ರತೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಓಡಾಡು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರು ಅಸ್ಥಿರವಾಗು ಅಸ್ಥಿರವಾದ ಅಸ್ಥಿರವಾದುದು ಅಸ್ಥಿಶಾಸ್ತ್ರ ಅಸ್ಥಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿ ಅಸ್ಥಿಸಂಧಿಗಳು ಅಸ್ಥಿಸನ್ಧಿ ಅಸ್ಥಿಸನ್ಧಿಗಳು ಅಸ್ಥೀಕರಿಸು ಅಸ್ನಿಗ್ಧ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ದ್ವನಿಮಾಡು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಧ್ವನಿಮಾಡು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸು ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದ್ವನಿಮಾಡು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಧ್ವನಿಮಾಡು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಿಕೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಅಸುಂದರವೂ ಆದ ಕಯ್ ಬರಹ ಅಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಅಸುಂದರವೂ ಆದ ಕೈ ಬರಹ ಅಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಅಸುನ್ದರವೂ ಆದ ಕಯ್ ಬರಹ ಅಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಅಸುನ್ದರವೂ ಆದ ಕೈ ಬರಹ ಅಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ತತೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ತತೆಗಳು ಅಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥತೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟಾರ್ಥತೆಗಳು ಅಸ್ಪುಟ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಗಳು ಅಸ್ಪೃಹಾ ಅಸ್ಫುಟ ಅಸ್ಮಿತೆ ಅಸ್ಮೇರ ಅಸ್ಯ ಅಸ್ರು ಅಸ್ರುಗುಂಟೆ ಅಸ್ವಚ್ಛ ಅಸ್ವತಂತ್ರ ಅಸ್ವತನ್ತ್ರ ಅಸ್ವಭಾವಿಕ ಅಸ್ವರ ಅಸ್ವಸ್ತ ಅಸ್ವಸ್ತ ಬಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಸ್ವಸ್ತ ಬಾವನೆಯಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅಸ್ವಸ್ತತೆ ಅಸ್ವಸ್ತತೆಗಳು ಅಸ್ವಸ್ತರು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಭಾವನೆಯಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥರು ಅಸ್ವಾದನ ಅಸ್ವಾಬಾವಿಕ ಅಸ್ವಾಬಾವಿಕವಾಗಿ ಮವ್ನವಾಗಿರುವ ಅಸ್ವಾಬಾವಿಕವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಅಸ್ವಾಬಾವಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಅಸ್ವಾಬಾವಿಕವಾಗಿ ಶಾನ್ತವಾಗಿರುವ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮವ್ನವಾಗಿರುವ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮೌನವಾಗಿರುವ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶಾನ್ತವಾಗಿರುವ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುದು ಅಸ್ವಾರಸ್ಯ ಅಸ್ವಾರ್ಥ ಅಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಅಸ್ವೀಕಾರ ಅಸ್ವೀಕಾರ್ಯ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಅಹಂ ಅಹಂಕರಿಸು ಅಹಂಕಾರ ಅಹಂಕಾರ ಪಡು ಅಹಂಕಾರ ಮುರಿ ಅಹಂಕಾರಗಳು ಅಹಂಕಾರತನ ಅಹಂಕಾರದ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸು ಅಹಂಕಾರಪಡು ಅಹಂಕಾರಭಾವ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಹಂಕಾರವಾಕ್ಯಗಳು ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದವನು ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಅಹಂಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗು ಅಹಂಕಾರಿ ಅಹಂಕಾರಿಗಳು ಅಹಂಕೃತಿ ಅಹಂಕ್ರಿಯೆ ಅಹಂಗೆ ಅಹಂಬಾವ ಅಹಂಬಾವಗಳು ಅಹಂಬಾವದ ಅಹಂಬಾವವಿಲ್ಲದ ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮ ಅಹಂಭಾವ ಅಹಂಭಾವಗಳು ಅಹಂಭಾವದ ಅಹಂಭಾವವಿಲ್ಲದ ಅಹಂಮದಿ ಅಹಂಮನ್ಯತೆ ಅಹಂಮಮ ಅಹಂಮಮತೆ ಅಹಂಮಮತ್ವ ಅಹಃಪತಿಸುತ ಅಹಗೆ ಅಹಙ್ಕರಿಸು ಅಹಙ್ಕಾರ ಅಹಙ್ಕಾರ ಪಡು ಅಹಙ್ಕಾರ ಮುರಿ ಅಹಙ್ಕಾರಗಳು ಅಹಙ್ಕಾರದ ಅಹಙ್ಕಾರದಿನ್ದ ಮೆರೆ ಅಹಙ್ಕಾರದಿನ್ದ ವರ್ತಿಸು ಅಹಙ್ಕಾರಪಡು ಅಹಙ್ಕಾರವಿಲ್ಲದ ಅಹಙ್ಕಾರವಿಲ್ಲದವನು ಅಹಙ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗು ಅಹಙ್ಕಾರಿ ಅಹಙ್ಕಾರಿಗಳು ಅಹಣ ಅಹನಿ ಅಹನ್ಯಹನಿ ಅಹಮಹಮಿಕೆ ಅಹಮಿಕೆ ಅಹಮ್ಬಾವ ಅಹಮ್ಬಾವಗಳು ಅಹಮ್ಬಾವದ ಅಹಮ್ಬಾವವಿಲ್ಲದ ಅಹಮ್ಭಾವ ಅಹಮ್ಭಾವಗಳು ಅಹಮ್ಭಾವದ ಅಹಮ್ಭಾವವಿಲ್ಲದ ಅಹಮ್ಮತಿ ಅಹಮ್ಮಮ ಅಹರಹ ಅಹರಹರ ಅಹರಹರ್ ಅಹರು ಅಹರ್ನಿಶಿ ಅಹಲೆಕಾರ ಅಹಲ್ಯಾ ಅಹವಾಲು ಅಹವಾಲು ಅವಕಾಶ ಅಹವಾಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಅಹವಾಲು ಸಲ್ಲಿಸು ಅಹವಾಲುಗಳು ಅಹವಾಲುಗಾರ ಅಹವಾಲುಗಾರರು ಅಹಶ್ಚರಾತ್ರಿ ಅಹಷಾಂ ಅಹಸ್ಸು ಅಹಿ ಅಹಿಂಸಾಸಿದ್ದಾಂತ ಅಹಿಂಸಾಸಿದ್ದಾಂತಗಳು ಅಹಿಂಸಾಸಿದ್ದಾನ್ತ ಅಹಿಂಸಾಸಿದ್ದಾನ್ತಗಳು ಅಹಿಂಸಾಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಹಿಂಸಾಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಹಿಂಸಾಸಿದ್ಧಾನ್ತ ಅಹಿಂಸಾಸಿದ್ಧಾನ್ತಗಳು ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲು ಅಹಿಂಸೆಯಿನ್ದ ಕೊಲ್ಲು ಅಹಿಕಂಕಣ ಅಹಿಕಙ್ಕಣ ಅಹಿಕಟಕ ಅಹಿಕಾಂತ ಅಹಿಕುಲ ಅಹಿಕೇತನ ಅಹಿಗಿರಿ ಅಹಿಗಿರಿತಿಮ್ಮ ಅಹಿತ ಅಹಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಹಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಹಿತ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಅಹಿತ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ಅಹಿತಕರ ಅಹಿತಕರ ಸನ್ನಿವೇಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಹಿತಕರ ಸನ್ನಿವೇಶದಿನ್ದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಅಹಿತಕರತೆ ಅಹಿತಕರತೆಗಳು ಅಹಿತಕರವಾದ ಅಹಿತಕುಲ ಅಹಿತಲ್ಪ ಅಹಿತವಾಗು ಅಹಿತವಾದ ಅಹಿತವಾದ ಅನುಬವಕ್ಕೆ ಈಡಾಗು ಅಹಿತವಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಈಡಾಗು ಅಹಿತವಾದುದು ಅಹಿತಶಿರ ಅಹಿತಾನ್ವಯ ಅಹಿತೆ ಅಹಿದರ ಅಹಿಧರ ಅಹಿಧಾಮ ಅಹಿಧ್ವಜ ಅಹಿನಾಯಕ ಅಹಿನಿಕರ ಅಹಿಪ ಅಹಿಪತಿ ಅಹಿಪತಿಗಳು ಅಹಿಪರ್ಯಂಕ ಅಹಿಪರ್ಯಙ್ಕ ಅಹಿಮಕಿರ ಅಹಿಮಕಿರಣ ಅಹಿರಣಿ ಅಹಿರಾಜ ಅಹಿರಾಜತಲ್ಪ ಅಹಿರ್ಬದ್ಧ್ಯ ಅಹಿರ್ಬುದ್ಧ್ಯ ಅಹಿವರ ಅಹಿವೇಣಿ ಅಹಿಶಯನ ಅಹಿಶಾಯಿ ಅಹಿಶೀರ್ಷ ಅಹಿಸಾಯಕ ಅಹಿಹಯ ಅಹೀಂದ್ರ ಅಹೀಂದ್ರಕೇತನ ಅಹೀಂದ್ರಲೋಕ ಅಹೀನ್ದ್ರ ಅಹೀರಣಿ ಅಹೀಶ್ವರ ಅಹುದು ಅಹುಬಲ ಅಹೇತು ಅಹೇರು ಅಹೋಬಲ ಅಹೋರಾತ್ರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಅಹ್ನ ಅಹ್ಲಾದ ಅೞ ಅೞಟು ಅೞಲಿಕೆ ಅೞಲ್ ಅೞಲ್ಚು ಅೞವು ಅೞವೆ ಅೞಸು ಅೞಿ ಅೞಿಕ ಅೞಿಕಿಸು ಅೞಿಗಂಡ ಅೞಿಗಣ್ ಅೞಿಗಾಲ ಅೞಿಗಾಳೆಗ ಅೞಿಗೆಯ್ಮೆ ಅೞಿಚು ಅೞಿದೆರೆ ಅೞಿದೆಸೆ ಅೞಿಪು ಅೞಿಬಳಿ ಅೞಿಯಾಸೆ ಅೞಿಯಿಸು ಅೞಿವು ಅೞಿಸು ಅೞಿಹು ಅೞು ಅೞುಕುಳಿ ಅೞುಗ ಅೞುಗು ಅೞುಪು ಅೞುವಿಕೆ ಅೞುಸು ಅೞುಹು ಅೞ್ ಅೞ್ಕಜ ಅೞ್ಕಮೆ ಅೞ್ಕಱು ಅೞ್ಕಱ್ ಅೞ್ಕವೆ ಅೞ್ಕಾಡು ಅೞ್ಕಿಜ ಅೞ್ಕಿಱ್ ಅೞ್ಕಿಸು ಅೞ್ಕು ಅೞ್ಕೆ ಅೞ್ಕೞು ಅೞ್ಗು ಅೞ್ಗೆ ಅೞ್ತಿ ಅೞ್ತಿಕಾರ ಅೞ್ತಿಕಾಱ ಅೞ್ತಿವಡು ಅೞ್ತೆಕೆಱೆ ಅೞ್ದು ಅೞ್ವು ಅೞ್ವ್ ಅ೦ಕ ಅ೦ಕಗಣಿತ ಅ೦ಕಗಳು ಅ೦ಕಣ ಅ೦ಕಣಗಳು ಅ೦ಕನ ಅ೦ಕಪರದೆ ಅ೦ಕಪರದೆಗಳು ಅ೦ಕಪರೆ ಅ೦ಕಮಾತು ಅ೦ಕಮಾತುಗಳು ಅ೦ಕಮಾಲೆ ಅ೦ಕಮಾಲೆಗಳು ಅ೦ಕವಣಿ ಅ೦ಕವಣಿಗಳು ಅ೦ಕಿತ ಅ೦ಕಿತಗಳು ಅ೦ಕು ಅ೦ಕುಗಳು ಅ೦ಕುಡೊ೦ಕು ಅ೦ಕುಡೊ೦ಕುಗಳು ಅ೦ಕುರ ಅ೦ಕುರಗಳು ಅ೦ಕುರಪಡೆ ಅ೦ಕುರವೇರು ಅ೦ಕುರಾರ್ಪಣ ಅ೦ಕುರಾರ್ಪಣಗಳು ಅ೦ಕುರಿಸು ಅ೦ಕುಶ ಅ೦ಕುಶಗಳು ಅ೦ಕೆ ಅ೦ಕೆಗ ಅ೦ಕೆಗಳು ಅ೦ಗ ಅ೦ಗಗಳು ಅ೦ಗಚದನ ಅ೦ಗಚದನಗಳು ಅ೦ಗಚಿತ್ತ ಅ೦ಗಚಿತ್ತಗಳು ಅ೦ಗಚೇಷ್ಟೆ ಅ೦ಗಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಅ೦ಗಛದನ ಅ೦ಗಛದನಗಳು ಅ೦ಗಜಾಲ ಅ೦ಗಜಾಲಗಳು ಅ೦ಗಜಾಲರು ಅ೦ಗಜಾವ ಅ೦ಗಜಾವಗಳು ಅ೦ಗತು೦ಬು ಅ೦ಗದಟ್ಟ ಅ೦ಗದಟ್ಟಗಳು ಅ೦ಗಪಡೆ ಅ೦ಗಪಡೆಗಳು ಅ೦ಗಪಾಳಿ ಅ೦ಗಪಾಳಿಗಳು ಅ೦ಗಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಅ೦ಗಪ್ರದಕ್ಷಿಣಗಳು ಅ೦ಗಬೋಗ ಅ೦ಗಬೋಗಗಳು ಅ೦ಗಭೋಗ ಅ೦ಗಭೋಗಗಳು ಅ೦ಗಮಚ್ಚ ಅ೦ಗಮಚ್ಚಗಳು ಅ೦ಗಮರ್ದ ಅ೦ಗಮರ್ದಗಳು ಅ೦ಗಮುದ್ರೆ ಅ೦ಗಮುದ್ರೆಗಳು ಅ೦ಗರಕ್ಷಕ ಅ೦ಗರಕ್ಷಕರು ಅ೦ಗರಕ್ಷಕರುಗಳು ಅ೦ಗರಾಗ ಅ೦ಗರುಚಿ ಅ೦ಗಳ ಅ೦ಗಳಗಳು ಅ೦ಗವಟ್ಟ ಅ೦ಗವಟ್ಟಗಳು ಅ೦ಗವರ್ಮ ಅ೦ಗವರ್ಮಗಳು ಅ೦ಗವಸ್ತ್ರ ಅ೦ಗವಸ್ತ್ರಗಳು ಅ೦ಗವಾನು ಅ೦ಗವಿಕಾರ ಅ೦ಗವಿಕಾರಗಳು ಅ೦ಗವಿಕ್ಷೇಪ ಅ೦ಗವಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಅ೦ಗವಿದ್ಯೆ ಅ೦ಗವಿಸು ಅ೦ಗ೦ಗೊಳ್ ಅ೦ಡುಗೊಕ್ಕೆ ಅ೦ಬುಜ ಆ ಆ ಊರಿನವನು ಆ ಕಡೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ದಪಟ್ಟ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಪಟ್ಟ ಆ ಕ್ಷಣ ಆ ಕ್ಷಣ ತಯಾರಾದ ಆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಬದಿ ಆ ಬಳಿಕ ಆ ಮನೆ ಆ ಮೇರೆಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಬದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ದರ್ಬದಲ್ಲಿ ಆ ಸನ್ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯ ಆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆ ಸ್ತಳದ ಆಜೂಬಾಜೂ ಆ ಸ್ಥಳದ ಆಜೂಬಾಜೂ ಆಂಕೆ ಆಂಕೆಗೊಳ್ ಆಂಗಿಕ ಆಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಂಗಿಕ ಚಲನೆ ಆಂಗಿಕ ಚಲನೆಗಳು ಆಂಗಿಕವಾದ ಆಂಗೀರಸ ಆಂಗುಲಿ ಆಂಗ್ಲ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಆಂಗ್ಲ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿದಿಗಳು ಆಂಗ್ಲ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಂಗ್ಲ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಂಗ್ಲಬಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸು ಆಂಗ್ಲೀಕರಿಸು ಆಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಂಜನೇಯ ಆಂಜನೇಯನ ತಾಯಿ ಆಂಟಿ ಡಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಂಟಿಅಲಾಯ್ಸಿಂಗ್ ಆಂಟಿಗುವ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಆಂಟಿಸ್ಪೈವೇರ್ ಆಂಡಿ ಆಂಡು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಂತಃಕರಣಚತುಷ್ಠಯ ಆಂತರಿಕ ಆಂತರಿಕ ಆವೇಗ ಆಂತರಿಕ ಆವೇಗಗಳು ಆಂತರಿಕ ಕಂಪಕ ಆಂತರಿಕ ಕೋನ ಆಂತರಿಕ ಕೋನಗಳು ಆಂತರಿಕ ಜಾಲ ಆಂತರಿಕ ಜಾಲಗಳು ಆಂತರಿಕ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಆಂತರಿಕಜಾಲ ಆಂತರಿಕಜಾಲಗಳು ಆಂತರ್ಯ ಆಂತರ್ಯದ ಆಂತರ್ಯದವನು ಆಂತರ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರು ಆಂತುಕ್ಕೂರ್ ಆಂತ್ರ ಆಂದುಗಲ್ಲು ಆಂದುಗಲ್ಲುಗಳು ಆಂದೆ ಆಂದೆಗ ಆಂದೋಲ ಆಂದೋಲಗಳು ಆಂದೋಲನ ಆಂದೋಲನ ಮಾಡುವ ಆಂದೋಲನಗಳು ಆಂದೋಲವಾಗು ಆಂದೋಳ ಆಂದೋಳನ ಆಂದೋಳನ ಮಾಡು ಆಂದೋಳನಗಳು ಆಂದೋಳನದ ಮಾರ್ಗ ಆಂದೋಳನದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಆಂದೋಳಿಕ ಆಂದ್ರ ಆಂಧಸಿಕ ಆಂಧಾಂತ್ರ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಂಪರು ಆಂಬೊಡೆ ಆಂಶಿಕ ಆಂಶಿಕವಲ್ಲದ ಆಂಹ್ವ ಆಆಆಆಆ ಆಆಆಆಆಆ ಆಕ ಆಕಂಡಲ ಆಕಡೆ ಆಕಡೆ ಈಕಡೆ ಹೊರಳಿಸು ಆಕಣ್ಡಲ ಆಕಯ್ರಾಗಿರದ ಆಕಯ್ರಾದ ಆಕರ ಆಕರ ಗ್ರಂತ ಆಕರ ಗ್ರಂತಗಳು ಆಕರ ಗ್ರಂಥ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆಕರ ಗ್ರನ್ತ ಆಕರ ಗ್ರನ್ತಗಳು ಆಕರ ಗ್ರನ್ಥ ಆಕರ ಗ್ರನ್ಥಗಳು ಆಕರಗಳು ಆಕರಗ್ರಂತ ಆಕರಗ್ರಂತಗಳು ಆಕರಗ್ರಂಥ ಆಕರಗ್ರಂಥಗಳು ಆಕರಗ್ರನ್ತ ಆಕರಗ್ರನ್ತಗಳು ಆಕರಗ್ರನ್ಥ ಆಕರಗ್ರನ್ಥಗಳು ಆಕರಣ ಆಕರಣೆ ಆಕರಸೂಚನೆ ಆಕರಸೂಚನೆಗಳು ಆಕರು ಆಕರ್ಣನ ಆಕರ್ಣಪೂರ ಆಕರ್ಶಣ ಆಕರ್ಷಕ ಆಕರ್ಷಕ ಜಾಹಿರಾತು ಆಕರ್ಷಕ ನಗು ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟಗಳು ಆಕರ್ಷಕತೆ ಆಕರ್ಷಕತೆಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ವಿದೇಶೀ ವಸ್ತುಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾದುದು ಆಕರ್ಷಣ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಗಳು ಆಕರ್ಷಣಗಳು ಆಕರ್ಷಣತ್ವ ಆಕರ್ಷಣಶಕ್ತಿ ಆಕರ್ಷಣಶಕ್ತಿಗಳು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸಾದನ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸಾದನಗಳು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸಾಧನ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಸಾಧನಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇನ್ದ್ರ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇನ್ದ್ರಗಳು ಆಕರ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲದ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗು ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಕರ್ಷಿಸು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತಹುದು ಆಕರ್ಷಿಸುವನ್ತಹುದು ಆಕರ್ಷಿಸುವವಳು ಆಕಲನ ಆಕಲನಗಳು ಆಕಳ ಆಕಳ ಕರು ಆಕಳ ಹಿಂಡು ಆಕಳ ಹಿಂಡುಗಳು ಆಕಳ ಹಿಣ್ಡು ಆಕಳ ಹಿಣ್ಡುಗಳು ಆಕಳ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಕಳ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ಆಕಳ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರು ಆಕಳ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ತ ನೀರು ಆಕಳಾಸ ಆಕಳಿ ಆಕಳಿಕೆ ಆಕಳಿಕೆಗಳು ಆಕಳಿಗಳು ಆಕಳಿಸಿದ ಆಕಳಿಸು ಆಕಳು ಆಕಳು ಕರೆಯುವುದು ಆಕಳುಗಳು ಆಕಳ್ ಆಕಶೇರುಕ ಆಕಶೇರುಕಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಗಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಗಟನೆಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಚಿಗುರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಜಾತಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ದಾಳಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ದಾಳಿಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಪಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೇರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭ್ರೂಣತ್ವ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಮೊಳಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಶಬ್ದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾದನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾದನೆಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕಗಳು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಉದಿಸುವ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಬವಿಸುವ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಮ್ಬವಿಸುವ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸಮ್ಭವಿಸುವ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿರುವಿಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದ ಮರಣ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೊಂದು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಆಕಾಙ್ಕ್ಷೆ ಆಕಾಙ್ಕ್ಷೆ ಹೊನ್ದು ಆಕಾಙ್ಕ್ಷೆಗಳು ಆಕಾರ ಆಕಾರ ಕೊಡು ಆಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಕಾರ ರೇಕೆ ತೋರಿಸು ಆಕಾರ ರೇಖೆ ತೋರಿಸು ಆಕಾರಕೊಡು ಆಕಾರಗಳು ಆಕಾರಗುಪ್ತಿ ಆಕಾರಗೆಡಿಸು ಆಕಾರಗೋಪನ ಆಕಾರಣ ಆಕಾರಣದಿಂದ ಆಕಾರಣದಿನ್ದ ಆಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದವನು ಆಕಾರದಿನ್ದ ಕೂಡಿದವನು ಆಕಾರನಿರ್ಣಯ ಆಕಾರರಹಿತ ಆಕಾರರೇಕೆ ಆಕಾರರೇಕೆಗಳು ಆಕಾರರೇಕೆಯ ನೋಟ ಆಕಾರರೇಕೆಯ ನೋಟಗಳು ಆಕಾರರೇಖೆ ಆಕಾರರೇಖೆಗಳು ಆಕಾರರೇಖೆಯ ನೋಟ ಆಕಾರರೇಖೆಯ ನೋಟಗಳು ಆಕಾರವಿಲ್ಲದವ ಆಕಾರವಿಲ್ಲದವನು ಆಕಾರವಿಲ್ಲದುದು ಆಕಾರವುಳ್ಳವನು ಆಕಾರಸಾಮ್ಯ ಆಕಾಶ ಆಕಾಶ ಕುಸುಮ ಆಕಾಶ ಕುಸುಮಗಳು ಆಕಾಶ ಪಿಂಡೀಕರಣ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲಗಳು ಆಕಾಶ ಮಣ್ಡಲ ಆಕಾಶ ಮಣ್ಡಲಗಳು ಆಕಾಶ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗಗಳು ಆಕಾಶ ಸಂಚಾರಿ ಆಕಾಶ ಸಞ್ಚಾರಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಬಿಮಾನಿದೇವನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿದೇವನು ಆಕಾಶಗಂಗೆ ಆಕಾಶಗಂಗೆಗಳು ಆಕಾಶಗಙ್ಗೆ ಆಕಾಶಗಙ್ಗೆಗಳು ಆಕಾಶಗಳು ಆಕಾಶಗಾಮಿ ಆಕಾಶಗಾಮಿಗಳು ಆಕಾಶಗಾಮಿಯಾದ ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾಬಿಮಾನಿ ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾಬಿಮಾನಿಗಳು ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಆಕಾಶತತ್ತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಕಾಶತರಂಗಿಣೀ ಆಕಾಶತರಙ್ಗಿಣೀ ಆಕಾಶದ ಅಂಚು ಆಕಾಶದ ಅಞ್ಚು ಆಕಾಶದ ಕೊನೆ ಆಕಾಶದ ನದಿ ಆಕಾಶದ ಮದ್ಯಬಾಗ ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಿಕೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವವನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಿಕೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಞ್ಚರಿಸುವ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಞ್ಚರಿಸುವವನು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಹೂವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಹೂವುಗಳು ಆಕಾಶನವ್ಕೆ ಆಕಾಶನವ್ಕೆಗಳು ಆಕಾಶನೌಕೆ ಆಕಾಶನೌಕೆಗಳು ಆಕಾಶಬಿಲ್ಲು ಆಕಾಶಮಂಡಲ ಆಕಾಶಮಂಡಲಗಳು ಆಕಾಶಮಣ್ಡಲ ಆಕಾಶಮಣ್ಡಲಗಳು ಆಕಾಶಮಾರ್ಗ ಆಕಾಶರಾಜ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಪ್ರಸಾರಣ ಆಕಾಶವಾಣಿಗಳು ಆಕಾಶವೀಣೆ ಆಕಾಶಾಂತರ ಆಕಾಶಾನ್ತರ ಆಕಾಶಾಬಿಮಾನಿ ಆಕಾಶಾಭಿಮಾನಿ ಆಕಾಸ ಆಕೀರ್ಣ ಆಕು ಆಕುಂಚನ ಆಕುಂಚನಗಳು ಆಕುಂಚಿತ ಆಕುಞ್ಚನ ಆಕುಞ್ಚನಗಳು ಆಕುಞ್ಚಿತ ಆಕುಲ ಆಕುಳ ಆಕುಳಿಕೆ ಆಕುಳಿಸು ಆಕುಳ್ ಆಕುವಯ್ರಿ ಆಕುವಾಹ ಆಕುವಾಹನ ಆಕುವೈರಿ ಆಕೂತ ಆಕೃತಿ ಆಕೃತಿ ಮಾಡು ಆಕೃತಿ ರಚಿಸು ಆಕೃತಿಕೊಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಆಕೃತಿಗೊಂಡಿರುವಿಕೆ ಆಕೃತಿಗೊಣ್ಡಿರುವಿಕೆ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸು ಆಕೃತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸು ಆಕೃತಿಯಿಲ್ಲದ ಆಕೃಷ್ಟ ಆಕೃಷ್ಟ ಶೋಷಣೆ ಆಕೆ ಆಕೆವಾಳ ಆಕೆವಾಳರು ಆಕೇಟ ಆಕೈರಾಗಿರದ ಆಕೈರಾದ ಆಕ್ಟಾಪೊಡಗಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸರ್ವರ್ ಪೇಜಸ್ ಆಕ್ಟೊಪಸ್ಸು ಆಕ್ಟೊಪಸ್ಸುಗಳು ಆಕ್ಟ್ರಾಯಿ ಕಟ್ಟೆ ಆಕ್ಟ್ರಾಯಿ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಆಕ್ಯಾತ ಆಕ್ಯಾನ ಆಕ್ಯಾನಕಾರ ಆಕ್ಯಾನಗಳು ಆಕ್ಯಾಯಿಕೆ ಆಕ್ಯಾಯಿಕೆಗಳು ಆಕ್ಯೆ ಆಕ್ರಂದನ ಆಕ್ರಂದನ ಮಾಡು ಆಕ್ರಂದನಗಳು ಆಕ್ರಂದಿಸು ಆಕ್ರನ್ದನ ಆಕ್ರನ್ದನ ಮಾಡು ಆಕ್ರನ್ದನಗಳು ಆಕ್ರನ್ದಿಸು ಆಕ್ರಮ ಗಳಿಕೆ ಆಕ್ರಮಕೂಟ ಆಕ್ರಮಣ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡದಿರುವಿಕೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಹತೋಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವವನು ಆಕ್ರಮಣ ಸಾದ್ಯವಲ್ಲದ ಆಕ್ರಮಣ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಆಕ್ರಮಣಕಾರರುಗಳು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಬಹುದಾದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಆಕ್ರಮಣದಿನ್ದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಆಕ್ರಮಣಮಾಡು ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸು ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಆಕ್ರಮಿಸು ಆಕ್ರಮಿಸುವಿಕೆ ಆಕ್ರಾಂತ ಆಕ್ರಾಂತಿ ಆಕ್ರಾಂತೆ ಆಕ್ರಾನ್ತ ಆಕ್ರಾಯಿ ಆಕ್ರೋಶ ಆಕ್ರೋಶಗಳು ಆಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷಾರ ಆಕ್ಷಿಪ್ತ ಆಕ್ಷೇಪ ಆಕ್ಷೇಪಕ ಬಾಷಣ ಆಕ್ಷೇಪಕ ಬಾಷಣಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಕ ಭಾಷಣ ಆಕ್ಷೇಪಕ ಭಾಷಣಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಕರವಲ್ಲದ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಣಾರ್ಹ ಆಕ್ಷೇಪಣೀಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೀಯ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಎತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹವಾಗಿ ನವ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪಿತ ಮತ ಆಕ್ಷೇಪಿಸು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವ ಮಾತು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವುದು ಆಕ್ಷೋಟ ಆಕ್ಷೋಡದ ಮರ ಆಕ್ಸಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗುಡಾರ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗುಡಾರಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮುಕವಾಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮುಕವಾಡಗಳು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮುಖವಾಡ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮುಖವಾಡಗಳು ಆಕ್ಸಿಜೆನ್ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಂಗು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಙ್ಗು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿಬವ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ವಿಭವ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸಂಕ್ಯೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸಙ್ಕ್ಯೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸಙ್ಖ್ಯೆ ಆಖಂಡಲ ಆಖಂಡಲದ್ರುಮ ಆಖಣ್ಡಲ ಆಖಯ್ರಾಗಿರದ ಆಖಯ್ರಾದ ಆಖರು ಆಖುವಯ್ರಿ ಆಖುವಾಹ ಆಖುವಾಹನ ಆಖುವೈರಿ ಆಖೇಟ ಆಖೈರಾಗಿರದ ಆಖೈರಾದ ಆಖ್ಯಾತ ಆಖ್ಯಾನ ಆಖ್ಯಾನಕಾರ ಆಖ್ಯಾನಗಳು ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳು ಆಖ್ಯೆ ಆಗ ಆಗ ತಾನೆ ಜನಿಸಿದ ಆಗ ತಾನೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಗ ತಾನೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಆಗ ತಾನೇ ಕಡೆದು ತೆಗೆದ ಬೆಣ್ಣೆ ಆಗ ತಾನೇ ಜನಿಸಿದ ಮರಿ ಆಗ ಮಾಡು ಆಗಂ ಆಗಂತುಕ ಆಗಂತುಕ ಬೇರು ಆಗಂತುಕರು ಆಗಂತುಕವಲ್ಲದ ಆಗಗೊಡದಿರು ಆಗಗೊಡು ಆಗಗೊಳಿಸು ಆಗಡ ಆಗಡಕಾರ ಆಗಡಿಗ ಆಗಡಿಗತನ ಆಗಡು ಆಗತಕ್ಕುದು ಆಗತಸ್ವಾಗತ ಆಗತಾನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಆಗತಾನೆ ಕಣ್ಡುಹಿಡಿದ ಆಗತಾನೆ ಜನಿಸಿದ ಮಗುವಿನ ಆಗತಾನೇ ಆಗದ ಆಗದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗು ಆಗದ ಹಾಗೆ ಆಗದಂತೆ ಆಗದಂತೆ ತಡೆ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡು ಆಗದನ್ತೆ ಆಗದನ್ತೆ ತಡೆ ಆಗದನ್ತೆ ಮಾಡು ಆಗದಿದ್ದರೆ ಆಗದಿರಲೆಂದು ಆಗದಿರಲೆನ್ದು ಆಗದಿರು ಆಗದಿರುವಿಕೆ ಆಗನ್ತುಕ ಆಗನ್ತುಕರು ಆಗನ್ತುಕವಲ್ಲದ ಆಗಬಲ್ಲ ಆಗಬಹುದಾದ ಆಗಬಹುದಾದದ್ದು ಆಗಬೇಕಾದುದು ಆಗಮ ಆಗಮ ಸಂಧಿ ಆಗಮ ಸನ್ಧಿ ಆಗಮಗಳು ಆಗಮಜ್ಞ ಆಗಮಜ್ಞರು ಆಗಮಜ್ಞರುಗಳು ಆಗಮನ ಆಗಮನಗಳು ಆಗಮನವನ್ನು ಗೋಷಿಸು ಆಗಮನವನ್ನು ಘೋಷಿಸು ಆಗಮಾತ್ರ ಆಗಮಿಸು ಆಗಮಿಸುವ ಆಗಮೆ ಆಗರ ಆಗರಗಳು ಆಗರ್ಬ ಆಗರ್ಭ ಆಗಲಾರದ ಆಗಲಿ ಆಗಲಿರುವ ಆಗಲಿರುವುದು ಆಗಲು ಆಗಲೇಬೇಕಾದ ಆಗಲ್ ಆಗಳಿಕೆ ಆಗಳಿಸು ಆಗಳು ಆಗಳ್ ಆಗವೆ ಆಗಷ್ಟೇ ಆಗಸ ಆಗಸ ಮಾರ್ಗ ಆಗಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಆಗಸಗಳು ಆಗಾಗ ಆಗಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಆಗಾಗ ಉಣ್ಟಾಗುವ ಆಗಾಗ ನಡೆವ ಆಗಾಗ ಬೇಟಿಯಾಗುವ ಸ್ತಳ ಆಗಾಗ ಬೇಟಿಯಾಗುವ ಸ್ತಳಗಳು ಆಗಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಳ ಆಗಾಗ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಆಗಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಆಗಾಗ ಸಮ್ಭವಿಸುವ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಗಾಟ ಆಗಾಟಗಳು ಆಗಾಣಿ ಆಗಾತ ಆಗಾತ ಉಂಟುಮಾಡು ಆಗಾತ ಉಣ್ಟುಮಾಡು ಆಗಾತಕಾರಕ ಆಗಾತಗಳು ಆಗಾತರೋದಕ ಆಗಾತವುಂಟುಮಾಡು ಆಗಾತವುಣ್ಟುಮಾಡು ಆಗಾತಹೊಂದು ಆಗಾತಹೊನ್ದು ಆಗಾಮಿ ಆಗಾಮಿ ಕರ್ಮಗಳು ಆಗಾಮಿಕ ಆಗಾರ ಆಗಾರಗಳು ಆಗಾವು ಆಗಾವುಗಳು ಆಗಿಂದಾಗ ಆಗಿಂದಾಗ ಮರುಕಳಿಸುವ ಆಗಿಂದಾಗ್ಗೆ ಆಗಿನಿಂದ ಆಗಿನಿನ್ದ ಆಗಿನ್ದಾಗ ಆಗಿನ್ದಾಗ ಮರುಕಳಿಸುವ ಆಗಿನ್ದಾಗ್ಗೆ ಆಗಿಯೂ ಆಗಿಯೇ ಹೋಗುವ ಆಗಿರು ಆಗಿಸಿದ ಮೈಯಿಳಿತ ಆಗಿಸು ಆಗಿಸುಗ ಆಗಿಹೋಗುವಿಕೆ ಆಗಿಹೋದ ಆಗು ಆಗು ಹೋಗುಗಳು ಆಗುಂಚೇಗಿ ಆಗುಗ ಆಗುಗೆ ಆಗುಗೆಗಳು ಆಗುಚೇಗು ಆಗುಚೇಗುಗಳು ಆಗುಚೇಗೆ ಆಗುಞ್ಚೇಗಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ-ಕಾಲ ಆಗುತ್ತಿರುವ-ಕಾಲಗಳು ಆಗುಮಾಡು ಆಗುಳದು ಆಗುಳಿ ಆಗುಳಿಕೆ ಆಗುಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುಳಿಗಳು ಆಗುಳಿರ್ಕೆ ಆಗುಳಿಸು ಆಗುಳ್ ಆಗುವ ಆಗುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇರುವ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಆಗುವಂತೆ ಕಾಣಿಸು ಆಗುವಂತೆ ತೋರುವ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಆಗುವನ್ತೆ ಕಾಣಿಸು ಆಗುವನ್ತೆ ತೋರುವ ಆಗುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಆಗುವರು ಆಗುವಳಿ ಆಗುವಿಕೆ ಆಗುವುದರುಲಿಪು ಆಗುವುದು ಆಗುವೆ ಆಗುಹ ಆಗುಹ ಪಟ್ಟಿ ಆಗುಹ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಆಗುಹಗಳು ಆಗುಹೋಗು ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಆಗೆ ಆಗೇರ ಆಗೇರರು ಆಗೋಷಣ ಆಗೋಷಣಗಳು ಆಗ್ಗೆ ಆಗ್ನೇಯ ಆಗ್ಯೆ ಆಗ್ರಹ ಆಗ್ರಹಗಳು ಆಗ್ರಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳು ಆಗ್ರಾಂಗುಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಆಗ್ರಾಣ ಆಗ್ರಾಣಿಸು ಆಘಾಟ ಆಘಾಟಗಳು ಆಘಾತ ಆಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡು ಆಘಾತ ಉಣ್ಟುಮಾಡು ಆಘಾತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಘಾತಕಾರಕ ಆಘಾತಗಳು ಆಘಾತರೋಧಕ ಆಘಾತರೋಧಕಗಳು ಆಘಾತವುಂಟುಮಾಡು ಆಘಾತವುಣ್ಟುಮಾಡು ಆಘಾತಹೊಂದು ಆಘಾತಹೊನ್ದು ಆಘೋಷಣ ಆಘೋಷಣಗಳು ಆಘ್ರಾಣ ಆಘ್ರಾಣಿಸು ಆಙ್ಕೆ ಆಙ್ಗಿಕ ಆಙ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆಙ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆಙ್ಗಿಕ ಚಲನೆ ಆಙ್ಗಿಕ ಚಲನೆಗಳು ಆಙ್ಗಿಕವಾದ ಆಙ್ಗೀರಸ ಆಙ್ಗುಲಿ ಆಙ್ಗ್ಲ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಆಙ್ಗ್ಲ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿದಿಗಳು ಆಙ್ಗ್ಲ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಙ್ಗ್ಲ ರಾಜ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಙ್ಗ್ಲಬಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸು ಆಙ್ಗ್ಲಭಾಷೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸು ಆಙ್ಗ್ಲೀಕರಿಸು ಆಙ್ಗ್ಲೋ ಇಣ್ಡಿಯನ್ ಆಚ ಆಚಂಡಾಲಸಪ್ತರು ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕ ಆಚಣ್ಡಾಲಸಪ್ತರು ಆಚನ್ದ್ರಾರ್ಕ ಆಚಮನ ಆಚಮನ ಉಪಚಾರ ಆಚಮನಗಳು ಆಚಮನೀಯ ಉಪಚಾರ ಆಚರಣೀಯ ಆಚರಣೆ ಆಚರಣೆ ತಪ್ಪಿಹೋದ ನಿಯಮ ಆಚರಣೆಗಳು ಆಚರಣೆಗೆ ತರು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಆಚರಿಸು ಆಚಾರ ಆಚಾರ ಸೂತ್ರ ಆಚಾರ ಸೂತ್ರಗಳು ಆಚಾರಗಳು ಆಚಾರಗೆಟ್ಟ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಚಾರದ ಆಚಾರವಂತ ಆಚಾರವಲ್ಲದುದು ಆಚಾರವಿದಿ ಆಚಾರವಿದಿಗಳು ಆಚಾರವಿಧಿ ಆಚಾರವಿಧಿಗಳು ಆಚಾರಾಂಗ ಆಚಾರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಪದವಿ ಆಚಾರ್ಯ ಪದವಿಗಳು ಆಚಾರ್ಯಯೋಗ್ಯ ಆಚಾರ್ಯಯೋಗ್ಯರು ಆಚಾರ್ಯರು ಆಚಿನ ಆಚು ಆಚೆ ಆಚೆ ಈಚೆಗೆ ಚಾಚು ಆಚೆ ಈಚೆಗೆ ಹರಡು ಆಚೆ ಕಾಣಿಸದ ಆಚೆ ಕಾಣಿಸುವ ಆಚೆ ಕಾಣುವ ಆಚೆ ನಡೆ ಆಚೆ ಬದಿ ಆಚೆ ಸರಿಸು ಆಚೆಕಾಣಿಸುವ ಆಚೆಕಾಣುವ ಆಚೆಗಾಣದ ಆಚೆಗೆ ಆಚೆಗೆ ನೂಕು ಆಚೆಗೆ ಬರು ಆಚೆಗೆ ಹೊರಟ ಆಚೆಯ ಆಚ್ಚಾದ ಆಚ್ಚಾದನ ಆಚ್ಚಾದನಗಳು ಆಚ್ಚಾದನೆ ಆಚ್ಚಾದನೆಗಳು ಆಚ್ಚಾದಿಸು ಆಚ್ಛಾದ ಆಚ್ಛಾದನ ಆಚ್ಛಾದನಗಳು ಆಚ್ಛಾದನೆ ಆಚ್ಛಾದನೆಗಳು ಆಚ್ಛಾದಿಸು ಆಚ್ಛಾಧನೆ ಆಚ್ಛಾಧನೆಗಳು ಆಚ್ಪಾದನೆ ಆಚ್ಫಾದನೆ ಆಜನ್ಮ ಆಜನ್ಮ ಸಿದ್ದ ಆಜನ್ಮ ಸಿದ್ಧ ಆಜನ್ಮವಯ್ರ ಆಜನ್ಮವೈರ ಆಜನ್ಮಶೂರ ಆಜನ್ಮಸಿದ್ದ ಆಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಆಜಾನ ಆಜಾನಕರ್ಮಜ ಆಜಾನರು ಆಜಾನುಬಾಹು ಆಜೀರ್ತಿ ಆಜೀವ ಆಜೀವ ಪರ್ಯಂತದ ಆಜೀವ ಪರ್ಯನ್ತದ ಆಜೀವ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರು ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಆಜ್ಞಪ್ತ ಆಜ್ಞಾ ಆಜ್ಞಾಚಕ್ರ ಆಜ್ಞಾದಾರಕ ಆಜ್ಞಾದಾರಕರು ಆಜ್ಞಾದಿಕಾರಿ ಆಜ್ಞಾದಿಕಾರಿಗಳು ಆಜ್ಞಾಧಾರಕ ಆಜ್ಞಾಧಾರಕರು ಆಜ್ಞಾಧಿಕಾರಿ ಆಜ್ಞಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಜ್ಞಾನುವರ್ತಿ ಆಜ್ಞಾನುವರ್ತಿಗಳು ಆಜ್ಞಾನುವರ್ತಿಯಾದ ಆಜ್ಞಾಪತ್ರ ಆಜ್ಞಾಪತ್ರಗಳು ಆಜ್ಞಾಪಾಲಕ ಆಜ್ಞಾಪಾಲಕರು ಆಜ್ಞಾಪಾಲಕರುಗಳು ಆಜ್ಞಾಪಾಲನೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದು ಆಜ್ಞಾರ್ತಕ ರೂಪ ಆಜ್ಞಾರ್ತಕ ರೂಪಗಳು ಆಜ್ಞಾರ್ಥಕ ರೂಪ ಆಜ್ಞಾರ್ಥಕ ರೂಪಗಳು ಆಜ್ಞಾವಾಹಕ ಆಜ್ಞಾವಾಹಕರು ಆಜ್ಞಾವಾಹಕರುಗಳು ಆಜ್ಞೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ಅದಿಕಾರ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಆಜ್ಞೆಕೊಡುವ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಆಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಪಾಲಿಸು ಆಜ್ಞೆಮಾಡು ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ತೆ ನಡೆಯುವವನು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಗಿಸು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಙ್ಗಿಸು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಙ್ಘಿಸು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಡೆಸು ಆಜ್ಯ ಆಜ್ಯಗಳು ಆಜ್ಯದಾರಾಹುತ ಆಜ್ಯಧಾರಾಹುತ ಆಞ್ಜನೇಯ ಆಞ್ಜನೇಯನ ತಾಯಿ ಆಟ ಆಟಂಕ ಆಟಂಕು ಆಟಂಗುಳಿ ಆಟಕ ಆಟಕಟ್ಟು ಆಟಕಾರ ಆಟಕಾರ್ತಿ ಆಟಕಾಱ ಆಟಕಾವು ಆಟಕುಳಿ ಆಟಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಕರೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ದಿಸಿದ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಿಸಿದ ಆಟಗಳ ಕೂಟ ಆಟಗಳು ಆಟಗಾತಿ ಆಟಗಾರ ಆಟಗಾರರು ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆಟಗಾಱ ಆಟಗುಳಿ ಆಟಗೂಳಿ ಆಟದ ಆಟದ ಒಂದು ಹಂತ ಆಟದ ಒನ್ದು ಹನ್ತ ಆಟದ ಕಟ್ಟಡ ಆಟದ ಕಣ ಆಟದ ಕಣಗಳು ಆಟದ ಗೋಲಿ ಆಟದ ಬಯಲು ಆಟದ ಬಯಲುಗಳು ಆಟದ ಮಯ್ದಾನ ಆಟದ ಮಯ್ದಾನಗಳು ಆಟದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಂಬ ಆಟದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಕಮ್ಬ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳು ಆಟದ ರೀತಿ ಆಟದ ರೀತಿಗಳು ಆಟದ ಸಂಗಾತಿ ಆಟದ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಆಟದ ಸಙ್ಗಾತಿ ಆಟದ ಸಙ್ಗಾತಿಗಳು ಆಟದ ಸಾಮಾನು ಆಟದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಆಟದಂಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸ್ತಾನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸ್ಥಾನ ಆಟಪಾಟ ಆಟರ್ ಆಟಲು ಆಟಲೆ ಆಟಲೆಗಳು ಆಟವಣೆ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವವನು ಆಟವನ್ನು ಆಡುವವಳು ಆಟವಾಡು ಆಟವಾಡುವ ಆಟವಿ ಆಟವಿಕ ಆಟವಿಕತನ ಆಟಹೂಡು ಆಟಾಟೋಪ ಆಟಾಟೋಪಗಳು ಆಟಾಟೋಪದ ಆಟಾಳಿಯಾದ ಆಟಾಳು ಆಟಾಳುಗಳು ಆಟಿ ಆಟಿಕೆ ಆಟಿಕೆಗಳು ಆಟಿಗಳು ಆಟಿಗೆ ಆಟಿಗೆಗಳು ಆಟಿಸು ಆಟು ಆಟೋಟ ಆಟೋಪ ಆಟೋಪಗಳು ಆಟೋಪದಿಂದ ಅಡ್ಡಾಡು ಆಟೋಪದಿನ್ದ ಅಡ್ಡಾಡು ಆಟ್ಟಡವಿ ಆಟ್ಟತನ ಆಟ್ಲು ಆಟ್ಲೆ ಆಟ್ಳಿ ಆಡಂಗಿ ಆಡಂಬ ರರಹಿತ ಆಡಂಬರ ಆಡಂಬರ ತೋರದ ಆಡಂಬರ ತೋರು ಆಡಂಬರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸು ಆಡಂಬರಗಳು ಆಡಂಬರದ ಆಡಂಬರದ ಉಡುಗೆ ಆಡಂಬರದ ಉಡುಗೆಗಳು ಆಡಂಬರದ ಓಡಾಟ ಆಡಂಬರದ ಓಡಾಟಗಳು ಆಡಂಬರದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆಡಂಬರದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಆಡಂಬರದ ದೇಶಬಕ್ತಿ ಆಡಂಬರದ ದೇಶಬಕ್ತಿಗಳು ಆಡಂಬರದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಆಡಂಬರದ ದೇಶಭಕ್ತಿಗಳು ಆಡಂಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಡಂಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಆಡಂಬರದ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಡಂಬರದ ಬಾಷಣ ಆಡಂಬರದ ಬಾಷಣಗಳು ಆಡಂಬರದ ಭಾಷಣ ಆಡಂಬರದ ಭಾಷಣಗಳು ಆಡಂಬರದವ ಆಡಂಬರದಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸು ಆಡಂಬರದಿಂದ ಮೆರೆ ಆಡಂಬರವಾಗಿ ದರಿಸು ಆಡಂಬರವಾಗಿ ಧರಿಸು ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದ ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಆಡಗಿತ್ತಿ ಆಡನೂರು ಆಡಬಾರದ ಮಾತು ಆಡಮ್ ಸ್ಮೀತನ ತತ್ವಗಳು ಆಡಮ್ಬ ರರಹಿತ ಆಡಮ್ಬರ ಆಡಮ್ಬರ ತೋರದ ಆಡಮ್ಬರ ತೋರು ಆಡಮ್ಬರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸು ಆಡಮ್ಬರಗಳು ಆಡಮ್ಬರದ ಆಡಮ್ಬರದ ಉಡುಗೆ ಆಡಮ್ಬರದ ಉಡುಗೆಗಳು ಆಡಮ್ಬರದ ಓಡಾಟ ಆಡಮ್ಬರದ ಓಡಾಟಗಳು ಆಡಮ್ಬರದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಆಡಮ್ಬರದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳು ಆಡಮ್ಬರದ ದೇಶಬಕ್ತಿ ಆಡಮ್ಬರದ ದೇಶಬಕ್ತಿಗಳು ಆಡಮ್ಬರದ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಆಡಮ್ಬರದ ದೇಶಭಕ್ತಿಗಳು ಆಡಮ್ಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಡಮ್ಬರದ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಆಡಮ್ಬರದ ಬಣ್ಣಗಳ ಆಡಮ್ಬರದ ಬಾಷಣ ಆಡಮ್ಬರದ ಬಾಷಣಗಳು ಆಡಮ್ಬರದ ಭಾಷಣ ಆಡಮ್ಬರದ ಭಾಷಣಗಳು ಆಡಮ್ಬರದವ ಆಡಮ್ಬರದಿನ್ದ ಉಚ್ಚರಿಸು ಆಡಮ್ಬರದಿನ್ದ ಮೆರೆ ಆಡಮ್ಬರವಾಗಿ ದರಿಸು ಆಡಮ್ಬರವಾಗಿ ಧರಿಸು ಆಡಮ್ಬರವಿಲ್ಲದ ಆಡಲು ಆಡಳಿತ ಆಡಳಿತ ಆದೇಶಗಳು ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಬಾರ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಬಾರಗಳು ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಭಾರ ಆಡಳಿತ ಕಾರ್ಯಭಾರಗಳು ಆಡಳಿತ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಿಸು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಣ್ಡಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಣ್ಡಲಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಣ್ಡಳಿ ಆಡಳಿತ ಮಣ್ಡಳಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಾಗದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ತೆಗಳು ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಡಳಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು ಆಡಳಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಆಡಳಿತ ಸಮ್ಪ್ರದಾಯ ಆಡಳಿತ ಸಮ್ಪ್ರದಾಯಗಳು ಆಡಳಿತ ಹೊಣೆ ಆಡಳಿತಗಳು ಆಡಳಿತಗಾರ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಆಡಳಿತದ ಅದಿಕಾರ ಆಡಳಿತದ ಅದಿಕಾರಗಳು ಆಡಳಿತದ ಅದಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸು ಆಡಳಿತದ ಅದಿಕಾರವನ್ನು ಕೇನ್ದ್ರೀಕರಿಸು ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸು ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಕೇನ್ದ್ರೀಕರಿಸು ಆಡಳಿತದ ಆಕ್ರಮಣ ಆಡಳಿತದ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಆಡಳಿತದ ಕಾರಣಗಳು ಆಡಳಿತದ ಮುಕ್ಯಾದಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಮುಕ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತದ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಅದಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತಬಾಷೆ ಆಡಳಿತಬಾಷೆಗಳು ಆಡಳಿತಭಾಷೆ ಆಡಳಿತಭಾಷೆಗಳು ಆಡಳಿತಾಂಗ ಆಡಳಿತಾಂಗಗಳು ಆಡಳಿತಾಙ್ಗ ಆಡಳಿತಾಙ್ಗಗಳು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಡಳಿತಾದಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತಾದಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರ ಪತ್ರ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಸೋಗೆ ಆಡಿ ಆಡಿಕೆ ಆಡಿಕೆಗಳು ಆಡಿಕೆಗಾಣ ಆಡಿಗ ಆಡಿಗೆ ಆಡಿಗೆಗಳು ಆಡಿಟರು ಆಡಿಟರುಗಳು ಆಡಿತನ ಆಡಿತೋರಿಸು ಆಡಿದ ಆಡಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡು ಆಡಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಬಿಕೆಯಿಡು ಆಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವ ಆಡಿದನ್ತೆ ನಡೆಯುವ ಆಡಿನಮರಿ ಆಡಿನಮರಿಗಳು ಆಡಿಯೋ ತರಂಗ ರೂಪ ಆಡಿಯೋ ತರಙ್ಗ ರೂಪ ಆಡಿಸಿದಂತೆ ಆಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಡಿಸಿದನ್ತೆ ಆಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಡಿಸು ಆಡಿಸುವಿಕೆ ಆಡಿಸುವುದು ಆಡಿಸ್ಯಾಡು ಆಡೀಲು ಆಡು ಆಡುಂಗುಳಿ ಆಡುಂಬೊಲ ಆಡುಂಬೊಲಗಳು ಆಡುಕುಳಿ ಆಡುಗ ಆಡುಗಪದ ಆಡುಗಪದಗಳು ಆಡುಗಬ್ಬ ಆಡುಗಬ್ಬಗಳು ಆಡುಗಬ್ಬದ ಮಾತು ಆಡುಗಬ್ಬದ ಮಾತುಗಳು ಆಡುಗರು ಆಡುನುಡಿ ಆಡುನುಡಿಗಳು ಆಡುಪದ ಆಡುಬಾಷೆ ಆಡುಬಾಷೆಗಳು ಆಡುಬೆಣೆ ಆಡುಬೆಣೆಗಳು ಆಡುಭಾಷೆ ಆಡುಭಾಷೆಗಳು ಆಡುಮಣೆ ಆಡುಮಣೆಗಳು ಆಡುಮಾತಿನ ರೀತಿ ಆಡುಮಾತು ಆಡುಮಾತುಗಳು ಆಡುಮ್ಬೊಲ ಆಡುಮ್ಬೊಲಗಳು ಆಡುವ ಬಗೆ ಆಡುವ ಬಗೆಗಳು ಆಡುವ ಸ್ತಳ ಆಡುವ ಸ್ತಳಗಳು ಆಡುವ ಸ್ಥಳ ಆಡುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಆಡುವಿಕೆ ಆಡುಸೋಗೆ ಆಡುಹ ಆಡೆ ಆಡೆಗಳು ಆಡೇಲು ಆಡ್-ಆನ್ ಸಾಧನ ಆಡ್ಡ ಕಾಲು ಹಾಕು ಆಡ್ಯ ಆಡ್ಯ ಜನ ಆಡ್ಯ ಜನಗಳು ಆಢಕ ಆಢಕಗಳು ಆಢ್ಯ ಆಢ್ಯ ಜನ ಆಢ್ಯ ಜನಗಳು ಆಣ ಆಣಂಬೆ ಆಣಗಜ್ಜಿ ಆಣತಿ ಆಣತಿಗಳು ಆಣಮ್ಬೆ ಆಣರು ಆಣವ ಆಣಿ ಆಣಿಕಲ್ಲು ಆಣಿಕಲ್ಲುಗಳು ಆಣಿಕಾರಿಕೆ ಆಣಿಗಳು ಆಣಿಪೊನ್ ಆಣಿಮುತ್ತು ಆಣಿಮುತ್ತುಗಳು ಆಣಿಮೂಡಾವೆ ಆಣಿಮೂಡಾವೆಗಳು ಆಣಿಸು ಆಣೆ ಆಣೆ ಬಿಡು ಆಣೆಕಲ್ಲು ಆಣೆಗಳು ಆಣೆತಪ್ಪು ಆಣೆಮಾತು ಆಣೆಮಾತುಗಳು ಆಣೆಮುರಿ ಆಣೆಮುರಿತ ಆಣೆಮುರಿತಗಳು ಆಣೆಮುರಿಸು ಆಣೆಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡವನು ಆಣೆಯಿಡಿಸು ಆಣೆಯಿಡು ಆಣೆಯಿಡುವಂತೆ ಮಾಡು ಆಣೆಯಿಡುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಆಣೆವಣಿ ಆಣ್ ಆಣ್ಟಿ ಡಿಪ್ರೆಸೆಣ್ಟ್ ಆಣ್ಟಿಅಲಾಯ್ಸಿಙ್ಗ್ ಆಣ್ಟಿಗುವ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡ ಆಣ್ಟಿಬಾಡಿ ಆಣ್ಟಿಸ್ಪೈವೇರ್ ಆಣ್ಡಿ ಆಣ್ಡು ಆಣ್ಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಣ್ಬ ಆಣ್ಮ ಆಣ್ಮೆ ಆತ ಆತಂಕ ಆತಂಕ ಒಡ್ಡು ಆತಂಕ ತುಂಬಿದ ಆತಂಕ ಹೊಂದಿದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾದ ಆತಂಕಗಳು ಆತಂಕಗೊಂಡ ಆತಂಕಗೊಳಿಸು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳು ಆತಂಕತರು ಆತಂಕದ ಆತಂಕಪಡಿಸು ಆತಂಕಪಡಿಸುವಂತಿರು ಆತಂಕಪಡು ಆತಂಕವಿಲ್ಲದ ಆತಂಕವುಳ್ಳ ಆತಙ್ಕ ಆತಙ್ಕ ಒಡ್ಡು ಆತಙ್ಕ ತುಮ್ಬಿದ ಆತಙ್ಕ ಹೊನ್ದಿದ ಆತಙ್ಕಕಾರಿ ಆತಙ್ಕಕಾರಿಯಾದ ಆತಙ್ಕಗಳು ಆತಙ್ಕಗೊಣ್ಡ ಆತಙ್ಕಗೊಳಿಸು ಆತಙ್ಕಗೊಳ್ಳು ಆತಙ್ಕತರು ಆತಙ್ಕದ ಆತಙ್ಕಪಡಿಸು ಆತಙ್ಕಪಡಿಸುವನ್ತಿರು ಆತಙ್ಕಪಡು ಆತಙ್ಕವಿಲ್ಲದ ಆತಙ್ಕವುಳ್ಳ ಆತತ ಆತತಾಯಿ ಆತದೋಷಕರಣ ಆತಪ ಆತಪತ್ರ ಆತಪಿ ಆತಪ್ತ ಆತರಿಸು ಆತವರ ಆತಿತೇಯ ಆತಿತೇಯನಾಗು ಆತಿತೇಯರು ಆತಿತೇಯರುಗಳು ಆತಿತ್ಯ ಆತಿತ್ಯ ನೀಡು ಆತಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದವನು ಆತಿತ್ಯಗಳು ಆತಿಥೇಯ ಆತಿಥೇಯನಾಗು ಆತಿಥೇಯರು ಆತಿಥೇಯರುಗಳು ಆತಿಥ್ಯ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡು ಆತಿಥ್ಯ ಭತ್ಯ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾದವನು ಆತಿಥ್ಯಗಳು ಆತಿಯಾದ ತಳಮಳ ಆತೀರ್ಣ ಆತು ಆತುಕೊಳ್ಳು ಆತುಮ ಆತುರ ಆತುರ ಪಡು ಆತುರ ಮಾಡು ಆತುರಗಳು ಆತುರಗಾರ ಆತುರಗಾರರು ಆತುರಗಾರರುಗಳು ಆತುರಗೊಳಿಸು ಆತುರದ ಆತುರದ ಬೇಡಿಕೆ ಆತುರದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿ ಆತುರದಿಂದ ಆತುರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆತುರದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಆತುರದಿನ್ದ ಆತುರದಿನ್ದ ಮಾಡಿದ ಆತುರದಿನ್ದ ವರ್ತಿಸುವ ಆತುರಪಡಿಸು ಆತುರಪಡಿಸುವವನು ಆತುರಪಡು ಆತುರವಾದ ಆತುರಾತುರ ಆತೆ ಆತೆಹುಳ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಜುಗುಪ್ಸೆ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತ ಆತ್ಮ ತ್ರಯ ಆತ್ಮ ನಯ್ಚ್ಯ ಆತ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆತ್ಮ ನೈಚ್ಯ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರೆಂಬ ಬೇದ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರೆಂಬ ಭೇದ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರೆಮ್ಬ ಬೇದ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರೆಮ್ಬ ಭೇದ ಆತ್ಮ ಪೀಡನೆ ಆತ್ಮ ವಯ್ಬವೋನ್ಮಾದ ಆತ್ಮ ವಯ್ಭವೋನ್ಮಾದ ಆತ್ಮ ವೈಬವೋನ್ಮಾದ ಆತ್ಮ ವೈಭವೋನ್ಮಾದ ಆತ್ಮ ಶ್ಲಾಗನೆ ಆತ್ಮ ಶ್ಲಾಘನೆ ಆತ್ಮ ಸಂಯಮದ ಆತ್ಮ ಸಮಾದಾನ ಆತ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಆತ್ಮ ಹೊಸ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಆತ್ಮಕಂಡನೆ ಆತ್ಮಕಂಡನೆಗಳು ಆತ್ಮಕಣ್ಡನೆ ಆತ್ಮಕಣ್ಡನೆಗಳು ಆತ್ಮಕತೆ ಆತ್ಮಕತೆಗಳು ಆತ್ಮಕಥೆ ಆತ್ಮಕಥೆಗಳು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ದಿಸಿದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಿಸಿದ ಆತ್ಮಖಂಡನೆ ಆತ್ಮಖಂಡನೆಗಳು ಆತ್ಮಖಣ್ಡನೆ ಆತ್ಮಖಣ್ಡನೆಗಳು ಆತ್ಮಗತ ಆತ್ಮಗತ ಬಾಷಣ ಆತ್ಮಗತ ಭಾಷಣ ಆತ್ಮಗತಗಳು ಆತ್ಮಗತವಾದ ಮಾತು ಆತ್ಮಗಳು ಆತ್ಮಗವ್ರವ ಆತ್ಮಗವ್ರವವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮಗವ್ರವವುಳ್ಳ ಆತ್ಮಗಾತ ಆತ್ಮಗಾತುಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆತ್ಮಗೌರವ ಆತ್ಮಗೌರವವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮಗೌರವವುಳ್ಳ ಆತ್ಮಘಾತ ಆತ್ಮಘಾತುಕ ಕ್ರಿಯೆ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಆತ್ಮಜ ಆತ್ಮಜರು ಆತ್ಮಜರುಗಳು ಆತ್ಮಜೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮತೃಪ್ತ ಆತ್ಮತೃಪ್ತರು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಆತ್ಮದ ಆತ್ಮದಂಡನೆ ಆತ್ಮದಂಡನೆಗಳು ಆತ್ಮದಣ್ಡನೆ ಆತ್ಮದಣ್ಡನೆಗಳು ಆತ್ಮದ್ಯಾನ ಆತ್ಮಧ್ಯಾನ ಆತ್ಮನ ಪಂಚ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣ ಆತ್ಮನಾಶ ಆತ್ಮನಾಶಗಳು ಆತ್ಮನಿಂದೆ ಆತ್ಮನಿಂದೆಗಳು ಆತ್ಮನಿಗ್ರಹ ಆತ್ಮನಿಗ್ರಹಗಳು ಆತ್ಮನಿನ್ದೆ ಆತ್ಮನಿನ್ದೆಗಳು ಆತ್ಮನಿರ್ದಾರ ಆತ್ಮನಿರ್ದಾರಗಳು ಆತ್ಮನಿರ್ಧಾರ ಆತ್ಮನಿರ್ಧಾರಗಳು ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಆತ್ಮಪರೀಕ್ಷೆ ಆತ್ಮಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊ ಆತ್ಮಪೀಡನೆ ಆತ್ಮಪೀಡನೆಗಳು ಆತ್ಮಪೂಜೆ ಆತ್ಮಪ್ರಕಾಶ ಆತ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆ ಆತ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಟಾಪನೆಗಳು ಆತ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆತ್ಮಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗಳು ಆತ್ಮಪ್ರತ್ಯಯ ಆತ್ಮಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಆತ್ಮಪ್ರಶಂಸೆ ಆತ್ಮಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಆತ್ಮಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಆತ್ಮಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯಗಳು ಆತ್ಮಬಾವ ಆತ್ಮಬಾವಗಳು ಆತ್ಮಭಾವ ಆತ್ಮಭಾವಗಳು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೋಪಾಯ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೋಪಾಯಗಳು ಆತ್ಮರತಿ ಆತ್ಮವಂಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಆತ್ಮವಞ್ಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಆತ್ಮವಿನಾಶ ಕಾರ್ಯ ಆತ್ಮವಿನಾಶ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆ ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಆತ್ಮವಿರೋದಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿರೋಧಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುಂದಿಸು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕುನ್ದಿಸು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವಿಲ್ಲದ ಆತ್ಮಶೋದನೆ ಆತ್ಮಶೋದನೆಗಳು ಆತ್ಮಶೋಧನೆ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ ಮಾಡಿಕೊ ಆತ್ಮಶೋಧನೆಗಳು ಆತ್ಮಶ್ಲಾಗನೆ ಆತ್ಮಶ್ಲಾಗನೆಗಳು ಆತ್ಮಶ್ಲಾಘನೆ ಆತ್ಮಶ್ಲಾಘನೆಗಳು ಆತ್ಮಸಂತೋಷ ಆತ್ಮಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮಸಂಬಂದವಾದ ಆತ್ಮಸಂಬಂದಿಯಾದ ಆತ್ಮಸಂಬಂಧವಾದ ಆತ್ಮಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಆತ್ಮಸಂಯಮ ಆತ್ಮಸಂಶಯ ಆತ್ಮಸನ್ತೋಷದಿನ್ದ ಮಾಡಿದ ಆತ್ಮಸಮ್ಬನ್ದವಾದ ಆತ್ಮಸಮ್ಬನ್ದಿಯಾದ ಆತ್ಮಸಮ್ಬನ್ಧವಾದ ಆತ್ಮಸಮ್ಬನ್ಧಿಯಾದ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯಂತೆ ನಡೆಯುವ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ತೆ ನಡೆಯುವ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿ ಆತ್ಮಸ್ತುತಿಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತ ಕಾರ್ಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂಥ ಕಾರ್ಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ತ ಕಾರ್ಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ಥ ಕಾರ್ಯ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ಥ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆತ್ಮಹಾನಿ ಆತ್ಮಹಿತ ಆತ್ಮಾದಿರೂಪ ಆತ್ಮಾನಂದ ಆತ್ಮಾಪಾದನ ಆತ್ಮಾಬಿಮಾನ ಆತ್ಮಾಬಿಮಾನಿ ಆತ್ಮಾಬಿಮಾನಿಗಳು ಆತ್ಮಾಬಿವ್ಯಕ್ತ ವಾದ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಆತ್ಮಾಭಿವ್ಯಕ್ತ ವಾದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಆತ್ಮಾವಹೇಳನ ಆತ್ಮಾವಹೇಳನಗಳು ಆತ್ಮಾಸಕ್ತಿ ಆತ್ಮಾಹುತಿಯಾಗು ಆತ್ಮೀಯ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂದಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧ ಆತ್ಮೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮ್ಬನ್ದ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮ್ಬನ್ದಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಸಮ್ಬನ್ಧ ಆತ್ಮೀಯ ಸಮ್ಬನ್ಧಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಸೇವಕ ಆತ್ಮೀಯಕೂಡಿಕೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಆತ್ಮೀಯರು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದುದು ಆತ್ಮೇಶ್ವರ ಆತ್ಮೋದ್ದಾರ ಆತ್ಮೋದ್ದಾರಗಳು ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರ ಆತ್ಮೋದ್ಧಾರಗಳು ಆತ್ರೇಯ ಆಥದೋಷಕರಣ ಆದ ಆದದ್ದು ಆದರ ಆದರ ಪೂರ್ವಕ ಆದರಣೀಯ ಆದರಣೀಯವಾದ ಆದರಣೆ ಆದರಣೆಗಳು ಆದರದ ಆದರಪೂರ್ವಕ ಆದರವಿಲ್ಲದ ಆದರವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಆದರವುಳ್ಳ ಆದರಾತಿತ್ಯ ಆದರಾತಿತ್ಯ ಮಾಡು ಆದರಾತಿತ್ಯಗಳು ಆದರಾತಿಥ್ಯ ಆದರಾತಿಥ್ಯ ಮಾಡು ಆದರಾತಿಥ್ಯಗಳು ಆದರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆದರಿಸು ಆದರಿಸುವುದು ಆದರೂ ಆದರೂ ಸಹ ಆದರೆ ಆದರ್ಶ ಆದರ್ಶ ಕಲ್ಪನೆ ಆದರ್ಶ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಆದರ್ಶ ನಿಯಮಗಳು ಆದರ್ಶ ನಿರೂಪಕ ಆದರ್ಶ ವೀರನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆದರ್ಶ ವೀರನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರ್ಶ ಶಿರೋಮಣಿ ಆದರ್ಶಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನ ಆದರ್ಶಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆದರ್ಶಗಳು ಆದರ್ಶಗಳುಳ್ಳ ಆದರ್ಶಗಳುಳ್ಳಗಳು ಆದರ್ಶನೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದರ್ಶನೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯ ನ್ಯಾಯ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾದ ಆದರ್ಶಲೋಕ ಆದರ್ಶಲೋಕಗಳು ಆದರ್ಶವಾಕ್ಯ ಆದರ್ಶವಾಕ್ಯಗಳು ಆದರ್ಶವಾದ ಆದರ್ಶವಾದಗಳು ಆದರ್ಶವಾದಿ ಆದರ್ಶವಾದಿಗಳು ಆದರ್ಶಸೂತ್ರ ಆದರ್ಶಸೂತ್ರಗಳು ಆದಲೆ ಆದಳಿಕೆ ಆದವನಿ ಆದವಾನಿ ಆದಾಗ್ಗೆಯೂ ಆದಾಗ್ಯೂ ಆದಾತ ಆದಾತರು ಆದಾನ ಆದಾಪುರ ಆದಾಬು ಆದಾಯ ಆದಾಯ ಕಾತೆ ಆದಾಯ ಕಾತೆಗಳು ಆದಾಯ ಕೊಡುವ ಆದಾಯ ಖಾತೆ ಆದಾಯ ಖಾತೆಗಳು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಮಿಷನರು ಆದಾಯ ಮೂಲ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಈಡುಮಾಡು ಆದಾಯಗಳು ಆದಾರ ಆದಾರ ಕೊಡು ಆದಾರ ತತ್ವ ಆದಾರ ತತ್ವಗಳು ಆದಾರ ನೀಡು ಆದಾರ ಪೀಟ ಆದಾರ ಪ್ರಮೇಯ ಆದಾರ ರಚನಾ ಚವ್ಕಟ್ಟು ಆದಾರ ರಚನಾ ಚೌಕಟ್ಟು ಆದಾರ ವಾಕ್ಯ ಆದಾರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಆದಾರ ಸೂತ್ರ ಆದಾರ ಸೂತ್ರಗಳು ಆದಾರ ಸ್ತಂಬಗಳ ಸಾಲು ಆದಾರ ಸ್ತಮ್ಬಗಳ ಸಾಲು ಆದಾರಕೊಡು ಆದಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸು ಆದಾರಗಳು ಆದಾರಗೋಪುರ ಆದಾರಗೋಪುರಗಳು ಆದಾರಗ್ರಂತ ಆದಾರಗ್ರಂತಗಳು ಆದಾರಗ್ರನ್ತ ಆದಾರಗ್ರನ್ತಗಳು ಆದಾರತತ್ವ ಆದಾರತತ್ವಗಳು ಆದಾರದಿಂದ ಆದಾರದಿನ್ದ ಆದಾರಪಟ್ಟಿರು ಆದಾರಪೀಟ ಆದಾರಪೀಟಗಳು ಆದಾರಪ್ರಮೇಯ ಆದಾರಬೂತವಾದ ಆದಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಆದಾರಮಾಡು ಆದಾರರಚನೆ ಆದಾರರಚನೆಗಳು ಆದಾರವಚನ ಆದಾರವಚನಗಳು ಆದಾರವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯುವುದು ಆದಾರವಾಕ್ಯ ಆದಾರವಾಕ್ಯಗಳು ಆದಾರವಾಗಿ ಆದಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಆದಾರವಾಗಿ ಇರು ಆದಾರವಾಗಿ ಊರು ಆದಾರವಾಗಿರು ಆದಾರವಾಗು ಆದಾರವಾದ ಆದಾರವಾದುದು ಆದಾರವಿರು ಆದಾರವಿಲ್ಲದ ಆದಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬಾವಿಸಿದ ಆದಾರಶಿಲೆ ಆದಾರಶಿಲೆಗಳು ಆದಾರಸಹಿತವಾದ ಆದಾರಸ್ತಂಬ ಆದಾರಸ್ತಂಬಗಳು ಆದಾರಸ್ತಮ್ಬ ಆದಾರಸ್ತಮ್ಬಗಳು ಆದಾರಹೊಂದಿರು ಆದಾರಹೊನ್ದಿರು ಆದಾರ್ಯ್ಯ ಆದಾವತಿ ಆದಿ ಆದಿ ಪರ್ವ ಆದಿ ಶೋದಕ ಆದಿ ಶೋದಕರು ಆದಿ ಶೋದಕರುಗಳು ಆದಿ ಶೋಧಕ ಆದಿ ಶೋಧಕರು ಆದಿ ಶೋಧಕರುಗಳು ಆದಿಕಚ್ಚಪ ಆದಿಕಚ್ಛಪ ಆದಿಕವಾದ ಆದಿಕಾರಣ ಆದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರುವ ಆದಿಕಾಲದಿನ್ದಲೂ ಇರುವ ಆದಿಕ್ಯ ಆದಿಕ್ಯಗಳು ಆದಿಕ್ರೋಡ ಆದಿಗವುಡ ಆದಿಗಿರಿ ಆದಿಗುರು ಆದಿಗುರುಗಳು ಆದಿಜಿನ ಆದಿತೀರ್ಥೇಶ್ವರ ಆದಿತ್ಯ ಆದಿತ್ಯಂ ಆದಿತ್ಯಬಲ ಆದಿತ್ಯಭಕ್ತ ಆದಿತ್ಯರು ಆದಿತ್ಯವಾರ ಆದಿದಯ್ವ ಆದಿದೈವ ಆದಿನ ಆದಿನಾಥ ಆದಿಪತ್ಯ ಆದಿಪತ್ಯ ನೀಡು ಆದಿಪತ್ಯ ಹೊಂದು ಆದಿಪತ್ಯ ಹೊನ್ದು ಆದಿಪತ್ಯಗಳು ಆದಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಪುರುಷ ಆದಿಪುರುಷರು ಆದಿಪ್ರಕೃತಿ ಆದಿಪ್ರಾಸ ಆದಿಪ್ರಾಸಗಳು ಆದಿಬವ್ತಿಕ ಆದಿಬವ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ-ಕಲೆ ಆದಿಬವ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ-ವಿದ್ಯೆ ಆದಿಬವ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯನ್ತ್ರಿಸುವ-ಕಲೆ ಆದಿಬವ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯನ್ತ್ರಿಸುವ-ವಿದ್ಯೆ ಆದಿಬೌತಿಕ ಆದಿಬೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ-ಕಲೆ ಆದಿಬೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ-ವಿದ್ಯೆ ಆದಿಬೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯನ್ತ್ರಿಸುವ-ಕಲೆ ಆದಿಬೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯನ್ತ್ರಿಸುವ-ವಿದ್ಯೆ ಆದಿಬ್ರಹ್ಮ ಆದಿಭೈರವ ಆದಿಮ ಆದಿಮಾರ್ಗ ಆದಿಮುನಿಪತಿ ಆದಿಯ ಆದಿಯಾದ ಆದಿಯಿಲ್ಲದ ಆದಿಯಿಲ್ಲದ ಗಾನ ಆದಿಯುಗ ಆದಿಯುಗದ ಆದಿಯುಳ್ಳುದು ಆದಿವರಾಹ ಆದಿವಾರ ಆದಿವಾಸರ ಆದಿವಾಸಿ ಆದಿವಾಸಿ ಕುಲ ಆದಿವಾಸಿ ಕುಲಗಳು ಆದಿವಾಸಿಗಳು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಆದಿಶೇಷ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದವನು ಆದಿಷ್ಟ ಆದೀಕ ಆದುಣಿಗ ಆದುಣಿಗರು ಆದುದರಿಂದ ಆದುದರಿನ್ದ ಆದುನಿಕ ಆದುನಿಕ ಸವ್ಲಬ್ಯಗಳು ಆದುನಿಕ ಸೌಲಬ್ಯಗಳು ಆದುನಿಕಗೊಳಿಸು ಆದುನಿಕವಲ್ಲದ ಆದುನಿಕವಾದ ಆದುನಿಕವಾದುದು ಆದೃತ ಆದೇಯ ಆದೇಶ ಆದೇಶ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆದೇಶ ಕೊಡು ಆದೇಶ ನೀಡು ಆದೇಶ ಮಾಡುವ ಆದೇಶ ಸಂಧಿ ಆದೇಶ ಸನ್ಧಿ ಆದೇಶಗಳು ಆದೇಶದ ಅದಿಕಾರ ಆದೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆದೇಶನೀಡು ಆದೇಶಾತ್ಮಕ ಆದೇಶಿಕೆ ಆದೇಶಿಸು ಆದೋರಣ ಆದೋರಣಗಳು ಆದೋಹಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಆದ್ದರಿನ್ದ ಆದ್ಮಾನ ಆದ್ಯ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕನಾಗು ಆದ್ಯಂತ ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ಆದ್ಯಂತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸು ಆದ್ಯಕ್ಷರ ಆದ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸ ಆದ್ಯಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸಗಳು ಆದ್ಯಕ್ಷರಗಳು ಆದ್ಯತಾ ಕ್ರಮ ಆದ್ಯತಾ ನಿಯಮ ಆದ್ಯತಾ ಪಟ್ಟಿ ಆದ್ಯತೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡು ಆದ್ಯತೆಗಳು ಆದ್ಯತೆಯ ಆದ್ಯತೆಯ ನಿಯಮ ಆದ್ಯನ್ತ ಆದ್ಯನ್ತವಾಗಿ ಆದ್ಯನ್ತವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸು ಆದ್ಯಪ್ರವರ್ತಕ ಆದ್ಯಯನ ಆದ್ಯಹಕ್ಕು ಆದ್ಯಾತ್ಮ ಆದ್ಯಾತ್ಮವಾದ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ದಾಂತ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳು ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ದಾನ್ತ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ದಾನ್ತಗಳು ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕವಲ್ಲದ ಆದ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಸು ಆದ್ಯೆ ಆದ್ಯೋತ ಆದ್ರಿ ಆಧರಿಸಿದ ಆಧರಿಸು ಆಧಾರ ಆಧಾರ ಉಕ್ಕೆಸಾಲು ಆಧಾರ ಕೊಡು ಆಧಾರ ತತ್ವ ಆಧಾರ ತತ್ವಗಳು ಆಧಾರ ನೀಡು ಆಧಾರ ಪೀಠ ಆಧಾರ ಪ್ರಮೇಯ ಆಧಾರ ರಚನಾ ಚವ್ಕಟ್ಟು ಆಧಾರ ರಚನಾ ಚೌಕಟ್ಟು ಆಧಾರ ವರ್ಷ ಆಧಾರ ವಾಕ್ಯ ಆಧಾರ ಸೂತ್ರ ಆಧಾರ ಸೂತ್ರಗಳು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳ ಸಾಲು ಆಧಾರ ಸ್ತಮ್ಭಗಳ ಸಾಲು ಆಧಾರಕೊಡು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸು ಆಧಾರಗಳು ಆಧಾರಗೋಪುರ ಆಧಾರಗೋಪುರಗಳು ಆಧಾರಗ್ರಂಥ ಆಧಾರಗ್ರಂಥಗಳು ಆಧಾರಗ್ರನ್ಥ ಆಧಾರಗ್ರನ್ಥಗಳು ಆಧಾರತತ್ವ ಆಧಾರತತ್ವಗಳು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಧಾರದಿಂದ ಆಧಾರದಿನ್ದ ಆಧಾರಪಟ್ಟಿರು ಆಧಾರಪೀಠ ಆಧಾರಪೀಠಗಳು ಆಧಾರಪ್ರಮೇಯ ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಆಧಾರಭೂತವಾದ ಅಂಗಗಳು ಆಧಾರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಆಧಾರಮಾಡು ಆಧಾರರಚನೆ ಆಧಾರರಚನೆಗಳು ಆಧಾರರೇಖೆ ಆಧಾರವಚನ ಆಧಾರವಚನಗಳು ಆಧಾರವನ್ನು ಕೀಳು ಆಧಾರವನ್ನು ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯುವುದು ಆಧಾರವಾಕ್ಯ ಆಧಾರವಾಕ್ಯಗಳು ಆಧಾರವಾಗಿ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇರು ಆಧಾರವಾಗಿ ಊರು ಆಧಾರವಾಗಿರು ಆಧಾರವಾಗು ಆಧಾರವಾದ ಆಧಾರವಾದುದು ಆಧಾರವಿರು ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದವನು ಆಧಾರವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಆಧಾರವಿಲ್ಲದೆ ಭಾವಿಸಿದ ಆಧಾರಶಿಲೆ ಆಧಾರಶಿಲೆಗಳು ಆಧಾರಸಹಿತವಾದ ಆಧಾರಸಹಿತವಾದುದು ಆಧಾರಸ್ತಂಭ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳು ಆಧಾರಸ್ತಮ್ಭ ಆಧಾರಸ್ತಮ್ಭಗಳು ಆಧಾರಸ್ಥ ಆಧಾರಹೊಂದಿರು ಆಧಾರಹೊನ್ದಿರು ಆಧಾರಿ ಆಧಿಕವಾದ ಆಧಿಕಾರಪತ್ರ ಆಧಿಕ್ಯ ಆಧಿಕ್ಯಗಳು ಆಧಿದಯ್ವ ಆಧಿದೈವ ಆಧಿಪತ್ಯ ಆಧಿಪತ್ಯ ನೀಡು ಆಧಿಪತ್ಯ ಹೊಂದು ಆಧಿಪತ್ಯ ಹೊನ್ದು ಆಧಿಪತ್ಯಗಳು ಆಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಧಿಭವ್ತಿಕ ಆಧಿಭವ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ-ಕಲೆ ಆಧಿಭವ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ-ವಿದ್ಯೆ ಆಧಿಭವ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯನ್ತ್ರಿಸುವ-ಕಲೆ ಆಧಿಭವ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯನ್ತ್ರಿಸುವ-ವಿದ್ಯೆ ಆಧಿಭೂತ ಆಧಿಭೌತಿಕ ಆಧಿಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ-ಕಲೆ ಆಧಿಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ-ವಿದ್ಯೆ ಆಧಿಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯನ್ತ್ರಿಸುವ-ಕಲೆ ಆಧಿಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಯನ್ತ್ರಿಸುವ-ವಿದ್ಯೆ ಆಧುನಿಕ ಆಧುನಿಕ ಗದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಆಧುನಿಕ ಸವ್ಲಭ್ಯಗಳು ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸು ಆಧುನಿಕವಲ್ಲದ ಆಧುನಿಕವಾದ ಆಧುನಿಕವಾದುದು ಆಧುನೀಕರಣ ಆಧೋರಣ ಆಧೋರಣಗಳು ಆಧ್ಮಾನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಮಾರ್ಗ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾನ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧಾನ್ತಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಲ್ಲದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಸು ಆಧ್ಯಾದೇಶೀಯ ಆನಂತರದ ಆನಂದ ಆನಂದ ಜೀವನ ಆನಂದ ಪಡು ಆನಂದ ಪರವಶಗೊಳಿಸು ಆನಂದ ಪರವಶಗೊಳಿಸುವ ಆನಂದ ಪರವಶತೆ ಆನಂದ ಪರವಶತೆಗಳು ಆನಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆನಂದ ಹೊಂದುವವನು ಆನಂದಕರವಾದ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಪೀಡೆ ಆನಂದಗಳು ಆನಂದಗೊಳಿಸು ಆನಂದಜಲ ಆನಂದಜಳ ಆನಂದತೀರ್ತ ಆನಂದತೀರ್ತರು ಆನಂದತೀರ್ಥ ಆನಂದತೀರ್ಥರು ಆನಂದದ ಆರ್ಬಟ ಆನಂದದ ಆರ್ಬಟಗಳು ಆನಂದದ ಆರ್ಭಟ ಆನಂದದ ಆರ್ಭಟಗಳು ಆನಂದದ ಪರಾಕಾಷ್ಟೆ ಆನಂದದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಆನಂದದಲ್ಲಿರು ಆನಂದದಾಯಕ ಆನಂದದಾಯಕವಾದ ಆನಂದದಾಯಕವಾದುದು ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿದವನು ಆನಂದಪಡಿಸು ಆನಂದಪಡಿಸುವವನು ಆನಂದಪಡು ಆನಂದಪರವಶಗೊಳಿಸು ಆನಂದಪರವಶತೆ ಆನಂದಪರವಶತೆಗಳು ಆನಂದಪರವಶನಾಗಿ ಆನಂದಪರವಶನಾಗಿರು ಆನಂದಪರವಶನಾದ ಆನಂದಪರವಶವಾಗಿಸು ಆನಂದಪುರ ಆನಂದಬರಿತನಾದವನು ಆನಂದಬಾಷ್ಪ ಆನಂದಬಾಷ್ಪಗಳು ಆನಂದಭರಿತನಾದವನು ಆನಂದಮಯ ಆನಂದಮಯರೂಪ ಆನಂದರೂಪ ಆನಂದವನ್ನು ತರು ಆನಂದವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವವನು ಆನಂದವರ್ದಾಂಗಿ ಆನಂದವರ್ಧಾಂಗಿ ಆನಂದವಲ್ಲದುದು ಆನಂದವಾದುದು ಆನಂದವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಿತಿ ಆನಂದಶತಕ ಆನಂದಾತಿಶಯ ಆನಂದಾದ್ರಿ ಆನಂದಾಪಹಾರಕ ಆನಂದಾಶ್ರು ಆನಂದಾಷ್ಟ ಬೇಧಗಳು ಆನಂದಿ ಆನಂದಿಸು ಆನಂದೃತಿ ಆನಂದೋತ್ಸವ ಆನಕ ಆನಕಗಳು ಆನಕದುಂದುಬಿ ಆನಕದುಂದುಬಿಕುವರ ಆನಕದುಂದುಭಿ ಆನಕದುಂದುಭಿಕುವರ ಆನಕದುನ್ದುಬಿ ಆನಕದುನ್ದುಬಿಕುವರ ಆನಕದುನ್ದುಭಿ ಆನಕದುನ್ದುಭಿಕುವರ ಆನಗಳಿ ಆನತ ಆನದ್ದವಾದ್ಯ ಆನದ್ದವಾದ್ಯಗಳು ಆನದ್ಧ ಆನದ್ಧವಾದ್ಯ ಆನದ್ಧವಾದ್ಯಗಳು ಆನನ ಆನನಚತುಷ್ಟ ಆನನ್ತರದ ಆನನ್ದ ಆನನ್ದ ಜೀವನ ಆನನ್ದ ಪಡು ಆನನ್ದ ಪರವಶಗೊಳಿಸು ಆನನ್ದ ಪರವಶಗೊಳಿಸುವ ಆನನ್ದ ಪರವಶತೆ ಆನನ್ದ ಪರವಶತೆಗಳು ಆನನ್ದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆನನ್ದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆನನ್ದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳು ಆನನ್ದ ಹೊನ್ದುವವನು ಆನನ್ದಕರವಾದ ಆನನ್ದಕ್ಕೆ ಪೀಡೆ ಆನನ್ದಗಳು ಆನನ್ದಗೊಳಿಸು ಆನನ್ದತೀರ್ತ ಆನನ್ದತೀರ್ತರು ಆನನ್ದತೀರ್ಥ ಆನನ್ದತೀರ್ಥರು ಆನನ್ದದ ಆರ್ಬಟ ಆನನ್ದದ ಆರ್ಬಟಗಳು ಆನನ್ದದ ಆರ್ಭಟ ಆನನ್ದದ ಆರ್ಭಟಗಳು ಆನನ್ದದ ಪರಾಕಾಷ್ಟೆ ಆನನ್ದದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಆನನ್ದದಲ್ಲಿರು ಆನನ್ದದಾಯಕ ಆನನ್ದದಾಯಕವಾದ ಆನನ್ದದಾಯಕವಾದುದು ಆನನ್ದದಿನ್ದ ಕೂಡಿದವನು ಆನನ್ದಪಡಿಸು ಆನನ್ದಪಡಿಸುವವನು ಆನನ್ದಪಡು ಆನನ್ದಪರವಶಗೊಳಿಸು ಆನನ್ದಪರವಶತೆ ಆನನ್ದಪರವಶತೆಗಳು ಆನನ್ದಪರವಶನಾಗಿ ಆನನ್ದಪರವಶನಾಗಿರು ಆನನ್ದಪರವಶನಾದ ಆನನ್ದಪರವಶವಾಗಿಸು ಆನನ್ದಪುರ ಆನನ್ದಬರಿತನಾದವನು ಆನನ್ದಬಾಷ್ಪ ಆನನ್ದಬಾಷ್ಪಗಳು ಆನನ್ದಭರಿತನಾದವನು ಆನನ್ದಮಯ ಆನನ್ದಮಯರೂಪ ಆನನ್ದರೂಪ ಆನನ್ದವನ್ನು ತರು ಆನನ್ದವನ್ನುಣ್ಟುಮಾಡುವವನು ಆನನ್ದವರ್ದಾಙ್ಗಿ ಆನನ್ದವರ್ಧಾಙ್ಗಿ ಆನನ್ದವಾದುದು ಆನನ್ದಶತಕ ಆನನ್ದಾತಿಶಯ ಆನನ್ದಾದ್ರಿ ಆನನ್ದಾಪಹಾರಕ ಆನನ್ದಾಶ್ರು ಆನನ್ದಿ ಆನನ್ದಿಸು ಆನನ್ದೃತಿ ಆನನ್ದೋತ್ಸವ ಆನಮ ಆನಯನ ಆನಿಕಲ್ ಆನಿಕಲ್ಲು ಆನಿಕೆ ಆನಿಕೆಕೊಡು ಆನಿಚ್ಛಾ ಆನಿಮೇಷನ್ ಪೇಂಟರ್ ಆನಿಮೇಷನ್ ಪೇಣ್ಟರ್ ಆನಿಸು ಆನು ಆನುಕುಲ್ಯ ಆನುಕೂಲ್ಯ ಆನುಗುಣ್ಯ ಆನುಗೋಲು ಆನುಚ್ಛಾಯೆ ಆನುಪೂರ್ವಕ ಆನುಪೂರ್ವಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಆನುವಂಶಿಕ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಆನುವಂಶಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಕೇತ ಬಾಷೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಙ್ಕೇತ ಬಾಷೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಙ್ಕೇತ ಭಾಷೆ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಆನುವಂಶಿಕತೆಗಳು ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡೆ ಆನುಷಂಗಿಕ ಆನುಷಂಗಿಕ ಮೊಳಕೆ ಆನುಷಙ್ಗಿಕ ಆನೆ ಆನೆ ಹುಣಸೆ ಆನೆಕಲ್ ಆನೆಕಲ್ಲು ಆನೆಕಾಯಿ ಮರ ಆನೆಕಾಲು ಆನೆಕಾಲು ರೋಗ ಆನೆಕೆರೆ ಆನೆಕೊಂಬು ಆನೆಗ ಆನೆಗಂಬ ಆನೆಗಂಭ ಆನೆಗಜ್ಜಿ ಆನೆಗದಗು ಆನೆಗದುಗ ಆನೆಗದುಗು ಆನೆಗಲ್ಲು ಆನೆಗಳ ಗುಂಪು ಆನೆಗಳ ಗುಮ್ಪು ಆನೆಗಳ ಹಿಂಡು ಆನೆಗಳ ಹಿಣ್ಡು ಆನೆಗಳಗುಂಪು ಆನೆಗಳಗುಮ್ಪು ಆನೆಗಳರಾಜ ಆನೆಗಳಿ ಆನೆಗಳು ಆನೆಗಾಱ ಆನೆಗುಂದಿ ಆನೆಗುಂದು ಆನೆಗುನ್ದಿ ಆನೆಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಸರಪಳಿ ಆನೆಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಗ್ಗ ಆನೆಗೊಂದಿ ಆನೆಗೊನ್ದಿ ಆನೆಜೊಂಡು ಆನೆಜೊಣ್ಡು ಆನೆನೆಗ್ಗಲು ಆನೆನೆಗ್ಗಿಲು ಆನೆನೆಗ್ಗಿಲು ಬಳ್ಳಿ ಆನೆನೆಗ್ಗಿಲ್ ಆನೆಬೇಲದ ಮರ ಆನೆಮರಿ ಆನೆಮೊಘೆ ಆನೆಯ ಕಡೆಗಣ್ಣು ಆನೆಯ ಕಯ್ ಆನೆಯ ಕಯ್ಗಳು ಆನೆಯ ಕೂಗು ಆನೆಯ ಕೈ ಆನೆಯ ಕೈಗಳು ಆನೆಯ ಗೀಳು ಆನೆಯ ಗೀಳುಗಳು ಆನೆಯ ಘೀಳು ಆನೆಯ ಘೀಳುಗಳು ಆನೆಯ ಚರ್ಮ ಆನೆಯ ಚರ್ಮ ದರಿಸಿದವನು ಆನೆಯ ಚರ್ಮ ಧರಿಸಿದವನು ಆನೆಯ ಚರ್ಮದ ಬಟ್ಟೆಯುಳ್ಳವ ಆನೆಯ ಜನ್ಮ ಆನೆಯ ನೆತ್ತಿ ಆನೆಯ ಮದಾವಸ್ತೆ ಆನೆಯ ಮದಾವಸ್ಥೆ ಆನೆಯ ಯಜಮಾನ ಆನೆಯ ಸವಾರ ಆನೆಯ ಸೊಂಡಿಲು ಆನೆಯ ಸೊಣ್ಡಿಲು ಆನೆಯ ಹಣೆ ಆನೆಯ ಹಿಂಗಾಲು ಆನೆಯ ಹಿಙ್ಗಾಲು ಆನೆಯ ಹೆಗಲು ಆನೆಯದಾಡೆ ಆನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕಂಬ ಆನೆಯನ್ನು ಚೋದಿಸುವ ಸಾದನ ಆನೆಯನ್ನು ಚೋದಿಸುವ ಸಾಧನ ಆನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವವನು ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವ ಆನೆಯಮರಿ ಆನೆಯಮರಿಗಳು ಆನೆಯಸ್ನಾನ ಆನೆಯುಳ್ಳವನು ಆನ್ ಆನ್ತರಿಕ ಆನ್ತರಿಕ ಆವೇಗ ಆನ್ತರಿಕ ಆವೇಗಗಳು ಆನ್ತರಿಕ ಕೋನ ಆನ್ತರಿಕ ಕೋನಗಳು ಆನ್ತರಿಕ ಜಾಲ ಆನ್ತರಿಕ ಜಾಲಗಳು ಆನ್ತರಿಕಜಾಲ ಆನ್ತರಿಕಜಾಲಗಳು ಆನ್ತರ್ಯ ಆನ್ತರ್ಯದ ಆನ್ತರ್ಯದವನು ಆನ್ತರ್ಯವನ್ನು ಹೊರತರು ಆನ್ತ್ರ ಆನ್ದುಗಲ್ಲು ಆನ್ದುಗಲ್ಲುಗಳು ಆನ್ದೆ ಆನ್ದೋಲ ಆನ್ದೋಲಗಳು ಆನ್ದೋಲನ ಆನ್ದೋಲನ ಮಾಡುವ ಆನ್ದೋಲನಗಳು ಆನ್ದೋಲವಾಗು ಆನ್ದೋಳ ಆನ್ದೋಳನ ಆನ್ದೋಳನ ಮಾಡು ಆನ್ದೋಳನಗಳು ಆನ್ದೋಳನದ ಮಾರ್ಗ ಆನ್ದೋಳನದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಆನ್ದೋಳಿಕ ಆನ್ಯೋನ್ಯಭಾವ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಖಾತೆ ಆಪ ಆಪಗೆ ಆಪಜಾಸನ ಆಪಣ ಆಪಣಿಕ ಆಪತು ಆಪತ್ಕಾಲ ಆಪತ್ಕಾಲಗಳು ಆಪತ್ತಿಗಾಗದ ಗೆಳೆಯರು ಆಪತ್ತಿಗೆ ಒದಗುವವ ಆಪತ್ತಿನ ಆಪತ್ತು ಆಪತ್ತುಗಳು ಆಪದ ಆಪದ್ದನ ಆಪದ್ಧನ ಆಪದ್ಬಾಂದವ ಆಪದ್ಬಾಂದವರು ಆಪದ್ಬಾಂದವರುಗಳು ಆಪದ್ಬಾಂಧವ ಆಪದ್ಬಾಂಧವರು ಆಪದ್ಬಾಂಧವರುಗಳು ಆಪದ್ಬಾನ್ದವ ಆಪದ್ಬಾನ್ದವರು ಆಪದ್ಬಾನ್ದವರುಗಳು ಆಪದ್ಬಾನ್ಧವ ಆಪದ್ಬಾನ್ಧವರು ಆಪದ್ಬಾನ್ಧವರುಗಳು ಆಪನ್ನ ಆಪಸ್ಸು ಆಪಾತ ಆಪಾತಪತ ಆಪಾತಪಥ ಆಪಾತರಮಣೀಯತೆ ಆಪಾದ ಆಪಾದಕ ಆಪಾದಕರು ಆಪಾದನ ಆಪಾದನಾ ಪತ್ರ ಆಪಾದನೀಯ ಆಪಾದನೆ ಆಪಾದನೆ ಅರ್ಜಿ ಆಪಾದನೆ ಅರ್ಜಿಗಳು ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡು ಆಪಾದನೆಗಳು ಆಪಾದನೆಗೆ ಗುರಿಮಾಡು ಆಪಾದಮಸ್ತಕ ಆಪಾದಿಸು ಆಪಾನ ಆಪೀಡ ಆಪೀಸು ಆಪು ಆಪು ಹಾಕು ಆಪುತ ಆಪೂರ್ಣ ಆಪೂರ್ಣತೆ ಆಪೂಸಾಪೂ ಆಪೆ ಆಪೇಕ್ಷಿಕ ಆಪೇಕ್ಷಿಸು ಆಪ್ತ ಆಪ್ತ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಆಪ್ತ ಸಮ್ಪರ್ಕವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಆಪ್ತ ಸಲಹಾಕಾರ ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಾರ ಆಪ್ತ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಪ್ತಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಆಪ್ತತೆ ಆಪ್ತತೆಗಳು ಆಪ್ತನಾಗಿರುವವನು ಆಪ್ತಮಿತ್ರ ಆಪ್ತಮಿತ್ರರು ಆಪ್ತಮಿತ್ರರುಗಳು ಆಪ್ತರು ಆಪ್ತವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ತವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಪ್ತಿ ಆಪ್ಯ ಆಪ್ಯಯ ಆಪ್ಯಾಯನ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದ ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದ ನೋಟ ಆಪ್ರಿಕಾ ಕಂಡದವನು ಆಪ್ರಿಕಾ ಕಂಡದವಳು ಆಪ್ರಿಕಾ ಕಣ್ಡದವನು ಆಪ್ರಿಕಾ ಕಣ್ಡದವಳು ಆಪ್ಲವ ಆಪ್ಲವನ ಆಪ್ಲವನೆ ಆಪ್ಲೆಟ್ ಆಫ಼್ರಿಕ ಆಫೀಸು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದವನು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದವಳು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಣ್ಡ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಣ್ಡದವನು ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಣ್ಡದವಳು ಆಬರಣ ಆಬರಣ ಉಪಚಾರ ಆಬರಣಕಾರ ಆಬರಣಕಾರರು ಆಬರಣಕಾರರುಗಳು ಆಬರಣಗಳನ್ನು ದರಿಸಿದವನು ಆಬರಣಗಳು ಆಬರಣದಾನ ಆಬರು ಆಬಲ್ ಆಬಾದು ಆಬಾರ ಆಬಾರಗಳು ಆಬಾರಮನ್ನಣೆ ಆಬಾರಿಯಾದ ಆಬಾರ್ಯ ಆಬಾಸ ಆಬಾಸಗಳು ಆಬೀರ ಆಬೀಲ ಆಬುಕಾರಿ ಆಬುರು ಆಬ್ಕಾರಿ ಆಬ್ದಿಕ ಆಬ್ರು ಆಭಯಧಾಮ ಆಭರಣ ಆಭರಣ ಉಪಚಾರ ಆಭರಣ ಉಪಚಾರಗಳು ಆಭರಣಕಾರ ಆಭರಣಕಾರರು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದವನು ಆಭರಣಗಳು ಆಭರಣದಾನ ಆಭರಣದಾನಗಳು ಆಭಾರ ಆಭಾರಗಳು ಆಭಾರಮನ್ನಣೆ ಆಭಾರಿಯಾದ ಆಭಾರ್ಯ ಆಭಾವ ಆಭಾಷಣ ಆಭಾಸ ಆಭಾಸಗಳು ಆಭೀರ ಆಭೀಲ ಆಭ್ಯಂತರ ಆಭ್ರಕ ಆಮಂಡ ಆಮಂತ್ರ ಆಮಂತ್ರಣ ಆಮಂತ್ರಣಗಳು ಆಮಂತ್ರಣೆ ಆಮಂತ್ರಿಸು ಆಮಂತ್ರಿಸುವುದು ಆಮಚ್ಚ ಆಮದು ರಫ್ತು ಸರಕು ಸುಂಕ ಆಮನಸ್ಯ ಆಮನಿಯನಾಡು ಆಮನ್ತ್ರಣ ಆಮನ್ತ್ರಣಗಳು ಆಮನ್ತ್ರಿಸು ಆಮನ್ತ್ರಿಸುವುದು ಆಮಯ ಆಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಆಮರಣಾಂತ ನಿರಶನ ಆಮರಣಾನ್ತ ಉಪವಾಸ ಆಮರಣಾನ್ತ ನಿರಶನ ಆಮರ್ದ ಆಮರ್ದನ ಆಮಲಕ ಆಮಳಕ ಆಮವಟೆ ಆಮವಡೆ ಆಮಶಂಕೆ ಆಮಶಙ್ಕೆ ಆಮಸೋಲು ಆಮಾತ್ಯ ಆಮಿಷ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡು ಆಮಿಷಗಳು ಆಮುಕ್ತ ಆಮುಗುರ ಆಮುಷ್ಮಿಕ ಆಮುಸೂಲು ಆಮುಸೋಲು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಬೆದಕು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಶೋದಿಸು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಶೋಧಿಸು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಹುಡುಕು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಆಮೆ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೆಗಳು ಆಮೆಯ ಚಿಪ್ಪು ಆಮೆಯ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಆಮೇಲಿನ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗು ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗು ಆಮೇಲೆ ಬರು ಆಮೇಲೆ ಬರುವ ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಆಮೋದ ಆಮೋದ ಪ್ರಮೋದ ಆಮೋದ ಪ್ರಮೋದಗಳಲ್ಲಿರು ಆಮ್ಪರು ಆಮ್ಮು ಆಮ್ಮುಳಿಂಜ ಆಮ್ರ ಆಮ್ರಗಳು ಆಮ್ರದಸೊಪ್ಪು ಆಮ್ರವನ ಆಮ್ರವಲ್ಲಿ ಆಮ್ರಾಯ ಆಮ್ರೇಡಿತ ಆಮ್ಲ ಆಮ್ಲ ನಿಕ್ಷೇಪನ ಆಮ್ಲ ಮಳೆ ಆಮ್ಲಕಾರಕ ಆಮ್ಲಗಳು ಆಮ್ಲಜನಕ ಆಮ್ಲತೆ ಆಮ್ಲತ್ವ ಆಮ್ಲತ್ವಗಳು ಆಮ್ಲದಾಡಿಮ ಆಮ್ಲಪಿತ್ತ ಆಮ್ಲಪೀತ ಆಮ್ಲಮಣ್ಣು ಆಮ್ಲವತಿ ಆಮ್ಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು ಆಮ್ಲವೃಷ್ಟಿ ಆಮ್ಲವೇತಸ ಆಮ್ಲಿ ಆಮ್ಲಿಕೆ ಆಮ್ಲೀಕರಣ ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಆಯ ಆಯ ತಿಳಿಸು ಆಯಂಗೆಱೆ ಆಯಃಕಾಂತ ಆಯಕಟ್ಟಾದ ಪ್ರದೇಶ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳ ಆಯಕಟ್ಟಿನೆಡೆ ಆಯಕಟ್ಟು ಆಯಕಟ್ಟುಗಳು ಆಯಕಟ್ಟುಗಾರ ಆಯಕಟ್ಟುಗಾಱ ಆಯಗಳು ಆಯಗಾರ ಆಯಗಾರರು ಆಯಗಾರರುಗಳು ಆಯಗಾರ್ತಿ ಆಯಗಾಱ ಆಯತ ಆಯತಕರ ಆಯತಗಳು ಆಯತನ ಆಯತಪ್ಪಿ ಆಯತಪ್ಪಿ ಜಾರು ಆಯತಬಾಹು ಆಯತಾಂಬಕ ಆಯತಾಕ್ಷ ಆಯತಾಮ್ಬಕ ಆಯತಿಕೆ ಆಯತಿಕ್ಕೆ ಆಯತೆ ಆಯತೇಕ್ಷಣ ಆಯತ್ತ ಆಯಥಾರ್ಥ ಆಯನಯ ಆಯನಾಡು ಆಯಪ್ಪದೇವ ಆಯಪ್ರಾಣಿ ಆಯಬಹುದಾದ ಆಯಮಾರ್ಗ ಆಯಲ್ಲಕ ಆಯವರಿತ ಆಯವ್ಯಯ ತಃಕ್ತೆ ಆಯವ್ಯಯ ತಃಖ್ತೆ ಆಯವ್ಯಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಯವ್ಯಯಗಳು ಆಯಸ ಆಯಸ್ಕಾಂತ ತುದಿಗಳು ಆಯಸ್ಕಾನ್ತ ತುದಿಗಳು ಆಯಸ್ಕಾರ ಆಯಹೆಚ್ಚುಕ ಆಯಾ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆಯಾ ಬಾಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆಯಾ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಆಯಾಕಾರ ಆಯಾಮಾ ಆಯಾಸ ಆಯಾಸ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಆಯಾಸ ಪರಿಹರಿಸು ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರ ಆಯಾಸ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡು ಆಯಾಸಕರ ಆಯಾಸಕರವಾದ ಆಯಾಸಗಳು ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಸ್ತಿತಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯಾಸಗೊಂಡವನು ಆಯಾಸಗೊಂಡುದು ಆಯಾಸಗೊಣ್ಡ ಆಯಾಸಗೊಣ್ಡ ಸ್ತಿತಿ ಆಯಾಸಗೊಣ್ಡ ಸ್ಥಿತಿ ಆಯಾಸಗೊಣ್ಡವನು ಆಯಾಸಗೊಣ್ಡುದು ಆಯಾಸಗೊಳಿಸುವ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳದ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳು ಆಯಾಸದಿಂದ ಇರುವ ಆಯಾಸದಿಂದ ದಾರಿ ಸಾಗಿಸು ಆಯಾಸದಿನ್ದ ಇರುವ ಆಯಾಸದಿನ್ದ ದಾರಿ ಸಾಗಿಸು ಆಯಾಸಪಡಿಸು ಆಯಾಸಪಡು ಆಯಾಸವಾದ ಆಯಾಸಹೊಂದು ಆಯಾಸಹೊನ್ದು ಆಯಿ ಆಯಿಕುಳಿ ಆಯಿತು ಆಯಿದಾರೆ ಆಯಿಸ ಆಯಿಸು ಆಯೀಕಾ ಆಯು ಆಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತರು ಆಯುಕ್ತರುಗಳು ಆಯುಕ್ತಾಧಿಕರಿ ಆಯುದ ಆಯುದ ವಿಶೇಷ ಆಯುದ ವಿಶೇಷಗಳು ಆಯುದಗಳು ಆಯುದದ ಅಲಗು ಆಯುದವನ್ನು-ಉಪಯೋಗಿಸು ಆಯುದವನ್ನು-ಪ್ರಯೋಗಿಸು ಆಯುದಶಾಲೆ ಆಯುದಶಾಲೆಗಳು ಆಯುದಾಗಾರ ಆಯುದಾಗಾರಗಳು ಆಯುಧ ಆಯುಧ ವಿಶೇಷ ಆಯುಧ ವಿಶೇಷಗಳು ಆಯುಧಕೋಠಿ ಆಯುಧಗಳು ಆಯುಧದ ಅಲಗು ಆಯುಧವನ್ನು-ಉಪಯೋಗಿಸು ಆಯುಧವನ್ನು-ಪ್ರಯೋಗಿಸು ಆಯುಧವನ್ನು ಹಿಡಿಯದವನು ಆಯುಧವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವಿಕೆ ಆಯುಧವಿಲ್ಲದನ್ತೆ ಮಾಡುವಿಕೆ ಆಯುಧವಿಲ್ಲದವನು ಆಯುಧಶಾಲೆ ಆಯುಧಶಾಲೆಗಳು ಆಯುಧಾಗಾರ ಆಯುಧಾಗಾರಗಳು ಆಯುಪುದ ಆಯುರ್ದಾಯ ಕೋಷ್ಟಕ ಆಯುರ್ನಿರೀಕ್ಷೆ ಆಯುರ್ಮಾನ ಆಯುರ್ವೇದ ಆಯುವುದು ಆಯುಷ್ಕರ್ಮ ಆಯುಷ್ಕರ್ಮಗಳು ಆಯುಷ್ಕಾಲ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಆಯುಷ್ಯ ಆಯುಷ್ಯ ಕೋಷ್ಟಕ ಆಯುಷ್ಯರೇಕೆ ಆಯುಷ್ಯರೇಕೆಗಳು ಆಯುಷ್ಯರೇಖೆ ಆಯುಷ್ಯರೇಖೆಗಳು ಆಯುಸ ಆಯುಸ್ಸು ಆಯುಸ್ಸುಗಳು ಆಯೂರು ಆಯೋಗ ಆಯೋಗಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಆಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋದನ ಆಯೋದನಗಳು ಆಯೋಧನ ಆಯೋಧನಗಳು ಆಯೋರೇತಃಪಾನ ಆಯ್ ಆಯ್ಕಳಿ ಆಯ್ಕಳಿಗಳು ಆಯ್ಕುಳಿ ಆಯ್ಕುಳಿಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಪನ್ದ್ಯಗಳು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡದೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಆಯ್ಕೆ ಹುದ್ದೆ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಆಯ್ಕೆಗಾರ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು ಆಯ್ಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆಮಾಡು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದು ಆಯ್ಕೆಯ ಆಯ್ಕೆಯ-ಅವಕಾಶ ಆಯ್ಕೆಯ-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯ-ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಅಳವು ಆಯ್ಕೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿದ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಿರುವ ಆಯ್ಕೇಯೇತರ ಆಯ್ತ ಆಯ್ತರು ಆಯ್ದ ಆಯ್ದ ತುಂಡು ಆಯ್ದ ತುಣುಕು ಆಯ್ದ ತುಣ್ಡು ಆಯ್ದ ತುಣ್ಡುಗಳು ಆಯ್ದದ್ದು ಆಯ್ದಾಳು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿದ ಸಂಗ್ರಹ ಆಯ್ದು ಮಾಡಿದ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿದ ಸಙ್ಗ್ರಹ ಆಯ್ದು ಮಾಡಿದ ಸಙ್ಗ್ರಹಗಳು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಬಾಗ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಬಾಗಗಳು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಭಾಗ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಭಾಗಗಳು ಆಯ್ದುಕೊಣ್ಡ ಆಯ್ದುಕೊಣ್ಡ ಬಾಗ ಆಯ್ದುಕೊಣ್ಡ ಬಾಗಗಳು ಆಯ್ದುಕೊಣ್ಡ ಭಾಗ ಆಯ್ದುಕೊಣ್ಡ ಭಾಗಗಳು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರ ಆರಂಗಡಿ ಆರಂಬ ಆರಂಬ ದೆಶೆಯ ಆರಂಬಗಳು ಆರಂಬಗಾರ ಆರಂಬಗಾರರು ಆರಂಬಗಾರರುಗಳು ಆರಂಬಗೊಳಿಸು ಆರಂಬದ ಆರಂಬದ ಸ್ತಿತಿ ಆರಂಬದ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಆರಂಬದಲ್ಲಿರು ಆರಂಬದಶೆ ಆರಂಬಮಾಡು ಆರಂಬವಾಗು ಆರಂಬಸ್ತ ಆರಂಬಿಗ ಆರಂಬಿಗರು ಆರಂಬಿಸದ ಆರಂಬಿಸಿದ ಆರಂಬಿಸು ಆರಂಬಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು ಆರಂಬೋತ್ಸವ ಆರಂಬೋತ್ಸವಗಳು ಆರಂಭ ಆರಂಭ ದೆಶೆಯ ಆರಂಭ ಶಿಲ್ಕು ಆರಂಭಗಳು ಆರಂಭಗೊಳಿಸು ಆರಂಭದ ಆರಂಭದ ಸ್ಥಿತಿ ಆರಂಭದ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿರು ಆರಂಭದಶೆ ಆರಂಭಮಾಡು ಆರಂಭವಾಗು ಆರಂಭಿಕ ಆರಂಭಿಗ ಆರಂಭಿಗರು ಆರಂಭಿಸದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಆರಂಭಿಸು ಆರಂಭಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು ಆರಂಭೋತ್ಸವ ಆರಂಭೋತ್ಸವಗಳು ಆರಕ್ಷಕ ಆರಕ್ಷಕ ಟಾಣೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ಆರಙ್ಗಡಿ ಆರಡಿ ಆರಡಿಗ ಆರಡಿಗರು ಆರಡಿಗಳು ಆರಣಂ ಆರತ ಆರತಕ್ಷತೆ ಆರತಕ್ಷತೆಗಳು ಆರತಿ ಆರತಿ ಎತ್ತು ಆರದ ಆರನಾಲ ಆರನಾಳ ಆರನೂರು ಆರಬಾರ ಆರಬ್ದ ಆರಬ್ಧ ಆರಬ್ಯ ಆರಭಟೆ ಆರಭಾರ ಆರಭ್ಯ ಆರಮೆ ಆರಮ್ಬ ಆರಮ್ಬ ದೆಶೆಯ ಆರಮ್ಬಗಳು ಆರಮ್ಬಗಾರ ಆರಮ್ಬಗಾರರು ಆರಮ್ಬಗಾರರುಗಳು ಆರಮ್ಬಗೊಳಿಸು ಆರಮ್ಬದ ಆರಮ್ಬದ ಸ್ತಿತಿ ಆರಮ್ಬದ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಆರಮ್ಬದಲ್ಲಿರು ಆರಮ್ಬದಶೆ ಆರಮ್ಬಮಾಡು ಆರಮ್ಬವಾಗು ಆರಮ್ಬಿಗ ಆರಮ್ಬಿಗರು ಆರಮ್ಬಿಸದ ಆರಮ್ಬಿಸಿದ ಆರಮ್ಬಿಸು ಆರಮ್ಬಿಸುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಆರಮ್ಬೋತ್ಸವ ಆರಮ್ಬೋತ್ಸವಗಳು ಆರಮ್ಭ ಆರಮ್ಭ ದೆಶೆಯ ಆರಮ್ಭಗಳು ಆರಮ್ಭಗೊಳಿಸು ಆರಮ್ಭದ ಆರಮ್ಭದ ಸ್ಥಿತಿ ಆರಮ್ಭದ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಆರಮ್ಭದಲ್ಲಿರು ಆರಮ್ಭದಶೆ ಆರಮ್ಭಮಾಡು ಆರಮ್ಭವಾಗು ಆರಮ್ಭಿಗ ಆರಮ್ಭಿಗರು ಆರಮ್ಭಿಸದ ಆರಮ್ಭಿಸಿದ ಆರಮ್ಭಿಸು ಆರಮ್ಭಿಸುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಆರಮ್ಭೋತ್ಸವ ಆರಮ್ಭೋತ್ಸವಗಳು ಆರಯಿ ಆರಯಿಕೆ ಆರಯಿಸು ಆರಯು ಆರಯ್ ಆರಯ್ಕೆ ಆರಯ್ಕೆ-ಮಾಡು ಆರಯ್ಕೆ ನಡೆಸು ಆರಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸು ಆರಯ್ಕೆ ಮಾಡು ಆರಯ್ಕೆ ಸಿಗದ ಆರಯ್ಕೆಗಳು ಆರಯ್ಕೆಗೆಡು ಆರಯ್ಕೆಮಾಡು ಆರಯ್ಕೆಯ ಆರಯ್ಕೆಯರಿಮೆ ಆರಯ್ಗ ಆರಯ್ಗರು ಆರಯ್ಗಿತ್ತಿ ಆರಯ್ತ ಆರಯ್ದು ತಿಳಿ ಆರಯ್ಯ ಬೇಕಿರುವ ಆರಯ್ಯದೆ ಆರಯ್ಯು ಆರಯ್ವ ಆರಯ್ವ ಕೂಟ ಆರಯ್ವ ಕೂಟಗಳು ಆರಯ್ವಗಳು ಆರಯ್ಸು ಆರರಷ್ಟು ಆರವ ಆರವಗಳು ಆರವಾರ ಆರವೆ ಆರವೇಲು ಆರಾಜಿತ ಆರಾಟ ಆರಾಟಗಳು ಆರಾತೀಯ ಆರಾದಕ ಆರಾದಕರು ಆರಾದನ ಮಂದಿರ ಆರಾದನ ಮನ್ದಿರ ಆರಾದನಾ ಮಂದಿರ ಆರಾದನಾ ಮನ್ದಿರ ಆರಾದನೆ ಆರಾದನೆಗಳು ಆರಾದಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆರಾದಿಸಲ್ಪಡುವ ಆರಾದಿಸು ಆರಾದ್ಯ ಆರಾದ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರಾದ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರಾದ್ಯರು ಆರಾದ್ಯರುಗಳು ಆರಾಧಕ ಆರಾಧಕರು ಆರಾಧಕರುಗಳು ಆರಾಧನ ಮಂದಿರ ಆರಾಧನ ಮನ್ದಿರ ಆರಾಧನಾ ಮಂದಿರ ಆರಾಧನಾ ಮನ್ದಿರ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆಗಳು ಆರಾಧಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಆರಾಧಿಸು ಆರಾಧ್ಯ ಆರಾಧ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರಾಧ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆರಾಧ್ಯರು ಆರಾಧ್ಯರುಗಳು ಆರಾಧ್ಯೆ ಆರಾನುನಿಗ್ರಹ ಆರಾಭಾರ ಆರಾಮ ಆರಾಮ ಕೋಣೆ ಆರಾಮ ಕೋಣೆಗಳು ಆರಾಮವಾಗಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಅಡ್ಡಾಡು ಆರಾಮವಾಗಿ ನೆಲೆಸು ಆರಾಮವಾಗಿರು ಆರಾಮವಾಗಿರುವ ಆರಾಮೆ ಆರಾರುಎರಡುಸಾವಿರದಾರಿ ಆರಾರುಮೇಲೊಂದುಅಧಿಕಲೆಕ್ಕದ ಗ್ರಂಥ ಆರಾರ್ತಿ ಆರಿ ಆರಿಕಲ್ ಆರಿಕೆ ಆರಿಜೋನ ಆರಿದ ಆರಿದ ಬೆಂಕಿ ಆರಿದ ಬೆಙ್ಕಿ ಆರಿಲು ಆರಿಲುಗಳು ಆರಿಲ್ ಆರಿಲ್ವಟ್ಟೆ ಆರಿವರಲ್ ಆರಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಆರಿಸಿ ತಂದ ಆರಿಸಿ ತನ್ದ ಆರಿಸಿ ತೆಗೆದ ಆರಿಸಿಕೊ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರಿಸಿದ ಆರಿಸಿದ ಕೂಟ ಆರಿಸಿದ ಬರಹಗಳು ಆರಿಸಿದುದು ಆರಿಸಿದ್ದು ಆರಿಸು ಆರಿಸುವಿಕೆ ಆರಿಸುವಿಕೆಗಳು ಆರಿಸುವುದು ಆರಿಹೋಗು ಆರಿಹೋಗುವುದು ಆರು ಆರು ಕಾಸು ಆರು ತಿಂಗಳ ಪದ್ಧತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ದತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಆರು ತಿಙ್ಗಳಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ದತಿ ಆರು ತಿಙ್ಗಳಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಆರು ತಿಙ್ಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬರುವ ಆರು ಮುಕಗಳ ಆಕೃತಿ ಆರು ಮುಖಗಳ ಆಕೃತಿ ಆರುಅರಿ ಆರುಎರಡುಮಹಿಷಿಯರು ಆರುಕಂಟಕ ಆರುಕಟ್ಟು ಆರುಕಣ್ಟಕ ಆರುಕಾರ ಆರುಗ ಆರುಗಗಳು ಆರುತಿಂಗಳು ಆರುತಿಙ್ಗಳು ಆರುತೆರೆ ಆರುದಿಂಗಳು ಆರುನಾಲ್ಕುಬುಜ ಆರುನಾಲ್ಕುಭುಜ ಆರುನಾಲ್ಕುಶಿರ ಆರುನೂರು ಆರುಬಟ ಆರುಬಟೆ ಆರುಬಟ್ಟಿಯಿಳಿಕೆ ಆರುಬದಿ ಆರುಬದಿಗಳು ಆರುಬು ಆರುಬೆರಳು ಆರುಭಟ ಆರುಭಟೆ ಆರುಮಂದಿ ಆರುಮಂದಿಕಳ್ಳರು ಆರುಮಂದಿಗಂಡರು ಆರುಮಡಿ ಆರುಮನ್ದಿ ಆರುಮನ್ದಿಕಳ್ಳರು ಆರುಮನ್ದಿಗಣ್ಡರು ಆರುಮಾರ್ಗ ಆರುಮುಖವುಳ್ಳವನು ಆರುಮೂರರದ್ವಾರ ಆರುಮೂರು ಆರುಮೆ ಆರುಮೊಗ ಆರುಮೊಗನಯ್ಯ ಆರುವ ಆರುವಡಿ ಆರುವಯ್ರಿ ಆರುವರ್ಗ ಆರುವಿಕೆ ಆರುವೆ ಆರುವೆರಲು ಆರುವೆರಲ್ ಆರುವೆರಳು ಆರುವೆರಳ್ ಆರುವೈರಿ ಆರುಶಾಸ್ತ್ರ ಆರುಸಹಸ್ರ ಆರುಸಾವಿರ ಆರುಸಾಸಿರ ಆರುಹ ಆರುಹತ ಆರುಹತರು ಆರುಹುಲಿ ಆರೂಡ ಆರೂಢ ಆರೆ ಆರೆಕಲ್ ಆರೆಕಾರ ಆರೆಗಳು ಆರೆತ್ತಿನ ಕುಂಡೆ ಆರೆದೆ ಆರೈ ಆರೈಕೆ ಆರೈಕೆ-ಮಾಡು ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಬೆಳೆಸು ಆರೈಕೆ ಮಾಡು ಆರೈಕೆಗಳು ಆರೈಕೆಗಾತಿ ಆರೈಕೆಗಾರ ಆರೈಕೆಮಾಡು ಆರೊಂದನೆವಾರ ಆರೋಗಣೆ ಆರೋಗಿಸು ಆರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇನ್ದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇನ್ದ್ರಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ದೇವತೆ ಆರೋಗ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯ ನಾಶ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಲಕ್ಷಣದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಆರೋಗ್ಯಕರವಲ್ಲದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದ ಆರೋಗ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯದಾಮ ಆರೋಗ್ಯದಾಮಗಳು ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮ ಆರೋಗ್ಯಧಾಮಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾಗು ಆರೋಗ್ಯವಂತನಾದವನು ಆರೋಗ್ಯವಂತರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ತ ಆರೋಗ್ಯವನ್ತನಾಗು ಆರೋಗ್ಯವನ್ತನಾದವನು ಆರೋಗ್ಯವನ್ತರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಹೊಂದುವುದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪುನಃ ಹೊನ್ದುವುದು ಆರೋಗ್ಯವರ್ದಕ ಆರೋಗ್ಯವರ್ದಕಗಳು ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕ ಆರೋಗ್ಯವರ್ಧಕಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಬೋಜನ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಬೋಜನಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಭೋಜನ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಭೋಜನಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆರೋಗ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಆರೋಗ್ಯಶಾಲಿ ಆರೋಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಆರೋಗ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆರೋಗ್ಯಸೂತ್ರಗಳು ಆರೋಚಕ ಆರೋಪ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸು ಆರೋಪಗಳು ಆರೋಪಣ ಆರೋಪಣ ಪತ್ರ ಆರೋಪಣೆ ಆರೋಪಣೆ ಮಾಡು ಆರೋಪಣೆಗಳು ಆರೋಪದಿಂದ ಕ್ಷಮೆ ಆರೋಪದಿನ್ದ ಕ್ಷಮೆ ಆರೋಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸು ಆರೋಪಹೊರಿಸು ಆರೋಪಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಆರೋಪಿಸು ಆರೋಹ ಆರೋಹಗಳು ಆರೋಹಣ ಆರೋಹಣಗಳು ಆರೋಹಿ ಆರೋಹಿಗಳು ಆರೋಹಿಸು ಆರ್- ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಗಳು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರ ಆರ್ಗಾನ್ ಆರ್ಜನ ಆರ್ಜನಗಳು ಆರ್ಜವ ಆರ್ಜವಮಾರ್ಗ ಆರ್ಜಿಕೆ ಆರ್ಜಿತ ಆರ್ಜಿಸು ಆರ್ಡ್-ವಾರ್ಕ್ ಆರ್ಡ್-ವೂಲ್ಫ್ ಆರ್ತ ಆರ್ತನಾದ ಆರ್ತನಾದ ಮಾಡು ಆರ್ತನಾದಗಳು ಆರ್ತಿಕ ಆರ್ತಿಕ ಆಯೋಗ ಆರ್ತಿಕ ದಿಗ್ಬಂದ ಆರ್ತಿಕ ದಿಗ್ಬನ್ದ ಆರ್ತಿಕ ನಿರ್ಬಂದ ಆರ್ತಿಕ ನಿರ್ಬಂದಗಳು ಆರ್ತಿಕ ನಿರ್ಬನ್ದ ಆರ್ತಿಕ ನಿರ್ಬನ್ದಗಳು ಆರ್ತಿಕ ನೀತಿ ಆರ್ತಿಕ ನೀತಿಗಳು ಆರ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಆರ್ತಿಕ ಪರಿಸ್ತಿತಿಗಳು ಆರ್ತಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಆರ್ತಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆರ್ತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ತಿಕ ಮಿತಿ ಆರ್ತಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಆರ್ತಿಕ ಶೋಷಣೆ ಆರ್ತಿಕ ಸಂಕ್ಷೋಬೆ ಆರ್ತಿಕ ಸಙ್ಕ್ಷೋಬೆ ಆರ್ತಿಕ ಸಮೃದ್ದಿ ಆರ್ತಿಕ ಸರಕು ಆರ್ತಿಕ ಸ್ತಿತಿ ಆರ್ತಿಕ ಸ್ತಿತಿಗಳು ಆರ್ತಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಆರ್ತಿಕ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಆರ್ತಿಕಮಂತ್ರಿ ಆರ್ತಿಕಮನ್ತ್ರಿ ಆರ್ತಿಕವರ್ಷ ಆರ್ತಿಕಸಂವತ್ಸರ ಆರ್ಥ ವಿಷೇಶ ಆರ್ಥಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅನುದಾನ ಆರ್ಥಿಕ ಆಯೋಗ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬಂಧ ಆರ್ಥಿಕ ದಿಗ್ಬನ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬನ್ಧ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬನ್ಧಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಆರ್ಥಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮಿತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಷಣೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕ್ಷೋಭೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಙ್ಕ್ಷೋಭೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸರಕು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವರೂಪ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಆರ್ಥಿಕನೀತಿ ಆರ್ಥಿಕಮಂತ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕಮನ್ತ್ರಿ ಆರ್ಥಿಕವರ್ಷ ಆರ್ಥಿಕಸಂವತ್ಸರ ಆರ್ಥ್ರಾಲ್ಜಿಯಾ ಆರ್ದಿಂಗಳ ಆರ್ದಿಙ್ಗಳ ಆರ್ದ್ರ ಆರ್ದ್ರಕ ಆರ್ದ್ರಗೊಳಿಸು ಆರ್ದ್ರತೆ ಆರ್ದ್ರತೆ ಇರುವ ಆರ್ದ್ರವಾದ ಆರ್ದ್ರಹೃದಯ ಆರ್ದ್ರಾ ಆರ್ದ್ರಾಂತರಂಗ ಆರ್ದ್ರೀಕರಣ ಆರ್ದ್ರೆ ಆರ್ಪ ಆರ್ಪಿಗ ಆರ್ಪಿನ ಆರ್ಪು ಆರ್ಪ್ಪೊೞೆ ಆರ್ಬಕ ಆರ್ಬಟ ಆರ್ಬಟಗಳು ಆರ್ಬಟದ ಆರ್ಬಟದ ಬಾಷಣ ಮಾಡು ಆರ್ಬಟಿಸು ಆರ್ಬಟಿಸುವ ಆರ್ಬಟಿಸುವವನು ಆರ್ಬಟೆ ಆರ್ಭಕ ಆರ್ಭಟ ಆರ್ಭಟಗಳು ಆರ್ಭಟದ ಆರ್ಭಟದ ಭಾಷಣ ಮಾಡು ಆರ್ಭಟಿಸು ಆರ್ಭಟಿಸುವ ಆರ್ಭಟಿಸುವವನು ಆರ್ಭಟೆ ಆರ್ಮ ಆರ್ಮೇನಿಯ ಆರ್ಮೊಗ ಆರ್ಯ ಆರ್ಯನಲ್ಲದ ಆರ್ಯನಲ್ಲದವನು ಆರ್ಯರ ನುಡಿ ಆರ್ಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಆರ್ಯರು ಆರ್ಯಳು ಆರ್ಯಾಣಿ ಆರ್ಯೆ ಆರ್ಯೋಕ್ತಿ ಆರ್ಯೋತ್ತಮ ಆರ್ಷ ಆರ್ಷೇಯ ಆರ್ಷೇಯತೆ ಆರ‍್ಚು ಆರ‍್ಪ ಆರ‍್ಪು ಆರ‍್ಬಟ ಆರ‍್ಬಟೆ ಆರ‍್ಬಟೆಗಳು ಆರ‍್ಬಾಟ ಆರ‍್ಬು ಆರ‍್ಮ ಆರ‍್ಸೆ ಆಱಾಟ ಆಱಿಕೆ ಆಱಿಸು ಆಱು ಆಱುಕಾಱ ಆಱುದಿಂಗಳ್ ಆಱುನೂಱು ಆಱುಮೆ ಆಱುಮೊಗ ಆಱುಲುಗದ್ದೆ ಆಱುವಡಿ ಆಱುವೆರಲು ಆಱುವೆರಲ್ ಆಱುವೆರಳು ಆಱುವೆರಳ್ ಆಱುಸಾಸಿರ ಆಱ್ ಆಲ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಆಲಂಕಾರಿಕ ಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಲಂಗಿಸಲು ಮುಂದುವರಿ ಆಲಂಗಿಸು ಆಲಂಬ ಆಲಂಬನ ಆಲಂಬನಗಳು ಆಲಂಬನೆ ಆಲಂಬೆ ಆಲಂಬೆಗಳು ಆಲಂಭ ಆಲಙ್ಕಾರಿಕ ಆಲಙ್ಕಾರಿಕ ಪದ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಆಲಙ್ಗಿಸಲು ಮುನ್ದುವರಿ ಆಲಙ್ಗಿಸು ಆಲದ ಎಲೆ ಆಲದ ಮರ ಆಲದ ಮರಗಳು ಆಲದ ಮರದಮ್ಮ ಆಲದೆಲೆ ಆಲದ್ಹಿಡಿ ಆಲಪಟೆ ಆಲಮ್ಬನ ಆಲಮ್ಬನಗಳು ಆಲಮ್ಬೆ ಆಲಮ್ಬೆಗಳು ಆಲಯ ಆಲಯಗಳು ಆಲಯಿಸು ಆಲಯ್ಸು ಆಲವಟ್ಟಿಗೆ ಆಲವಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಆಲಸ ಆಲಸಿ ಆಲಸಿಕೆ ಆಲಸಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಲಸಿಕೆಯಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಆಲಸಿಗಳು ಆಲಸಿಯಾಗಿರುವಿಕೆ ಆಲಸಿಯಾದ ಆಲಸ್ಯ ಆಲಸ್ಯ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಆಲಸ್ಯ ಉಣ್ಟುಮಾಡುವ ಆಲಸ್ಯ ತೋರು ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡು ಆಲಸ್ಯ ಹೊಂದು ಆಲಸ್ಯ ಹೊನ್ದು ಆಲಸ್ಯಗಳು ಆಲಸ್ಯದ ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಲಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರು ಆಲಸ್ಯದಿನ್ದ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ಆಲಸ್ಯದಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಆಲಸ್ಯದಿನ್ದ ಕೂಡಿರು ಆಲಸ್ಯವಿಲ್ಲದ ಆಲಸ್ಯವಿಲ್ಲದವನು ಆಲಸ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಆಲಸ್ಯಹೊಂದಿರುವ ಆಲಸ್ಯಹೊನ್ದಿರುವ ಆಲಾನ ಆಲಾನಸ್ತಂಭ ಆಲಾಪನೆ ಆಲಾಪನೆಗಳು ಆಲಾಪಿ ಆಲಾವಂಟಿಗೆ ಆಲಾವಂಟಿಗೆಗಳು ಆಲಾವಣ್ಟಿಗೆ ಆಲಾವಣ್ಟಿಗೆಗಳು ಆಲಿ ಆಲಿಂಗನ ಆಲಿಂಗನಗಳು ಆಲಿಂಗಿಸಿಕೊ ಆಲಿಂಗಿಸು ಆಲಿಂದ ಆಲಿಕಲ್ ಆಲಿಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಮಳೆ ಬೀಳು ಆಲಿಕಲ್ಲಿನನ್ತೆ ಮಳೆ ಬೀಳು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಸುರಿ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಆಲಿಕೆ ಆಲಿಕೆಗಳು ಆಲಿಕೆಯ ಆಲಿಗಾಣ ಆಲಿಙ್ಗನ ಆಲಿಙ್ಗನಗಳು ಆಲಿಙ್ಗಿಸಿಕೊ ಆಲಿಙ್ಗಿಸು ಆಲಿನೀರು ಆಲಿನೀರುಗಳು ಆಲಿನ್ದ ಆಲಿಮಾಡುವ ಆಲಿವರಲು ಆಲಿವರಲ್ ಆಲಿವರಳು ಆಲಿವರಳ್ ಆಲಿಸಿ ಕೇಳು ಆಲಿಸು ಆಲಿಸುಗ ಆಲಿಸುವವನು ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಆಲಿಸುವುದು ಆಲು ಆಲುಕ ಆಲುಗಡ್ಡೆ ಆಲುಪಾಲಕ ಆಲುಹ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಆಲೆ ಆಲೆಕಲ್ಲು ಆಲೆಗಳು ಆಲೆಱೆ ಆಲೇಕಪತಿ ಆಲೇಖಪತಿ ಆಲೇಪನ ಆಲೇಶ ಆಲೋಕ ಆಲೋಕನ ಆಲೋಕಿಸು ಆಲೋಚನಾ ಪೂರ್ಣ ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ತ್ಯ ಆಲೋಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಲೋಚನಾಮಗ್ನತೆ ಆಲೋಚನಾರಹಿತ ಆಲೋಚನೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆಯೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡು ಆಲೋಚನೆಗಳ ರೀತಿ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಆಲೋಚನೆಮಾಡು ಆಲೋಚನೆಯಿಲ್ಲದ ಆಲೋಚಿಸದ ಆಲೋಚಿಸದೆ ಆಲೋಚಿಸು ಆಲೋಚಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಆಲೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ತ್ಯವುಳ್ಳವನು ಆಲೋಚಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳವನು ಆಲೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚಿಸುವನ್ತೆ ಮಾಡುವ ಆಲೋಚಿಸುವವನು ಆಲೋಡನ ಆಲೋಲ ಆಲ್ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್‌ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವ ಸ್ತಳ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕುಡಿಯುವ ಸ್ಥಳ ಆಲ್ಗೊರಿದಮ್ ಆಲ್ಜೀರಿಯ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟರ್ ಆಲ್ಬಟ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಬೇನಿಯ ಆಲ್ಲಿಂದಲ್ಲೇ ಆಲ್ವಿಕೆಯರಿಮೆ ಆಳ ಆಳ ಹೆಚ್ಚಿಸು ಆಳಂಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಆಳಂಬಿ ಆಳಂಬೆ ಆಳಕಣಿವೆ ಆಳಕಪ್ಪುಮಣ್ಣು ಆಳಗನಹಳ್ಳ ಆಳಗಳು ಆಳಗ್ಗಳೆ ಆಳಚ್ಚು ಆಳತಿ ಆಳದ ಆಳದ ಸದ್ದು ಆಳನೋಡು ಆಳಮಾಡು ಆಳಮಾಳ ಆಳಮೇಳ ಆಳಮ್ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಆಳಮ್ಬಿ ಆಳಮ್ಬೆ ಆಳಲ್ಪಡು ಆಳಳವಿಗ ಆಳಳವಿಗರು ಆಳಳವು ಆಳವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿ ಆಳವನ್ನು ಕಣ್ಡುಹಿಡಿ ಆಳವಲ್ಲದ ತಿಳಿವು ಆಳವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಓರು ಆಳವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡು ಆಳವಾಗಿ ಚಿನ್ತನೆ ಮಾಡು ಆಳವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡು ಆಳವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಆಳವಾಗಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲು ಆಳವಾಗಿ ನೆನೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ ಆಳವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವವನು ಆಳವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸು ಆಳವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಆಳವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಣ್ಡಿರುವ ಆಳವಾಗಿರುವ ನದಿ ಆಳವಾಗಿರುವಿಕೆ ಆಳವಾಡು ಆಳವಾದ ಆಳವಾದ ಅರಿವಿಲ್ಲದ ಆಳವಾದ ಕಮರಿ ಆಳವಾದ ಕಮ್ಮರಿ ಆಳವಾದ ದುಂಡನೆಯ ಪಾತ್ರೆ ಆಳವಾದ ದುಂಡನೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಆಳವಾದ ದುಣ್ಡನೆಯ ಪಾತ್ರೆ ಆಳವಾದ ದುಣ್ಡನೆಯ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಆಳವಾದ ನೀರಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಆಳವಾದ ನೀರು ಆಳವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳ್ಳ ಆಳವಾದ ಪಾಣ್ಡಿತ್ಯವುಳ್ಳ ಆಳವಾದ ಬಿರುಕು ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದ ರೇವು ಆಳವಾದ ಸುಕ್ಕು ಆಳವಾದ ಹಳ್ಳ ಆಳವಾದ ಹಳ್ಳಗಳು ಆಳವಿಣೆ ಆಳವಿರುವ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಜಲಾಶಯ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಜಲಾಶಯಗಳು ಆಳವಿಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಜಾಗ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಪಾಣ್ಡಿತ್ಯ ಆಳವಿಲ್ಲದೆಡೆ ಆಳಹಗೆ ಆಳಹೆಚ್ಚಿಸು ಆಳಾಗಿರುವಿಕೆ ಆಳಾನ ಆಳಾಪಿಕೆ ಆಳಾಪಿಗ ಆಳಿ ಆಳಿಕೆ ಆಳಿಕೆಗಳು ಆಳಿಗ ಆಳಿಗರು ಆಳಿಗರುಗಳು ಆಳಿಗೊಳಿಸು ಆಳಿಗೊಳುಹ ಆಳಿನ ಆಳಿನ ಆಳು ಆಳಿನ ಕೆಲಸ ಆಳಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಆಳಿನೇರಿಕೆ ಆಳಿನ್ದಿಕಿ ಆಳಿನ್ದಿಕಿಗಳು ಆಳಿಮಾಡು ಆಳಿಮಾಡುವ ಆಳಿಯ ಆಳೀಳಿಗೆ ಆಳು ಆಳುಗ ಆಳುಗಳು ಆಳುಗುಂಡಿ ಆಳುಗುಂಡಿಗಳು ಆಳುಗುಣಿ ಆಳುಗುಣ್ಡಿ ಆಳುಗುಣ್ಡಿಗಳು ಆಳುಗೆಯ್ತ ಆಳುಗೆಲಸ ಆಳುಗೆಲಸಗಳು ಆಳುಗೊತ್ತಿನ ದಂಡೆ ಆಳುಗೊತ್ತಿನ ದಣ್ಡೆ ಆಳುಗೊಳು ಆಳುಗೊಳ್ ಆಳುತನ ಆಳುತ್ತಿರುವ ಆಳುದೋರು ಆಳುದ್ದ ಆಳುಬಲ ಆಳುಬಲಗಳು ಆಳುಮಗ ಆಳುವ ಆಳುವವನು ಆಳುವಾರು ಆಳುವಿಕೆ ಆಳುವೆಸ ಆಳುವೇರಿ ಆಳೆಣಿಕೆ ಆಳೆಣಿಕೆಗಳು ಆಳೊತ್ತು ಆಳೋಕನ ಆಳ್ ಆಳ್ಕೆ ಆಳ್ಕೆಗಡೆ ಆಳ್ಕೆಯಾಳು ಆಳ್ಗೆಯ್ತ ಆಳ್ಗೆಲಸ ಆಳ್ಗೊಳ್ ಆಳ್ತನ ಆಳ್ತೆ ಆಳ್ದ ಆಳ್ದಳಲ್ ಆಳ್ದಿತಿ ಆಳ್ದೋರು ಆಳ್ಪಾಲು ಆಳ್ಬಾಳು ಆಳ್ಮ ಆಳ್ಮೆ ಆಳ್ಮೊಟ್ಟೆ ಆಳ್ವ ಆಳ್ವಕೆಯ ಬೆಚ್ಚರಿಕೆ ಆಳ್ವರಿ ಆಳ್ವರೆ ಆಳ್ವಾರರು ಆಳ್ವಾರು ಆಳ್ವಾರ್ ಆಳ್ವಾಳು ಆಳ್ವಾಳ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸು ಆಳ್ವಿಕೆಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವದಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವದಿಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಎದುರಿಕೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕೊನೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ತೂಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮುಂದಾಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮುನ್ದಾಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಮುನ್ದಾಳುಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯರಿಗ ಆಳ್ವಿಕೆಯರಿಗಗಳು ಆಳ್ವಿಕೆಯರಿಗರು ಆಳ್ವಿಕೆಯರಿಮೆ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಳ್ವೆಯರಿಮೆ ಆಳ್ವೆರಿ ಆಳ್ವೆರೆ ಆಳ್ವೆಸ ಆಳ್ವೆಸಂಗೆಯ್ ಆಳ್ವೆಸಕೆಯ್ ಆಳ್ವೆಸಗೆಯ್ ಆಳ್ವೆಸಙ್ಗೆಯ್ ಆಳ್ವೇರಿ ಆವಂತಿ ಆವಕ ಆವಕ ಠೇವಣಿ ಆವಕ ರಿಜಿಸ್ಟರು ಆವಕಾವನು ಆವಗೆ ಆವಜ ಆವಡೆ ಆವತ್ತು ಆವಪಳ್ಳಿ ಆವಯವಿಕ ಆವರಕ ಆವರಣ ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕು ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಆವರಣ ಪತ್ರ ಆವರಣ ಪತ್ರಗಳು ಆವರಣ ಹಾಕು ಆವರಣಗಳು ಆವರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಆವರಣವನ್ನು ತೆಗೆ ಆವರಣವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳು ಆವರಣವನ್ನೆಲ್ಲ ತುಮ್ಬಿಕೊಳ್ಳು ಆವರಣವಿಲ್ಲದ ಆವರಣವುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶ ಆವರಿ ಆವರಿಕೆ ಗಿಡ ಆವರಿಕೆ ಗಿಡಗಳು ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದು ಆವರಿಸಲ್ಪಡು ಆವರಿಸಿ ಸೋಲಿಸು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಆವರಿಸಿಕೊಣ್ಡಿರು ಆವರಿಸಿಕೊಣ್ಡಿರುವ ಆವರಿಸಿದ ಆವರಿಸಿರು ಆವರಿಸಿರುವವನು ಆವರಿಸು ಆವರಿಸುವ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು ಆವರಿಸುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಆವರಿಸುವಿಕೆ ಆವರೆ ಆವರ್ಕ ಆವರ್ಜನ ಆವರ್ತ ಆವರ್ತ ವಾಯು ಆವರ್ತಕ ಆವರ್ತಕ ಸಾಲನಿದಿ ಆವರ್ತಕ ಸಾಲನಿಧಿ ಆವರ್ತದ ಆವರ್ತನ ಆವರ್ತನಗಳು ಆವರ್ತನೆ ಆವರ್ತನೆಗಳು ಆವರ್ತವಾಗು ಆವರ್ತಿ ಆವರ್ತಿಸು ಆವಲದ ಹೂವು ಆವಲ್ ಆವಲ್ಯ ಆವಳಿ ಆವಳಿಸು ಆವಶ್ಯಕ ಆವಶ್ಯಕಗೊಳಿಸು ಆವಶ್ಯಕತೆ ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರಯ್ಸು ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸು ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸು ಆವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಆವಶ್ಯಕವಾಗು ಆವಶ್ಯಕವಾದ ಆವಶ್ಯಕವಾದದ್ದು ಆವಶ್ಯಕವಿಲ್ಲದ ಆವಸತ ಆವಸಥ ಆವಹ ಆವಾಗ ಆವಾಪ ಆವಾಸ ಆವಾಸಗಳು ಆವಾಸಿತ ಆವಾಹಕ ಆವಾಹಕಗಳು ಆವಾಹನ ಆವಾಹನ ಉಪಚಾರ ಆವಾಹನೆ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡು ಆವಾಹನೆಗಳು ಆವಾಹಿಸು ಆವಿ ಆವಿ ಜಾಡು ಆವಿ ನಿರುಗೆ ಆವಿ ಪಟ್ಟಿ ಆವಿಕೆ ಆವಿಗಳು ಆವಿಗೆ ಆವಿಗೆಗಳು ಆವಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸಮಾಡು ಆವಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸು ಆವಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿನ್ದ ಕೆಲಸಮಾಡು ಆವಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿನ್ದ ಚಲಿಸು ಆವಿಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡು ಆವಿಯಾಗಿಸು ಆವಿಯಾಗು ಆವಿಯಾಗುವ ಆವಿಯಾಗುವ ಗುಣ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಆವಿರಿ ಆವಿರ್ಬವಿಸು ಆವಿರ್ಬವಿಸುವ ಆವಿರ್ಬಾವ ಆವಿರ್ಭವಿಸು ಆವಿರ್ಭವಿಸುವ ಆವಿರ್ಭಾವ ಆವಿಷ್ಕರಣ ಆವಿಷ್ಕರಣಗಳು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಆವಿಷ್ಕಾರಮಾಡು ಆವಿಸುಡುಗ ಆವಿಸುಡುಗೆ ಆವಿಸೂಸು ಆವೀಚಿ ಆವು ಆವುಕ್ಕ ಆವುಗಳು ಆವುಗೆ ಆವುಜ ಆವುಜೆ ಆವುಟ ಆವುಟಗಳು ಆವೃತ ವಲಯ ಆವೃತ ವಲಯಗಳು ಆವೃತವಾಗು ಆವೃತವಾದ ಆವೃತಾಸೂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಆವೃತ್ತಿ ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಆವೆ ಆವೆ ಮಣ್ಣು ಆವೆಗ ಆವೆದಮಣ್ಣು ಆವೆಮಣ್ಣು. ಆವೇಗ ಆವೇಗಗಳು ಆವೇಗಯುಕ್ತ ಆವೇಶ ಆವೇಶ ಉಳ್ಳ ಆವೇಶ ಪೂರಕವಾದ ಆವೇಶ ಹತ್ತಿದಂತೆ ಆವೇಶ ಹತ್ತಿದನ್ತೆ ಆವೇಶಗಳು ಆವೇಶಗೊಂಡ ಆವೇಶಗೊಣ್ಡ ಆವೇಶಗೊಳ್ಳು ಆವೇಶದ ಆವೇಶದ ನುಡಿ ಆವೇಶದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಆವೇಶದಿನ್ದ ಮಾತನಾಡುವ ಆವೇಶಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವೇಶಬರಿತ ಆವೇಶಬರಿತನಾಗು ಆವೇಶಭರಿತ ಆವೇಶಭರಿತನಾಗು ಆವೇಶವನ್ನು ತುಂಬುವಿಕೆ ಆವೇಶವನ್ನು ತುಮ್ಬುವಿಕೆ ಆವೇಶವುಳ್ಳವನು ಆವೇಷ ಆವೇಷ್ಟನ ಆಶಂಕೆ ಆಶಂಕೆಗಳು ಆಶಂಶನ ಆಶಂಶನಗಳು ಆಶಂಸನ ಆಶಂಸನಗಳು ಆಶಕ್ತ ಆಶಙ್ಕೆ ಆಶಙ್ಕೆಗಳು ಆಶಯ ಆಶಯಗಳು ಆಶಾಂತ ಆಶಾಂತಗಳು ಆಶಾಜನಕ ಆಶಾದಾಯಕ ಆಶಾದಾಯಕವಲ್ಲದ ಆಶಾದಾಯಕವಾದ ಆಶಾನ್ತ ಆಶಾನ್ತಗಳು ಆಶಾಪಾಶ ಆಶಾಪೂರ್ಣ ಆಶಾಬಂಗ ಆಶಾಬಂಗ ಮಾಡು ಆಶಾಬಂಗಗಳು ಆಶಾಬಂಗಗೊಳಿಸು ಆಶಾಬಂಗವಾದ ಆಶಾಬಂಧ ಆಶಾಬಗ್ನ ಆಶಾಬಙ್ಗ ಆಶಾಬಙ್ಗ ಮಾಡು ಆಶಾಬಙ್ಗಗಳು ಆಶಾಬಙ್ಗಗೊಳಿಸು ಆಶಾಬಙ್ಗವಾದ ಆಶಾಭಂಗ ಆಶಾಭಂಗ ಮಾಡು ಆಶಾಭಂಗಗಳು ಆಶಾಭಂಗಗೊಳಿಸು ಆಶಾಭಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಆಶಾಭಂಗವಾದ ಆಶಾಭಗ್ನ ಆಶಾಭಙ್ಗ ಆಶಾಭಙ್ಗ ಮಾಡು ಆಶಾಭಙ್ಗಗಳು ಆಶಾಭಙ್ಗಗೊಳಿಸು ಆಶಾಭಙ್ಗವಾದ ಆಶಾರಹಿತ ಆಶಾರಹಿತನಾದ ಆಶಾವಾದಿಯಾದ ಆಶಿ ಆಶಿವಿಷ ಆಶಿಸು ಆಶೀರ್ವಚನ ಆಶೀರ್ವಚನಗಳು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಆಶೀವಿಷದರ ಆಶೀವಿಷಧರ ಆಶು ಆಶು ಕವಿತೆಗಳು ಆಶು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ಆಶು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳು ಆಶುಕವಿತೆ ಮಾಡು ಆಶುಬಾಷಣ ಮಾಡು ಆಶುಬಾಷಣಗಳು ಆಶುಭಾಷಣ ಆಶುಭಾಷಣ ಮಾಡು ಆಶುಭಾಷಣಗಳು ಆಶೆ ಆಶೆ ಪಡುವವನು ಆಶೆ ಹುಸಿಯಾಗು ಆಶೆಕಾರ ಆಶೆಪಡು ಆಶೆಬುರುಕ ಆಶೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಆಶೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಆಶೋಕ ವೃಕ್ಷ ಆಶೋಕ ವೃಕ್ಷಗಳು ಆಶೋತ್ತರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಕಾಣ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಸ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿರುವಿಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳಿಸು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತಗೊಳಿಸು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಙ್ಗತಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಙ್ಗತಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಿಸು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವಂತೆ ಮಾಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪ್ರಕಟಿಸು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಉಣ್ಟು ಮಾಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಣ್ಟುಮಾಡು ಆಶ್ಚರ್ಯವುಂಟಾಗು ಆಶ್ಚರ್ಯವುಣ್ಟಾಗು ಆಶ್ಚರ್ಯಸೂಚಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಹೊಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಹೊನ್ದು ಆಶ್ರಮ ಆಶ್ರಮ ಚತುಷ್ಠಯ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಕ ಪರ್ವ ಆಶ್ರಯ ಆಶ್ರಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನು ಆಶ್ರಯ ಕಳೆದುಕೊಣ್ಡವನು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡದ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡು ಆಶ್ರಯ ತಪ್ಪು ಆಶ್ರಯ ನೀಡು ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ವಸ್ತು ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಶ್ರಯ ಬೇಡುವಿಕೆ ಆಶ್ರಯ ರಕ್ಷಣೆ ಆಶ್ರಯ ಸ್ತಾನ ಆಶ್ರಯ ಸ್ತಾನಗಳು ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನಗಳು ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದಿರುವ ಆಶ್ರಯ ಹೊಂದು ಆಶ್ರಯ ಹೊನ್ದಿರುವ ಆಶ್ರಯ ಹೊನ್ದು ಆಶ್ರಯಕೊಡು ಆಶ್ರಯಗಳು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯದಾತ ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗಿರು ಆಶ್ರಯದಾತರು ಆಶ್ರಯದಾಮ ಆಶ್ರಯದಾಮಗಳು ಆಶ್ರಯಧಾಮ ಆಶ್ರಯಧಾಮಗಳು ಆಶ್ರಯನೀಡು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಬಯಸಿದವನು ಆಶ್ರಯವನ್ನುಕೊಡು ಆಶ್ರಯವಾಗು ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಆಶ್ರಯಸ್ತಾನ ಆಶ್ರಯಸ್ತಾನಗಳು ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನಗಳು ಆಶ್ರಯಿಸಬಹುದಾದ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಕೆಲಸಮಾಡಿಸು ಆಶ್ರಯಿಸಿರು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುವ ಆಶ್ರಯಿಸು ಆಶ್ರವ ಆಶ್ರಿತ ಆಶ್ರಿತ ಪಕ್ಷಪಾತ ಆಶ್ರಿತ ರಾಜ್ಯ ಆಶ್ರಿತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಆಶ್ರಿತ ಸಂಸ್ತೆ ಆಶ್ರಿತ ಸಂಸ್ತೆಗಳು ಆಶ್ರಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಶ್ರಿತಗಳು ಆಶ್ರಿತರಾದ ಜನ ಆಶ್ರಿತರು ಆಶ್ರಿತವಾದುದು ಆಶ್ರಿತೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಆಶ್ಲೇಷಾ ಆಶ್ಲೇಷೆ ಆಶ್ವಯುಜ ಆಶ್ವಾಸ ಆಶ್ವಾಸಗಳು ಆಶ್ವಾಸನಪತ್ರ ಆಶ್ವಾಸನಪತ್ರಗಳು ಆಶ್ವಾಸನಾ ಪತ್ರ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಆಶ್ವಿನ ಆಶ್ವೀಜ ಆಷಾಡಬೂತಿ ಆಷಾಡಬೂತಿಗಳು ಆಷಾಡಬೂತಿತನ ಆಷಾಡಬೂತಿತನದ ಆಷಾಢಭೂತಿ ಆಷಾಢಭೂತಿಗಳು ಆಷಾಢಭೂತಿತನ ಆಷಾಢಭೂತಿತನದ ಆಷಾಢಿಬೇರು ಆಸಕ್ತ ಆಸಕ್ತ-ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಆಸಕ್ತ-ವೀಕ್ಷಕ ಆಸಕ್ತನನ್ನಾಗಿಸುವ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರು ಆಸಕ್ತನಾದ ಆಸಕ್ತನಾದವನು ಆಸಕ್ತರು ಆಸಕ್ತರುಗಳು ಆಸಕ್ತಳು ಆಸಕ್ತವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಣ್ಡ ಆಸಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುವುದು ಆಸಕ್ತಿ ಕೆರಳಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸದಿರು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸದ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸು ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊನ್ದಿರು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊನ್ದಿರುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊನ್ದು ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಆಸಕ್ತಿಮೂಡಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂಥದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಣ್ಟು ಮಾಡುವನ್ತದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಣ್ಟು ಮಾಡುವನ್ಥದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನುಣ್ಟುಮಾಡು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಲಿಸು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬುದ್ದಿಹೇಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬುದ್ಧಿಹೇಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿನ್ದ ಆಲಿಸು ಆಸಕ್ತಿಯಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಆಸಕ್ತಿಯಿನ್ದ ಬುದ್ದಿಹೇಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿನ್ದ ಬುದ್ಧಿಹೇಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಗಳು ಆಸಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಆಸಕ್ತಿರಹಿತ ಆಸನ ಆಸನ ಉಪಚಾರ ಆಸನ ಹಾಕು ಆಸನಗಳು ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳು ಆಸನ್ನ ಆಸನ್ನಕಾಲ ಆಸನ್ನಕಾಲಗಳು ಆಸನ್ನತೆ ಆಸನ್ನಬಾವ್ಯ ಆಸನ್ನಭಾವ್ಯ ಆಸನ್ನವಾಗಿರು ಆಸನ್ನವಾಗು ಆಸಪತ್ರಿ ಆಸರ ಆಸರಗಳು ಆಸರಗೇಡಿ ಆಸರಗೇಡಿಗಳು ಆಸರಿಕೆ ಆಸರಿಕೆಗಳು ಆಸರು ಆಸರೆ ಆಸರೆ ತೊಲೆ ಆಸರೆ ದಿಮ್ಮಿ ಆಸರೆಕೊಡು ಆಸರೆಗಂಬ ಆಸರೆಗಂಬಗಳು ಆಸರೆಗಮ್ಬ ಆಸರೆಗಮ್ಬಗಳು ಆಸರೆಗಳು ಆಸರೆಗಾಗಿ ಬಂದವನು ಆಸರೆಗಾಗಿ ಬನ್ದವನು ಆಸರೆಗೊಳ್ಳು ಆಸರೆಯನ್ನು ಪಡೆ ಆಸರೆಯಾಗಿರು ಆಸರೆಯಿಲ್ಲದವನು ಆಸರ‍್ಗಳೆ ಆಸಱ್ ಆಸವ ಆಸವಾರಿ ಆಸಾದಿ ಆಸಾದಿಗಳು ಆಸಾಮಿ ಆಸಾಮಿಗಳು ಆಸಾಮಿಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಜರು ಆಸಾರ ಆಸಾರಗಳು ಆಸೀನ ಆಸೀನರು ಆಸು ಆಸುಪಾಸು ಆಸುರ ಆಸುರೀ ಸ್ವಬಾವದ ಆಸುರೀ ಸ್ವಭಾವದ ಆಸೆ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದ ಆಸೆ ತೋರಿಸು ಆಸೆ ಹಿಂಗಿಸು ಆಸೆ ಹಿಙ್ಗಿಸು ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸು ಆಸೆ ಹೊಂದಿರು ಆಸೆ ಹೊನ್ದಿರು ಆಸೆಕಾರ ಆಸೆಕಾಱ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟವನು ಆಸೆಗಳು ಆಸೆಗಾರ ಆಸೆಗಾಱ ಆಸೆಗೇಡು ಆಸೆತೋರಿಸು ಆಸೆಪಟ್ಟ ವಸ್ತು ಆಸೆಪಡಿಸು ಆಸೆಪಡು ಆಸೆಪಡುವ ಆಸೆಪಡುವವನು ಆಸೆಪುರುಕ ಆಸೆಬುರಕ ಆಸೆಬುರುಕ ಆಸೆಯನ್ನು ತೊರೆದ ಆಸೆಯನ್ನು ಬಿಡುವುದು ಆಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆಸೆಯಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದವನು ಆಸೆಯಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಆಸೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಆಸೆಯು ಭಂಗವಾಗುವುದು ಆಸೆಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬಾದಿಸು ಆಸೆಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಧಿಸು ಆಸೇವನ ಆಸೇವೆ ಆಸೋದ ಆಸೋದೆ ಆಸ್ಟಟೈನ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯ ಆಸ್ತರಣ ಆಸ್ತಾ ಆಸ್ತಾನ ಆಸ್ತಾನ ಕವಿ ಆಸ್ತಾನ ಕವಿಗಳು ಆಸ್ತಾನ ಮಂಟಪ ಆಸ್ತಾನ ಮಂಟಪಗಳು ಆಸ್ತಾನ ಮಣ್ಟಪ ಆಸ್ತಾನ ಮಣ್ಟಪಗಳು ಆಸ್ತಾನಗಳು ಆಸ್ತಾನಿಕ ಆಸ್ತಾನಿಕರು ಆಸ್ತಾನಿಕರುಗಳು ಆಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಆಡಳಿತ ಪತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಇರುವಿಕೆ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದವನು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳು ಆಸ್ತಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕು ಆಸ್ತಿ ಬಿಡು ಆಸ್ತಿ ಮಾರಾಟಗಾರ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕು ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳು ಆಸ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಕ ಬುದ್ದಿಯ ಆಸ್ತಿಕ ಬುದ್ಧಿಯ ಆಸ್ತಿಕತನ ಆಸ್ತಿಕತೆ ಆಸ್ತಿಕತೆಗಳು ಆಸ್ತಿಕರು ಆಸ್ತಿಗಳು ಆಸ್ತಿತ್ವ ಆಸ್ತಿಪಟ್ಟಿ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಪದಾರ್ತಗಳು ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಸ್ತಿಬಾರದ ಶಿಲೆ ಆಸ್ತಿಬಾರದ ಶಿಲೆಗಳು ಆಸ್ತಿಭಾರದ ಶಿಲೆ ಆಸ್ತಿಭಾರದ ಶಿಲೆಗಳು ಆಸ್ತಿಮಣ್ಣು ಆಸ್ತಿಯ ಜಪ್ತಿ ಆಸ್ತಿಯ ಪಾಲು ಆಸ್ತಿಯ ಪ್ರತ್ಯಾವರ್ತನೆ ಆಸ್ತಿಯ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಂಚಿಕೆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಞ್ಚಿಕೆ ಆಸ್ತಿಯ ಹಿಮ್ಮರಳಿಕೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಆಸ್ತಿಯುಳ್ಳ ಆಸ್ತಿಯುಳ್ಳವನು ಆಸ್ತೆ ಆಸ್ತೆಗಳು ಆಸ್ತೆಯುಳ್ಳ ಆಸ್ತೇಯ ಆಸ್ಥಾ ಆಸ್ಥಾನ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿಗಳು ಆಸ್ಥಾನ ಮಂಟಪ ಆಸ್ಥಾನ ಮಂಟಪಗಳು ಆಸ್ಥಾನ ಮಣ್ಟಪ ಆಸ್ಥಾನ ಮಣ್ಟಪಗಳು ಆಸ್ಥಾನಕವಿ ಆಸ್ಥಾನಗಳು ಆಸ್ಥಾನಿಕ ಆಸ್ಥಾನಿಕರು ಆಸ್ಥೆ ಆಸ್ಥೆಗಳು ಆಸ್ಥೆಯುಳ್ಳ ಆಸ್ಪಂದನ ಆಸ್ಪತ್ರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರರೋಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹೊರರೋಗಿಗಳು ಆಸ್ಪದ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡು ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡು ಆಸ್ಪದನೀಡು ಆಸ್ಪಾಲನ ಆಸ್ಪಾಳನ ಆಸ್ಪಿರಿನ್‌ ಆಸ್ಪೋಟ ಆಸ್ಪೋಟಕ ಆಸ್ಪೋಟಗಳು ಆಸ್ಪೋಟನೆ ಆಸ್ಪೋಟನೆಗಳು ಆಸ್ಪೋಟವಾಗು ಆಸ್ಪೋಟಿಸು ಆಸ್ಪೋಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು ಆಸ್ಪೋಟಿಸುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಆಸ್ಫಾಲನ ಆಸ್ಫಾಲನ ಮಾಡುವುದು ಆಸ್ಫಾಳನ ಆಸ್ಫೋಟ ಆಸ್ಫೋಟಕ ಆಸ್ಫೋಟಗಳು ಆಸ್ಫೋಟನೆ ಆಸ್ಫೋಟನೆಗಳು ಆಸ್ಫೋಟವಾಗು ಆಸ್ಫೋಟಿಸು ಆಸ್ಫೋಟಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು ಆಸ್ಫೋಟಿಸುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಆಸ್ಮಿಕ ಆಸ್ಮಿತ ಆಸ್ಮೀಕ ಆಸ್ಯ ಆಸ್ಯಪತ್ರ ಆಸ್ಯಪಾಕ ಆಸ್ಯಲೋಮ ಆಸ್ಯಾನಿಳ ಆಸ್ರವ ಆಸ್ರಿಗೆ ಆಸ್ವಾದ ಆಸ್ವಾದಿಸು ಆಸ್ವಾದ್ಯವಾದುದು ಆಹಕ ಆಹತಿ ಆಹನ ಆಹರ ಆಹರಿಸು ಆಹರೀ ಆಹವ ಆಹವನೀಯ ಆಹಾರ ಆಹಾರ ಅರಗದಿರುವುದು ಆಹಾರ ಜಾಲ ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗದಿರುವಿಕೆ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಹಾರ ತನ್ತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಹಾರ ದಾನ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ದಾನ್ಯದ ಬೆಳೆ ಆಹಾರ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಆಹಾರ ದಾಸ್ತಾನಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆ ಆಹಾರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಹಾರ ನಿಯನ್ತ್ರಣ ಆಹಾರ ನೀಡು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ತಗಳು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊ ಆಹಾರ ಯೋಗ್ಯ ಆಹಾರ ಸಂರಕ್ಷಕ ಪಾಕ ಆಹಾರ ಸಚಿವಾಲಯ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸು ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುವವನು ಆಹಾರಕ್ರಮ ಆಹಾರಗಳು ಆಹಾರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಆಹಾರದ ಉಗ್ರಾಣ ಆಹಾರದ ತುಣುಕು ಆಹಾರದ ದಾಸ್ತಾನು ಆಹಾರದ ಬಯಕೆ ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ಆಹಾರದ ಬೆಳೆಗಳು ಆಹಾರನಾಳ ಆಹಾರನಾಳಗಳು ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಆಹಾರಾಂಶ ಮಾಪಕ ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆ ಆಹುತಿ ಆಹುತಿ ಕೊಡು ಆಹುತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಆಹುತಿ ನೀಡು ಆಹುತಿಗಳು ಆಹುತಿಗೊಳ್ಳು ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸು ಆಹುತಿಯಾಗಿ ಪಡೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿ ವಧಿಸು ಆಹುತಿಯಾಗು ಆಹುತಿಯಾದ ಪ್ರಾಣಿ ಆಹುತಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಹೂತ ಆಹೃತಿ ಆಹೇರ ಆಹೇರಿ ಆಹೇರು ಆಹ್ನಿಕ ಆಹ್ನಿಕ ಸಂದ್ಯಾವಂದನೆ ಆಹ್ನಿಕ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಆಹ್ನಿಕ ಸನ್ದ್ಯಾವನ್ದನೆ ಆಹ್ನಿಕ ಸನ್ಧ್ಯಾವನ್ದನೆ ಆಹ್ಲಾದ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದುದು ಆಹ್ಲಾದಗೊಳಿಸು ಆಹ್ವ ಆಹ್ವಯ ಆಹ್ವಾನ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಆಹ್ವಾನ ಸಂಕೇತ ಆಹ್ವಾನಗಳು ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದ ಆಹ್ವಾನವಿಲ್ಲದೆ ಒಳನುಗ್ಗು ಆಹ್ವಾನಿತನಾದವನು ಆಹ್ವಾನಿಸದ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಆಹ್ವಾನಿಸು ಆೞ ಆೞಾಕ್ಕು ಆೞಾೞಿಗ ಆೞಿ ಆೞು ಆೞ್ ಆೞ್ದು ಆೞ್ವರ್ ಆೞ್ವಾರ್ ಇ-ಬೀಗ ಇ-ಬೀಗಗಳು ಇ-ಮೇಲ್ ಖಾತೆ ಇಂಕರ ಇಂಕರಿಸು ಇಂಕಾರು ಇಂಕೆ ಇಂಕ್ರ ಇಂಗಡ ಇಂಗಡಲಳಿಯ ಇಂಗಡಲಸುತೆ ಇಂಗಡಲಾತ್ಮಜೆ ಇಂಗಡಲು ಇಂಗಡಲ್ ಇಂಗಣ ಇಂಗದಿರ ಇಂಗದಿರರು ಇಂಗದಿರ್ ಇಂಗಲಿಕ ಇಂಗಲೀಕ ಇಂಗಲು ಇಂಗಳ ಇಂಗಾಲ ಇಂಗಾಲಗಳು ಇಂಗಾಲಾಮ್ಲಿತ ನೀರು ಇಂಗಿತ ಇಂಗಿತ ಸೂಚನೆ ಇಂಗಿತ ಸೂಚಿಸು ಇಂಗಿತಗಳು ಇಂಗಿತಜ್ಞ ಇಂಗಿತಜ್ಞರು ಇಂಗಿತಜ್ಞರುಗಳು ಇಂಗಿತದ ಇಂಗಿಸಿದ ಹಾಲು ಇಂಗಿಸು ಇಂಗಿಸುವ ಇಂಗು ಇಂಗು ಗುಂಡಿ ಇಂಗು ಗುಂಡಿಗಳು ಇಂಗುಲಿಕ ಇಂಗುಲೀಕ ಇಂಗೂಟ ಇಂಗೊರಲ್ ಇಂಗೊರಳ್ ಇಂಗೋಲು ಇಂಗೋಲುಗಳು ಇಂಗೋಲ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೊದಲಾದ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳ ದೊಡ್ಡಕ್ಷರ ಇಂಚರ ಇಂಚರಗಳು ಇಂಚಿ ಇಂಚಿಗಳು ಇಂಚಿಲ್ ಇಂಚೆವೋಗು ಇಂಜಾಮಣಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವಿಳಾಸ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂದೇಶ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ಇಂಡಿಗೆ ಇಂಡಿಯ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡು ಇಂಡುಗಳು ಇಂಡೆ ಇಂಡೆಗಳು ಇಂಡೊನೇಷ್ಯ ಇಂತ ಇಂತ ಸಂದರ್ಬದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂತು ಇಂತುಟು ಇಂಥ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದ ಇಂದನ ಇಂದನ ಉರಿಸು ಇಂದನ ಒದಗಿಸು ಇಂದನ ಕಿಂಡಿ ಇಂದನ ಕಿಂಡಿಗಳು ಇಂದನ ತಯ್ಲ ಇಂದನ ತಯ್ಲಗಳು ಇಂದನ ತೈಲ ಇಂದನ ತೈಲಗಳು ಇಂದನಗಳು ಇಂದಿಂದಿರ ಇಂದಿಗೂ ಇಂದಿನ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ತಿತಿಗಳು ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಂದಿನದಲ್ಲದ್ದು ಇಂದಿನದಾಗಿಸು ಇಂದಿನದು ಇಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿರರೂಪ ಇಂದಿರಾ ಇಂದಿರಾದವ ಇಂದಿರಾಧವ ಇಂದಿರಾಪತಿ ಇಂದಿರಾರಮಣ ಇಂದಿರಾವಂದಿತಚರಣ ಇಂದಿರೆ ಇಂದೀವರ ಇಂದೀವರಾಕ್ಷಿ ಇಂದು ಇಂದುಕುಲ ಇಂದುಕುಲಾದಿಪ ಇಂದುಕುಲಾಧಿಪ ಇಂದುಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದುದರ ಇಂದುದರಾಂಶ ಇಂದುದರಾತ್ಮಜ ಇಂದುಧರ ಇಂದುಧರಾಂಶ ಇಂದುಧರಾತ್ಮಜ ಇಂದುಪ್ಪು ಇಂದುಬಿಂಬ ಇಂದುವದನೆ ಇಂದುಹಾಸ ಇಂದ್ರ ಇಂದ್ರ ನೀಲ ಇಂದ್ರಕಗಳು ಇಂದ್ರಗೋಪ ಇಂದ್ರಚಾಪ ಇಂದ್ರಚಾಪಗಳು ಇಂದ್ರಜ ಇಂದ್ರಜಾತಾಕ್ಯ ಇಂದ್ರಜಾತಾಖ್ಯ ಇಂದ್ರಜಾರಿಸೂತ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಇಂದ್ರಜಾಲ ಮಾಡು ಇಂದ್ರಜಾಲ ವಿದ್ಯೆ ಇಂದ್ರಜಾಲಗಳು ಇಂದ್ರಜಾಲಮಾಡು ಇಂದ್ರಜಿತ ಇಂದ್ರಜಿತು ಇಂದ್ರದಂಡ ಇಂದ್ರದನುಸ್ಸು ಇಂದ್ರದನುಸ್ಸುಗಳು ಇಂದ್ರದಿಶೆ ಇಂದ್ರದೆಸೆ ಇಂದ್ರಧನುಸ್ಸು ಇಂದ್ರಧನುಸ್ಸುಗಳು ಇಂದ್ರನ ಆನೆ ಇಂದ್ರನ ಆಯುದ ಇಂದ್ರನ ಆಯುದಗಳು ಇಂದ್ರನ ಆಯುಧ ಇಂದ್ರನ ಆಯುಧಗಳು ಇಂದ್ರನ ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರನ ನಗರ ಇಂದ್ರನ ಪವಿ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುದ ಇಂದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧ ಇಂದ್ರನ ಶತ್ರು ಇಂದ್ರನ ಹೆಂಡತಿ ಇಂದ್ರನಂದನ ಇಂದ್ರನಗ ಇಂದ್ರನನುಜ ಇಂದ್ರನನ್ನು ತಡೆಯುವವನು ಇಂದ್ರನನ್ನು ಹಿಡಿದವ ಇಂದ್ರನಿಂದ ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಡವನು ಇಂದ್ರನೀಲ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿ ಇಂದ್ರನೀಲಮಣಿಗಳು ಇಂದ್ರಪುರ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಇಂದ್ರಯವ ಇಂದ್ರರು ಇಂದ್ರಲೋಕ ಇಂದ್ರವಾರುಣಿ ಇಂದ್ರವಿರೋದಿ ಇಂದ್ರವಿರೋದಿಗಳು ಇಂದ್ರವಿರೋಧಿ ಇಂದ್ರವಿರೋಧಿಗಳು ಇಂದ್ರಸಾವರ್ಣಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಇಂದ್ರಾಣೀ ಇಂದ್ರಾನುಜ ಇಂದ್ರಾರಾತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೆದ್ದವ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಸಂಗತಿ ಇಂದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾದುದು ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಇಂದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲದ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವುಳ್ಳ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಕದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಕದ ಒಲವು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳು ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಇಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಒಲವು ಇಂದ್ರಿಯಗತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶುದ್ದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಶುದ್ಧಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವನು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದುದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಗೋಚರವಾಗದ ಪರಮಸತ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಗೋಚರವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಇಂದ್ರಿಯಚಾಪಲ್ಯ ಇಂದ್ರಿಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇಂದ್ರಿಯದ್ವಾರಗಳು ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹ ಇಂದ್ರಿಯನೇಮ ಇಂದ್ರಿಯಬೋಗ ಇಂದ್ರಿಯಭೋಗ ಇಂದ್ರಿಯಲೋಲುಪನಾದ ಇಂದ್ರಿಯಶಕ್ತಿ ಇಂದ್ರಿಯಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುವುದು ಇಂದ್ರಿಯಸುಖಪರವಶನಾದ ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನು ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾದ ಇಂದ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಇಂದ್ರಿಯಾದೃಶ್ಯತೆ ಇಂದ್ರಿಯಾನುಬವವನ್ನು ಪಡೆ ಇಂದ್ರಿಯಾನುಭವವನ್ನು ಪಡೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಇಂದ್ರಿಯಾಸಕ್ತ ಇಂದ್ರಿಯಾಸಕ್ತಿ ಇಂದ್ರಿಯಾಸಕ್ತಿಗಳು ಇಂಧನ ಇಂಧನ ಉರಿಸು ಇಂಧನ ಒದಗಿಸು ಇಂಧನ ಕಿಂಡಿ ಇಂಧನ ಕಿಂಡಿಗಳು ಇಂಧನ ತಯ್ಲ ಇಂಧನ ತಯ್ಲಗಳು ಇಂಧನ ತೈಲ ಇಂಧನ ತೈಲಗಳು ಇಂಧನಗಳು ಇಂಪಡರು ಇಂಪಡರ್ ಇಂಪಣ ಇಂಪಾಗಿರು ಇಂಪಾದ ಇಂಪಾದ ದನಿ ಇಂಪಾದ ದನಿಗಳು ಇಂಪಾದ ದ್ವನಿ ಇಂಪಾದ ದ್ವನಿಗಳು ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿ ಇಂಪಾದ ಧ್ವನಿಗಳು ಇಂಪಾದ ನಾದ ಇಂಪಾದ ನಾದಗಳು ಇಂಪಾದ ನುಡಿ ಇಂಪಾದ ನುಡಿಗಳು ಇಂಪಾದ ಸಂಗೀತ ಇಂಪಾದ ಸ್ವರ ಇಂಪಾದ ಸ್ವರಗಳು ಇಂಪಾದ ಹಾಡು ಇಂಪಾದ ಹಾಡುಗಳು ಇಂಪಾದದ್ದು ಇಂಪಾದುದು ಇಂಪು ಇಂಪುಗಾಣ್ ಇಂಪುಗು ಇಂಪುಗೊಳು ಇಂಪುದೋರು ಇಂಪುನೋಟ ಇಂಪುವಡೆ ಇಂಪುವಾತು ಇಂಪುವಾಳೆ ಇಂಪುವೆರು ಇಂಪೆಸೆವ ಇಂಪೇರು ಇಂಫಾಲ ಇಂಬ ಇಂಬಣ್ ಇಂಬಣ್ಣು ಇಂಬನೆ ಇಂಬಳ ಇಂಬಳಗಳು ಇಂಬಳು ಇಂಬವಳ ಇಂಬಾಗು ಇಂಬಿಡು ಇಂಬಿತ್ತು ಇಂಬಿಸು ಇಂಬು ಇಂಬುಕೆಯ್ ಇಂಬುಕೊಡು ಇಂಬುಗಳು ಇಂಬುಗಾಣ್ ಇಂಬುಗಿಡು ಇಂಬುಗುಡು ಇಂಬುಗೆಡು ಇಂಬುಗೆಯ್ ಇಂಬುಗೆಯ್ಯು ಇಂಬುಗೈ ಇಂಬುಗೊಡು ಇಂಬುಗೊಳಿಸು ಇಂಬುಗೊಳ್ ಇಂಬುದಳೆ ಇಂಬುದುಂಬು ಇಂಬುದೋರು ಇಂಬುಮಾಡು ಇಂಬುಳ ಇಂಬುಳಗಳು ಇಂಬುಳಿ ಇಂಬುವಡೆ ಇಂಬುವರ್ ಇಂಬುವೆರಸು ಇಂಬುವೆರು ಇಂಬೆಳಸು ಇಂಬೊಗರ್ ಇಂಬೊಸರ್ ಇಕಿಸು ಇಕೋ ಇಕ್ ಇಕ್ಕ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿಸು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಎಡೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಕೋಣೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ನೀರಬಾಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ನೀರಭಾಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಪ್ರದೇಶ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಮನೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸ್ತಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸ್ತಳಗಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸ್ಥಳ ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ತಳ್ಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ತಿತಿಗಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಂಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಙ್ಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಙ್ಗಗಳು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ತಳದ ಬೀತಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳದ ಭೀತಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಇಕ್ಕಟ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟುಗಳು ಇಕ್ಕಡಿ ಇಕ್ಕಡಿಗಯ್ ಇಕ್ಕಡಿಗಾರ ಇಕ್ಕಡಿಚಿತ್ತ ಇಕ್ಕಣ್ ಇಕ್ಕಯ್ ಇಕ್ಕರಿಸು ಇಕ್ಕಲ ಇಕ್ಕಲು ಇಕ್ಕಲುಗಳು ಇಕ್ಕಳ ಇಕ್ಕಳಗಳು ಇಕ್ಕಾಲುಗ ಇಕ್ಕಾಲುಗಗಳು ಇಕ್ಕಿಸು ಇಕ್ಕು ಇಕ್ಕುಮದ್ದು ಇಕ್ಕುಳ ಇಕ್ಕುಳಗಳು ಇಕ್ಕುಳಿ ಇಕ್ಕುಳು ಇಕ್ಕುಳ್ ಇಕ್ಕುವ ಇಕ್ಕುಹ ಇಕ್ಕುೞ ಇಕ್ಕುೞ್ ಇಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕೆಗಳು ಇಕ್ಕೆಗುರುತು ಇಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳು ಇಕ್ಕೆದಾಣ ಇಕ್ಕೆದಾಣಗಳು ಇಕ್ಕೆಯ್ ಇಕ್ಕೆಲು ಇಕ್ಕೆವನೆ ಇಕ್ಕೋ ಇಕ್ಕೞ ಇಕ್ಷು ಇಕ್ಷುಗಳು ಇಕ್ಷುಚಾಪ ಇಕ್ಷುಚಾಪನಪಿತ ಇಕ್ಷುದಂಡ ಇಕ್ಷುದಂಡಗಳು ಇಕ್ಷುದಣ್ಡ ಇಕ್ಷುದಣ್ಡಗಳು ಇಕ್ಷುದನ್ವ ಇಕ್ಷುದನ್ವಗಳು ಇಕ್ಷುಧನ್ವ ಇಕ್ಷುಧನ್ವಗಳು ಇಕ್ಷುರಸ ಇಕ್ಷುರಸಗಳು ಇಕ್ೞ ಇಗಡ ಇಗರು ಇಗರ್ಜಿ ಇಗರ್ಜಿಗಳು ಇಗಲು ಇಗೋ ಇಗ್ಗರ ಇಗ್ಗರಿ ಇಗ್ಗಲಿ ಇಗ್ಗಾಲಿ ಇಗ್ಗಾಲಿಗಳು ಇಗ್ಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಗ್ಗೆರೆಕೂಡು ಇಗ್ಗೆಲಸ ಇಙ್ಗಡಲಳಿಯ ಇಙ್ಗಡಲಸುತೆ ಇಙ್ಗಡಲಾತ್ಮಜೆ ಇಙ್ಗಡಲು ಇಙ್ಗಡಲ್ ಇಙ್ಗಣ ಇಙ್ಗದಿರ ಇಙ್ಗದಿರರು ಇಙ್ಗಲು ಇಙ್ಗಳ ಇಙ್ಗಾಲ ಇಙ್ಗಾಲಗಳು ಇಙ್ಗಿತ ಇಙ್ಗಿತ ಸೂಚನೆ ಇಙ್ಗಿತ ಸೂಚನೆಗಳು ಇಙ್ಗಿತ ಸೂಚಿಸು ಇಙ್ಗಿತಗಳು ಇಙ್ಗಿತಜ್ಞ ಇಙ್ಗಿತಜ್ಞರು ಇಙ್ಗಿತಜ್ಞರುಗಳು ಇಙ್ಗಿತದ ಇಙ್ಗಿಸಿದ ಹಾಲು ಇಙ್ಗಿಸು ಇಙ್ಗಿಸುವ ಇಙ್ಗು ಇಙ್ಗು ಗುಣ್ಡಿ ಇಙ್ಗು ಗುಣ್ಡಿಗಳು ಇಙ್ಗೂಟ ಇಙ್ಗೊರಲ್ ಇಙ್ಗೊರಳ್ ಇಙ್ಗೋಲು ಇಙ್ಗೋಲುಗಳು ಇಙ್ಗೋಲ್ ಇಙ್ಗ್ಲಿ ಇಙ್ಗ್ಲಿಷ್ ಇಙ್ಗ್ಲಿಷ್ ಮೊದಲಾದ ವರ್ಣಮಾಲೆಗಳ ದೊಡ್ಡಕ್ಷರ ಇಚಕ ಇಚ್ ಇಚ್ಚಕ ಇಚ್ಚಕಾರ ಇಚ್ಚಕಾರತನ ಇಚ್ಚಕಾರ್ತಿ ಇಚ್ಚಕಾಱ ಇಚ್ಚಕಾಱತನ ಇಚ್ಚಗ ಇಚ್ಚಗಾತಿ ಇಚ್ಚಗಾರ ಇಚ್ಚಗಾರ್ತಿ ಇಚ್ಚಗಾಱ ಇಚ್ಚಜ ಇಚ್ಚಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಚ್ಚಾ ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯ ಇಚ್ಚಾಮರಣ ಇಚ್ಚಾರಹಿತ ಇಚ್ಚಾವಿರುದ್ದವಾಗಿ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಚಾಶಕ್ತಿಗಳು ಇಚ್ಚಿತ್ತ ಇಚ್ಚಿತ್ತಗಳು ಇಚ್ಚಿಸು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಇಚ್ಚಿಸುವವ ಇಚ್ಚಿಸುವವನು ಇಚ್ಚೆ ಇಚ್ಚೆ ಪೂರಯ್ಸು ಇಚ್ಚೆ ಪೂರೈಸು ಇಚ್ಚೆಕಾರ ಇಚ್ಚೆಕಾರತನ ಇಚ್ಚೆಕಾರ್ತನ ಇಚ್ಚೆಕಾರ್ತಿ ಇಚ್ಚೆಕಾಱ ಇಚ್ಚೆಕಾಱತನ ಇಚ್ಚೆಗಳು ಇಚ್ಚೆಗಾತಿ ಇಚ್ಚೆಗಾರ ಇಚ್ಚೆಗಾರ್ತಿ ಇಚ್ಚೆಗಾಱ ಇಚ್ಚೆಯಿಲ್ಲದ ಇಚ್ಚೆಯುಳ್ಳ ಇಚ್ಛಕ ಇಚ್ಛಕಾರ್ತಿ ಇಚ್ಛಗಾರ್ತಿ ಇಚ್ಛಜ ಇಚ್ಛಾ ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಚ್ಛಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಚ್ಛಾ ಸ್ವಾತನ್ತ್ರ್ಯ ಇಚ್ಛಾಪತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ವಕ ಇಚ್ಛಾಮರಣ ಇಚ್ಛಾರಹಿತ ಇಚ್ಛಾವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಗಳು ಇಚ್ಛಿಸು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಇಚ್ಛಿಸುವವ ಇಚ್ಛಿಸುವವನು ಇಚ್ಛೆ ಇಚ್ಛೆ ಪೂರಯ್ಸು ಇಚ್ಛೆ ಪೂರೈಸು ಇಚ್ಛೆಕಾರ್ತಿ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಇಚ್ಛೆಗಾರ್ತಿ ಇಚ್ಛೆಪಡು ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದ ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದವನು ಇಚ್ಛೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳ ಇಚ್ಛೆಯುಳ್ಳವರು ಇಜಾಫೆ ಇಜಾರ ಇಜಾರಗಳು ಇಜಾರು ಇಜ್ಜಲು ಇಜ್ಜಲುಗಳು ಇಜ್ಜಿಲು ಇಜ್ಜೋಡು ಇಜ್ಜೋಡುಗಳು ಇಜ್ಯೆ ಇಞ್ಚರ ಇಞ್ಚರಗಳು ಇಞ್ಚಿ ಇಞ್ಚಿಗಳು ಇಞ್ಚಿಲ್ ಇಞ್ಚೆವೋಗು ಇಞ್ಜಾಮಣಿ ಇಞ್ಜೆಕ್ಷನ್ನು ಇಟ ಇಟಕರ ಇಟಕಱ ಇಟಕು ಇಟಕುಗಳು ಇಟಲಿ ಇಟಾನಗರ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಇಟು ಇಟುಕು ಇಟುಕುಮನೆ ಇಟ್ಟ ಇಟ್ಟಂಗಿ ಇಟ್ಟಂಗಿಗಳು ಇಟ್ಟಗೆ ಇಟ್ಟಗೆಸೊಣೆ ಇಟ್ಟಙ್ಗಿ ಇಟ್ಟಙ್ಗಿಗಳು ಇಟ್ಟಡೆ ಇಟ್ಟಣ ಇಟ್ಟಣಗಳು ಇಟ್ಟಣಿ ಇಟ್ಟಣಿಸು ಇಟ್ಟಣೆ ಇಟ್ಟಳ ಇಟ್ಟಳಂ ಇಟ್ಟಳಂಗಟ್ಟು ಇಟ್ಟಳಗಳು ಇಟ್ಟಳಿಸು ಇಟ್ಟಹಲ್ಲು ಇಟ್ಟಹಲ್ಲುಗಳು ಇಟ್ಟಿ ಇಟ್ಟಿಕಲ್ಲು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡುಗಳು ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಇಟ್ಟಿಗೆಮೇಲೆನಿಂತವ ಇಟ್ಟಿಗೆಮೇಲೆನಿನ್ತವ ಇಟ್ಟಿರು ಇಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಹೋಗು ಇಟ್ಟುಕೊ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರು ಇಟ್ಟುಕೊಣ್ಡಿರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಇಟ್ಟುದು ಇಟ್ಟೆಡೆ ಇಡಂಕು ಇಡಕು ಇಡಗಿ ಇಡಪು ಇಡಪುಗಳು ಇಡರು ಇಡಲ ಇಡಲಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಇಡಲ್ಪಟ್ಟುದು ಇಡಾ ಇಡಿ ಇಡಿಕಿರಿ ಇಡಿಕಿರಿದ ಇಡಿಕಿರಿದಿರುವುದು ಇಡಿಕು ಇಡಿಗಂಟು ಇಡಿಗತ್ತಲೆ ಇಡಿಗಪ್ಪು ಇಡಿಗೆ ಇಡಿದ ಇಡಿಯ ಇಡಿಯಂಕೆ ಇಡಿಯಡೆಯರಿಮೆ ಇಡಿಯಪ್ಪ ಇಡಿಯಾಗಿ ಇಡಿಯಾಗಿಸು ಇಡಿಯಾದ ಇಡಿಯೆಡೆ ಇಡಿಯೆಡೆಗಳು ಇಡಿವಳಿ ಇಡಿವಳಿಗಳು ಇಡಿವು ಇಡಿಸು ಇಡೀ ಇಡೀ ಅಂಕೆ ಇಡೀ ಅಂಕೆಗಳು ಇಡೀ ಅಙ್ಕೆ ಇಡೀ ಅಙ್ಕೆಗಳು ಇಡೀ ಮಾರಾಟ ಇಡೀ ಮಾರಾಟಗಳು ಇಡೀ ಹರಹು ಇಡೀ ಹರಹುಗಳು ಇಡೀತಡೆ ಇಡೀಯಾಗಿ ಇಡು ಇಡು ಗಂಟು ಇಡು ಗಂಟುಗಳು ಇಡು ಗಣ್ಟು ಇಡು ಗಣ್ಟುಗಳು ಇಡುಂಕು ಇಡುಕ ಇಡುಕು ಇಡುಕುಗ ಇಡುಕುಗರು ಇಡುಕುಗಳು ಇಡುಕುದೆರೆ ಇಡುಕುರು ಇಡುಕುಱು ಇಡುಗ ಇಡುಗಂಟು ಇಡುಗಂಟುಗಳು ಇಡುಗಣ್ಟು ಇಡುಗಣ್ಟುಗಳು ಇಡುಗಳು ಇಡುಗು ಇಡುಗುಂಡು ಇಡುಗುಣ್ಡು ಇಡುಗೆ ಇಡುಗೆಗಳು ಇಡುಙ್ಕು ಇಡುತೆರೆ ಇಡುಪಡೆ ಇಡುಪು ಇಡುಪುಗಳು ಇಡುಮನೆ ಇಡುರಿ ಇಡುರು ಇಡುವಿಕೆ ಇಡುವು ಇಡುವುದು ಇಡೆ ಇಡೆಗಳು ಇಡೆಯ ಇಡ್ಡಲಿ ಇಡ್ಡಲಿಗೆ ಇಡ್ಡಳಿಗೆ ಇಡ್ರು ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಇಡ್ಸಲು ಇಣಕು ಇಣಗಾ ಇಣಚಿ ಇಣಚಿಗಳು ಇಣಿ ಇಣಿಕಿ ನೋಡು ಇಣಿಕು ಇಣಿಲು ಇಣುಕಿ ನೋಡು ಇಣುಕಿ ನೋಡುವವ ಇಣುಕಿ ನೋಡುವವನು ಇಣುಕಿ ನೋಡುವವಳು ಇಣುಕು ಇಣುಕು ನೋಟ ಇಣುಕು ನೋಟಗಳು ಇಣುಕು ಪ್ರದೇಶ ಇಣುಕುಗಳು ಇಣ್ಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುಗ ಇಣ್ಟರ್ನೆಟ್ ವಿಳಾಸ ಇಣ್ಟರ್ನೆಟ್ ಸನ್ದೇಶ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ ಇಣ್ಟರ್ನೆಟ್ ಸಮ್ಪರ್ಕ ಇಣ್ಡಿಗೆ ಇಣ್ಡಿಯ ಇಣ್ಡು ಇಣ್ಡುಗಳು ಇಣ್ಡೆ ಇಣ್ಡೆಗಳು ಇಣ್ಡೊನೇಷ್ಯ ಇತಬಾರಿ ಇತರ ದೇವಿಯಮಗ ಇತರ ನಿಯಾಮಕತೆ ಇತರತೆ ಇತರರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಮಾಡು ಇತರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯದಿರು ಇತರರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆ ಇತರರ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವ ಇತರರ ನಮ್ಬಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿನ್ತಿಸುವ ಇತರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವವನು ಇತರರ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದಂತೆ ಇತರರ ಸಮ್ಪರ್ಕವಿಲ್ಲದನ್ತೆ ಇತರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಡೆವಳಿಕೆ ಇತರರನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವಿಕೆ ಇತರರನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬೀಳಿಸು ಇತರರನ್ನು ಹಿನ್ದೆ ಬೀಳಿಸು ಇತರರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಇತರರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಇತರರಿಗಿಂತ ಮೇಲಾಗು ಇತರರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪಡೆ ಇತರರಿಗಿನ್ತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರು ಇತರರಿಗಿನ್ತ ಉತ್ತಮವಾದ ಇತರರಿಗಿನ್ತ ಮುಞ್ಚಿನ ಇತರರಿಗಿನ್ತ ಮೇಲಾಗು ಇತರರಿಗಿನ್ತ ಮೊದಲೇ ಪಡೆ ಇತರರಿಗೆ ಅದೀನನಾಗಿರುವವನು ಇತರರಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿರುವವನು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ನಗು ಇತರರಿಗೆ ತಿಳಿಯದನ್ತೆ ನಗು ಇತರರು ಅನುಬವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇತರರು ಅನುಭವಿಸಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದು ಇತರರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಸಂಕಟಪಡು ಇತರರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಸಙ್ಕಟಪಡು ಇತರರೊಡನೆ ಬೆರೆಯದ ಇತರಾಸೂನು ಇತರೆ ಇತಿಮಿತಿ ಇತಿಮಿತಿಗಳು ಇತಿಯೋಪಿಯ ಇತಿಶ್ರೀ ಇತಿಹಾಸ ಇತಿಹಾಸ ಪೂರ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸು ಇತಿಹಾಸಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಇತಿಹಾಸಕಾರರುಗಳು ಇತಿಹಾಸಗಳು ಇತಿಹಾಸಜ್ಞ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞರು ಇತಿಹಾಸದ ಕಾಲಾವದಿಗಳ ದಾಕಲೆ ಇತಿಹಾಸದ ಕಾಲಾವಧಿಗಳ ದಾಖಲೆ ಇತು ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಇತ್ತಡವೆ ಇತ್ತಣಿ ಇತ್ತಲೆ ಇತ್ತಾಗಿ ಇತ್ತಿಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮಾಚಾರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾನೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆರ ಇತ್ತೆರಪು ಇತ್ಯ ಇತ್ಯರ್ತ ಇತ್ಯರ್ತಗಳು ಇತ್ಯರ್ತಗೊಳಿಸು ಇತ್ಯರ್ತಗೊಳ್ಳು ಇತ್ಯರ್ತಮಾಡು ಇತ್ಯರ್ತವಾಗದಿರುವ ಇತ್ಯರ್ತವಾಗು ಇತ್ಯರ್ಥ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪತ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥ ಬಾಕಿ ಪಟ್ಟಿ ಇತ್ಯರ್ಥ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ಯರ್ಥಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳಿಸು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಳ್ಳು ಇತ್ಯರ್ಥಮಾಡು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗದಿರುವ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಇತ್ಲಾಗ ಇಥಿಯೋಪಿಯ ಇದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇದಕ್ಕಿದ್ದನ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಞ್ಚೆ ಇದರ ಜೊತೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದರ ಪಲವಾಗಿ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಇದರ ಮೂಲಕ ಇದರ ಸಮೇತ ಇದರಿಂದ ಇದರಿನ್ದ ಇದರೊಡನೆ ಇದಾ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇದಿರ ಇದಿರಾಗುವ ಇದಿರಾಡು ಇದಿರಾಡುಗ ಇದಿರಿನ ಇದಿರಿಸು ಇದಿರಿಸುವ ಇದಿರು ಇದಿರು ಪ್ರತಿ ಇದಿರುಗೊಳ್ಳುವುದು ಇದಿರುಬೀಳುವುದು ಇದಿರೆಸಕ ಇದಿರೆಸಕಗಳು ಇದಿರೇಳುಹ ಇದಿರೇಳುಹಗಳು ಇದಿರ್ ಇದಿರ್ಗೊಳ್ಳು ಇದಿರ್ನುಸಿ ಇದೀಗ ಇದು ಇದುರು ಇದುರುಬದಿರಾಗಿ ಇದುಳೆ ಇದುವರೆಗೆ ಇದೂ ಅಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೊಂದ ಸಲ ಇದೊಂದಪ ಇದೊಂದಪಾ ಇದೋ ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಇರುವ ಇದ್ದಂತಿರುವ ಇದ್ದಕ್ಕಿದಂತೆಯೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದನ್ತೆಯೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾಗುವ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೀಸುವ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೇಟಿಯಾಗು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭೇಟಿಯಾಗು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದನ್ತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದನ್ತೆ ಕಾಣು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದನ್ತೆ ಬದಲಾಗುವ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದನ್ತೆ ಬೀಸುವ ಬಿರುಗಾಳಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದನ್ತೆ ಬೇಟಿಯಾಗು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದನ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದನ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವುದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದನ್ತೆಯೇ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದಂತೆ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದನ್ತೆ ಇದ್ದದ್ದೇ ಇದ್ದನ್ತಿರುವ ಇದ್ದಲಿ ಇದ್ದಲು ಇದ್ದಲುಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಇರುವುದು ಇದ್ದಿಲು ಇದ್ದಿಲು ಒಲೆ ಇದ್ದಿಲು ಒಲೆಗಳು ಇದ್ದಿಲು ಮಾರುವವ ಇದ್ದಿಲುಗಳು ಇದ್ದಿಲೊಲೆ ಇದ್ದಿಲ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡಿರು ಇದ್ದುಕೊಣ್ಡಿರು ಇದ್ದುದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳುವ ಇದ್ದುದನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ಹೇಳು ಇದ್ದುದನ್ನು ಇದ್ದನ್ತೆ ಹೇಳು ಇದ್ದುಬಿಡು ಇದ್ದೇ ಇರು ಇದ್ದ್ಮ ಇದ್ಧ್ಮ ಇದ್ಲಿ ಇನ ಇನಕುಲಾಂಬುಧಿಚಂದ್ರ ಇನಕುಲಾಮ್ಬುಧಿಚನ್ದ್ರ ಇನಕುಲೇಂದ್ರ ಇನಕುಲೇನ್ದ್ರ ಇನಗಬಸ್ತಿಗ ಇನಗಭಸ್ತಿಗ ಇನಚಂದ್ರನಿಭವಕ್ತ್ರ ಇನಚನ್ದ್ರನಿಭವಕ್ತ್ರ ಇನಜ ಇನಜನತನುಜ ಇನತನಯ ಇನತನುಜ ಇನತನೂದ್ಭವ ಇನಸಕ ಇನಸಖ ಇನಸಿತ ಇನಸುತ ಇನಾಂತಿ ಇನಾಂದಾರ ಇನಾನ್ದಾರ ಇನಾಮು ಇನಾಮು ಕೊಡು ಇನಾಮು ಗ್ರಾಮ ಇನಾಮು ಗ್ರಾಮಗಳು ಇನಾಮು ಚೀಟಿ ಇನಾಮುಗಳು ಇನಾಮ್ತಿ ಇನಾಯತು ಇನಿ ಇನಿಗಡಲ್ ಇನಿಗಣ್ ಇನಿಗಣ್ಣು ಇನಿಗದಿರ್ ಇನಿಗಬ್ಬ ಇನಿಗಲೆ ಇನಿಗಳು ಇನಿಗಾರ ಇನಿಗಾಲ ಇನಿಗೆಯ್ತ ಇನಿಗೊಳ ಇನಿಗೋಲು ಇನಿಗೋಲ್ ಇನಿಜೇನುತುಪ್ಪ ಇನಿತ ಇನಿತನು ಇನಿತಿಂಗಳು ಇನಿತಿಂಗಳುಗಳು ಇನಿತಿಙ್ಗಳು ಇನಿತಿಙ್ಗಳುಗಳು ಇನಿತು ಇನಿತ್ತು ಇನಿದನ ಇನಿದಾಗು ಇನಿದು ಇನಿದುಗರೆ ಇನಿದುಟಿ ಇನಿದೂಟ ಇನಿನಲ್ಲ ಇನಿನುಡಿ ಇನಿಮೆ ಇನಿಯ ಇನಿಯಂ ಇನಿಯದು ಇನಿಯರು ಇನಿಯರ್ ಇನಿಯಳ್ ಇನಿಯವಳ್ ಇನಿವಚನ ಇನಿವಣ್ ಇನಿವಣ್ಣು ಇನಿವಾತು ಇನಿವಾಲ್ ಇನಿವಿಲ್ಲ ಇನಿವೊೞ್ತು ಇನಿಸು ಇನು ಇನುಂಗೂರ್ ಇನೆ ಇನೆತ್ತು ಇನ್- ಇನ್ಕಾರು ಇನ್ತ ಇನ್ತ ಸನ್ದರ್ಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ತಹ ಇನ್ತಹ ಪರಿಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ತು ಇನ್ಥ ಇನ್ಥ ಸನ್ದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ದ ಇನ್ದನ ಇನ್ದನ ಉರಿಸು ಇನ್ದನ ಒದಗಿಸು ಇನ್ದನ ಕಿಣ್ಡಿ ಇನ್ದನ ಕಿಣ್ಡಿಗಳು ಇನ್ದನ ತಯ್ಲ ಇನ್ದನ ತಯ್ಲಗಳು ಇನ್ದನ ತೈಲ ಇನ್ದನ ತೈಲಗಳು ಇನ್ದನಗಳು ಇನ್ದಿಗೂ ಇನ್ದಿನ ಇನ್ದಿನ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಇನ್ದಿನ ಪರಿಸ್ತಿತಿಗಳು ಇನ್ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ದಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇನ್ದಿನದಾಗಿಸು ಇನ್ದಿನದು ಇನ್ದಿನಿನ್ದ ಇನ್ದಿನ್ದಿರ ಇನ್ದಿರರೂಪ ಇನ್ದಿರಾ ಇನ್ದಿರಾದವ ಇನ್ದಿರಾಧವ ಇನ್ದಿರಾಪತಿ ಇನ್ದಿರಾರಮಣ ಇನ್ದಿರಾವನ್ದಿತಚರಣ ಇನ್ದಿರೆ ಇನ್ದೀವರ ಇನ್ದೀವರಾಕ್ಷಿ ಇನ್ದು ಇನ್ದುಕುಲ ಇನ್ದುಕುಲಾದಿಪ ಇನ್ದುಕುಲಾಧಿಪ ಇನ್ದುಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ದುದರ ಇನ್ದುದರಾಂಶ ಇನ್ದುದರಾತ್ಮಜ ಇನ್ದುಧರ ಇನ್ದುಧರಾಂಶ ಇನ್ದುಧರಾತ್ಮಜ ಇನ್ದುಪ್ಪು ಇನ್ದುಬಿಮ್ಬ ಇನ್ದುವದನೆ ಇನ್ದುಹಾಸ ಇನ್ದ್ರ ಇನ್ದ್ರ ನೀಲ ಇನ್ದ್ರಗೋಪ ಇನ್ದ್ರಚಾಪ ಇನ್ದ್ರಚಾಪಗಳು ಇನ್ದ್ರಜ ಇನ್ದ್ರಜಾತಾಕ್ಯ ಇನ್ದ್ರಜಾತಾಖ್ಯ ಇನ್ದ್ರಜಾರಿಸೂತ ಇನ್ದ್ರಜಾಲ ಇನ್ದ್ರಜಾಲ ಮಾಡು ಇನ್ದ್ರಜಾಲ ವಿದ್ಯೆ ಇನ್ದ್ರಜಾಲಗಳು ಇನ್ದ್ರಜಾಲಮಾಡು ಇನ್ದ್ರಜಿತ ಇನ್ದ್ರಜಿತು ಇನ್ದ್ರದಣ್ಡ ಇನ್ದ್ರದನುಸ್ಸು ಇನ್ದ್ರದನುಸ್ಸುಗಳು ಇನ್ದ್ರದಿಶೆ ಇನ್ದ್ರದೆಸೆ ಇನ್ದ್ರಧನುಸ್ಸು ಇನ್ದ್ರಧನುಸ್ಸುಗಳು ಇನ್ದ್ರನ ಆನೆ ಇನ್ದ್ರನ ಆಯುದ ಇನ್ದ್ರನ ಆಯುದಗಳು ಇನ್ದ್ರನ ಆಯುಧ ಇನ್ದ್ರನ ಆಯುಧಗಳು ಇನ್ದ್ರನ ತಮ್ಮ ಇನ್ದ್ರನ ನಗರ ಇನ್ದ್ರನ ಪವಿ ಇನ್ದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುದ ಇನ್ದ್ರನ ವಜ್ರಾಯುಧ ಇನ್ದ್ರನ ಶತ್ರು ಇನ್ದ್ರನ ಹೆಣ್ಡತಿ ಇನ್ದ್ರನನುಜ ಇನ್ದ್ರನನ್ದನ ಇನ್ದ್ರನನ್ನು ತಡೆಯುವವನು ಇನ್ದ್ರನನ್ನು ಹಿಡಿದವ ಇನ್ದ್ರನಿನ್ದ ಪೂಜಿಸಿಕೊಣ್ಡವನು ಇನ್ದ್ರನೀಲ ಇನ್ದ್ರನೀಲಮಣಿ ಇನ್ದ್ರನೀಲಮಣಿಗಳು ಇನ್ದ್ರಪುರ ಇನ್ದ್ರಪ್ರಸ್ಥ ಇನ್ದ್ರರು ಇನ್ದ್ರಲೋಕ ಇನ್ದ್ರವಾರುಣಿ ಇನ್ದ್ರವಿರೋದಿ ಇನ್ದ್ರವಿರೋದಿಗಳು ಇನ್ದ್ರವಿರೋಧಿ ಇನ್ದ್ರವಿರೋಧಿಗಳು ಇನ್ದ್ರಸಾವರ್ಣಿ ಇನ್ದ್ರಾಣಿ ಇನ್ದ್ರಾಣೀ ಇನ್ದ್ರಾನುಜ ಇನ್ದ್ರಾರಾತಿ ಇನ್ದ್ರಿಯ ಇನ್ದ್ರಿಯ ಗೆದ್ದವ ಇನ್ದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಇನ್ದ್ರಿಯ ಗೋಚರ ಸಙ್ಗತಿ ಇನ್ದ್ರಿಯ ಗೋಚರವಾದುದು ಇನ್ದ್ರಿಯ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಇನ್ದ್ರಿಯ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಇನ್ದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಇನ್ದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವಿಲ್ಲದ ಇನ್ದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವುಳ್ಳ ಇನ್ದ್ರಿಯ ಸುಕ ಇನ್ದ್ರಿಯ ಸುಕಗಳು ಇನ್ದ್ರಿಯ ಸುಕದ ಇನ್ದ್ರಿಯ ಸುಕದ ಒಲವು ಇನ್ದ್ರಿಯ ಸುಖ ಇನ್ದ್ರಿಯ ಸುಖ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವ ಇನ್ದ್ರಿಯ ಸುಖಗಳು ಇನ್ದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಇನ್ದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಒಲವು ಇನ್ದ್ರಿಯಗತ ಇನ್ದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಇನ್ದ್ರಿಯಗಳ ಶುದ್ದಿ ಇನ್ದ್ರಿಯಗಳ ಶುದ್ಧಿ ಇನ್ದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಇನ್ದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವನು ಇನ್ದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದವನು ಇನ್ದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗದ ಇನ್ದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದುದು ಇನ್ದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಬನ್ದಿಸಿದ ಇನ್ದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಿಸಿದ ಇನ್ದ್ರಿಯಗಳು ಇನ್ದ್ರಿಯಗೋಚರವಾಗದ ಪರಮಸತ್ಯ ಇನ್ದ್ರಿಯಗೋಚರವಾದ ಇನ್ದ್ರಿಯಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ದ್ರಿಯಚಾಪಲ್ಯ ಇನ್ದ್ರಿಯಜನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ದ್ರಿಯದ್ವಾರಗಳು ಇನ್ದ್ರಿಯನೇಮ ಇನ್ದ್ರಿಯಬೋಗ ಇನ್ದ್ರಿಯಭೋಗ ಇನ್ದ್ರಿಯಲೋಲುಪನಾದ ಇನ್ದ್ರಿಯಶಕ್ತಿ ಇನ್ದ್ರಿಯಶಕ್ತಿ ಕುಗ್ಗುವುದು ಇನ್ದ್ರಿಯಾತೀತ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನು ಇನ್ದ್ರಿಯಾತೀತಗಳು ಇನ್ದ್ರಿಯಾತೀತವಾದ ಇನ್ದ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಇನ್ದ್ರಿಯಾನುಬವವನ್ನು ಪಡೆ ಇನ್ದ್ರಿಯಾನುಭವವನ್ನು ಪಡೆ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಪೇಕ್ಷೆ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಇನ್ದ್ರಿಯಾಸಕ್ತ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಸಕ್ತಿ ಇನ್ದ್ರಿಯಾಸಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ಧನ ಇನ್ಧನ ಉರಿಸು ಇನ್ಧನ ಒದಗಿಸು ಇನ್ಧನ ಕಿಣ್ಡಿ ಇನ್ಧನ ಕಿಣ್ಡಿಗಳು ಇನ್ಧನ ತಯ್ಲ ಇನ್ಧನ ತಯ್ಲಗಳು ಇನ್ಧನ ತೈಲ ಇನ್ಧನ ತೈಲಗಳು ಇನ್ಧನಗಳು ಇನ್ನಂಮಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ನೆನೆಯದ್ದು ಇನ್ನಿತರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾಗು ಇನ್ನಿಲ್ಲವಾಗುವಿಕೆ ಇನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನು ಮುನ್ದೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಇನ್ನುಂ ಇನ್ನುಡಿಗ ಇನ್ನುಡಿಗರು ಇನ್ನುಡಿಹ ಇನ್ನುಣಿಸು ಇನ್ನುಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಇನ್ನೂ ಇನ್ನೂ ಇರು ಇನ್ನೂ ಕಡಮೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರದ ಕೃತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಬಲಿಯದ ಇನ್ನೂ ಮುಂದಿನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಮುನ್ದಿನ ಇನ್ನೂ ಮುನ್ದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ನೂರು ಇನ್ನೂಱು ಇನ್ನೆ ಇನ್ನೇನು ಇನ್ನೊಂದಾವರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊನ್ದಾವರ್ತಿ ಇನ್ನೊನ್ದು ಇನ್ನೊನ್ದು ತುದಿ ಇನ್ನೊನ್ದು ಬಗೆಯಾಗಿ ಇನ್ನೊನ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬಗಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಉಸಾಬರಿ ನಿನಗೇಕೆ? ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿರುವವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಬಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೂಲಕ ಬನ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಶದಲ್ಲಿರುವವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಂತೆ ಇರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ತೆ ಇರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಇನ್ಬತೂರ್ ಇನ್ಬು ಇನ್ಷೂರನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಬಂಗಲೆ ಇಪಗೊಂಡ ಇಪ್ಪಕ್ಷ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಇಪ್ಪಣ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಇಪ್ಪತ್ತಯ್ದನೆಯವನು ಇಪ್ಪತ್ತಯ್ದು ಕ್ರೋಶ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮನೆಯಾಳುಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಕ್ಷತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯವನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ರೋಶ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನರಕಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಾಷ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಭಾಷ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊನ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊನ್ದು ನರಕಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊನ್ದು ಬಾಷ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತೊನ್ದು ಭಾಷ್ಯಗಳು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಇಪ್ಪದರ ಇಪ್ಪಾರು ಇಪ್ಪುರುಳು ಇಪ್ಪುರುಳುಗಳು ಇಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪೆಹಾಕು ಇಪ್ಪೊತ್ತು ಇಬ ಇಬಗುಹ ಇಬಡಿ ಇಬಪತಿ ಇಬಪುರಿ ಇಬಮುಕ ಇಬರಾಜಗಮನೆ ಇಬರಿಪು ಇಬವರದ ಇಬ್ಬ ಇಬ್ಬಂದಿ ಇಬ್ಬಂದಿಗಳು ಇಬ್ಬಂದಿನಾಯಿ ಇಬ್ಬಂದಿಯ ಇಬ್ಬಕುಲ ಇಬ್ಬಕುಳ ಇಬ್ಬಗೆ ಇಬ್ಬಗೆ ಬೇರ್ಪು ಇಬ್ಬಗೆತನ ಇಬ್ಬಗೆತನಗಳು ಇಬ್ಬಗೆಯ ಇಬ್ಬಗೆಯ ನಡವಳಿಕೆ ಇಬ್ಬಗೆಯ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಇಬ್ಬಗೆಯ ವಹಿವಾಟು ಇಬ್ಬಗೆಯಾಗಿರು ಇಬ್ಬಟ್ಟೆ ಇಬ್ಬಡಿ ಇಬ್ಬಣ ಇಬ್ಬತ್ತಿ ಇಬ್ಬನಿ ಇಬ್ಬನಿಗಡ್ಡೆ ಇಬ್ಬನಿಗಡ್ಡೆಗಳು ಇಬ್ಬನಿಗಳು ಇಬ್ಬನ್ದಿ ಇಬ್ಬನ್ದಿಗಳು ಇಬ್ಬನ್ದಿನಾಯಿ ಇಬ್ಬನ್ದಿಯ ಇಬ್ಬನ್ನಿ ಇಬ್ಬರ ಇಬ್ಬರ ಹೋಲಿಕೆಯ ರೂಪ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿಗಾಗುವ ಇಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರು ರಾಣಿಯರು ಇಬ್ಬರೂ ಇಬ್ಬರ್ ಇಬ್ಬಾಗ ಇಬ್ಬಾಗಗಳು ಇಬ್ಬಾಗವಾಗು ಇಬ್ಬಾಗವಾದ ಇಬ್ಬಾಗಿಸು ಇಬ್ಬಾಯಿ ಇಬ್ಬಾಯ್ ಇಬ್ಬಾರ ಇಬ್ಬಾಲೆ ಇಬ್ಬಿಡ ಇಬ್ಬುಡ್ಲು ಬಳ್ಳಿ ಇಬ್ಬೆ ಇಬ್ಬೆರಳು ಇಬ್ಬೆರಳ್ ಇಬ್ಭಾಗ ಇಬ್ಭಾಗಗಳು ಇಬ್ಭಾಗದ ಚೀಲ ಇಬ್ಭಾಗವಾಗು ಇಬ್ಭಾಗವಾದ ಇಬ್ಭಾಗಿಸು ಇಬ್ಯ ಇಭ ಇಭಗುಹ ಇಭಪತಿ ಇಭಪುರಿ ಇಭಮುಖ ಇಭರಾಜಗಮನೆ ಇಭರಿಪು ಇಭವರದ ಇಭ್ಯ ಇಮರು ಇಮಾನಿ ಇಮಾರತು ಇಮಾರತುಗಳು ಇಮಿರು ಇಮುರು ಇಮೆ ಇಮ್ಪಣ ಇಮ್ಪಾಗಿರು ಇಮ್ಪಾದ ಇಮ್ಪಾದ ದನಿ ಇಮ್ಪಾದ ದನಿಗಳು ಇಮ್ಪಾದ ದ್ವನಿ ಇಮ್ಪಾದ ದ್ವನಿಗಳು ಇಮ್ಪಾದ ಧ್ವನಿ ಇಮ್ಪಾದ ಧ್ವನಿಗಳು ಇಮ್ಪಾದ ನಾದ ಇಮ್ಪಾದ ನಾದಗಳು ಇಮ್ಪಾದ ನುಡಿ ಇಮ್ಪಾದ ನುಡಿಗಳು ಇಮ್ಪಾದ ಸಙ್ಗೀತ ಇಮ್ಪಾದ ಸ್ವರ ಇಮ್ಪಾದ ಸ್ವರಗಳು ಇಮ್ಪಾದ ಹಾಡು ಇಮ್ಪಾದ ಹಾಡುಗಳು ಇಮ್ಪಾದುದು ಇಮ್ಪು ಇಮ್ಪೆಸೆವ ಇಮ್ಬ ಇಮ್ಬಳ ಇಮ್ಬಳಗಳು ಇಮ್ಬಿಡು ಇಮ್ಬಿಸು ಇಮ್ಬು ಇಮ್ಬುಕೊಡು ಇಮ್ಬುಗಳು ಇಮ್ಬುಗುಡು ಇಮ್ಬುಗೆಯ್ಯು ಇಮ್ಬುಗೊಡು ಇಮ್ಬುದೋರು ಇಮ್ಬುಳ ಇಮ್ಬುಳಗಳು ಇಮ್ಬುವಡೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಕರಭಾರ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿ ಇಮ್ಮಡಿರೂಪ ಇಮ್ಮಡಿಸು ಇಮ್ಮನ ಇಮ್ಮನೆ ಇಮ್ಮಹಿಷೇರು ಇಮ್ಮಿಂದೊದ ಇಮ್ಮಿಗಿಲು ಇಮ್ಮಿನ್ದೊದ ಇಮ್ಮು ಇಮ್ಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಮ್ಮೆ ಇಮ್ಮೊರೆ ಇಯತ್ತೆ ಇಯಾಂಡು ಇರ ಇರಂ ಇರಕಟ ಇರಕಟ್ಟು ಇರಕಟ್ಟುಗಳು ಇರಕಿಸು ಇರಗೆ ಇರಚು ಇರಟು ಇರದ ಇರಪು ಇರಬಲ್ಲ ಇರಬಹುದು ಇರಲಾರದ ಇರಳು ಇರವಳಿದ ಇರವಾರ ಇರವಿನ ಕರೆ ಇರವು ಇರವೆ ಇರಸಲ್ಮಳೆ ಇರಸಾಲು ಇರಸಾಲುಗಳು ಇರಸಿಗ ಇರಸು ಇರಸು ಮುರಸಿನ ಇರಹ ಇರಾಕ್ ಇರಾದೆ ಇರಾದೆಗಳು ಇರಾನ್ ಇರಾವತಿ ಇರಿ ಇರಿಕತ್ತಿ ಇರಿಕತ್ತಿಗಳು ಇರಿಕಲಾಗದ ಇರಿಕಿಸಬಹುದಾದ ಇರಿಕು ಇರಿಕುಗಳು ಇರಿಕೆ ಇರಿಗತ್ತಿ ಇರಿಗತ್ತಿಗಳು ಇರಿಚು ಇರಿತ ಇರಿತಗಳು ಇರಿಬಿ ಇರಿಯುವ ಇರಿಯುವ ಆಕಳು ಇರಿಯುವ ಆಕಾಕ ಇರಿಯುವ ಕತ್ತಿ ಇರಿಯುವ ಕತ್ತಿಗಳು ಇರಿಯುವ ಟೀಕೆ ಇರಿಯುವಂತ ಇರಿಯುವಂಥ ಇರಿಯುವನ್ತ ಇರಿಯುವನ್ಥ ಇರಿವಿಡು ಇರಿವೆ ಇರಿಸಿಕೊ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಇರಿಸಿದ ಇರಿಸಿದುದು ಇರಿಸು ಇರಿಸುವಿಕೆ ಇರಿಸುವುದು ಇರಿಸುಹ ಇರು ಇರುಂಪು ಇರುಂಪೆ ಇರುಂಪೆಗಳು ಇರುಂಬು ಇರುಂಬುಗಳು ಇರುಂಬೆ ಇರುಕಲು ಇರುಕಳು ಇರುಕಿಕೊ ಇರುಕಿಸು ಇರುಕು ಇರುಕುಗಳು ಇರುಕುಗೆ ಇರುಕುಗೆಗಳು ಇರುಕ್‌ಗುಂಟೆ ಇರುಗ ಇರುಗಡೆ ಇರುಗುಂಡಿ ಇರುಚು ಇರುಪೆ ಇರುಬು ಇರುಬೆ ಇರುಬೆಗಳು ಇರುಮ್ಪು ಇರುಮ್ಪೆ ಇರುಮ್ಪೆಗಳು ಇರುಮ್ಬು ಇರುಮ್ಬುಗಳು ಇರುಮ್ಬೆ ಇರುಳ ಕತ್ತಲೆ ಇರುಳಂಜಿಕೆ ಇರುಳರಳು ಇರುಳರಳು ಹೂವು ಇರುಳರಸ ಇರುಳರಸಿ ಇರುಳರಸಿ ಹೂವು ಇರುಳಾಣ್ಮ ಇರುಳಿನ ಇರುಳಿನ ಒಡೆಯ ಇರುಳು ಇರುಳು ಕಾವಲುಗಾರ ಇರುಳು ಕುರುಡು ಇರುಳು ನಡೆಸಿದ ಇರುಳು ಪಾಳಿ ಇರುಳು ಸರದಿ ಇರುಳು ಹೊತ್ತು ಇರುಳುಕಳ್ಳ ಇರುಳುಗಣ್ಣು ಇರುಳುಗಣ್ಣುಗಳು ಇರುಳುಗಳು ಇರುಳುಗಳ್ಳ ಇರುಳುಡುಪು ಇರುಳೂಟ ಇರುಳೂಟ ಉಣ್ಣು ಇರುಳೂಟಗಳು ಇರುಳೊತ್ತು ಇರುಳ್ ಇರುಳ್ಗಾಪು ಇರುಳ್ಗಾಪುಗಳು ಇರುವ ಇರುವ ಜಾಗ ಇರುವ ರೀತಿ ಇರುವ ಸ್ತಳ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಇರುವಂತಿ ಇರುವಂತಿಗಳು ಇರುವಂತಿಗೆ ಇರುವದು ಇರುವನ್ತಿ ಇರುವನ್ತಿಗಳು ಇರುವನ್ತಿಗೆ ಇರುವರ್ ಇರುವವನು ಇರುವಹೆಸರು ಇರುವಾಯಿ ಇರುವಾರ ಇರುವಿಕೆ ಇರುವು ಇರುವುಗಳು ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅರ್ತ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಇರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಇರುವುದಕ್ಕಿನ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅರ್ತ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಇರುವುದಕ್ಕಿನ್ತ ಹೆಚ್ಚಾದ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಇರುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳು ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಬಿಡು ಇರುವುದು ಇರುವೆ ಇರುವೆಗಳು ಇರುವೆಡೆ ಇರುವೆಡೆಗಳು ಇರುವೆಬಾಕ ಇರುವೆಬಾಕಗಳು ಇರುಸರಿಕೆ ಇರುಸು ಇರುಸು ಮುರುಸು ಇರುಸು ಮುರುಸುಗಳು ಇರುಸುಮುರುಸಾಗುವ ಇರುಸುಮುರುಸು ಇರುಸುಮುರುಸುಗಳು ಇರುಹ ಇರುಹಗಳು ಇರುಹದ ಹೊತ್ತು ಇರುಹು ಇರುಹೆ ಇರೋಣ ಇರ್ ಇರ್ಕಟ ಇರ್ಕಟ್ಟು ಇರ್ಕಡಿ ಇರ್ಕಡಿಗಯ್ ಇರ್ಕಡಿಗೆಯ್ ಇರ್ಕಣ್ ಇರ್ಕಣ್ಣು ಇರ್ಕಯ್ ಇರ್ಕುಳ ಇರ್ಕುಳಿ ಇರ್ಕುಳಿಗೊಳ್ ಇರ್ಕುಳ್ ಇರ್ಕುೞ ಇರ್ಕುೞಿ ಇರ್ಕುೞ್ ಇರ್ಕೆ ಇರ್ಕೆದಾಣ ಇರ್ಕೆಯ್ ಇರ್ಕೆವನೆ ಇರ್ಗಣ್ಣಿಗ ಇರ್ಗೆರೆಕೂಡು ಇರ್ದಲೆ ಇರ್ದಲ್ ಇರ್ನುಡಿಗ ಇರ್ನೂಱು ಇರ್ನೆಲೆಗ ಇರ್ಪು ಇರ್ಪುಂ ಇರ್ಪೆ ಇರ್ಪೆಗಳು ಇರ್ಪೊತ್ತು ಇರ್ಪೊರ್ ಇರ್ಬರ್ ಇರ್ಬಲ ಇರ್ಬಾಯ್ ಇರ್ಬಾಳಿಗ ಇರ್ಬಾಳ್ ಇರ್ಬೆರಲ್ ಇರ್ಮಡಿ ಇರ್ಮಿಂದೊದ ಇರ್ಮಿನ್ದೊದ ಇರ್ಮೆ ಇರ್ಳು ಇರ್ವಡಿ ಇರ್ವರು ಇರ್ವರ್ ಇರ್ವಲ ಇರ್ವಾರ ಇರ್ವಾರು ಇರ್ವು ಇರ್ವೆರಳು ಇರ್ಸು ಇರ‍್ಕಟ್ಟು ಇರ‍್ಕಿಸು ಇರ‍್ಕು ಇರ‍್ಚಿ ಇರ‍್ಚಿಲು ಇರ‍್ಚು ಇರ‍್ನುಡಿ ಇರ‍್ನುಡಿಗಳು ಇರ‍್ನುಡಿಹ ಇರ‍್ನುಡಿಹಗಳು ಇರ‍್ಪತ್ತು ಇರ‍್ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಇರ‍್ಪು ಇರ‍್ಪೊರುಳ ಮಾತು ಇರ‍್ಪೊರುಳ ಮಾತುಗಳು ಇರ‍್ಳೆ ಇಱ ಇಱಂಕು ಇಱಕಿಸು ಇಱಕು ಇಱಿ ಇಱಿಂಕು ಇಱಿಕಿಸು ಇಱಿಕು ಇಱಿಸು ಇಱು ಇಱುಂಕಿಸು ಇಱುಂಕು ಇಱುಂಬ ಇಱುಂಬು ಇಱುಕಿಸು ಇಱುಕು ಇಱುಬು ಇಱುಬೆ ಇಱುವು ಇಱುವೆ ಇಱ್ಕಿಸು ಇಲವಿಂದ ಇಲಾಕೆ ಇಲಾಕೆಗಳು ಇಲಾಕೆಯ-ಮುಕ್ಯಸ್ತ ಇಲಾಕೆಯ-ಮುಕ್ಯಸ್ತಗಳು ಇಲಾಖಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲಾಖಾ ವಿಚಾರಣೆ ಇಲಾಖೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇಲಾಖೆಯ-ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಇಲಾಖೆಯ-ಮುಖ್ಯಸ್ಥಗಳು ಇಲಾಚಿ ಇಲಾಜು ಇಲಾಜು ಮಾಡು ಇಲಾಜುಗಳು ಇಲಾಧಿಪ ಇಲಾಧೀಶ ಇಲಾಪತಿ ಇಲಾಯಿಚಿ ಇಲಾಲು ಇಲಿ ಇಲಿ ತುಂಬಿದ ಇಲಿ ತುಮ್ಬಿದ ಇಲಿ ಸುಂಡ ಇಲಿ ಸುಂಡಗಳು ಇಲಿ ಸುಣ್ಡ ಇಲಿ ಸುಣ್ಡಗಳು ಇಲಿಗಳು ಇಲಿನಂಜು ಇಲಿನಞ್ಜು ಇಲಿಬಲೆ ಇಲಿಬಲೆಗಳು ಇಲಿಬೋನು ಇಲಿಬೋನುಗಳು ಇಲಿಮಿಂಚಿ ಇಲಿಮಿಂಚಿಗಳು ಇಲಿಮಿಚ್ಚಿ ಇಲಿಮಿಞ್ಚಿ ಇಲಿಮಿಞ್ಚಿಗಳು ಇಲಿಯ ಇಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವ ಇಲಿಯಂತ ಇಲಿಯಂಥ ಇಲಿಯನ್ತ ಇಲಿಯನ್ಥ ಇಲಿಯನ್ನು ವಾಹನವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನು ಇಲು ಇಲುಕು ಇಲುಕುಗಳು ಇಲುಗು ಇಲುಮಚಿ ಇಲುಮುಚ್ಚೆ ಇಲೆ ಇಲೇಶ ಇಲ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗೊಳಿಸು ಇಲ್ಲಣ ಇಲ್ಲಣಗಳು ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲದಂತಾಗು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲದತನ ಇಲ್ಲದನ್ತಾಗು ಇಲ್ಲದನ್ತೆ ಮಾಡು ಇಲ್ಲದವನು ಇಲ್ಲದಾಗಿ ಇಲ್ಲದಾಗಿಸು ಇಲ್ಲದಾಗು ಇಲ್ಲದಾಗುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲದಿರು ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರು ಇಲ್ಲದೆಯೆ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಇದೆಯೆಂದು ಬಾವಿಸುವ ಮನೋವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಇದೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಮನೋವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಇದೆಯೆನ್ದು ಬಾವಿಸುವ ಮನೋವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ದನ್ನು ಇದೆಯೆನ್ದು ಭಾವಿಸುವ ಮನೋವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ದು ಇಲ್ಲಮೆ ಇಲ್ಲಮೆಗಳು ಇಲ್ಲವಾಗಿಸು ಇಲ್ಲವಾಗು ಇಲ್ಲವಾಗುವುದು ಇಲ್ಲವಾದ ಇಲ್ಲವಾದುದು ಇಲ್ಲವೆ ಇಲ್ಲವೆನ್ನು ಇಲ್ಲವೆನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಾಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾರ ಇಲ್ಲಾರ ಕಂಡಿ ಇಲ್ಲಾರ ಕಂಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಡಿ ಇಲ್ಲಾರ ಕಣ್ಡಿಗಳು ಇಲ್ಲಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿನ್ದ ಇಲ್ಲಿನ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ್ದ ಮುನ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಸು ಇಳಕಲು ಇಳಕಲುಗಳು ಇಳಕು ಇಳಕೊಳ್ಳು ಇಳತ ಇಳಲೆ ಇಳಾಧಿಪ ಇಳಾಧೀಶ ಇಳಾಪುತ್ರ ಇಳಾಮರ ಇಳಾಸುತೆ ಇಳಿ ಇಳಿ ಉಬ್ಬರ ಇಳಿ ಒತ್ತರ ಇಳಿ ಗೊಳವೆ ಇಳಿ ಚೆಲುವಿನ ಇಳಿ ಬೇರುಗಳು ಇಳಿಂಕೆ ಇಳಿಂಕೆಗೆಯ್ ಇಳಿಂಕೆಗೊಳ್ ಇಳಿಕ ಇಳಿಕಯ್ ಇಳಿಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮ ಇಳಿಕೆ ದರ ಇಳಿಕೆಗಯ್ ಇಳಿಕೆಗಳು ಇಳಿಕೆಗಾಣ್ ಇಳಿಕೆಗೆಯ್ ಇಳಿಕೆಗೆಯ್ಯು ಇಳಿಕೆಗೆಯ್ಯುವ ಇಳಿಕೆಗೊಳ್ ಇಳಿಕೆಯ ಸೊಮ್ಮು ಇಳಿಕೆಯ್ ಇಳಿಕೊಡೆ ಇಳಿಕೊಡೆಗಳು ಇಳಿಗ ಇಳಿಗಾರ ಇಳಿಗಾಲ ಇಳಿಗಾಲಗಳು ಇಳಿಗಾವು ಇಳಿಗು ಇಳಿಗುಂಡಿ ಇಳಿಗುಂದು ಇಳಿಗೇರು ಇಳಿಗೊಳವೆ ಇಳಿಗೊಳವೆಗಳು ಇಳಿಗೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸು ಇಳಿಗೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಿಸು ಇಳಿಙ್ಕೆ ಇಳಿಙ್ಕೆಗೆಯ್ ಇಳಿಙ್ಕೆಗೊಳ್ ಇಳಿಜಾರಾಗಿರು ಇಳಿಜಾರಾದ ಇಳಿಜಾರಾದ ಪ್ರದೇಶ ಇಳಿಜಾರಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಳಿಜಾರಿನ ತಡೆಗಂಬಿ ಇಳಿಜಾರಿನ ತಡೆಗಂಬಿಗಳು ಇಳಿಜಾರಿನ ತಡೆಗಮ್ಬಿ ಇಳಿಜಾರಿನ ತಡೆಗಮ್ಬಿಗಳು ಇಳಿಜಾರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗು ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳು ಇಳಿಜಾರು ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶ ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇಳಿಜಾರು ಮಾಡು ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಇಳಿತ ಇಳಿತಗಳು ಇಳಿತದ ಅಲೆ ಇಳಿತದ ಅಲೆಗಳು ಇಳಿತರ ಇಳಿತರವಾಗು ಇಳಿತಾಯ ಇಳಿತಾಯ ದರದ ಇಳಿತಾಯ ನಿಧಿ ಇಳಿತಾಯ ಶುಲ್ಕ ಇಳಿತಾಯಗಳು ಇಳಿತಾಯದ ಬೆಲೆ ಇಳಿತಾಯದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಮಾಡುವ ಇಳಿತೆಗೆ ಇಳಿದ ಇಳಿದನಿ ಇಳಿದನಿಗಳು ಇಳಿದಾಣ ಇಳಿದಾಣಗಳು ಇಳಿದು ಇಳಿದು ಬರು ಇಳಿದು ಹೋಗು ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳು ಇಳಿದೆಗೆ ಇಳಿದೆಗೆಯುವಿಕೆ ಇಳಿನೀರು ಇಳಿನೀರುಗಳು ಇಳಿನೇಸರು ಇಳಿನೇಸರ್ ಇಳಿನೋವರಿವು ಇಳಿನೋವೀಡು ಇಳಿನೋವು ಇಳಿಬಿಡು ಇಳಿಬಿದ್ದಿರು ಇಳಿಬಿದ್ದಿರುವ ಗೊಂಚಲು ಇಳಿಬಿದ್ದಿರುವ ಗೊಞ್ಚಲು ಇಳಿಬಿಸಿಲು ಇಳಿಬೀಳು ಇಳಿಬೆಲೆ ಇಳಿಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಮುಕವಾಗಿ ಇಳಿಮುಕವಾಗು ಇಳಿಮುಕವಾದ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗು ಇಳಿಮುಖವಾದ ಇಳಿಮುಳುಗು ಇಳಿಮೆ ಇಳಿಮೆಗಳು ಇಳಿಮೇಡು ಇಳಿಮೇಡುಗಳು ಇಳಿಯ ಇಳಿಯಬಿಡು ಇಳಿಯಬೀಳು ಇಳಿಯಾಲಿಕೆ ಇಳಿಯುಲ್ಬನೀರು ಇಳಿಯುವ ಸ್ತಳ ಇಳಿಯುವ ಸ್ತಳಗಳು ಇಳಿಯುವ ಸ್ಥಳ ಇಳಿಯುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಇಳಿಯುವಿಕೆ ಇಳಿಯುವುದು ಇಳಿಯೆಣಿಕೆ ಇಳಿಯೆಣಿಕೆಗಳು ಇಳಿಲು ಇಳಿಲುಗಳು ಇಳಿಲೆ ಇಳಿಲೆಗಳು ಇಳಿಲ್ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನವನು ಇಳಿವಯಸ್ಸು ಇಳಿವಯಸ್ಸುಗಳು ಇಳಿವರಿ ಮಾಡು ಇಳಿವಾಯ್ಕು ಇಳಿವಿಡು ಇಳಿವೀಳು ಇಳಿವೀಳ್ ಇಳಿವು ಇಳಿವೆಡೆ ಇಳಿವೆಡೆಗಳು ಇಳಿವೋರೆ ಇಳಿವೋರೆಗಳು ಇಳಿಶ್ರುತಿ ಇಳಿಶ್ರುತಿಗಳು ಇಳಿಸಿ ಸುತ್ತಿಡು ಇಳಿಸು ಇಳಿಸುವಿಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಇಳಿಹೊತ್ತು ಇಳಿಹೊತ್ತುಗಳು ಇಳು ಕಲು ಇಳುಕಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳುಕಲು ಇಳುಕಲೇ ಇಲ್ಲದ ಇಳುಕು ಇಳುಗಡೆ ಇಳುಗಡೆಗಳು ಇಳುಗು ಇಳುಜಾರು ಇಳುಜಾರುಗಳು ಇಳುದನಿ ಇಳುಪು ಇಳುಪುಗಳು ಇಳುವರಿ ಇಳುವರಿಗಳು ಇಳುವರಿಯಾಗು ಇಳುಹು ಇಳೆ ಇಳೆಗಳು ಇಳೆಜ ಇಳೆದೇವ ಇಳೆಯಕದ್ದಸಾಳಿ ಇಳೆಯಾಣ್ಮ ಇಳೆಸುರ ಇಳೇಶ ಇಳ್ಕುಳಿ ಇಳ್ಕುಳಿಗೊಳ್ ಇಳ್ಕುಳು ಇಳ್ದುಕೊಳ್ ಇಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಳ್ಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇಳ್ಳೆಲ್ಲಾ ಇಳ್ಳೊತ್ತು ಇವ ಇವಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ ಇವತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಟ ಇವತ್ತಿನದಾಗಿಸು ಇವತ್ತು ಇವನು ಇವರ್ ಇವರ್ಗಳ್ ಇವಳು ಇವಳ್ ಇವು ಇವೊತ್ತು ಇಷಾಡಿ ಇಷಾರೆ ಇಷಾರೆಗಳು ಇಷೀಕ ಇಷೀಕೆ ಇಷು ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ಪಡುವುದು ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಇಷ್ಟ ಬನ್ದನ್ತೆ ವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಇಷ್ಟಕ ಇಷ್ಟಕರಣ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರೋದವಾಗಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಇಷ್ಟಗಳು ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟದ ಕೆಲಸಗಳು ಇಷ್ಟದಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆ ಇಷ್ಟಪಡದಿರು ಇಷ್ಟಪಡು ಇಷ್ಟಪಡು ಯಾ ಬಿಡು ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಇಷ್ಟಬನ್ದನ್ತೆ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನಿಡುವ ಬರಣಿ ಇಷ್ಟಲಿಂಗವನ್ನಿಡುವ ಭರಣಿ ಇಷ್ಟಲಿಙ್ಗವನ್ನಿಡುವ ಬರಣಿ ಇಷ್ಟಲಿಙ್ಗವನ್ನಿಡುವ ಭರಣಿ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಸರಿಸು ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರಯ್ಸು ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪೂರೈಸು ಇಷ್ಟವಾಗದ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೂ ನುಂಗಿಕೊಳ್ಳು ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೂ ನುಙ್ಗಿಕೊಳ್ಳು ಇಷ್ಟವಾಗದುದು ಇಷ್ಟವಾಗದ್ದು ಇಷ್ಟವಾಗು ಇಷ್ಟವಾದ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಇಷ್ಟವಾದವಳು ಇಷ್ಟವಾದುದು ಇಷ್ಟವಿರುವ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಾಗು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿರು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಇಷ್ಟಾನುಸಾರ ನಡೆಯುವವಳು ಇಷ್ಟಾರ್ತ ಇಷ್ಟಾರ್ತಗಳು ಇಷ್ಟಾರ್ತದೇನು ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೊಡುವವನು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ಇಷ್ಟಾರ್ಥಧೇನು ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಕಾಲದವರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇಷ್ಟುಕಾಲ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟೊನ್ದು ಇಸ ಇಸಕ ಇಸಕು ಇಸಕೊಳ್ಳು ಇಸಮು ಇಸಮುಗಳು ಇಸವಿ ಇಸವಿಗಳು ಇಸಾ ಇಸಿಕು ಇಸಿಕೆ ಇಸು ಇಸುವೆಸ ಇಸೆಕ ಇಸ್ಕ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುವವ ಇಸ್ಟು ಇಸ್ತಕಬಾಲು ಇಸ್ತಿಹಾರು ಇಸ್ತಿಹಾರು ಕೊಡು ಇಸ್ತಿಹಾರುಗಳು ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ಇಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡು ಇಸ್ಪೀಟಾಟ ಇಸ್ಪೀಟಾಟಗಳು ಇಸ್ಪೀಟಿನ ಮನೆ ಇಸ್ಪೀಟು ಇಸ್ಪೀಟುಗಳು ಇಸ್ಪೀಟೆಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇಸ್ಲಾಂ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಸ್ಲಾಂ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ದಿಸಿದ ಇಸ್ಲಾಂ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಿಸಿದ ಇಸ್ವಿ ಇಹ ಇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಹಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ದಿಸಿದ ಇಹಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಿಸಿದ ಇಹಗಳು ಇಹಜೀವನದ ಇಹಲೋಕ ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸು ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ದಿಸಿದ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಿಸಿದ ಇಹಲೋಕಗಳು ಇಹಲೋಕದ ಇಹಾಮುತ್ರ ಫಲ ಭೋಗ ವಿರಾಗ ಇಹೋದು ಇೞ ಇೞಕಿಸು ಇೞಕು ಇೞತ ಇೞಪು ಇೞಿ ಇೞಿಕು ಇೞಿಕೆ ಇೞಿತ ಇೞಿಪು ಇೞಿಯುವಿಕೆ ಇೞು ಇೞುಕು ಇೞುಪು ಇೞ್ ಇೞ್ಕುಳಿ ಇೞ್ಕುಳಿಗೊಳ್ ಇೞ್ಕುೞಿ ಇೞ್ಕುೞು ಇೞ್ಕುೞ್ ಇೞ್ದುಕೊಳ್ ಇೞ್ನೂೞ್ ಇ೦ಡಿಗೆ ಇ೦ಡಿಗೆಗಳು ಈ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸು ಈ ಕ್ಷಣದ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಮೊದಲಿನ ಈ ಮೊದಲು ಈ ಲೋಕ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊತ್ತು ಈಂಗೊರಲ್ ಈಂಚಿಲ್ ಈಂಚು ಈಂಚುವೋಗು ಈಂಟಿ ಈಂಟಿಕ ಈಂಟಿಕೆ ಈಂಟಿಗೆ ಈಂಟಿದ ಈಂಟು ಈಂಟುವ ಈಂಬುಳಿ ಈಕಡೆ ಈಕೆ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಗಿನಿ ಈಕ್ವಡಾರ್ ಈಕ್ಷಣ ಈಕ್ಷತೆ ಈಕ್ಷಿತ ಈಕ್ಷಿಸು ಈಕ್ಷೆ ಈಗ ಈಗ ಇರುವಂತೆ ಈಗ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದ ಈಗ ತಾನೆ ಬಂದವನು ಈಗ ತಾನೇ ಈಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಈಗ ಬರುವಂತಿರು ಈಗ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗದ ಈಗತಾನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಈಗತಾನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಈಗಲೂ ಈಗಲೇ ಈಗಷ್ಟೇ ಈಗಿನ ಈಗಿನ ಒಲವು ಈಗಿನ ಕಾಲ ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೊಂದಿಸು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದವನು ಈಗಿನದಲ್ಲದ್ದು ಈಗಿನಿಂದ ಈಗಿನಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವ ಈಗೀಗ ಈಚ ಈಚಲ ಈಚಲನೀರು ಈಚಲು ಈಚಲು ಮರ ಈಚಲು ಮರಗಳು ಈಚಲು ಹುಳು ಈಚಲು ಹುಳುಗಳು ಈಚಲೆ ಈಚಲ್ ಈಚಿನ ಈಚಿನದು ಈಚಿನವನು ಈಚಿಲ್ ಈಚು ಈಚುವೋಗು ಈಚೆ ಈಚೆಗೆ ಬಂದ ವಾರ್ತೆ ಈಚೆಲ ಈಜಾಟ ಈಜಿ ದಡಸೇರು ಈಜಿ ದಡಹಾಯು ಈಜಿ ದಾಟು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಈಜು ಈಜುಕೊಳ ಈಜುಕೊಳಗಳು ಈಜುಗಾಯಿ ಈಜುಗಾರ ಈಜುಗಾರರು ಈಜುಗಾರರುಗಳು ಈಜುಗೊಳಗಳು ಈಜುಡುಪು ಈಜುಡುಪುಗಳು ಈಜುತ್ತಾ ಕಳೆಯುವ ಕಾಲ ಈಜುತ್ತಿರುವ ಸಮಯ ಈಜುಬುರುಡೆ ಈಜುಬುರುಡೆಗಳು ಈಜುರೆಕ್ಕೆ ಈಜುವ ಸಮುದ್ರತೀರ ಈಜುವಿಕೆ ಈಜುವುದು ಈಟಿ ಈಟಿ ಎಸೆತ ಈಟಿಕೆ ಈಟಿಕೆಗಳು ಈಟಿಗಳು ಈಟಿಗಾಳ ಈಟಿಗಾಳಗಳು ಈಟಿಯಂತಿರುವ ಆಯುದ ಈಟಿಯಂತಿರುವ ಆಯುಧ ಈಟು ಈಟುಗಳು ಈಟುಳ್ಳ ಈಡಾಗಿ ಈಡಾಗಿಸು ಈಡಾಗು ಈಡಾಗುವ ಈಡಾಗುವಂತೆ ಮಾಡು ಈಡಾಡು ಈಡಾದ ಈಡಾದವನು ಈಡಿ ಈಡಿಗ ಈಡಿಗಳು ಈಡಿಗಿತಿ ಈಡಿಗಿತ್ತಿ ಈಡಿನಲ್ಲಿ ಈಡಿರಿ ಈಡಿರಿಗಳು ಈಡಿರಿಸು ಈಡು ಈಡು ಮಾಡು ಈಡುಕಾಯಿ ಈಡುಕಾಯಿಗಳು ಈಡುಕಾರ ಈಡುಕಾಱ ಈಡುಕೊಡು ಈಡುಗಳು ಈಡುಗಾರ ಈಡುಗಾಱ ಈಡುತಂಡ ಈಡುತಂಡಗಳು ಈಡುನುಡಿ ಈಡುನುಡಿಗಳು ಈಡುಮಾಡು ಈಡುಳ್ಳ ಈಡುವಳಿ ಈಡುವಿಕೆ ಈಡೇರಿಕೆ ಈಡೇರಿದ ಈಡೇರಿದುದು ಈಡೇರಿಸು ಈಡೇರಿಸುವಿಕೆ ಈಡೇರು ಈಡ್ಯ ಈಡ್ಯಾಡು ಈತ ಈತಿಬಾದೆ ಈತಿಬಾದೆಗಳು ಈತಿಬಾಧೆ ಈತಿಬಾಧೆಗಳು ಈದ ಆಕಳು ಈದ ಆವು ಈದ ಹಸು ಈನು ಈನ್ ಈನ್- ಈಪಟು ಈಪಿ ಈಪಿಗಳು ಈಪೊತ್ತು ಈಪೊಳ್ತು ಈಪ್ಸಿತಾರ್ತ ಈಪ್ಸಿತಾರ್ಥ ಈಪ್ಸೆ ಈಪ್ಸೆಗಳು ಈಬತ್ತಿ ಈಬು ಈಯಿಸು ಈಯು ಈಯುವಿಕೆ ಈರ ಈರಗಳು ಈರಭದ್ರ ಈರಯ್ದು ಈರಯ್ನೂರು ಈರರಿಲ್ ಈರರೆ ಈರಳ್ಳೆ ಈರವುಳ್ಳ ಈರಷಾ ಈರಿ ಈರಿಕ್ಕೆಗುರುತಿನ ಓರಣ ಈರು ಈರುಳ್ಳ ಈರುಳ್ಳಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಈರುಳ್ಳಿ ದೋಸೆ ಈರುಳ್ಳಿಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಗಿಡ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಗಿಡಗಳು ಈರುಳ್ಳಿಯ ಬಜ್ಜಿ ಈರೆ ಈರೆಗಳು ಈರೆರಡು ಈರೆರಡುಪಾದ ಈರೆಲೆ ಈರೆಲೆವೋಗು ಈರೇಳು ಲೋಕಗಳು ಈರೇಳುದರೆ ಈರೇಳುದರೆಗಳು ಈರೇಳುಧರೆ ಈರೇಳುಧರೆಗಳು ಈರೈದು ಈರ್ ಈರ್ಕುಳಿ ಈರ್ಕುಳಿಗೊಳ್ ಈರ್ಮ ಈರ್ಷೆ ಈರ್ಷ್ಯೆ ಈರ್ಷ್ಯೆಗಳು ಈರ್ಷ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಈಱಲು ಈಱಲ್ ಈಱಿಲು ಈಱಿಲ್ ಈಱು ಈಲಿ ಈಲಿಕ ಈಲಿಗಳು ಈಲು ಈಲುಗಳು ಈಳನ ಈಳನಗಳು ಈಳಿ ಈಳಿಗ ಈಳಿಗರು ಈಳಿಗಿತ್ತಿ ಈಳಿಗೆ ಈಳಿಗೆಗಳು ಈಳು ಈಳುಗಳು ಈಳೆ ಈಳೆಗಳು ಈಳ್ ಈಳ್ಕುಳಿ ಈಳ್ಕುಳಿಗಳು ಈಳ್ಕುಳಿಗೊಳ್ ಈಳ್ಗೆ ಈಳ್ದುಕೊಳ್ ಈವತ್ತು ಈವರೆಗೆ ಈಶ ಈಶನಬಜಕರು ಈಶನಭಜಕರು ಈಶರು ಈಶಾನ ಈಶಾನ ಮುಖ ಈಶಾನ್ಯ ಈಶಿತ್ವ ಈಶ್ವರ ಈಶ್ವರ ಮುಖ ಈಶ್ವರತ್ವ ಈಶ್ವರರು ಈಶ್ವರಸಂಕಲ್ಪ ಈಶ್ವರಾಜ್ಞೆ ಈಶ್ವರಾಜ್ಞೆಗಳು ಈಷಣ ತ್ರಯ ಈಷಣತ್ರಯ ಈಷನ್ಮಾತ್ರ ಈಸಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಈಸಾಡ ಈಸಾಡಿ ಈಸಿ ಈಸಿಕೊಳ್ಳು ಈಸು ಈಸುಕಾಯಿ ಈಸುಕಾಯಿಗಳು ಈಸುಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಈಸುಗಾಯಿ ಈಸುಗಾಯಿಗಳು ಈಸುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಈಸುವುದು ಈಸೋಕಾಯಿ ಈಸೋಕಾಯಿಗಳು ಈಹಾಮೃಗ ಈಹಾಮೃಗಗಳು ಈೞ್ ಈೞ್ಕುಳಿ ಈೞ್ಕುಳಿಗೊಳ್ ಈೞ್ತಲೆ ಈೞ್ದುಕೊಳ್ ಉಂಕಿಸು ಉಂಗರ ಉಂಗುಟ ಉಂಗುರ ಉಂಗುರಗಳು ಉಂಗುರವುಡಿಕೆ ಉಂಗುರುಡಿಕೆ ಉಂಗುರುಡಿಗೆ ಉಂಗುರುಡುಕೆ ಉಂಗುಷ್ಟ ಉಂಗುಷ್ಟಗಳು ಉಂಗ್ರ ಉಂಗ್ರುಡಿಕೆ ಉಂಚ ಉಂಚವೃತ್ತಿ ಉಂಚವೃತ್ತಿಗಳು ಉಂಛ ಉಂಛವೃತ್ತಿ ಉಂಛವೃತ್ತಿಗಳು ಉಂಟಾಗದಿರುವುದು ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಗಟನೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಘಟನೆ ಉಂಟಾಗಿಸು ಉಂಟಾಗು ಉಂಟಾಗುವ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದು ಉಂಟಾದ ಉಂಟಾದುದು ಉಂಟು ಉಂಟು ಮಾಡು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉಂಟುತನ ಉಂಟುಮಾಡದ ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲ ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲಿಕೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲುದು ಉಂಟುಮಾಡು ಉಂಟುಮಾಡುಗ ಉಂಟುಮಾಡುಗರು ಉಂಟುಮಾಡುಗರುಗಳು ಉಂಟುಮಾಡುಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಉಂಟುಮಾಡುವಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಉಂಟುಮಾಡುವಿಕೆ ಉಂಡ ಆಯಾಸ ಉಂಡಲಿಗೆ ಉಂಡಾಡಿ ಉಂಡಾಡಿಗಳು ಉಂಡಾಡಿಗುಂಡ ಉಂಡಾಡಿಗುಂಡರು ಉಂಡಾಡಿಗುಂಡರುಗಳು ಉಂಡಾಡಿಯಾಗಿ ಕಾಲಕಳೆ ಉಂಡಿಕೆ ಉಂಡಿಕೆಗಳು ಉಂಡಿಗ ಉಂಡಿಗರು ಉಂಡಿಗೆ ಉಂಡಿಗೆಗಳು ಉಂಡಿಲಿಗೆ ಉಂಡಿವು ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಸುತ್ತು ಉಂಡೆಕಟ್ಟು ಉಂಡೆಕ್ಕಳಿ ಉಂಡೆಗಟ್ಟು ಉಂಡೆಗಳು ಉಂಡೆದಲೆ ಉಂಡೆನೆಲ ಉಂಡೆನೆಲಗಳು ಉಂಡೆಯಾಕಾರದ ಬೆಲ್ಲ ಉಂಡೆಯಾಗುವಿಕೆ ಉಂಡೆಲೆ ಉಂಡೆಲೆಗ್ಗೆ ಉಂಡ್ಲ ಉಂತು ಉಂದಲು ಉಂದಲುಗಳು ಉಂದು ಉಂದುರ ಉಂದುರಗಳು ಉಂದುರವರವಾಹನ ಉಂದುರು ಉಂಬಳ ಉಂಬಳದಾರ ಉಂಬಳದಾರರು ಉಂಬಳಿ ಉಂಬಳಿ ನೀಡುವಿಕೆ ಉಂಬಳಿಗಳು ಉಂಬೊಳ ಉಂಬೊಳಗಳು ಉಕಾ ಉಕಾರ ಉಕೆ ಉಕ್ಕಂದ ಉಕ್ಕಡ ಉಕ್ಕಡಗಳು ಉಕ್ಕನ್ದ ಉಕ್ಕರಿವು ಉಕ್ಕರಿಸು ಉಕ್ಕಲಿಸು ಉಕ್ಕಲು ಉಕ್ಕಾಳು ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ದುಃಕೋದ್ರೇಕ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ದುಃಖೋದ್ರೇಕ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ದಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವಿಕೆ ಉಕ್ಕಿನ-ತಗಡು ಉಕ್ಕಿನ-ತಗಡುಗಳು ಉಕ್ಕಿನ ಆಯುದ ಉಕ್ಕಿನ ಆಯುದಗಳು ಉಕ್ಕಿನ ಆಯುಧ ಉಕ್ಕಿನ ಆಯುಧಗಳು ಉಕ್ಕಿನ ದೇಹ ಉಕ್ಕಿನ ಹಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕಿರುವಿಕೆ ಉಕ್ಕಿವ ಉಕ್ಕಿಸು ಉಕ್ಕಿಹರಿ ಉಕ್ಕಿಹರಿಯುವುದು ಉಕ್ಕು ಉಕ್ಕುಂದೊಳೆ ಉಕ್ಕುಂದೊೞೆ ಉಕ್ಕುಗಳು ಉಕ್ಕುವ ಉಕ್ಕುವ ಹುರುಪು ಉಕ್ಕುವಂತೆ ಮಾಡುವವನು ಉಕ್ಕುವಿಕೆ ಉಕ್ಕುವುದು ಉಕ್ಕುಹರಿವು ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕೆ ವಿಸು ಉಕ್ಕೆ ಸಾಲು ಉಕ್ಕೆ ಸಾಲುಗಳು ಉಕ್ಕೆವ ಉಕ್ಕೆವತನ ಉಕ್ಕೆವಿಸು ಉಕ್ಕೇರು ಉಕ್ಕೇರುವಿಕೆ ಉಕ್ಕೇಳುವ ಉಕ್ತ ಉಕ್ತಲೇಕನ ಉಕ್ತಲೇಕನಗಳು ಉಕ್ತಲೇಖನ ಉಕ್ತಲೇಖನ ಕೊಡು ಉಕ್ತಲೇಖನಗಳು ಉಕ್ತವಾದುದು ಉಕ್ತಿ ಉಕ್ತಿಗಳು ಉಕ್ಯ ಉಕ್ರಿ ಉಕ್ಲವ ಉಕ್ಷಣ ಉಖಾ ಉಖೆ ಉಖ್ಯ ಉಗ ಉಗಡ ಉಗನಿ ಉಗಮ ಉಗಮ ಸ್ತಾನ ಉಗಮ ಸ್ತಾನಗಳು ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನಗಳು ಉಗಮಗಳು ಉಗಮಸ್ತಳ ಉಗಮಸ್ತಾನ ಉಗಮಸ್ತಾನಗಳು ಉಗಮಸ್ಥಳ ಉಗಮಸ್ಥಾನ ಉಗಮಸ್ಥಾನಗಳು ಉಗರಿಸು ಉಗಾಂಡ ಉಗಾಣ್ಡ ಉಗಾದಿ ಉಗಾಬೋಗ ಉಗಾಬೋಗಗಳು ಉಗಾಭೋಗ ಉಗಾಭೋಗಗಳು ಉಗಿ ಉಗಿಗಾಲಿ ಉಗಿಗಾಲಿಗಳು ಉಗಿಬಂಡಿ ಉಗಿಬಂಡಿಗಳು ಉಗಿಬಂಡಿಯ ಸರಳು ಉಗಿಬಂಡಿಯ ಸರಳುಗಳು ಉಗಿಬಣ್ಡಿ ಉಗಿಬಣ್ಡಿಗಳು ಉಗಿಬಣ್ಡಿಯ ಸರಳು ಉಗಿಬಣ್ಡಿಯ ಸರಳುಗಳು ಉಗಿಲು ಉಗಿವಡಿಗ ಉಗಿವಡಿಗಗಳು ಉಗಿಸು ಉಗಿಹಡಗು ಉಗಿಹಡಗುಗಳು ಉಗು ಉಗುನಿ ಉಗುನಿ ಮರ ಉಗುನಿ ಮರಗಳು ಉಗುನಿಗಳು ಉಗುಬೆಲ್ಲ ಉಗುರಂದಗೊಳಿಸು ಉಗುರನ್ದಗೊಳಿಸು ಉಗುರಿನ ಕೊನೆ ಉಗುರಿನ ಕೊನೆಗಳು ಉಗುರಿನಿಂದ ಎಗರಿಸು ಉಗುರಿನಿಂದ ಕತ್ತರಿಸು ಉಗುರಿನಿನ್ದ ಎಗರಿಸು ಉಗುರಿನಿನ್ದ ಕತ್ತರಿಸು ಉಗುರಿಸು ಉಗುರು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಉಗುರುಕೊನೆ ಉಗುರುಗಳ ಗುಂಪು ಉಗುರುಗಳ ಗುಮ್ಪು ಉಗುರುಗಳು ಉಗುರುಗಾಯ ಉಗುರುಗಾಯಗಳು ಉಗುರುಗೊನೆ ಉಗುರುಬಿಸಿ ಉಗುರುರ್ಗೊನೆ ಉಗುರುಸುತ್ತು ಉಗುರುಸುತ್ತುಗಳು ಉಗುರೆಂಬ ಮಣಿ ಉಗುರೆಮ್ಬ ಮಣಿ ಉಗುರ್ ಉಗುರ್ಗೊನೆ ಉಗುರ್ವಲ್ಲಿ ಉಗುಳಿಬಿಡು ಉಗುಳು ಉಗುಳು ಮಣ್ಣು ಉಗುಳು ಹರಿಸು ಉಗುಳುಗಳು ಉಗುಳುದೂಪ ಉಗುಳುಧೂಪ ಉಗುಳುವ ಪಾತ್ರೆ ಉಗುಳುವ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉಗುಳುವಿಕೆ ಉಗೆ ಉಗೇ ಉಗ್ಗ ಉಗ್ಗಗಳು ಉಗ್ಗಡ ಉಗ್ಗಡಣೆ ಉಗ್ಗಡನೆ ಉಗ್ಗಡಿಸು ಉಗ್ಗರ ಉಗ್ಗಾರ ಉಗ್ಗಿ ಉಗ್ಗು ಉಗ್ಗುತ್ತ ಮಾತನಾಡುವವನು ಉಗ್ಗುಮಾತು ಉಗ್ಗುಮಾತುಗಳು ಉಗ್ಗುವವನು ಉಗ್ಗುವವಳು ಉಗ್ಗುವಾತು ಉಗ್ಗೆ ಉಗ್ಘಡಣೆ ಉಗ್ರ ಉಗ್ರ ಅಪರಾದ ಉಗ್ರ ಅಪರಾದಗಳು ಉಗ್ರ ಅಪರಾಧ ಉಗ್ರ ಅಪರಾಧಗಳು ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗಳು ಉಗ್ರಕಂಡನೆ ಉಗ್ರಕಂಡನೆಗಳು ಉಗ್ರಕಣ್ಡನೆ ಉಗ್ರಕಣ್ಡನೆಗಳು ಉಗ್ರಕೋಪದ ಉಗ್ರಖಂಡನೆ ಉಗ್ರಖಂಡನೆಗಳು ಉಗ್ರಖಣ್ಡನೆ ಉಗ್ರಖಣ್ಡನೆಗಳು ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಉಗ್ರಗೊಳಿಸು ಉಗ್ರತೆ ಉಗ್ರತೆಗಳು ಉಗ್ರದೃಷ್ಟಿ ಬೀರು ಉಗ್ರನಾದವನು ಉಗ್ರನೋಟ ಉಗ್ರನೋಟಗಳು ಉಗ್ರಪರೀಕ್ಷೆ ಉಗ್ರಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಗ್ರಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ ಉಗ್ರರು ಉಗ್ರರೂಪ ಉಗ್ರರೂಪಗಳು ಉಗ್ರವಯ್ರ ಉಗ್ರವಲ್ಲದುದು ಉಗ್ರವಾಗಿರು ಉಗ್ರವಾಗು ಉಗ್ರವಾದ ಉಗ್ರವಾದ ಆನೆ ಉಗ್ರವಾದ ಕಡಾಕಂಡಿತ ಉಗ್ರವಾದ ಕಡಾಕಣ್ಡಿತ ಉಗ್ರವಾದ ಕರಡಿ ಉಗ್ರವಾದ ಕಿಡಿ ಉಗ್ರವಾದ ಖಡಾಖಂಡಿತ ಉಗ್ರವಾದ ಖಡಾಖಣ್ಡಿತ ಉಗ್ರವಾದ ಬಿಸಿಲು ಉಗ್ರವಾದ ಬೇಸಗೆ ಉಗ್ರವಾದಗಳು ಉಗ್ರವಾದಿ ಉಗ್ರವಾದಿಗಳು ಉಗ್ರವಾದುದು ಉಗ್ರವೈರ ಉಗ್ರಸೇನ ಉಗ್ರಾ ಉಗ್ರಾಣ ಉಗ್ರಾಣಗಳು ಉಗ್ರಾಣದ ಅದಿಕಾರಿ ಉಗ್ರಾಣದ ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಉಗ್ರಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಗ್ರಾಣದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಗ್ರಾಣಪಾಲಕ ಉಗ್ರಾಣಪಾಲಕರು ಉಗ್ರಾಣಿಸು ಉಗ್ರೆ ಉಗ್ರೇಶ್ವರ ಉಘೇ ಉಙ್ಕಿಸು ಉಙ್ಗುಟ ಉಙ್ಗುರ ಉಙ್ಗುರಗಳು ಉಙ್ಗುಷ್ಟ ಉಙ್ಗುಷ್ಟಗಳು ಉಚಾಯಿಸು ಉಚಿತ ಉಚಿತ ಕೊಡುಗೆ ಉಚಿತ ದನ ಉಚಿತ ದನಗಳು ಉಚಿತ ಧನ ಉಚಿತ ಧನಗಳು ಉಚಿತ ಪಾಟಶಾಲೆ ಉಚಿತ ಪಾಟಶಾಲೆಗಳು ಉಚಿತ ಪಾಠಶಾಲೆ ಉಚಿತ ಪಾಠಶಾಲೆಗಳು ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸವ್ಕರ್ಯ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಕರ್ಯ ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಚೀಟಿ ಉಚಿತ ಬಟವಾಡೆ ಉಚಿತ ಮರ್ಯಾದೆಗಳೊಡನೆ ಉಚಿತ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ರೀತಿ ಉಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಸತಿ ಉಚಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಉಚಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಉಚಿತ ಸ್ತಳ ಉಚಿತ ಸ್ತಳಗಳು ಉಚಿತ ಸ್ಥಳ ಉಚಿತ ಸ್ಥಳಗಳು ಉಚಿತತೆ ಉಚಿತತೆಗಳು ಉಚಿತವಲ್ಲದ ಉಚಿತವಾಗಿರುವಿಕೆ ಉಚಿತವಾದ ಉಚಿತವಾದ ಆದರ್ಶ ಉಚಿತವಾದ ಆದರ್ಶಗಳು ಉಚಿತವಾದ ದಾರಿ ಉಚಿತವಾದ ವ್ಯವಹಾರ ಉಚಿತವಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಉಚಿತವಾದ ಸಮಯ ಉಚಿತವಾದುದು ಉಚಿತವೆಂದು ಬಾವಿಸು ಉಚಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸು ಉಚಿತವೆನ್ದು ಬಾವಿಸು ಉಚಿತವೆನ್ದು ಭಾವಿಸು ಉಚಿತಾನುಚಿತ ವಿವೇಕದ ಉಚಿತ್ಯ ಉಚಿಥ್ಯ ಉಚ್ಚ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆಜ್ಞಾಪತ್ರ ಉಚ್ಚಂಡ ಉಚ್ಚಕಂಟ ಉಚ್ಚಕಂಟಗಳು ಉಚ್ಚಕಂಠ ಉಚ್ಚಕಂಠಗಳು ಉಚ್ಚಕಣ್ಟ ಉಚ್ಚಕಣ್ಟಗಳು ಉಚ್ಚಕಣ್ಠ ಉಚ್ಚಕಣ್ಠಗಳು ಉಚ್ಚಣ್ಡ ಉಚ್ಚತಮ ಉಚ್ಚದ್ವನಿ ಉಚ್ಚದ್ವನಿಗಳು ಉಚ್ಚಧ್ವನಿ ಉಚ್ಚಧ್ವನಿಗಳು ಉಚ್ಚನೀಚ ಉಚ್ಚಮಟ್ಟ ಉಚ್ಚಮಟ್ಟಗಳು ಉಚ್ಚರಿತ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗದ ಉಚ್ಚರಿಸು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದು ಉಚ್ಚವ ಉಚ್ಚವರ್ಗದವರು ಉಚ್ಚವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸು ಉಚ್ಚವೆನ್ದು ಪರಿಗಣಿಸು ಉಚ್ಚಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾಟ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಉಚ್ಚಾಟನೆ ಮಾಡು ಉಚ್ಚಾಟಿಸು ಉಚ್ಚಾರ ಉಚ್ಚಾರಗಳು ಉಚ್ಚಾರಣಾ ರೀತಿ ಉಚ್ಚಾರಣಾನುರೂಪವಾಗಿರುವ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳು ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಸಮ್ಬನ್ದಿಸಿದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗೆ ಸಮ್ಬನ್ಧಿಸಿದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ವಿದಾನ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ವಿಧಾನ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರು ಉಚ್ಚಾರದ ಉಚ್ಚಾರದ ಮಟ್ಟ ಉಚ್ಚಾಹ ಉಚ್ಚಿಕೆ ಉಚ್ಚಿಲು ಉಚ್ಚಿಲುಗಳು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಗಳು ಉಚ್ಚಿಷ್ಠ ಉಚ್ಚಿಷ್ಠಗಳು ಉಚ್ಚು ಉಚ್ಚು ಗಾಯ ಉಚ್ಚು ಗಾಯಗಳು ಉಚ್ಚೃಂಕಲ ಉಚ್ಚೃಙ್ಕಲ ಉಚ್ಚೆ ಉಚ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಿಕೆ ಉಚ್ಚೆ ಹೊಯ್ಯಲು ಉಚ್ಚೆಚೀಲ ಉಚ್ಚೆಹೊಯ್ಯು ಉಚ್ಚೇದ ಉಚ್ಚ್ರಾಯ ಉಚ್ಚ್ರಾಯ ಕಾಲ ಉಚ್ಚ್ರಾಯ ಕಾಲಗಳು ಉಚ್ಚ್ರಾಯ ತಲುಪು ಉಚ್ಚ್ರಾಯಗಳು ಉಚ್ಚ್ವಾಸ ಉಚ್ಚ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಉಚ್ಚ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು ಉಚ್ಚ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಾಸ ಉಚ್ಛಾಟನ ಉಚ್ಛಾಟನೆ ಮಾಡು ಉಚ್ಛಿಷ್ಟ ಉಚ್ಛಿಷ್ಟಗಳು ಉಚ್ಛೃಂಖಲ ಉಚ್ಛೃಙ್ಖಲ ಉಚ್ಛೇದ ಉಚ್ಛೋಷಣ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಕಾಲ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಕಾಲಗಳು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ತಲುಪು ಉಚ್ಛ್ರಾಯಗಳು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳು ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿಶ್ವಾಸ ಉಜರು ಉಜಾಡು ಉಜೂರು ಉಜ್ಜಂಬಿತ ಉಜ್ಜಂಭಿತ ಉಜ್ಜನಿ ಚೌಡಮ್ಮ ಉಜ್ಜಮ್ಬಿತ ಉಜ್ಜಮ್ಭಿತ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಉಜ್ಜವಣಿ ಉಜ್ಜವಣಿಗಳು ಉಜ್ಜಾಟ ಉಜ್ಜಾಟಗಳು ಉಜ್ಜಾರ ಉಜ್ಜಾರಿ ಉಜ್ಜಿ ಒರಟಾಗಿಸು ಉಜ್ಜಿ ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದ ಮಾಡು ಉಜ್ಜಿ ತೆಗೆ ಉಜ್ಜಿ ಬೆಳಗು ಉಜ್ಜಿ ಹರಿತಮಾಡು ಉಜ್ಜಿ ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸುವುದು ಉಜ್ಜಿಹಾಕು ಉಜ್ಜು ಉಜ್ಜು ಕೊರಡು ಉಜ್ಜು ಕೊರಡುಗಳು ಉಜ್ಜು ಹಲಗೆ ಉಜ್ಜು ಹಲಗೆಗಳು ಉಜ್ಜುಕ ಉಜ್ಜುಗ ಉಜ್ಜುಗಗಳು ಉಜ್ಜುಗಾಯ ಉಜ್ಜುಗಾಯಗಳು ಉಜ್ಜುಗೊರಡಿನ ಅಲಗು ಉಜ್ಜುಲಿ ಉಜ್ಜುಲಿಗಳು ಉಜ್ಜುವಿಕೆ ಉಜ್ಜುವುದು ಉಜ್ಜ್ವಲ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ಥಾನ್ ಉಜ್ವಲ ಉಜ್ವಲ ದೃಶ್ಯ ಉಜ್ವಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಕಾಶ ಉಜ್ವಲ ಪ್ರಕಾಶಗಳು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಉಜ್ವಲ ಸವ್ನ್ದರ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಸವ್ನ್ದರ್ಯಗಳು ಉಜ್ವಲ ಸಾದನೆ ಉಜ್ವಲ ಸಾದನೆಗಳು ಉಜ್ವಲ ಸಾಧನೆ ಉಜ್ವಲ ಸಾಧನೆಗಳು ಉಜ್ವಲ ಸೌಂದರ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಸೌಂದರ್ಯಗಳು ಉಜ್ವಲ ಸೌನ್ದರ್ಯ ಉಜ್ವಲ ಸೌನ್ದರ್ಯಗಳು ಉಜ್ವಲತೆ ಉಜ್ವಲತೆಗಳು ಉಜ್ವಲಪ್ರಬೆ ಉಜ್ವಲಪ್ರಬೆಗಳು ಉಜ್ವಲಪ್ರಭೆ ಉಜ್ವಲಪ್ರಭೆಗಳು ಉಜ್ವಲವರ್ಣದ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರು ಉಜ್ವಲವಾದ ಉಞ್ಚ ಉಞ್ಚವೃತ್ತಿ ಉಞ್ಚವೃತ್ತಿಗಳು ಉಞ್ಛ ಉಞ್ಛವೃತ್ತಿ ಉಞ್ಛವೃತ್ತಿಗಳು ಉಟಜ ಉಟಜಗಳು ಉಟ್ಟಣೆ ಉಟ್ಟಣೆಗಳು ಉಟ್ಟದಟ್ಟಿ ಉಟ್ಟದಟ್ಟಿಗಳು ಉಟ್ಟಿ ಉಟ್ಟಿಗಳು ಉಟ್ಟಿಗೆ ಉಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬಟ್ಟೆ ಉಟ್ಟುರು ಉಟ್ಲಾಟ ಉಟ್ಲುಬಡಿ ಉಡ ಉಡಎನ್ನುವ ಪ್ರಾಣಿ ಉಡಗಳು ಉಡತೆ ಉಡದಾರ ಉಡಸಲಮ್ಮ ಉಡಸಾರಣೆ ಉಡಾಪೆ ಉಡಾಪೆಗಳು ಉಡಾಫ಼ೆ ಉಡಾಫೆ ಉಡಾಫೆಗಳು ಉಡಾಯಿಸು ಉಡಾಳ ಉಡಾಳಗಳು ಉಡಾವಣೆ ಉಡಿ ಉಡಿಕೆ ಉಡಿಕೆಗಳು ಉಡಿಗಂಟೆ ಉಡಿಗಂಟೆಗಳು ಉಡಿಗಣ್ಟೆ ಉಡಿಗಣ್ಟೆಗಳು ಉಡಿಗೆ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆಗಳು ಉಡಿಗೆಗಳು ಉಡಿಗೆಜ್ಜೆ ಉಡಿಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಉಡಿಘಂಟೆ ಉಡಿಘಂಟೆಗಳು ಉಡಿಘಣ್ಟೆ ಉಡಿಘಣ್ಟೆಗಳು ಉಡಿಚೀಲ ಉಡಿಚೀಲಗಳು ಉಡಿತುಂಬು ಉಡಿತುಮ್ಬು ಉಡಿದಾರ ಉಡಿದಾರಗಳು ಉಡಿಸು ಉಡು ಉಡುಕಿಸು ಉಡುಗಣ ಉಡುಗಣಗಳು ಉಡುಗಣೆ ಉಡುಗರೆ ಉಡುಗಿದ ಉಡುಗಿಸು ಉಡುಗು ಉಡುಗೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆಗಳು ಉಡುಗೆಗಳು ಉಡುಗೆತೊಡುಗೆ ಉಡುಗೆತೊಡುಗೆಗಳು ಉಡುಗೆಯ ಮಾಟ ಉಡುಗೆರೆ ಉಡುಗೊರೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡು ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಉಡುಗೋಲು ಉಡುಗೋಲುಗಳು ಉಡುಚಕ್ರ ಉಡುಚಕ್ರಗಳು ಉಡುತೆ ಉಡುತೆಗಳು ಉಡುದವ ಉಡುಧವ ಉಡುಪ ಉಡುಪತಿ ಉಡುಪನ್ನು ದರಿಸುವುದು ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಉಡುಪನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವಿಕೆ ಉಡುಪಶೇಕರ ಉಡುಪಶೇಖರ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿನ ಉಡುಪಿನ ಕಯ್ ಉಡುಪಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉಡುಪಿನ ಹೊನ್ದಾಣಿಕೆ ಉಡುಪು ಉಡುಪು-ದರಿಸುವುದು ಉಡುಪು-ಧರಿಸುವುದು ಉಡುಪು ಕಪಾಟು ಉಡುಪು ಕಪಾಟುಗಳು ಉಡುಪು ಜೋಡಿ ಉಡುಪು ಜೋಡಿಗಳು ಉಡುಪು ತೆಗೆ ಉಡುಪು ತೆಗೆದು ಹಾಕು ಉಡುಪು ತೊಡುಪು ಉಡುಪು ದರಿಸು ಉಡುಪು ಧರಿಸು ಉಡುಪು ಬದಲಾಯಿಸು ಉಡುಪು ಸ್ವಚ್ಚಮಾಡು ಉಡುಪು ಸ್ವಚ್ಛಮಾಡು ಉಡುಪುಕಂತೆ ಉಡುಪುಕಂತೆಗಳು ಉಡುಪುಕನ್ತೆ ಉಡುಪುಕನ್ತೆಗಳು ಉಡುಪುಗಳ ಅರೆವರಸೆ ಉಡುಪುಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಉಡುಪುಗಳು ಉಡುಪುತೊಟ್ಟ ಉಡುಬೆ ಉಡುಮಂಡಲವರ ಉಡುಮಣ್ಡಲವರ ಉಡುರಾಜ ಉಡುರಾಶಿ ಉಡುರಾಶಿಗಳು ಉಡುವ ಬಟ್ಟೆ ಉಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಉಡುವ ವಸ್ತ್ರ ಉಡುವ ವಸ್ತ್ರಗಳು ಉಡುವಣಿ ಉಡುವಣಿಗಳು ಉಡುವಲಿ ಉಡುವಲಿಗಳು ಉಡುವೆ ಉಡುವೆಗಳು ಉಡೆ ಉಡೆಗಳು ಉಡೆನೂಲು ಉಡೆನೂಲುಗಳು ಉಡ್ಡಯನ ಉಡ್ಡಯನ ಕೇಂದ್ರ ಉಡ್ಡಯನಗಳು ಉಡ್ಡಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಉಡ್ಡಾಣ ಉಡ್ಡಾಣ ಮಾಡು ಉಡ್ಡಾಣಗಳು ಉಣ ಉಣಾಕಿ ಉಣಿಕ ಉಣಿಕಗಳು ಉಣಿಸಿಕೆ ಉಣಿಸಿದ ಉಣಿಸು ಉಣುಗು ಉಣುಗುಗಳು ಉಣುಗುಬೇನೆ ಉಣುಮನೆ ಉಣುಮನೆಗಳು ಉಣ್ಕೊಳವೆ ಉಣ್ಕೊಳವೆಗಳು ಉಣ್ಟಾಗಬಹುದಾದ ಗಟನೆ ಉಣ್ಟಾಗಬಹುದಾದ ಘಟನೆ ಉಣ್ಟಾಗಿಸು ಉಣ್ಟಾಗು ಉಣ್ಟಾಗುವ ಉಣ್ಟಾಗುವಿಕೆ ಉಣ್ಟಾಗುವಿಕೆಗಳು ಉಣ್ಟಾಗುವುದು ಉಣ್ಟಾದ ಉಣ್ಟಾದುದು ಉಣ್ಟು ಉಣ್ಟು ಮಾಡು ಉಣ್ಟು ಮಾಡುವ ಉಣ್ಟುತನ ಉಣ್ಟುತನಗಳು ಉಣ್ಟುಮಾಡದ ಉಣ್ಟುಮಾಡಬಲ್ಲ ಉಣ್ಟುಮಾಡಬಲ್ಲಿಕೆ ಉಣ್ಟುಮಾಡಬಲ್ಲುದು ಉಣ್ಟುಮಾಡು ಉಣ್ಟುಮಾಡುಗ ಉಣ್ಟುಮಾಡುಗರು ಉಣ್ಟುಮಾಡುಗೆ ಉಣ್ಟುಮಾಡುವ ಉಣ್ಟುಮಾಡುವಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಉಣ್ಟುಮಾಡುವಿಕೆ ಉಣ್ಡ ಆಯಾಸ ಉಣ್ಡಾಡಿ ಉಣ್ಡಾಡಿಗಳು ಉಣ್ಡಾಡಿಗುಣ್ಡ ಉಣ್ಡಾಡಿಗುಣ್ಡರು ಉಣ್ಡಾಡಿಯಾಗಿ ಕಾಲಕಳೆ ಉಣ್ಡಿಕೆ ಉಣ್ಡಿಕೆಗಳು ಉಣ್ಡಿಗ ಉಣ್ಡಿಗರು ಉಣ್ಡಿಗೆ ಉಣ್ಡೆ ಉಣ್ಡೆ ಸುತ್ತು ಉಣ್ಡೆ ಸುತ್ತುಗಳು ಉಣ್ಡೆಕಟ್ಟು ಉಣ್ಡೆಕಟ್ಟುಗಳು ಉಣ್ಡೆಗಟ್ಟು ಉಣ್ಡೆಗಟ್ಟುಗಳು ಉಣ್ಡೆಗಳು ಉಣ್ಡೆದಲೆ ಉಣ್ಡೆದಲೆಗಳು ಉಣ್ಡೆನೆಲ ಉಣ್ಡೆನೆಲಗಳು ಉಣ್ಡೆಯಾಗುವಿಕೆ ಉಣ್ಣಿ ಉಣ್ಣಿಗಳು ಉಣ್ಣಿಸು ಉಣ್ಣು ಉಣ್ಣುವ ಉಣ್ಣುವ ಕಲೆ ಉಣ್ಣುವವನು ಉಣ್ಣೆ ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸು ಉಣ್ಣೆ ತೆಗೆ ಉಣ್ಣೆ ಸವರು ಉಣ್ಣೆಗಳು ಉಣ್ಣೆತೊಳೆಯುವ ಯಂತ್ರ ಉಣ್ಣೆದೊಗಲು ಉಣ್ಣೆಬಟ್ಟೆ ಉಣ್ಣೆಬಟ್ಟೆಗಳು ಉಣ್ಣೆಬೇನೆ ಉಣ್ಣೆಯ ಒರಟಾದ ಬಟ್ಟೆ ಉಣ್ಣೆಯ ದಾರ ಉಣ್ಣೆಯ ದಾರಗಳು ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಉಣ್ಣೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಉಣ್ಣೆಯ ಹೊದಿಕೆ ಉಣ್ಣೆಯ ಹೊದಿಕೆಗಳು ಉಣ್ಣೆಯಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಉಣ್ಣೆಯಂತಹ ಉಣ್ಣೆಯಂಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಉಣ್ಣೆಯನ್ತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಉಣ್ಣೆಯನ್ತಹ ಉಣ್ಣೆಯನ್ಥ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಉಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಉಣ್ಣೆಯಿನ್ದ ಮಾಡಿದ ಉಣ್ಣೆಯು ಬೆರೆತ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಉಣ್ಮು ಉಣ್ಮೆ ಉತಳಗಿ ಉತಾರು ಉತಾರುಗಳು ಉತಾವಳಿ ಉತ್ಕ ಉತ್ಕಂಟತೆಯ ಉತ್ಕಂಟಿತ ಉತ್ಕಂಟೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರು ಉತ್ಕಂಠತೆಯ ಉತ್ಕಂಠಿತ ಉತ್ಕಂಠಿತವಾದ ಉತ್ಕಂಠೆ ಉತ್ಕಂಠೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರು ಉತ್ಕಗಳು ಉತ್ಕಚ ಉತ್ಕಟ ಉತ್ಕಟ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಉತ್ಕಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ಕಟ ಬಯಕೆ ಉತ್ಕಟ ಬಯಕೆಗಳು ಉತ್ಕಟತೆ ಉತ್ಕಟತೆಗಳು ಉತ್ಕಟಪ್ರೇಮ ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ಆಸೆಪಡು ಉತ್ಕಟವಾದ ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಚೆ ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಚೆಗಳು ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಛೆ ಉತ್ಕಟವಾದ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಉತ್ಕಟವಾದ ಬಯಕೆ ಉತ್ಕಟವಾದ ಬಯಕೆಗಳು ಉತ್ಕಟವಾದ ಬಯಕೆಯ ಉತ್ಕಟವಾದ ಹಾರಯ್ಕೆ ಉತ್ಕಟವಾದ ಹಾರಯ್ಕೆಗಳು ಉತ್ಕಟವಾದ ಹಾರೈಕೆ ಉತ್ಕಟವಾದ ಹಾರೈಕೆಗಳು ಉತ್ಕಟಸ್ತಿತಿಯ ಉತ್ಕಟಸ್ಥಿತಿಯ ಉತ್ಕಟಾವಸ್ತೆ ಉತ್ಕಟಾವಸ್ತೆಗಳು ಉತ್ಕಟಾವಸ್ಥೆ ಉತ್ಕಟಾವಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ಕಟೇಚ್ಚೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರು ಉತ್ಕಟೇಚ್ಚೆಯಿನ್ದ ತುಮ್ಬಿರು ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರು ಉತ್ಕಟೇಚ್ಛೆಯಿನ್ದ ತುಮ್ಬಿರು ಉತ್ಕಣ್ಟತೆಯ ಉತ್ಕಣ್ಟಿತ ಉತ್ಕಣ್ಟೆಯಿನ್ದ ಕೂಡಿರು ಉತ್ಕಣ್ಠತೆಯ ಉತ್ಕಣ್ಠಿತ ಉತ್ಕಣ್ಠೆಯಿನ್ದ ಕೂಡಿರು ಉತ್ಕನನ ಉತ್ಕನನ ಮಾಡು ಉತ್ಕನನ ಮಾಡುವವನು ಉತ್ಕನನಗಳು ಉತ್ಕನನಗೊಂಡ ಅವಶೇಷಗಳ ಅದ್ಯಯನ ಉತ್ಕನನಗೊಣ್ಡ ಅವಶೇಷಗಳ ಅದ್ಯಯನ ಉತ್ಕರ ಉತ್ಕರಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷ ಉತ್ಕರ್ಷ ತರು ಉತ್ಕರ್ಷ ಯುಗ ಉತ್ಕರ್ಷ ಯುಗಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಅಪಕರ್ಷಣ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ರಂಗು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ರಂಗುಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ರಙ್ಗು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ರಙ್ಗುಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ವಿಬವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ವಿಭವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸಂಕ್ಯೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸಂಕ್ಯೆಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸಙ್ಕ್ಯೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸಙ್ಕ್ಯೆಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸಙ್ಖ್ಯೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸಙ್ಖ್ಯೆಗಳು ಉತ್ಕರ್ಷದ ಉತ್ಕರ್ಷಭಂಗ ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದು ಉತ್ಕರ್ಷವನ್ನು ಹೊನ್ದು ಉತ್ಕರ್ಷಿಸು ಉತ್ಕಲ ಉತ್ಕಲಿ ಉತ್ಕಷ್ಟವಾದುದು ಉತ್ಕಾತ ಉತ್ಕೀರ್ಣ ಉತ್ಕೀರ್ಣಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೃತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಕೃತಿಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಮಾದರಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಂಗೀತಕಾರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಙ್ಗೀತಕಾರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಹೊನ್ದಿರುವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಆಹಾರ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದುದು ಉತ್ಕ್ರಮ ಉತ್ಕ್ರಮಣ ಉತ್ಕ್ರಮಣಗಳು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿ ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಉತ್ಕ್ರಾನ್ತಿ ಉತ್ಕ್ರಾನ್ತಿಗಳು ಉತ್ಖನನ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡುವವನು ಉತ್ಖನನಗಳು ಉತ್ಖನನಗೊಂಡ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಉತ್ಖನನಗೊಣ್ಡ ಅವಶೇಷಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಉತ್ಖಾತ ಉತ್ತಂಡ ಉತ್ತಂಸ ಉತ್ತಣ ಉತ್ತಣ್ಡ ಉತ್ತತ್ತಿ ಉತ್ತನಳ್ಳಿ ಉರುಕಾತಿ ಉತ್ತನಳ್ಳಿ ಮಾರಿ ಉತ್ತಬೂಮಿ ಉತ್ತಭೂಮಿ ಉತ್ತಮ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ಕೊಡುವ ಉತ್ತಮ ಅಬಿರುಚಿಯ ಉತ್ತಮ ಅಭಿರುಚಿಯ ಉತ್ತಮ ಅರಿವಿನ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಹತೆಯುಳ್ಳ ಉತ್ತಮ ಇಲ್ಲದ ಉತ್ತಮ ಕತೆ ಉತ್ತಮ ಕತೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಕಥೆ ಉತ್ತಮ ಕಥೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಉತ್ತಮ ತರಗತಿಯ ಉತ್ತಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಉತ್ತಮ ನಡತೆಯುಳ್ಳ ಉತ್ತಮ ಪೋಷಣೆಯ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಬಾವ ಬೀರುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟ ತಲುಪು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಂಶ ಉತ್ತಮ ವಂಶಗಳು ಉತ್ತಮ ವಂಶದ ಉತ್ತಮ ವರ್ತನೆ ಉತ್ತಮ ವರ್ತನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಶಯ್ಲಿಯ ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಉತ್ತಮ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಉತ್ತಮ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸನ್ನ್ಯಾಸಿ ಉತ್ತಮ ಸನ್ನ್ಯಾಸಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ತಿತಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ತಿತಿಗೆ ತರುವಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ತ್ರೀ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಉತ್ತಮಗತಿ ಆಸಕ್ತ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಉತ್ತಮಜ್ಞಾನ ಉತ್ತಮದಾರಿ ಉತ್ತಮನಾದವನು ಉತ್ತಮರ ಸಹವಾಸ ಉತ್ತಮರು ಉತ್ತಮವಂಶದ ಉತ್ತಮವಂಶಸ್ಥ ಉತ್ತಮವಲ್ಲದ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗು ಉತ್ತಮವಾಗುವಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಚರಣೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಚರಣೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಕವಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕವಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೀರ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೃತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಉತ್ತಮವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳ ಉತ್ತಮವಾದ ನಡತೆಯ ಮಾರ್ಗ ಉತ್ತಮವಾದ ನಡತೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ನಡವಳಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ನುಡಿ ಉತ್ತಮವಾದ ನುಡಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಪೀಟ ಉತ್ತಮವಾದ ಪೀಠ ಉತ್ತಮವಾದ ಮವ್ಕ್ತಿಕ ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾತು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಾದರಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೌಕ್ತಿಕ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ರೂಪ ಉತ್ತಮವಾದ ವಸ್ತ್ರ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ತೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉತ್ತಮವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಪ್ರ ದಾಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಪ್ರ ದಾಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮ್ಪ್ರ ದಾಯ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮ್ಪ್ರ ದಾಯಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ತಿತಿವಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ತಿತಿವನ್ತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಿತಿವಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಿತಿವನ್ತ ಉತ್ತಮವಾದ ಹಸು ಉತ್ತಮವಾದ ಹಸುಗಳು ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದುದು ಉತ್ತಮಾಂಗ ಉತ್ತಮಾಂಗರುಹ ಉತ್ತಮಾಙ್ಗ ಉತ್ತಮಾಙ್ಗರುಹ ಉತ್ತಮಿಕೆ ಉತ್ತಮೀಕರಣ ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಹಿಡಿ ಉತ್ತರ ಕಣ್ಡುಹಿಡಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಗದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉತ್ತರ ದ್ರುವದ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ಉತ್ತರ ಮೀಮಾಂಸ ಉತ್ತರ ಸಂಘತಿತ ಉತ್ತರ ಸಿಗದ ಉತ್ತರ ಹೇಳು ಉತ್ತರಕಾಶಿ ಉತ್ತರಕೊಡು ಉತ್ತರಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉತ್ತರಗಳು ಉತ್ತರಜೀವಿತಾಧಿಕಾರ ಉತ್ತರಣಿ ಉತ್ತರಣೆ ಉತ್ತರಣೆ ಗಿಡ ಉತ್ತರಣೆ ಗಿಡಗಳು ಉತ್ತರಣೆಗಿಡ ಉತ್ತರಣೆಯ ಗಿಡ ಉತ್ತರಣೆಯ ಗಿಡಗಳು ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವ ಉತ್ತರದಾಯಿತ್ವಗಳು ಉತ್ತರದಾಯಿಯಾದ ಉತ್ತರದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರದ್ರುವ ಉತ್ತರಧ್ರುವ ಉತ್ತರಬಾಗ ಉತ್ತರಭಾಗ ಉತ್ತರಮತ ಉತ್ತರಮೀಮಾಂಸೆ ಉತ್ತರಮುಕಿ ಉತ್ತರಮುಕಿಗಳು ಉತ್ತರಮುಖಿ ಉತ್ತರಮುಖಿಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವನ್ನೊಳಗೊಣ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಉತ್ತರವೇರಿ ಉತ್ತರಸಂಘತಿತ ಉತ್ತರಾ ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಉತ್ತರಾಣಿಗಿಡ ಉತ್ತರಾದಿಕಾರ ಉತ್ತರಾದಿಕಾರ ಪತ್ರ ಉತ್ತರಾದಿಕಾರಗಳು ಉತ್ತರಾದಿಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಉತ್ತರಾದಿಕಾರಿ ಉತ್ತರಾದಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರಾದಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಡೆ ಉತ್ತರಾದಿಕಾರಿಯಾಗು ಉತ್ತರಾದಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಪತ್ರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಗಳು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಪಡೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಾ ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರೆ ಉತ್ತರಾರ್ದ ಉತ್ತರಾರ್ದಗಳು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಉತ್ತರಾರ್ಧಗಳು ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ ಉತ್ತರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಳ್ಳಗ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕು ಉತ್ತರಿಸು ಉತ್ತರೀಯ ಉತ್ತರೀಯಗಳು ಉತ್ತರೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಉನ್ನತಿ ಉತ್ತಳಿಸು ಉತ್ತವಳ ಉತ್ತಾನ ಉತ್ತಾನಪಾದ ಉತ್ತಾಪಕ ಬಲ ಉತ್ತಾಪಕ ಬಲಗಳು ಉತ್ತಾರ ಉತ್ತಾರಕ ಉತ್ತಾರಣ ಉತ್ತಾರಮಾಡು ಉತ್ತಾರಹಾಕು ಉತ್ತಾಲ ಉತ್ತಾಳ ಉತ್ತಾವಲ ಉತ್ತೀರ್ಣತೆ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗದಿರು ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗು ಉತ್ತೀರ್ಣವಾಗು ಉತ್ತುಂಗ ಉತ್ತುಂಗಗಳು ಉತ್ತುಙ್ಗ ಉತ್ತುಙ್ಗಗಳು ಉತ್ತುತ್ತೆ ಉತ್ತೇಜಕ ಉತ್ತೇಜಕ ನುಡಿ ಉತ್ತೇಜಕ ವಸ್ತು ಉತ್ತೇಜಕ ವಸ್ತುಗಳು ಉತ್ತೇಜಕ ಸಂಬಾವನೆ ಉತ್ತೇಜಕ ಸಂಭಾವನೆ ಉತ್ತೇಜಕ ಸಮ್ಬಾವನೆ ಉತ್ತೇಜಕ ಸಮ್ಭಾವನೆ ಉತ್ತೇಜಕಕಾರಿ ಮಾತ್ರೆ ಉತ್ತೇಜಕಗಳು ಉತ್ತೇಜಕವಲ್ಲದ ಉತ್ತೇಜಕವಾಗಿರುವ ಉತ್ತೇಜನ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡು ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡು ಉತ್ತೇಜನ ಹೊಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಹೊನ್ದು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿ ಕ್ಷಾರಸತ್ವ ಉತ್ತೇಜನಕೊಡು ಉತ್ತೇಜನಗಳು ಉತ್ತೇಜನಗಾರ ಉತ್ತೇಜನಗಾರರು ಉತ್ತೇಜಿತ ಉತ್ತೇಜಿತವಾಗು ಉತ್ತೇಜಿಸು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಉತ್ಥಾನಕ ಉತ್ಥಾಪಕ ಬಲ ಉತ್ಥಾಪಕ ಬಲಗಳು ಉತ್ಥಾಪನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ತಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಮಾಡು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ರಸ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದುದು ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ಥಾನ ಉತ್ಪಥ ಉತ್ಪನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನ ಕೀಲಿ ಉತ್ಪನ್ನ ವಸ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಮರ್ತ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಕಾರಕವಲ್ಲದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಉತ್ಪನ್ನನಾದವನು ಉತ್ಪನ್ನನೀಡು ಉತ್ಪನ್ನಮಾಡು ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದುದು ಉತ್ಪಲ ಉತ್ಪಾತ ಉತ್ಪಾತಗಳು ಉತ್ಪಾದ ಉತ್ಪಾದಕ ಉತ್ಪಾದಕಗಳು ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಉತ್ಪಾದಕತೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ತ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ತ್ಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಉತ್ಪಾದನೆಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಿಸು ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಣಾದಿಕಾರ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಣಾದಿಕಾರಗಳು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಗಳು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸುವಿಕೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಗಳು ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ಉತ್ಫಲ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಉತ್ರಣಿ ಉತ್ರಣೆ ಉತ್ರಾಣಿ ಉತ್ರಾಣೆ ಉತ್ಸಂಗ ಉತ್ಸಂಗಗಳು ಉತ್ಸಙ್ಗ ಉತ್ಸಙ್ಗಗಳು ಉತ್ಸರ್ಗ ಉತ್ಸರ್ಜನ ಉತ್ಸರ್ಜನ ಮಾಡು ಉತ್ಸರ್ಜನೆ ಉತ್ಸರ್ಪಣ ಉತ್ಸವ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸು ಉತ್ಸವಗಳು ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿ ಉತ್ಸವಾಗ್ನಿ ಉತ್ಸವಾದಿಕಾರಿ ಉತ್ಸವಾದಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ಸವಾಧಿಕಾರಿ ಉತ್ಸವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ಸಹ ಉತ್ಸಹಾತ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಉತ್ಸಾಹ ಕುಗ್ಗಿಸು ಉತ್ಸಾಹ ತಗ್ಗದ ಉತ್ಸಾಹ ತಗ್ಗಿಸು ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡು ಉತ್ಸಾಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಉತ್ಸಾಹ ಬಂಗಮಾಡು ಉತ್ಸಾಹ ಬಙ್ಗಮಾಡು ಉತ್ಸಾಹ ಭಂಗಮಾಡು ಉತ್ಸಾಹ ಭಙ್ಗಮಾಡು ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕು ಉತ್ಸಾಹಗಳು ಉತ್ಸಾಹಗಳು ಕುಗ್ಗುವುದು ಉತ್ಸಾಹಗೀಳು ಉತ್ಸಾಹಗುಂದಿದ ಉತ್ಸಾಹಗುಂದಿಸು ಉತ್ಸಾಹಗುನ್ದಿದ ಉತ್ಸಾಹಗುನ್ದಿಸು ಉತ್ಸಾಹಗೊಂಡ ಉತ್ಸಾಹಗೊಣ್ಡ ಉತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸು ಉತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳು ಉತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಉತ್ಸಾಹತುಂಬು ಉತ್ಸಾಹತುಮ್ಬು ಉತ್ಸಾಹದ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆಯ ಉತ್ಸಾಹದ ತುದಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಿದ್ದತೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಸಿದ್ಧತೆ ಉತ್ಸಾಹದ ಹೊಗಳಿಕೆ ಉತ್ಸಾಹದಿ ಕೂಡಿದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿರು ಉತ್ಸಾಹದಿನ್ದ ಉತ್ಸಾಹದಿನ್ದ ಕೂಡಿದ ಉತ್ಸಾಹದಿನ್ದಿರು ಉತ್ಸಾಹನಾಶಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉತ್ಸಾಹಪಡು ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಗತ ಉತ್ಸಾಹಬಂಜಕ ಉತ್ಸಾಹಬಞ್ಜಕ ಉತ್ಸಾಹಬರಿತ ಉತ್ಸಾಹಭಂಜಕ ಉತ್ಸಾಹಭಞ್ಜಕ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಉತ್ಸಾಹಯುತ ಉತ್ಸಾಹರಹಿತ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವವ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನುಂಟುಮಾಡು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನುಣ್ಟುಮಾಡು ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದ ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದಾಗು ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದಿರುವವನು ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಉತ್ಸಾಹವುಂಟುಮಾಡು ಉತ್ಸಾಹವುಣ್ಟುಮಾಡು ಉತ್ಸಾಹಶಾಲಿ ಉತ್ಸಾಹಶಾಲಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹಶಾಲಿನಿ ಉತ್ಸಾಹಶೂನ್ಯ ಉತ್ಸಾಹಹೀನ ಉತ್ಸಾಹಹೀನತೆ ಉತ್ಸಾಹಹೀನತೆಗಳು ಉತ್ಸಾಹಹೀನರು ಉತ್ಸಾಹಹೀನರುಗಳು ಉತ್ಸಾಹಹೊಂದು ಉತ್ಸಾಹಹೊನ್ದು ಉತ್ಸಾಹಾತ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿರು ಉತ್ಸಾಹಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹಿಸು ಉತ್ಸುಕ ಉತ್ಸುಕತೆ ಉತ್ಸುಕತೆಗಳು ಉತ್ಸುಕತೆಯಿಂದಿರುವ ಉತ್ಸುಕತೆಯಿನ್ದಿರುವ ಉತ್ಸುಕನಾಗಿರು ಉತ್ಸುಕನಾದ ಉತ್ಸುಕರು ಉತ್ಸೇಕ ಉತ್ಸೇಕಗಳು ಉದಂಚಿತ ಉದಂತ ಉದಕ ಉದಕಗಳು ಉದಕಜಾಸನ ಉದಕಶಾಯಿ ಉದಗ್ರ ಉದಞ್ಚಿತ ಉದದಿ ಉದದಿಗಳು ಉದದಿನಂದನ ಉದದಿನನ್ದನ ಉದದಿಶಯನ ಉದದಿಹಾರಿದವ ಉದಧಿ ಉದಧಿಕುಮಾರರು ಉದಧಿಗಳು ಉದಧಿನಂದನ ಉದಧಿನನ್ದನ ಉದಧಿಶಯನ ಉದಧಿಹಾರಿದವ ಉದನ್ಯೆ ಉದಮಿದಾರ ಉದಯ ಉದಯ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಗಳು ಉದಯರವಿ ಉದಯರವಿ ನಾಡು ಉದಯರಾಗ ಉದಯವಾಗು ಉದಯಸೂರ್ಯ ಉದಯಾದ್ರಿ ಉದಯಿಸಿದ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸು ಉದಯೋನ್ಮುಕ ಉದಯೋನ್ಮುಕರು ಉದಯೋನ್ಮುಕರುಗಳು ಉದಯೋನ್ಮುಕವಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಉದಯೋನ್ಮುಖರು ಉದಯೋನ್ಮುಖರುಗಳು ಉದಯೋನ್ಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವ ಉದರ ಉದರ ಪೋಷಣೆ ಉದರಂಬರಣ ಉದರಂಭರಣ ಉದರಕಾಯಕ ಉದರಕುದಿ ಉದರಗಳು ಉದರಜ ಉದರದ ಉದರದ ಕಂಪನ ಉದರದ ಹೊರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಉದರಪಾದಶಯ್ಲಸದನ ಉದರಪಾದಶೈಲಸದನ ಉದರಪೋಷಣೆ ಉದರಮ್ಬರಣ ಉದರಮ್ಭರಣ ಉದರವಯ್ರಾಗ್ಯ ಉದರವೈರಾಗ್ಯ ಉದರಿ ಉದವ ಉದವು ಉದವೆ ಉದಾ ಉದಾತ್ತ ಉದಾತ್ತ ಗುಣದ ಉದಾತ್ತ ತತ್ವ ಉದಾತ್ತ ತತ್ವಗಳು ಉದಾತ್ತ ಸ್ವಬಾವದ ಉದಾತ್ತ ಸ್ವಭಾವದ ಉದಾತ್ತಗುಣ ಉದಾತ್ತಗುಣಗಳು ಉದಾತ್ತಗೊಳಿಸು ಉದಾತ್ತತನ ಉದಾತ್ತತೆ ಉದಾತ್ತತೆಗಳು ಉದಾತ್ತನೂ ಉದಾತ್ತಬಾವದ ಉದಾತ್ತಭಾವದ ಉದಾತ್ತವಾಗಿರುವಿಕೆ ಉದಾತ್ತವಾದ ಉದಾತ್ತೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಉದಾನ ಉದಾನರಣ ಉದಾರ ಉದಾರ ಅಬಿಪ್ರಾಯಗಳುಳ್ಳವನು ಉದಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳುಳ್ಳವನು ಉದಾರ ಕೊಡುಗೆ ಉದಾರ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಉದಾರ ಪ್ರಕೃತಿ ಉದಾರ ಬಾವನೆಯ ಉದಾರ ಭಾವನೆಯ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದಾರ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಉದಾರ ಹೃದಯದ ಉದಾರ ಹೃದಯದವರಾಗಿರುವಿಕೆ ಉದಾರ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಉದಾರ ಹೃದಯವನ್ತಿಕೆ ಉದಾರಚಿತ್ತದ ಉದಾರತನ ಉದಾರತನಗಳು ಉದಾರತೆ ಉದಾರತೆಗಳು ಉದಾರತ್ವ ಉದಾರತ್ವಗಳು ಉದಾರದಾನ ಉದಾರನಿಧಿ ಉದಾರಬಾವದ ಉದಾರಭಾವದ ಉದಾರವಲ್ಲದ ಉದಾರವಾಗಿ ಉದಾರವಾಗಿರುವಿಕೆ ಉದಾರವಾದ ಉದಾರಿ ಉದಾರಿಗಳು ಉದಾರಿಯಾಗು ಉದಾರು ಉದಾಸ ಉದಾಸೀನ ಉದಾಸೀನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉದಾಸೀನ ತೋರಿಸು ಉದಾಸೀನ ಬಾವದ ಉದಾಸೀನ ಭಾವದ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದ ಉದಾಸೀನ ಮಾಡು ಉದಾಸೀನಗಳು ಉದಾಸೀನತೆ ಉದಾಸೀನತೆಗಳು ಉದಾಸೀನತೆಯ ಉದಾಸೀನತೆಯಿಂದ ಉದಾಸೀನತೆಯಿನ್ದ ಉದಾಸೀನದ ಉದಾಸೀನನಾಗಿರು ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ಉದಾಸೀನವಾಗಿರು ಉದಾಸೀನವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವುದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಉದಾಹರಿಸು ಉದಿ ಪಟ್ಲು ಉದಿತ ಉದಿತತರಣಿ ಉದಿತಾರ್ಕ ಉದಿರಿಸು ಉದಿರು ಉದಿರ್ ಉದಿರ್ಚು ಉದಿರ್ಪು ಉದಿಸು ಉದೀರ್ಣ ಉದು ಉದುಂಬರ ಉದುಂಬರಗಳು ಉದುಬವ ಉದುಭವ ಉದುಮ್ಬರ ಉದುಮ್ಬರಗಳು ಉದುರಿ ಉದುರಿಚು ಉದುರಿಬೀಳು ಉದುರಿಬೀಳುವ ಉದುರಿಸು ಉದುರಿಸುವಿಕೆ ಉದುರಿಹೋಗು ಉದುರು ಉದುರುಗುಟ್ಟು ಉದುರುಗೊಂಬು ಉದುರುಗೊಂಬುಗಳು ಉದುರುಗೊಮ್ಬು ಉದುರುಗೊಮ್ಬುಗಳು ಉದುರೆವಡೆ ಉದುರ್ ಉದುರ್ಗುಟ್ಟು ಉದುರ್ಚು ಉದ್ಗತ ಉದ್ಗಮ ಉದ್ಗಮಗಳು ಉದ್ಗಾಟನೆ ಉದ್ಗಾಟನೆಗಳು ಉದ್ಗಾರ ಉದ್ಗಾರ ಪೂರ್ವಕಮಾತು ಉದ್ಗಾರಗಳು ಉದ್ಗಾರವಾಚಕ ಚಿಹ್ನೆ ಉದ್ಗಾಷ್ಟ ಉದ್ಗೋಷ ಉದ್ಗೋಷಕ ಉದ್ಗೋಷಕಗಳು ಉದ್ಗೋಷಗಳು ಉದ್ಗೋಷಣೆ ಉದ್ಗೋಷಣೆಗಳು ಉದ್ಗೋಷಿಸು ಉದ್ಗೋಷಿಸುವುದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಗಳು ಉದ್ಘಾಷ್ಟ ಉದ್ಘೋಣೆ ಉದ್ಘೋಷ ಉದ್ಘೋಷ ಮಾಡುವವ ಉದ್ಘೋಷಕ ಉದ್ಘೋಷಕಗಳು ಉದ್ಘೋಷಗಳು ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಉದ್ಘೋಷಣೆಗಳು ಉದ್ಘೋಷಿಸು ಉದ್ಘೋಷಿಸುವುದು ಉದ್ದ ಉದ್ದ-ಉರುಟು ಉದ್ದ ಚಂಡಿಕೆ ಉದ್ದ ಚಡಿ ಉದ್ದ ಚಣ್ಡಿಕೆ ಉದ್ದ ಜಡೆಯವಳು ಉದ್ದ ಜಿಗಿತ ಉದ್ದ ತಲೆ ಉದ್ದ ತೆರೆಯುಲಿ ಉದ್ದ ನೀರು ಉದ್ದ ಬೆಳೆ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿಸು ಉದ್ದಂಡ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಉದ್ದಗಲ ಉದ್ದಗಲಗಳು ಉದ್ದಗುಂಡು ಉದ್ದಗೆರೆ ಉದ್ದಗೆರೆಗಳು ಉದ್ದಟ ಉದ್ದಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ದಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉದ್ದಟತನ ಉದ್ದಟತನಗಳು ಉದ್ದಟತನದ ಉದ್ದಟತೆ ಉದ್ದಟತೆಗಳು ಉದ್ದಟೆ ಉದ್ದಟೆಗಳು ಉದ್ದಣ್ಡ ಉದ್ದತ ಉದ್ದದ ಉದ್ದನಾದ ಉದ್ದನಾದಗಳು ಉದ್ದನಾಮ ಉದ್ದನೆಗೆತ ಉದ್ದನೆಗೆತಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಅಂಗಿ ಉದ್ದನೆಯ ಅಂಗಿಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಅಙ್ಗಿ ಉದ್ದನೆಯ ಅಙ್ಗಿಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಒರಗು ಬೆಂಚು ಉದ್ದನೆಯ ಒರಗು ಬೆಞ್ಚು ಉದ್ದನೆಯ ಕತ್ತಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕತ್ತಿಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಬಂದೂಕು ಉದ್ದನೆಯ ಬಂದೂಕುಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಬನ್ದೂಕು ಉದ್ದನೆಯ ಬನ್ದೂಕುಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಮೇಜು ಉದ್ದನೆಯ ಮೇಜುಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಷರಟು ಉದ್ದನೆಯ ಷರಟುಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಸವ್ಟು ಉದ್ದನೆಯ ಸವ್ಟುಗಳು ಉದ್ದನೆಯ ಸೀಳು ಉದ್ದನೆಯ ಸೋರೆಕಾಯಿ ಉದ್ದನೆಯ ಸೌಟು ಉದ್ದನೆಯ ಸೌಟುಗಳು ಉದ್ದಬಟ್ಟು ಉದ್ದಬಳಸುಗೆರೆ ಉದ್ದಮಾಡಿದ ಉದ್ದಮಾಡು ಉದ್ದಮಿ ಉದ್ದಮೂಗಿನ ಉದ್ದರಣ ಉದ್ದರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಉದ್ದರಣ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉದ್ದರಣಗಳು ಉದ್ದರಣೆ ಉದ್ದರಣೆಗಳು ಉದ್ದರಿ ಉದ್ದರಿ ಪತ್ರ ಉದ್ದರಿ ಮಾರಾಟ ಉದ್ದರಿಸಲು ಶಕ್ಯವಾದ ಉದ್ದರಿಸಿದ ಬಾಗ ಉದ್ದರಿಸು ಉದ್ದರಿಸುವ ಉದ್ದರಿಸುವಿಕೆ ಉದ್ದರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಉದ್ದರಿಸುವುದು ಉದ್ದಳತೆ ಉದ್ದಳತೆಗಳು ಉದ್ದವಾಗಿ ಉದ್ದವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸು ಉದ್ದವಾಗಿ ಬಾಗಮಾಡು ಉದ್ದವಾಗಿ ಭಾಗಮಾಡು ಉದ್ದವಾಗಿರುವಿಕೆ ಉದ್ದವಾಗಿಸು ಉದ್ದವಾಗು ಉದ್ದವಾದ ಉದ್ದವಾದ ಕಂಬಳಿ ಉದ್ದವಾದ ಕಾಲು ಉದ್ದವಾದ ಕಾಲುಗಳು ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲು ಉದ್ದವಾದ ಕೂದಲುಗಳು ಉದ್ದವಾದ ಕೋಲು ಉದ್ದವಾದ ಕೋಲುಗಳು ಉದ್ದವಾದ ಚಾಟಿ ಉದ್ದವಾದ ಜೊಂಡು ಕಡ್ಡಿ ಉದ್ದವಾದ ತೆಳುಕಂಬಿ ಉದ್ದವಾದ ತೆಳುಕಂಬಿಗಳು ಉದ್ದವಾದ ತೆಳುಕಮ್ಬಿ ಉದ್ದವಾದ ತೆಳುಕಮ್ಬಿಗಳು ಉದ್ದವಾದ ಮಾಲೆ ಉದ್ದವಾದ ಮಾಲೆಗಳು ಉದ್ದವಾದ ಸಾಲು ಉದ್ದವಾದ ಸಾಲುಗಳು ಉದ್ದವಾದುದು ಉದ್ದಸಾಲು ಉದ್ದಸಾಲುಗಳು ಉದ್ದಹಗ್ಗ ಉದ್ದಹಗ್ಗಗಳು ಉದ್ದಾರ ಉದ್ದಾರ ಮಾಡು ಉದ್ದಾರ ಮಾಡುವವನು ಉದ್ದಾರ ಮಾರ್ಗ ಉದ್ದಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಉದ್ದಾರಕ ಉದ್ದಾರಕರು ಉದ್ದಾರಕರುಗಳು ಉದ್ದಿ ಉದ್ದಿಗಳು ಉದ್ದಿಗಿ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಉದ್ದಿಮಿ ಉದ್ದಿಮೆ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಉದ್ದಿಮೆದಾರ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರು ಉದ್ದಿಮೆದಾರರುಗಳು ಉದ್ದಿಶ್ಯಪೂರ್ವಕವಾದ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತರು ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ತಳ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ತಳಗಳು ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳ ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳು ಉದ್ದೀಪ ಉದ್ದೀಪಕ ಉದ್ದೀಪಕಗಳು ಉದ್ದೀಪನ ಉದ್ದೀಪನಗಳು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸು ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೀಪನೆ ಉದ್ದೀಪಿಸು ಉದ್ದೀಪ್ತ ಉದ್ದು ಉದ್ದುಗಳು ಉದ್ದುದ್ದವಾದ ಉದ್ದುದ್ದವಾದ, ಉದ್ದದ ಉದ್ದುರುಟು ಉದ್ದುರುಟುತನ ಉದ್ದೃತ ಬಾಗ ಉದ್ದೃತ ಬಾಗಗಳು ಉದ್ದೃತಬಾಗ ಉದ್ದೃತಬಾಗಗಳು ಉದ್ದೃತವಾಕ್ಯ ಉದ್ದೃತವಾಕ್ಯಗಳು ಉದ್ದೃತವಾಗಿಸು ಉದ್ದೇಶ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದೆ ಉದ್ದೇಶ ಬಂಗಮಾಡು ಉದ್ದೇಶ ಬಙ್ಗಮಾಡು ಉದ್ದೇಶ ಭಂಗಮಾಡು ಉದ್ದೇಶ ಭಙ್ಗಮಾಡು ಉದ್ದೇಶ ರಹಿತವಾದ ಅಂಗಚೇಷ್ಟೆ ಉದ್ದೇಶ ರಹಿತವಾದ ಅಂಗಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಉದ್ದೇಶ ರಹಿತವಾದ ಅಙ್ಗಚೇಷ್ಟೆ ಉದ್ದೇಶ ರಹಿತವಾದ ಅಙ್ಗಚೇಷ್ಟೆಗಳು ಉದ್ದೇಶ ಸಹಿತವಾದುದು ಉದ್ದೇಶ ಸಾದಕ ಉದ್ದೇಶ ಸಾದಕಗಳು ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧಕ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧಕಗಳು ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಉದ್ದೇಶದಿನ್ದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಲಕ್ಷ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಅಸಡ್ಡೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ತಡಮಾಡು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೀಡಿಸು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾದ ಉದ್ದೇಶರಹಿತ ಉದ್ದೇಶರಹಿತವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಉದ್ದೇಶರಹಿತವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಉದ್ದೇಶರ್ಪೂಕವಾದ ವಿಚಾರ ಉದ್ದೇಶರ್ಪೂಕವಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರಯ್ಸು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾದಿಸು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸು ಉದ್ದೇಶವಿರು ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಉದ್ದೇಶಿತ ವಸ್ತು ಉದ್ದೇಶಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಉದ್ದೇಶಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಿಸು ಉದ್ಧಟ ಉದ್ಧಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ಧಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉದ್ಧಟತನ ಉದ್ಧಟತನಗಳು ಉದ್ಧಟತನದ ಉದ್ಧಟತನದ ಮಾತು ಉದ್ಧಟತೆ ಉದ್ಧಟತೆಗಳು ಉದ್ಧಟೆ ಉದ್ಧತ ಉದ್ಧತಿಕೆ ಉದ್ಧರಣ ಉದ್ಧರಣ ಚಿಹ್ನೆ ಉದ್ಧರಣಗಳು ಉದ್ಧರಣೆ ಉದ್ಧರಣೆಗಳು ಉದ್ಧರಿಸಲು ಶಕ್ಯವಾದ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಭಾಗ ಉದ್ಧರಿಸಿದ ಭಾಗಗಳು ಉದ್ಧರಿಸು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಉದ್ಧರಿಸುವವನು ಉದ್ಧರಿಸುವಿಕೆ ಉದ್ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಉದ್ಧರಿಸುವುದು ಉದ್ಧಾರ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವವ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡುವವನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾರ್ಗ ಉದ್ಧಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಉದ್ಧಾರಕ ಉದ್ಧಾರಕರು ಉದ್ಧಾರಕರುಗಳು ಉದ್ಧುರ ಉದ್ಧೂಲನ ಉದ್ಧೃತ ಉದ್ಧೃತ ಭಾಗ ಉದ್ಧೃತ ಭಾಗಗಳು ಉದ್ಧೃತಭಾಗ ಉದ್ಧೃತಭಾಗಗಳು ಉದ್ಧೃತವಾಕ್ಯ ಉದ್ಧೃತವಾಕ್ಯಗಳು ಉದ್ಧೃತವಾಗಿಸು ಉದ್ಪಾಟಗಳು ಉದ್ಫಾಟಗಳು ಉದ್ಬಟ ಉದ್ಬಟಗಳು ಉದ್ಬವ ಉದ್ಬವಗಳು ಉದ್ಬವಳು ಉದ್ಬವಿಸು ಉದ್ಬೋದ ಉದ್ಬೋದಗಳು ಉದ್ಬೋಧ ಉದ್ಬೋಧಗಳು ಉದ್ಬೋಧನೆ ಉದ್ಭಟ ಉದ್ಭಟಗಳು ಉದ್ಭವ ಉದ್ಭವಗಳು ಉದ್ಭವಳು ಉದ್ಭವಿಸು ಉದ್ಭಾಸ ಉದ್ಭಿಜ್ಜ ಉದ್ಭೋಧ ಉದ್ಭೋಧಗಳು ಉದ್ಭ್ರಮ ಉದ್ಯತ ಉದ್ಯತಾಕ್ಷಿ ಉದ್ಯದ್ಗದಾದಾರಿ ಉದ್ಯದ್ಗದಾಧಾರಿ ಉದ್ಯಮ ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞ ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರು ಉದ್ಯಮ ತಜ್ಞರುಗಳು ಉದ್ಯಮಕರ್ತ ಉದ್ಯಮಕರ್ತರು ಉದ್ಯಮಕರ್ತರುಗಳು ಉದ್ಯಮಗಳು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆಗಳು ಉದ್ಯಮಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉದ್ಯಮೀಕರಣ ಉದ್ಯಮೀಕರಣಗಳು ಉದ್ಯಾನ ಉದ್ಯಾನ ಕೃಷಿ ಉದ್ಯಾನ ಗೋಷ್ಟಿ ಉದ್ಯಾನ ಗೋಷ್ಟಿಗಳು ಉದ್ಯಾನ ಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ಯಾನ ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರದೇಶ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಉದ್ಯಾನ ಭೋಜನ ಉದ್ಯಾನ ರೂಪದ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಉದ್ಯಾನವನ ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಉದ್ಯಾಪನ ಉದ್ಯಾಪನಗಳು ಉದ್ಯಾಪನೆ ಉದ್ಯಾಪನೆಗಳು ಉದ್ಯುಕ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯೋಗ ಜನ್ಯರೋಗ ಉದ್ಯೋಗ ಜನ್ಯರೋಗಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ನಿಮಿತ್ತ ತಿರುಗಾಟ ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಸ್ತಿತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯ ಉದ್ಯೋಗ ವಲಯಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇನ್ದ್ರ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇನ್ದ್ರಗಳು ಉದ್ಯೋಗಕಾಲ ಉದ್ಯೋಗಕಾಲಗಳು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ-ಸೇರಿಸಿಕೊ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಉದ್ಯೋಗದ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊರತೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಕೊರತೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಉದ್ಯೋಗದಾತರು ಉದ್ಯೋಗದಾತರುಗಳು ಉದ್ಯೋಗನಿರತ ವಕೀಲ ಉದ್ಯೋಗನಿರತ ವಯ್ದ್ಯ ಉದ್ಯೋಗನಿರತ ವೈದ್ಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸು ಉದ್ಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಉದ್ಯೋಗಶೀಲ ಉದ್ಯೋಗಶೀಲತೆಯ ಉದ್ಯೋಗಶೀಲರು ಉದ್ಯೋಗಶೀಲರುಗಳು ಉದ್ಯೋಗಸ್ತ ಉದ್ಯೋಗಸ್ತರು ಉದ್ಯೋಗಸ್ತರುಗಳು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹತೆ ಉದ್ಯೋಗಾರ್ಹತೆಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿ ವರ್ಗ ಉದ್ಯೋಗಿ ವರ್ಗಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಸು ಉದ್ಯೋತ ಉದ್ರಲ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಪರಿಸ್ತಿತಿಗಳು ಉದ್ರಿಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ತಿತಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ತಿತಿಗಳು ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ರಿಕ್ತನಾದಂತೆ ಉದ್ರಿಕ್ತನಾದನ್ತೆ ಉದ್ರಿಕ್ತವಾದ ಉದ್ರೇಕ ಉದ್ರೇಕ ಉಂಟುಮಾಡುವಂತದ್ದು ಉದ್ರೇಕ ಉಂಟುಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಉದ್ರೇಕ ಉಣ್ಟುಮಾಡುವನ್ತದ್ದು ಉದ್ರೇಕ ಉಣ್ಟುಮಾಡುವನ್ಥದ್ದು ಉದ್ರೇಕ ಕೆರಳಿಸು ಉದ್ರೇಕಕರ ಉದ್ರೇಕಕರವಾದ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿ ಉದ್ರೇಕಕಾರಿಗಳು ಉದ್ರೇಕಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ರೇಕಗಳು ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡಿರುವಿಕೆ ಉದ್ರೇಕಗೊಣ್ಡ ಉದ್ರೇಕಗೊಣ್ಡಿರುವ ಉದ್ರೇಕಗೊಣ್ಡಿರುವಿಕೆ ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವಂತದು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವಂಥದು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವನ್ತದು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವನ್ಥದು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳದ ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳದಿರು ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳು ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುವ ಉದ್ರೇಕದ ಉದ್ರೇಕದ ಮಾತಾಡು ಉದ್ರೇಕದ ವೃತ್ತಾಂತದ ಪತ್ರಿಕೆ ಉದ್ರೇಕದ ವೃತ್ತಾನ್ತದ ಪತ್ರಿಕೆ ಉದ್ರೇಕರಹಿತ ಉದ್ರೇಕವಿಲ್ಲದ ಉದ್ರೇಕಶಮನದ ಅವ್ಷದ ಉದ್ರೇಕಶಮನದ ಅವ್ಷಧ ಉದ್ರೇಕಶಮನದ ಔಷದ ಉದ್ರೇಕಶಮನದ ಔಷಧ ಉದ್ರೇಕಿತವಾಗುವ ಉದ್ರೇಕಿಸಲಾರದ ಉದ್ರೇಕಿಸು ಉದ್ವ ಉದ್ವರ್ತನ ಉದ್ವರ್ತಪ್ರಪಂಚ ಉದ್ವರ್ತಪ್ರಪಞ್ಚ ಉದ್ವಹ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಳ್ಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾದ ಉದ್ವೇಗ ಉದ್ವೇಗಕಾರಕ ಹಾರ್ಮೋನು ಉದ್ವೇಗಕ್ಕೊಳಗಾಗು ಉದ್ವೇಗಗಳು ಉದ್ವೇಗಗೊಳ್ಳು ಉದ್ವೇಗದ ಉದ್ವೇಗಬರಿತ ಸಂಗೀತ ಉದ್ವೇಗಬರಿತ ಸಙ್ಗೀತ ಉದ್ವೇಗಭರಿತ ಸಂಗೀತ ಉದ್ವೇಗಭರಿತ ಸಙ್ಗೀತ ಉದ್ವೇಗರಹಿತ ಉದ್ವೇಗರಾಹಿತ್ಯ ಉದ್ವೇಗವಿಲ್ಲದವನು ಉನಿ ಉನಿತು ಉನ್ದಲು ಉನ್ದಲುಗಳು ಉನ್ದುರ ಉನ್ದುರವರವಾಹನ ಉನ್ನತ ಉನ್ನತ ಅದಿಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉನ್ನತ ಕುಲ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಉನ್ನತ ಪದವಿಗೇರಿಸು ಉನ್ನತ ಪದವಿಯ ಉನ್ನತ ಬಲಶಾಲಿ ಉನ್ನತ ಬಲಶಾಲಿಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಗಳು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಉನ್ನತ ವರ್ಗದವರು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಬ್ಯಾಸಗಳು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಳು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಙ್ಗ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಙ್ಗಗಳು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಉನ್ನತ ಸಯ್ನ್ಯಾದಿಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಸಯ್ನ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳು ಉನ್ನತ ಸಯ್ನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಸಯ್ನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉನ್ನತ ಸೈನ್ಯಾದಿಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಸೈನ್ಯಾದಿಕಾರಿಗಳು ಉನ್ನತ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಉನ್ನತ ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉನ್ನತ ಸ್ತರೀಯ ಬಾಷೆ ಉನ್ನತ ಸ್ತರೀಯ ಭಾಷೆ ಉನ್ನತ ಸ್ತಾನ ಉನ್ನತ ಸ್ತಾನಗಳು ಉನ್ನತ ಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವವನು ಉನ್ನತ ಸ್ತಾಯಿಯ ಉನ್ನತ ಸ್ತಿತಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವನು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾಯಿಯ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆ ಕೊಡು ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗೇರಿಸು ಉನ್ನತಕರದಾತೆ ಉನ್ನತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಉನ್ನತಗೊಳಿಸು ಉನ್ನತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಉನ್ನತವರ್ಗ ಉನ್ನತವರ್ಗಗಳು ಉನ್ನತವಾಗಿರು ಉನ್ನತವಾಗು ಉನ್ನತವಾದ ಉನ್ನತಸ್ತಾನದ ಉನ್ನತಸ್ಥಾನದ ಉನ್ನತಾದಿಕಾರದ ಉನ್ನತಾದಿಕಾರಿ ಉನ್ನತಾದಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಳ ಬಾರದ ಉನ್ನತಾದಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಬಳ ಬಾರದ ಉನ್ನತಾದಿಕಾರಿಗಳು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರದ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಬಳ ಭಾರದ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಬಳ ಭಾರದ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಉನ್ನತಿ ಉನ್ನತಿ ಸಾದಿಸು ಉನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸು ಉನ್ನತಿಕೆ ಉನ್ನತಿಗಳು ಉನ್ನತಿಗೇರಿಸು ಉನ್ನತಿಯ ಕಾಲ ಉನ್ನತಿಯ ಕಾಲಗಳು ಉನ್ನತೀಕರಿಸು ಉನ್ನದ ಉನ್ನದಗಳು ಉನ್ನಹ ಉನ್ನಹಗಳು ಉನ್ನಾಹ ಉನ್ನಾಹಗಳು ಉನ್ನಿದ್ರತೆ ಉನ್ನಿಮರ ಉನ್ನಿಮಾಡಿದ ಉನ್ನಿಸು ಉನ್ನು ಉನ್ಮತ್ತ ಉನ್ಮತ್ತ ಭೈರವ ಉನ್ಮತ್ತಗಳು ಉನ್ಮತ್ತತೆ ಉನ್ಮತ್ತವಾದ ಉನ್ಮತ್ತೆ ಉನ್ಮತ್ತೆಗಳು ಉನ್ಮದ ಉನ್ಮದಗಳು ಉನ್ಮಾದ ಉನ್ಮಾದ ಬ್ರಮೆ ಉನ್ಮಾದ ಬ್ರಮೆಗಳು ಉನ್ಮಾದ ಭ್ರಮೆ ಉನ್ಮಾದ ಭ್ರಮೆಗಳು ಉನ್ಮಾದಗಳು ಉನ್ಮಾದಗ್ರಸ್ತ ಉನ್ಮಾದಗ್ರಸ್ತರು ಉನ್ಮಾದಗ್ರಸ್ತರುಗಳು ಉನ್ಮಾದದ ಉನ್ಮಾದನ ಉನ್ಮಾದಿ ಉನ್ಮಾದಿಗಳು ಉನ್ಮೀಲನ ಉನ್ಮೀಳನ ಉನ್ಮೇಷ ಉಪ ಉಪ ಅದಿಕಾರಿ ಉಪ ಅದಿಕಾರಿಗಳು ಉಪ ಅಧಿಕಾರಿ ಉಪ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನ ಉಪ ಉನ್ನತಾಯುಕ್ತರು ಉಪ ಉನ್ನತಾಯುಕ್ತರುಗಳು ಉಪ ಒತ್ತಡಕ ಉಪ ಕಯ್ಗಾರಿಕೆ ಉಪ ಕಾನೂನು ಉಪ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಉಪ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಉಪ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಉಪ ಮೇಲುಗ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಉಪ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಉಪ ಸಂಪಾದಕ ಉಪ ಸಮಿತಿ ಉಪಕಂಡ ಉಪಕಂಡಗಳು ಉಪಕಣ್ಡ ಉಪಕಣ್ಡಗಳು ಉಪಕತೆ ಉಪಕತೆಗಳು ಉಪಕಥೆ ಉಪಕಥೆಗಳು ಉಪಕರ ಉಪಕರಣ ಉಪಕರಣ ಸಾದನ ಉಪಕರಣ ಸಾಧನ ಉಪಕರಣ ಸಾಮಗ್ರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಕಟ್ಟೆ ಉಪಕರಣಗಳು ಉಪಕರಣವಾದ ಉಪಕರಾರು ಉಪಕರಿಸು ಉಪಕಸಬು ಉಪಕಸಬುಗಳು ಉಪಕಸುಬು ಉಪಕಸುಬುಗಳು ಉಪಕಾರ ಉಪಕಾರ ಋಣ ಉಪಕಾರ ಋಣಗಳು ಉಪಕಾರ ಗುಣದ ಉಪಕಾರ ಬುದ್ದಿಯ ಉಪಕಾರ ಬುದ್ದಿಯಿಂದ ಉಪಕಾರ ಬುದ್ದಿಯಿನ್ದ ಉಪಕಾರ ಬುದ್ದಿಯಿಲ್ಲದ ಉಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿಯ ಉಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಉಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿಯಿನ್ದ ಉಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದ ಉಪಕಾರ ಮನೋಬಾವದ ಉಪಕಾರ ಮನೋಭಾವದ ಉಪಕಾರ ಮಾಡು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಣೆಯಿಲ್ಲದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸು ಉಪಕಾರಕವಾದ ಉಪಕಾರಗಳು ಉಪಕಾರದ ಋಣ ಉಪಕಾರಿ ಉಪಕಾರಿಗಳು ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಉಪಕೃತ ಉಪಕೃತನಾಗಿರು ಉಪಕೃತನಾದ ಉಪಕೃತರು ಉಪಕೃತಿ ಉಪಕೊಂಬೆ ಉಪಕೊಂಬೆಗಳು ಉಪಕೋಶ ಉಪಕೋಶಗಳು ಉಪಕ್ರಮ ಉಪಕ್ರಮ ಗೀತ ಉಪಕ್ರಮ ಗೀತಗಳು ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಉಪಕ್ರಮಣಿಕೆ ಉಪಕ್ರಮಣಿಕೆಗಳು ಉಪಕ್ರಮಿಸು ಉಪಕ್ಷಮ ಉಪಖಂಡ ಉಪಖಂಡಗಳು ಉಪಖಣ್ಡ ಉಪಖಣ್ಡಗಳು ಉಪಗೂಢ ಉಪಗೃಹ ಉಪಗೃಹಗಳು ಉಪಗ್ರಹ ಉಪಗ್ರಹ ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಉಪಘಾತ ಉಪಚಯ ಉಪಚರಣ ಉಪಚರಿಸು ಉಪಚಾರ ಉಪಚಾರ ಮಾಡದ ಉಪಚಾರ ಮಾಡು ಉಪಚಾರಗಳು ಉಪಚಾರಿಕೆ ಉಪಚಾರಿಕೆಗಳು ಉಪಜಿಹ್ವೆ ಉಪಜಿಹ್ವೆಗಳು ಉಪಜೀವನ ಉಪಜೀವಿ ಉಪಜೀವಿಗಳು ಉಪಟಳ ಉಪಟಳಗಳು ಉಪತ್ಯ ಉಪದಂಶ ಉಪದಾ ಉಪದೆ ಉಪದೇಶ ಉಪದೇಶಕ ಉಪದೇಶಕರು ಉಪದೇಶಕಿ ಉಪದೇಶಗಳು ಉಪದೇಶಾತ್ಮಕ ಉಪದೇಶಿಸು ಉಪದ್ರ ಉಪದ್ರಗಳು ಉಪದ್ರವ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡು ಉಪದ್ರವಕಾರಿ ಉಪದ್ರವಕೊಡು ಉಪದ್ರವಗಳು ಉಪದ್ರವವನ್ನುಂಟು ಮಾಡು ಉಪದ್ರವವನ್ನುಣ್ಟು ಮಾಡು ಉಪದ್ರವಿ ಉಪದ್ರವಿಗಳು ಉಪಧಾ ಉಪಧಾನ ಉಪಧಿ ಉಪಧೆ ಉಪನಗರ ಉಪನಗರಗಳು ಉಪನದಿ ಉಪನದಿಗಳು ಉಪನಯ ಉಪನಯನ ಉಪನಾಮ ಉಪನಾಮಗಳು ಉಪನಾಲೆ ಉಪನಿಷತ್ ಉಪನಿಷತ್ ವ್ರತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಉಪನಿಷದ್ ಉಪನಿಷ್ಕ್ರಮಣ ಉಪನೀತ ಉಪನೇತ್ರ ಉಪನೇತ್ರಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಯ್ಕರಿ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಯ್ಖರಿ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವೈಕರಿ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವೈಖರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸಮಾಲೆಗಳು ಉಪಪತಿ ಉಪಪತ್ತಿ ಉಪಪತ್ನಿ ಉಪಪನ್ನ ಉಪಪಾತಕ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಗಳು ಉಪಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಉಪಪ್ರಧಾನ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಉಪಪ್ಲವ ಉಪಪ್ಲವಗಳು ಉಪಬರ್ಹ ಉಪಬರ್ಹಣ ಉಪಬಾಗ ಉಪಬಾಗಗಳು ಉಪಬಾಷೆ ಉಪಬಾಷೆಗಳು ಉಪಬೋಗ ಉಪಬೋಗಗಳು ಉಪಬೋಗಿ ಉಪಬೋಗಿಗಳು ಉಪಬೋಗಿಸುವ ಉಪಭಂಗತಾಳ ಉಪಭಾಗ ಉಪಭಾಗಗಳು ಉಪಭಾಷೆ ಉಪಭಾಷೆಗಳು ಉಪಭೋಗ ಉಪಭೋಗಗಳು ಉಪಭೋಗಿ ಉಪಭೋಗಿಗಳು ಉಪಭೋಗಿಸುವ ಉಪಭೋಗಿಸುವಿಕೆ ಉಪಮಂತ್ರಿ ಉಪಮಂತ್ರಿಗಳು ಉಪಮನ ಉಪಮನ್ತ್ರಿ ಉಪಮನ್ತ್ರಿಗಳು ಉಪಮರ್ದನ ಉಪಮಾ ಉಪಮಾತೀತ ಉಪಮಾನ ಉಪಮಾನಗಳು ಉಪಮಾರ್ಗ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಉಪಮಾಲಂಕಾರಗಳು ಉಪಮಾಲಙ್ಕಾರ ಉಪಮಾಲಙ್ಕಾರಗಳು ಉಪಮೆ ಉಪಮೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಉಪಯುಕ್ತತೆ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದು ಉಪಯುಕ್ತವಾದುದು ಉಪಯೋಗ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕರೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತರದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ತರು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪದಾರ್ತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪದಾರ್ತಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪದಾರ್ಥ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಾರದುದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲದ ಉಪಯೋಗಗಳು ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದ ಮಾತು ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದುದು ಉಪಯೋಗಾರ್ಹವಾಗಿಸು ಉಪಯೋಗಿತಾವಾದಿ ಉಪಯೋಗಿತಾವಾದಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸದ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗದ ಉಪಯೋಗಿಸಲು-ಅಸಾದ್ಯವಾದ ಉಪಯೋಗಿಸಲು-ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟುದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಉಪಯೋಗಿಸು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಪಯೋಗಿಸುವವನು ಉಪಯೋಗಿಸುವವಳು ಉಪರತಿ ಉಪರಾಗ ಉಪರಾಗಗಳು ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಉಪರಿ ಉಪರಿಗಳು ಉಪರಿಗೃಹ ಉಪರಿಗೃಹಗಳು ಉಪರಿಚರ ಉಪರಿಚರಗಳು ಉಪರಿಚೇಲ ಉಪರಿಚೇಲಗಳು ಉಪರಿಮ ಉಪರೂಪ ಗೂಹನ ಉಪರೋದ ಉಪರೋಧ ಉಪಲ ಉಪಲಕ್ಷಣ ಉಪಲಬ್ದ ಉಪಲಬ್ಧ ಉಪಲಬ್ಧಿಗಳು ಉಪಲಾಲನೆ ಉಪಲಿಕ ಉಪಲಿಗ ಉಪಳ ಉಪವನ ಉಪವನಗಳು ಉಪವಸ್ತು ಉಪವಾಕ್ಯ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳು ಉಪವಾಯು ಪಂಚಕ ಉಪವಾಯುಗಳು ಉಪವಾಸ ಉಪವಾಸ ಮಾಡು ಉಪವಾಸ ಮುಷ್ಕರ ಉಪವಾಸ ಸಂಪು ಉಪವಾಸಗಳು ಉಪವಾಸಮಾಡುವವನು ಉಪವಾಸವಿಡು ಉಪವಾಸವಿರು ಉಪವಾಸವಿರುವ ಉಪವಾಸಹಾಕು ಉಪವಾಸಾಚರಣೆ ಉಪವಾಸಾಚರಣೆ ನಿರಶನ ಉಪವಿಬಜನೆಮಾಡು ಉಪವಿಬಜಿಸು ಉಪವಿಬಾಗ ಉಪವಿಬಾಗಗಳು ಉಪವಿಭಜನೆಮಾಡು ಉಪವಿಭಜಿಸು ಉಪವಿಭಾಗ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಉಪವೀತ ಉಪವೀತಗಳು ಉಪವೃತ್ತಿ ಉಪವೃತ್ತಿಗಳು ಉಪವೇದ ಚತುಷ್ಠಯ ಉಪಶಮ ಉಪಶಮನ ಉಪಶಮನ ಮಾಡು ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವ ಉಪಶಮನಕಾರಿ ಅವ್ಷದಿ ಉಪಶಮನಕಾರಿ ಅವ್ಷಧಿ ಉಪಶಮನಕಾರಿ ಔಷದಿ ಉಪಶಮನಕಾರಿ ಔಷಧಿ ಉಪಶಮನಗಳು ಉಪಶಮನಗೊಂಡ ಉಪಶಮನಗೊಣ್ಡ ಉಪಶಮನಗೊಳಿಸು ಉಪಶಮನಮಾಡು ಉಪಶಮನವಾಗು ಉಪಶಾಂತ ಉಪಶಾಂತಿ ಉಪಶಾಕೆ ಉಪಶಾಕೆಗಳು ಉಪಶಾಖೆ ಉಪಶಾಖೆಗಳು ಉಪಶಾನ್ತ ಉಪಶಾಪ ಉಪಶಾಮಕ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಉಪಷ್ಟಂಬ ಉಪಷ್ಟಂಬಗಳು ಉಪಷ್ಟಂಭ ಉಪಷ್ಟಂಭಗಳು ಉಪಷ್ಟಮ್ಬ ಉಪಷ್ಟಮ್ಬಗಳು ಉಪಷ್ಟಮ್ಭ ಉಪಷ್ಟಮ್ಭಗಳು ಉಪಸಂಗ್ರಹ ಉಪಸಂಹಾರ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡು ಉಪಸಂಹಾರಗಳು ಉಪಸಂಹಾರದ ಮಾತುಗಳು ಉಪಸಙ್ಗ್ರಹ ಉಪಸಬಾಪತಿ ಉಪಸಬಾಪತಿಗಳು ಉಪಸಭಾಪತಿ ಉಪಸಭಾಪತಿಗಳು ಉಪಸರ್ಗ ಉಪಸರ್ಗಗಳು ಉಪಸಲಕರಣೆ ಉಪಸಾಗರ ಉಪಸಾದನ ಉಪಸಾದನಗಳು ಉಪಸಾಧನ ಉಪಸಾಧನಗಳು ಉಪಸಿದ್ದಾಂತ ಉಪಸಿದ್ದಾಂತಗಳು ಉಪಸಿದ್ದಾನ್ತ ಉಪಸಿದ್ದಾನ್ತಗಳು ಉಪಸಿದ್ಧಾಂತ ಉಪಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಉಪಸಿದ್ಧಾನ್ತ ಉಪಸಿದ್ಧಾನ್ತಗಳು ಉಪಸ್ಕರ ಉಪಸ್ತ ಉಪಸ್ತಂಬ ಉಪಸ್ತಂಬಗಳು ಉಪಸ್ತಂಭ ಉಪಸ್ತಂಭಗಳು ಉಪಸ್ತಗಳು ಉಪಸ್ತಮ್ಬ ಉಪಸ್ತಮ್ಬಗಳು ಉಪಸ್ತಮ್ಭ ಉಪಸ್ತಮ್ಭಗಳು ಉಪಸ್ತಿತ ಉಪಸ್ತಿತರಿರುವ ಉಪಸ್ತಿತರು ಉಪಸ್ತಿತವಾಗಿರುವಿಕೆ ಉಪಸ್ತಿತಿ ಉಪಸ್ತಿತಿಗಳು ಉಪಸ್ಥ ಉಪಸ್ಥಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಉಪಸ್ಥಿತರು ಉಪಸ್ಥಿತವಾಗಿರುವಿಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉಪಸ್ಪರ್ಶ ಉಪಸ್ಪರ್ಶಗಳು ಉಪಹತಿ ಉಪಹತಿಗಳು ಉಪಹಾರ ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರ ಉಪಹಾರ ಮಂದಿರಗಳು ಉಪಹಾರ ಮನ್ದಿರ ಉಪಹಾರ ಮನ್ದಿರಗಳು ಉಪಹಾರ ಸ್ತಾನ ಉಪಹಾರ ಸ್ತಾನಗಳು ಉಪಹಾರ ಸ್ಥಾನ ಉಪಹಾರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಉಪಹಾರಗಳು ಉಪಹಾರಗೃಹ ಉಪಹಾರಗೃಹಗಳು ಉಪಹಾರದ ಏರ್ಪಾಡು ಉಪಹಾಸ ಉಪಹಾಸಗಳು ಉಪಹಿತ ಉಪಾಂಗ ಉಪಾಂಗ ಸಂಸ್ತೆ ಉಪಾಂಗ ಸಂಸ್ತೆಗಳು ಉಪಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಾಂಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಪಾಂಗಗಳು ಉಪಾಂಗವಾದ ಉಪಾಂತ ಉಪಾಂತ್ಯ ಉಪಾಂತ್ಯ ಪಂದ್ಯ ಉಪಾಂತ್ಯಗಳು ಉಪಾಂಶು ಉಪಾಂಶುಗಳು ಉಪಾಕರ್ಮ ಉಪಾಕ್ಯಾನ ಉಪಾಕ್ಯಾನಗಳು ಉಪಾಖ್ಯಾನ ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳು ಉಪಾಙ್ಗ ಉಪಾಙ್ಗ ಸಂಸ್ತೆ ಉಪಾಙ್ಗ ಸಂಸ್ತೆಗಳು ಉಪಾಙ್ಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಉಪಾಙ್ಗ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಪಾಙ್ಗಗಳು ಉಪಾಙ್ಗವಾದ ಉಪಾತಕಾಧ್ಯಯನಾಂಗ ಉಪಾತ್ತ ಉಪಾದಾನ ಉಪಾದಾನಗಳು ಉಪಾದಿ ಉಪಾದಿ ತ್ರಯ ಉಪಾದಿಗಳು ಉಪಾದೆಯ ಉಪಾದೇಯ ಉಪಾದ್ಯ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾದ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾದ್ಯಾಯ ಉಪಾದ್ಯಾಯ ವೃತ್ತಿ ಉಪಾದ್ಯಾಯನ ರೀತಿಯ ಉಪಾದ್ಯಾಯರು ಉಪಾದ್ಯಾಯಿನಿ ಉಪಾಧಿ ಉಪಾಧಿಗಳು ಉಪಾಧ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ವೃತ್ತಿ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನ ರೀತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಉಪಾಧ್ಯಾಯರುಗಳು ಉಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಉಪಾನಹ ಉಪಾನಹಗಳು ಉಪಾನ್ತ ಉಪಾನ್ತ್ಯ ಉಪಾನ್ತ್ಯ ಪನ್ದ್ಯ ಉಪಾನ್ತ್ಯಗಳು ಉಪಾಯ ಉಪಾಯ ಮಾಡು ಉಪಾಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಉಪಾಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಉಪಾಯ ಸಾದನ ಉಪಾಯ ಸಾದನಗಳು ಉಪಾಯ ಸಾಧನ ಉಪಾಯ ಸಾಧನಗಳು ಉಪಾಯ ಹುಡುಕು ಉಪಾಯಗಳು ಉಪಾಯಗಾತಿ ಉಪಾಯಗಾರ ಉಪಾಯಗಾರರು ಉಪಾಯಗಾರರುಗಳು ಉಪಾಯಗಾರಿಕೆಯ ಉಪಾಯದ ಉಪಾಯದಿಂದ ಒಲಿಸು ಉಪಾಯದಿಂದ ಒಳಗುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಉಪಾಯದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿಸು ಉಪಾಯದಿನ್ದ ಒಲಿಸು ಉಪಾಯದಿನ್ದ ಒಳಗುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ಉಪಾಯದಿನ್ದ ಸಿಕ್ಕಿಸು ಉಪಾಯನ ಉಪಾಯನಗಳು ಉಪಾಯಮಾಡು ಉಪಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸು ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸು ಉಪಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸು ಉಪಾಯವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಉಪಾಯವಾಗಿ ನುಸುಳಿಸು ಉಪಾಯವಾದ ಉಪಾಲಂಬ ಉಪಾಲಂಬಗಳು ಉಪಾಲಂಭ ಉಪಾಲಂಭಗಳು ಉಪಾಲಮ್ಬ ಉಪಾಲಮ್ಬಗಳು ಉಪಾಲಮ್ಭ ಉಪಾಲಮ್ಭಗಳು ಉಪಾಸಕ ಉಪಾಸಕರು ಉಪಾಸನ ಉಪಾಸನಗಳು ಉಪಾಸನೆ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಉಪಾಸಿಸಲ್ಪಡುವ ಉಪಾಸಿಸು ಉಪಾಸ್ತಿ ಉಪಾಸ್ಯ ಉಪಾಸ್ಯಗಳು ಉಪಾಹಾರ ಉಪಾಹಾರಗಳು ಉಪೇಂದ್ರ ಉಪೇಕ್ಷಿತ ಉಪೇಕ್ಷಿಸು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಉಪೇಕ್ಷೆ ತೋರು ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡು ಉಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಉಪೇಕ್ಷೆಯ ಉಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಉಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಮ್ಮತಿಸು ಉಪೇಕ್ಷೆಯಿನ್ದ ಉಪೇಕ್ಷೆಯಿನ್ದ ಸಮ್ಮತಿಸು ಉಪೇಕ್ಷ್ಯ ಉಪೇನ್ದ್ರ ಉಪೋತ್ಪನ್ನ ಉಪೋದ್ಗಾತ ಉಪೋದ್ಘಾತ ಉಪೋಪಕರಣಗಳು ಉಪೋಷಣ ಉಪೋಷ್ಯ ಉಪ್ಕಳುರ ಉಪ್ಗರ್ಲು ಉಪ್ಗರ್ಳು ಉಪ್ಪಗಚಿ ಉಪ್ಪಚಿ ಉಪ್ಪಮಣೆ ಉಪ್ಪರ ಉಪ್ಪರಿಕೆ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಉದ್ಯಾನ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳು ಉಪ್ಪರಿಗೆಯ ಮನೆ ಉಪ್ಪರಿಸು ಉಪ್ಪಲ ಉಪ್ಪಲಿಕ ಉಪ್ಪಲಿಗ ಉಪ್ಪಲಿಗರು ಉಪ್ಪಲೀಕ ಉಪ್ಪಳಿಸು ಉಪ್ಪವಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪಾಗಿರುವ ಉಪ್ಪಾಗಿರುವಿಕೆ ಉಪ್ಪಾಟ ಉಪ್ಪಾತಿ ಉಪ್ಪಾದ ಉಪ್ಪಾರ ಉಪ್ಪಾರತಿ ಉಪ್ಪಾರರು ಉಪ್ಪಾರರುಗಳು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪಿನ ಕರ ಉಪ್ಪಿನ ಗಣಿ ಉಪ್ಪಿನ ಗಣಿಗಳು ಉಪ್ಪಿನ ಗುಂಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಗುಂಡಿಗಳು ಉಪ್ಪಿನ ಗುಣ್ಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಗುಣ್ಡಿಗಳು ಉಪ್ಪಿನ ತೆರಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪಿನ ತೊಟ್ಟಿಗಳು ಉಪ್ಪಿನ ಮಡಿ ಉಪ್ಪಿನ ಮಡಿಗಳು ಉಪ್ಪಿನ ರುಚಿಯುಳ್ಳುದು ಉಪ್ಪಿನ ಸಮುದ್ರ ಉಪ್ಪಿನ ಸರೋವರ ಉಪ್ಪಿನ ಹಂಗು ಉಪ್ಪಿನ ಹಙ್ಗು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿಗಳು ಉಪ್ಪಿನಕಾಯ್ ಉಪ್ಪಿರುವ ಉಪ್ಪಿಲಿಕ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಊರಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸು ಉಪ್ಪು ಬೂಮಿ ಉಪ್ಪು ಭೂಮಿ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಯ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಉಪ್ಪು ಹಾಕು ಉಪ್ಪುಕಳೆ ಉಪ್ಪುಕಾಗದ ಉಪ್ಪುಕಾರದ ಉಪ್ಪುಖಾರದ ಉಪ್ಪುಗಳು ಉಪ್ಪುಗಾಯಿ ಉಪ್ಪುಗಾಯ್ ಉಪ್ಪುಣ್ಣು ಉಪ್ಪುನೀರು ಉಪ್ಪುನೀರುಗಳು ಉಪ್ಪುನೀರ್ ಉಪ್ಪುನೆಲ ಉಪ್ಪುನೇರಿಳೆ ಉಪ್ಪುನೇರಿಳೆಗಳು ಉಪ್ಪುಮಣ್ಣು ಉಪ್ಪುಮಾಡುವವನು ಉಪ್ಪುಮೀನು ಉಪ್ಪುಮೂಟೆ ಉಪ್ಪುಮೂಟೆಗಳು ಉಪ್ಪುವೋಗರ ಉಪ್ಪೆಗಚಿ ಉಪ್ಪೆಸರು ಉಪ್ಪೆಸರ್ ಉಪ್ಪೇರಿ ಉಪ್ಪೇರಿಗಳು ಉಪ್ಲಿಗೆ ಉಬಯ ಉಬಯ ಸಂಕಟ ಉಬಯ ಸಂಕಟಗಳು ಉಬಯ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಉಬಯ ಸಙ್ಕಟ ಉಬಯ ಸಙ್ಕಟಗಳು ಉಬಯ ಸಙ್ಕಟದಲ್ಲಿ ಉಬಯ ಸದನಗಳ ಉಬಯಚರಿ ಉಬಯಚರಿಗಳು ಉಬಯತ್ವ ಉಬಯತ್ವಗಳು ಉಬಯಪಕ್ಷೀಯ ಉಬಯಲಿಂಗದ ಉಬಯಲಿಂಗಿ ಉಬಯಲಿಂಗಿಗಳು ಉಬಯಲಿಙ್ಗದ ಉಬಯಲಿಙ್ಗಿ ಉಬಯಲಿಙ್ಗಿಗಳು ಉಬಯವಾಸಿ ಉಬಯಸಂಕಟ ಉಬಯಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡ ಉಬಯಸಙ್ಕಟ ಉಬಯಸಙ್ಕಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಣ್ಡ ಉಬಯಾಂದ ಉಬಯಾನ್ದ ಉಬಾರ್ ಉಬಿಕು ಉಬ್ಬಚ್ಚು ಉಬ್ಬಚ್ಚು ಮಾಡು ಉಬ್ಬಟೆ ಉಬ್ಬಡಿಗ ಉಬ್ಬಣ ಉಬ್ಬದಿಗ ಉಬ್ಬರ ಉಬ್ಬರ-ಇಳಿತ ಉಬ್ಬರ-ಇಳಿತಗಳು ಉಬ್ಬರಂ ಉಬ್ಬರಂಬರಿ ಉಬ್ಬರಗಳು ಉಬ್ಬರಗಿಡಿ ಉಬ್ಬರವರಿ ಉಬ್ಬರವಾತು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತ ಉಬ್ಬರವಿಳಿಯದ ಉಬ್ಬರಿ ಉಬ್ಬರಿಕೆ ಉಬ್ಬರಿಗ ಉಬ್ಬರಿಸಿದ ಉಬ್ಬರಿಸು ಉಬ್ಬಲ ಉಬ್ಬಲು ಉಬ್ಬಳ ಉಬ್ಬಳಗಳು ಉಬ್ಬಳಿಕೆ ಉಬ್ಬಳಿಕೆಗಳು ಉಬ್ಬಳಿಕೆವಾತು ಉಬ್ಬಳಿಸು ಉಬ್ಬಸ ಉಬ್ಬಸಗಳು ಉಬ್ಬಸಗೊಳ್ ಉಬ್ಬಸಗೊಳ್ಳು ಉಬ್ಬಸದ ಉಬ್ಬಸರೆ ಉಬ್ಬಸವೆರು ಉಬ್ಬಾಟ ಉಬ್ಬಾಳಿಗ ಉಬ್ಬಾಳು ಉಬ್ಬಾಳುತನ ಉಬ್ಬಿ ಗುಂಡಾಗು ಉಬ್ಬಿ ಗುಣ್ಡಾಗು ಉಬ್ಬಿ ಡೊಂಕಾಗು ಉಬ್ಬಿ ಡೊಙ್ಕಾಗು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಉಬ್ಬಿಕೊಣ್ಡಿರುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಉಬ್ಬಿಕೊಣ್ಡಿರುವುದು ಉಬ್ಬಿದ ಉಬ್ಬಿದ ನಿತಂಬ ಉಬ್ಬಿದ ನಿತಮ್ಬ ಉಬ್ಬಿದ ಶರೀರ ಉಬ್ಬಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿದ ಹೊಟ್ಟೆಯುಳ್ಳವನು ಉಬ್ಬಿನ ಉಬ್ಬಿರದ ಉಬ್ಬಿರಿ ಉಬ್ಬಿರುವ ಎದೆ ಉಬ್ಬಿಸಿಕೆ ಉಬ್ಬಿಸು ಉಬ್ಬಿಸುವುದು ಉಬ್ಬು ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಸುವ ಯನ್ತ್ರ ಉಬ್ಬು ಚಿತ್ರಗಾರ ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗಿಲ್ಲದ ಉಬ್ಬು ಸೇರ‍್ಕನ್ನಡಿ ಉಬ್ಬು ಹಲ್ಲಿನವನು ಉಬ್ಬುಕ ಉಬ್ಬುಕಗಳು ಉಬ್ಬುಕೊಬ್ಬು ಉಬ್ಬುಗಣ್ಣು ಉಬ್ಬುಗನ್ನಡಿ ಉಬ್ಬುಗನ್ನಡಿಗಳು ಉಬ್ಬುಗಳು ಉಬ್ಬುಗುಂದು ಉಬ್ಬುಗುಣಿ ಉಬ್ಬುಗುಣಿಗಳು ಉಬ್ಬುಗುದುರೆ ಉಬ್ಬುಗೆಡು ಉಬ್ಬುಗೆನ್ನೆ ಉಬ್ಬುಗೊಬ್ಬು ಉಬ್ಬುಚಕ್ರ ಉಬ್ಬುಚಕ್ರಗಳು ಉಬ್ಬುಚಿತ್ರ ಕೆತ್ತು ಉಬ್ಬುಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸು ಉಬ್ಬುಚೀಲ ಉಬ್ಬುತಗ್ಗಾಗಿರು ಉಬ್ಬುತಗ್ಗಾದ ಉಬ್ಬುತಗ್ಗು ಉಬ್ಬುತಗ್ಗುಗಳು ಉಬ್ಬುಪುಡಿ ಉಬ್ಬುಪುಡಿಗಳು ಉಬ್ಬುವಂತೆ ಮಾಡು ಉಬ್ಬುವನ್ತೆ ಮಾಡು ಉಬ್ಬುವಾತು ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಉಬ್ಬುವಿಕೆಗಳು ಉಬ್ಬುಹಣೆ ಉಬ್ಬುಹಲ್ಲು ಉಬ್ಬುಹೊಳೆ ಉಬ್ಬೆ ಉಬ್ಬೆಗ ಉಬ್ಬೆಗಳು ಉಬ್ಬೆಗೆ ಹಾಕದ ಉಬ್ಬೆದೆ ಉಬ್ಬೆದೆಗಳು ಉಬ್ಬೆಮನೆ ಉಬ್ಬೆಮನೆಗಳು ಉಬ್ಬೆಳೆ ಉಬ್ಬೇಗ ಉಬ್ಬೇಗೆ ಉಭಯ ಉಭಯ ಪಕ್ಷ ಉಭಯ ಬಲ ಉಭಯ ಸಂಕಟ ಉಭಯ ಸಂಕಟಗಳು ಉಭಯ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸಙ್ಕಟ ಉಭಯ ಸಙ್ಕಟಗಳು ಉಭಯ ಸಙ್ಕಟದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಸದನಗಳ ಉಭಯಚರಿ ಉಭಯಚರಿಗಳು ಉಭಯತ್ವ ಉಭಯತ್ವಗಳು