కలహించింది

విక్షనరీ నుండి
  1. కలహించు క్రియ యొక్క ప్రథమపురుష స్త్రీలింగ ఏకవచన భూతకాల రూపం.