కొలపరిమాణములు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
 • తస్రరేణువు = సూర్యకిరణాలలో కనిపించే ఒక ధూళి రేణువు.
 • 8 తస్ర రేణువులు = ఒక లిక్ష.
 • 3 లిక్షలు = ఒక రాజ సర్షపము.
 • 3 రాజసర్షపములు = ఒక గౌర సర్షపము.
 • 6 గౌర సర్షపములు = ఒక యవ.
 • 8 యవలు = ఒక అంగుళము.
 • 12 అంగుళములు = శంఖువు.(అడుగు)
 • 2 శంఖువులు = ఒక హస్తము(మూర).
 • 4 హస్తములు = ధనస్సు.
 • 1000 ధనస్సులు = ఒక క్రోశము.
 • 2 క్రోశములు = గవ్యూతి.
 • 4 గవ్యూతులు = ఒక యోజనము.
 • 800,000 యోజనములు = ఒక శేషస్థానము(వరాహము).