కోటగుమ్మములు

From విక్షనరీ
Jump to navigation Jump to search

కోటగుమ్మము యొక్క బహువచన రూపం.