గంజి తాగేవానికి మీసాలు ఎగబట్టేవాడొకడన్నట్టు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

గంజి మాత్రమే తాగగలిగే స్తోమత కలిగినవాడు, తాను గంజి తాగేటప్పుడు తన మీసాలు ఎత్తి పట్టుకోవటానికి ఇంకో మనిషిని నియమించుకోలేడు. అలాగే తమ ఆర్థిక స్థోమతే బాగాలేని వారు, వేరొకరిని తమకింద పనికిగాని, పరపతి కోసంగాని నియమించుకున్నప్పుడు వారిని వెమర్శిస్తూ ఈ సామెతను ఉపయోగిస్తారు.