చంపుతుంది

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. చంపు క్రియ యొక్క ప్రథమపురుష స్త్రీలింగ ఏకవచన భవిష్యత్కాల రూపం.