చిగురాకులు

విక్షనరీ నుండి
  1. చిగురాకు యొక్క బహువచన రూపం.