జన్మించాను

విక్షనరీ నుండి
  1. జన్మించు క్రియ యొక్క ఉత్తమపురుష ఏకవచన భూతకాల రూపం.