తొక్కుడు లడ్డు

విక్షనరీ నుండి

ఇది ఒక విశేషమైన ఆంధ్రుల పిండివంట.