థియసాఫికల్

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • యోగవిద్యాసంబంధమైనది
  • ఈశ్వర జ్ఞానసంబంధమైనది