దందహ్యమానము

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • మండుచున్నది
  • కాల్పబడుచున్నది