నిర్మించాడు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. నిర్మించు క్రియ యొక్క ప్రథమపురుష పుఃలింగ ఏకవచన భూతకాల రూపం.