నిర్మించాను

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. నిర్మించు క్రియ యొక్క ఉత్తమపురుష ఏకవచన భూతకాల రూపం.