నిర్మించావు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. నిర్మించు క్రియ యొక్క మధ్యమపురుష ఏకవచన భూతకాల రూపం.