నిర్మించింది

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. నిర్మించు క్రియ యొక్క ప్రథమపురుష స్త్రీలింగ ఏకవచన భూతకాల రూపం.