ప్రశ్నించాడు

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
  1. ప్రశ్నించు క్రియ యొక్క ప్రథమపురుష పుఃలింగ ఏకవచన భూతకాల రూపం.