ప్రశ్నించాము

From విక్షనరీ
Jump to navigation Jump to search
  1. ప్రశ్నించు క్రియ యొక్క ఉత్తమపురుష బహువచన భూతకాల రూపం.