ప్రశ్నించారు

From విక్షనరీ
Jump to navigation Jump to search
  1. ప్రశ్నించు క్రియ యొక్క మధ్యమ మరియు ప్రథమ పురుష బహువచన భూతకాల రూపం.