బందరు లడ్డు

విక్షనరీ నుండి

బందరు లడ్డు మచిలీపట్నం నందు తయార్ అవుతుంది. మంచి రుచిగా ఉంటుంది. దీనిని తొక్కుడు లడ్డు అని కుడా అంటారు.