రైల్వే సిగ్నలింగ్ మరియు టెలీకమ్యూనికేషన్ పదకోశం

విక్షనరీ నుండి

రైల్వే సిగ్నలింగ్ మరియు టెలీకమ్యూనికేషన్ పదకోశం[<small>మార్చు</small>]

ఆంగ్లం హిందీ
Absolute Block पूर्ण ब्लॉक
Absolute block working पूर्ण ब्लॉक कार्यचालन
Acceleration त्वरण
Accelerometer त्वरण मापक
Accident दुर्घटना
Accommodate समंजन
Accomodating समंजक
Accomodating crank समंजककारी क्रैंक
Accoustic horn ध्वनिक तूर्य
Acting कार्यकारी
Crank क्रैंक
Adaptor अनुकूलक
Adequate distance पर्याप्त दूरी
Crank adjustable समंजनीय क्रैंक
Crank adjustable straight arm समंजनीय सीध भुजा क्रैंक
Adjusting apparatus समंजक उपकरण
Adjusting cabin wire समंजक केबिन तार
Adjusting crank समंजक क्रैंक
Adjusting screw समंजक पेंच
Advance signal अग्रिम सिगनल
Advance screw अग्रिम पेंच
Aerial वायवीय, एरियल
Aerial Current एरियल करेंट
Aerial frequency control वायवीय आवृत्ति नियंत्रण
Aerial gain वायवीय लाभ
Aerial radiation resistance वायवीय विकिरण प्रतिरोधक
Aerial resistance वायवीय प्रतिरोधक
Aerial system वायवीय प्रणाली
Alighnment संरेखण
Alternating current प्रत्यावर्ती धारा
Ampere एम्पीयर
Amplification प्रवर्धन
Amplification factor प्रवर्धन गुणक
Amplifier प्रवर्धक
Amplitude आयाम
Angle of polarisation ध्रुवण कोण
Angle slide कोण पट्टी
Angle straight ॠजु कोण
Annode एनोड
Annode modulation एनोड माडूलेशन
Annular वलयकार
Annunciator सांकेतिक सुई
Antenna एंटेना
Apparatus उपकरण
Appartus foundation उपकरण आधारवलय
Appliances साधन
Approach control आगम नियंत्रण
Approach lighting प्रवेश प्रकाशन
Approach locking पहुंच पाशन
Approach restricted speed aspects पहुंच गतिप्रबंधक पक्ष
Approach signal lighting पहुंच सिगनल प्रकाश
Approach signal पहुंच सिगनल
Approaching train आनेवाली गाड़ी
Approach Track circuit रेल आगमन परिपथ
Arc चाप, आर्क
Arm भुजा
Armature आर्मेचर
Arm Contact संपर्क भुजा
Arm Radial आरीय भुजा
Arm repeater अनुचारी भुजा
Arrester
Aspect signal सिगनल पक्ष
Asymmetric deflection विषम विक्षेप
Attenuation क्षीणन, क्षीणता
Audio श्रव्य
Audiable श्राव्य
Audio range श्रव्य दूरी
Automotic स्वचल, स्वचालित
Automotic Block Signalling स्वचालित ब्लॉक सिगनल व्यवस्था
Automatic frequency control स्वचालित आवृत्ति नियंत्रण
Automatic gain control स्वचल लाभ नियंत्रण
Automatic signal स्वचल सिगनल
Automatic signalled territory स्वचालित सिगनल क्षेत्र
Automatic telephone system स्वचल टेलीफोन प्रणाली
Automatic telephone Exchange स्वचालित टेलीफोन केंद्र
Automatic train control स्वचालित गाड़ी नियंत्रण
Automatic train stop स्वचालित गाड़ी रोक
Automatic tunning control स्वचल स्वरण नियंत्रण
Automatic Warning System स्वचल चेतावनी प्रणाली
Auto surge स्वारोह
Auxiliary cam lever spring
Auxiliary light उपसंगी प्रकाश
Axle धुरा
Axle counter धुरा गणक
Back blinker पिछला कौंधक
Back Board पिछला पट्ट
Back contact पिछला संपर्क
Back light पिछली बत्ती
Back light signal पिछली बत्ती सिगनल
Back light blinder signal सिगनल के आढ़ की पिछली बत्ती
Back locking पिछला पर्दा
Balance lever संतुलन लीवर
Balance weight संतुलन भार
Balancing network संतुलन तंत्र
Band switch बैंड स्विच
Banner flag रोक पताका
Banner signal झंडा सिगनल
Banner type repeater signal पताका प्रकार का पुनरावर्त सिगनल
lever crossing barrier समपार नाका
Bass मंद्र
Battery बैटरी
Beam बीम, किरण
beam light किरण प्रकाश
Beat स्पंदन, विस्पंदन
Beat frequency स्पंदन आवृति
Beat frequency oscillator विस्पंदन आवृति दोलक
Bell घंटी
Bell code signal घंटी कूट सिगनल
lever crossing bell समपार घंटी
bell signal सिगनल घंटी
Single stroke bell इकहरी चाल घंटी
Berm उपतट
Binary द्विअंकी, द्विआधारी
bipolar द्विघ्रुवीय
Bistable द्विस्थितिक
Block ब्लॉक, खंड, अवरोध
block back पश्च ब्लॉक
Block back section पश्च ब्लॉक सेक्शन
block diagram ब्लॉक आरेख
block forward अग्र ब्लॉक
Block gear ब्लॉक गियर
Block indicator ब्लॉक संकेत
Block instrument ब्लॉक उपकरण
Block instrument section ब्लॉक उपकरण सेक्शन
block interlocking system ब्लॉक अंतर्पाशन प्रणाली
block joint ब्लॉक जोड़
block post ब्लॉक पोस्ट
block section ब्लॉकन सेक्शन
block section limit board ब्लॉक सेक्शन सीमा बोर्ड
block signal ब्लॉक सिगनल
block station ब्लॉक स्टेशन
Block switch ब्लॉक स्विच
block system ब्लॉक प्रणाली
Block working ब्लॉक संचालन
Board फलक, बोर्ड, पट्ट
Bond बंध, बंधक
Cross bond signalling कटवा बंध (सिगनल)
Bond impedence रोक बंध
bond plug प्लग बंध
bond rail
bond resonated impedence सस्पंदित रोक बंध
bond transformer impedance ट्रांसफॉर्मर रोक बंध
bottom contact निचला संपर्क
bottom roller तल बेलन
locking box पाशन बक्स
braking distance emergency आपात काल में ब्रेक लगाने पर तय की गयी दूरी
breaking distance service सामान्य तौर पर ब्रेक लगाने पर तय की गयी दूरी
Busy tone व्यस्त स्वर
By pass उप मार्ग, बाह्य पथ
By pass condenser बाह्य पथ धारित्र
Cab signal कैब सिगनल
Cabin कैबिन
Cable केबल
Calling on बुलावा
Calling on signal बुलावा सिगनल
Calling rate बुलावा दर
Cancellation निरसन, रद्द करना
Capacitor संधारित्र
Capping ऊपरी पट्टी
Carrier धारक, वाहक
Carrier channel वाहक नली
Carrier equipment वाहक उपस्कर
Carrier transmission वाहक संचारण
Carrier wave वाहक तरंग
Carrier facility वाहक सुविधा
Carrier frequency वाहक आवृत्ति
Carrier telephony वाहक टेलीफोनी
Carrier transmission वाहक संचारण
Catalyst उत्प्रेरक
Catch block पकड़ ब्लॉक
Catch handle पकड़ दस्ता
Catch handle controller पकड़ दस्ता नियंत्रक
Catch handle interlocking पकड़ दस्ता अंतर्पाशन
Catch point पकड़ बिन्दु
Catch rod पकड़ छड़
Catch siding कैच साइडिंग
Caution indication सतर्कता संकेत
Caution notice सतर्कता सूचना
Caution position सतर्कता स्थिति
Caution aspect सतर्कता पहलू
Centralised traffic control centre केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण केंद्र
Centrifugal उपकेंद्रीय
Centripetal अभिकेंद्रीय
Change over contract बदल संपर्क
Character(computer) अक्षर (कंप्यूटर)
Interlocking chart अंतर्पाशन चार्ट
Check locking जांच पाशन
Circuit परिपथ
Circuit breakers परिपथ वियोजक
Circuit controller परिपथ नियंत्रक
Circuit element परिपथ तत्व
Circuit interrupter परिपथ अवरोधक
Circuit separate return पृथक वापसी परिपथ
Circuit stick स्टिक परिपथ
Circulating परिसंचारी
Circulation परिसंचरण
Clamp क्लैंप
Classification वर्गीकरण
Classification of station स्टेशनों का वर्गीकरण
Closed circuit working बंद परिपथ कार्याचालन
Closed switch बंद स्विच
Coacting signal सहकारी सिगनल
Co axial cable समाक्ष केबल
Code कूट
Code selector कूट चयक
Coding संकेतन
Coefficent गुणांक
Coil कुंडली
Coil loading भारण कुंडली
Cold cathode शीत कैथोड
Colour code वर्ण संकेत
Colour light signal रंगीन बत्ती सिगनल
Common departure signal सामूहिक प्रस्थान सिगनल
Communication संचार
Cummutator दिक्पिरवर्तक
Compensator क्षतिपूरक
Composited circuit मिश्रित परिपथ
Computer कंप्यूटर
Concave अवतल
Conditional locking सशर्त पाशन
Conductor संवाहक
Conductivity संवाहकता
Conduit वाहक नली
Conical शंकुरुप
Contact संपर्क
Contact front अगला संपर्क
Contact independent स्वतंत्र संपर्क
Contact non independent गैर स्वतंत्र संपर्क
Contact normal सामान्य संपर्क
Contact polar ध्रुवीय संपर्क
Contact reverse विपरित संपर्क
Contact rubbing घर्षण संपर्क
Control grid नियंत्रक ग्रिड
Controlling lever नियंत्रण लीवर
Converging lines अभिसारी पटरियां
Convertor संपरिवर्तक
Convex उत्तल
Cord circuit डोरी परिपथ
Cord dial डायल डोरी
Cord receiver अभिग्राहि डोरी
Cord wiper वाईपर डोरी
Co relative सह संबंध
Counter गणक,काउंटर
Countor signal प्रति सिगनल
Counter weight प्रति भार
Counter weight semaphore प्रति भार सेमाफोर
Creep सपंण
Cross bar क्रास बार
Cross connection क्रास संयोजन
Cross modulation क्रास अधिमिश्रण
Cross over क्रास ओवर, पारगामी
Cross protection प्रति संरक्षण
Cross sectional area अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल
Cross talk मिश्रित वार्ता
Cross talk attenuation मिश्रित वार्ता तनुकरण
Cross talk volume मिश्रित वार्ता परिणाम
Crossing station क्रासिंग स्टेशन
Crystal detector स्फटिक परिचायक
Crystal oscillator drive स्फटिक दोलक चालक
Current धारा, बिजली, करेंट
Current feed back धारा प्रतिपुष्टि
Current stray विपथित धारा
Curvature वक्रता
Cut off विच्छेद
Curve वक्र
Cut off bias विच्छेद बायस
Cut off frequency विच्छेद आवृत्ति
Cut station track circuit विच्छिन्नष्टि स्टेशन रेल परिपथ
Damping plate अवमंदन प्लेट
Danger position खतरे की स्थिति
Data logger डाटा लागर
DC component दिष्ट धारा घटक
Dead निष्क्रिय
Dead end अंतिम छोर
Dead section निष्क्रिय सेक्शन
De energise ऊर्जा हीन करना
Deflecting bar विक्षेप छड
Deflection de focussing विक्षेपी विकेंद्रीकरण
Deflector coil विक्षेपी कॉयल
Deflector plate विक्षेपी पट्टी
Delay equaliser विलंब समकारी
Demand service trunk circuit मांग सेवा ट्रंक परिपथ
Demodulation डिमॉडूलन
Density घनत्व
Depolarisation निध्रुवण
Derailment पटरी से उतरना
Derailer डिरेलर
Derailing switch डिरेलिंग स्विच
Detection परिचायन
Detector परिचायक
Detonator फटाखे
Dew point ओसांक
Digit अंक
Digital Microwave डिजिटल सूक्ष्म तरंग
Dipole aerial द्विध्रुव वायवीय
Direct current दिष्ट धारा
Direct impedance प्रत्यक्ष अवबाधिता
Disc चकती
Disengager वियोजक
Design अभिकल्प
Distant signal दूर सिगनल
Diverging विगमन, अपसारी
Diverging junction विगमन जंक्शन
Diverging lines अपसारी पटरियां
Diverging route अपसारी मार्ग
Double line block instrument दोहरी लाइन ब्लॉक उपकरण
Double band transmission दो बैंड वाला प्रसारण
Driving point impedance चालन बिंदु अवबाधिता
Dwarf shunting बौना शंटिंग
Earthing भूयोजन
Echo गूंज, प्रतिध्वनि
Echo suppressor गूंज दमनकारी
Electrical block instrument विद्युत ब्लॉक उपकरण
Electrial communication instrument विद्युत संचार उपकरण
Electrical control विद्युत नियंत्रण
Electrical cross connection विद्युत क्रॉस कनेक्शन
Electrical equipment विद्युत उपस्कर
Electrical signalling विद्युत सिगनल व्यवस्था
Electrical conductor विद्युत संवाहक
Electric interlocking विद्युत अंतर्पाशन
Electric lever lock विद्युत लीवर ताला
Electric screen विद्युत पर्दा
Electric speaking instrument विद्युत ध्वनि उपकरण
Electric token instrument विद्युत टोकन उपकरण
Electro gas signal विद्युत गैस सिगनल
Electro magnetic screen विद्युत चुंबकीय पर्दा
Electro mechanical drive विद्युत यांत्रिक चालन
Electro mechanical inter locking frame विद्युत यांत्रिक अंतर्पाशन ढ़ांचा
Electronic exchange इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज
Electro pneumatic valve विद्युत वायवीय वाल्व
Elevation उत्थान
Elliptical दीर्घ वृत्ताकार
E-Mail ई-मेल
Emergency control circuit आपात नियंत्रण परिपथ
Emergency release आपात निर्मुक्ति
Emersion उन्मीलन, उदःगष्टिमन
Energise ऊर्जन
Equalisation समकरण
Equaction समीकरण
Equipment उपस्कर
Exchange केंद्र, आदान-प्रदान
Exchange area केंद्र क्षेत्र
Exchange plant केंद्र संयंत्र
Exciting current उत्तेजक धारा
Expander विस्तारक
Expected train प्रत्याशित गाड़ी
Explosives विस्फोटक
Extraction of token टोकन निकालना
Facing point सम्मुख कांटा
Facing point lock सम्मुख कांटा ताला
Failure खराब, दोष
false indication झूठा संकेत
fault localisation दोष स्थान निश्चयन
Feed भरण, संभरण
Feeder संभरक
feed end भरण छोर
feed set भरण सेट
Filament तंतु
filament current तंतु धारा
filament voltage तंतु वोल्टता
Filter छन्नी
filter assembly छन्नी समुच्चय
final selector अंतिम संवरक
First stop signal प्रथम रोक सिगनल
Fixed signal स्थावर सिगनल
Flag झंडी
Flag type indicator झंडीनुमा संकेतक
Flap पल्ला, पल्लेदार
Flap indicator पल्ला संकेतक
Flare signal फ्लेयर सिगनल
Flasher कौंधक
Flasher light signal कौंधक बत्ती सिगनल
Flasher relay कौंधक रिले
Flood lit disc दीप्त चकरी
Fly back प्रत्यावर्तन
Focal point नाभिका बिंदु
Focus नाभी
Focusing device फोकसी साधन
Fog repeater signal कोहरा पुनरावर्तक सिगनल
Force बल
Forced oscillation प्रणोदित दोलन
Fouling bar उल्लंघन रोधी
Fouling mark उल्लंघन चिह्म
Fouling point उल्लंघन स्थल
Four aspects colour light signal चार पक्षीय रंगीन बत्ती सिगनल
Four wire amplifier चार तार वाला एम्प्लीफायर
Interlocking frame अंर्तपाशन ढांचा
Free oscillation निर्बाध दोलन
Frequency आवृत्ति
Frequency deviation आवृत्ति विचलन
Frequency divider आवृत्ति विभाजक
Frequency monitor आवृत्ति अनुश्रावक
Frequency multiplier आवृत्ति गुणक
Frequency swing आवृत्ति झूला
Front contact अगला संपर्क
Fundamental frequency मूल आवृत्ति
Fuse फ्यूज
Fusible flug गलनीय प्लग
Galvanometer गैल्वनोमीटर
Galvanised गैल्वनीकृत
gantry गंत्री
gas current गैस धारा
gate lamp swivelling apparatus घूमनेवाला गेट लैंप उपकरण
gate lock फाटक ताला
gate stop रोक फाटक
Gate target गेट टार्गेट
gate wheel फाटक पहिया
level crossing gate समपार फाटक
wicket level crossing gate उप समपार फाटक
guage plate आमान पट्टी
Generator जनित्र
Gong घंटी
graph लेखा चित्र
gravity गुरुत्व
Gravitational गुरुत्वाकर्षण
grid current
ground frame निचला ढांचा
ground colour light warning signal भूतल रंगीन बत्ती चेतावनी सिगनल
group velocity समूह वेग
ground track lock भूतल पटरी ताला
guard band रक्षा पट्टी
guide gap नियामक अंतराल
guide roller assembly बेलनदल नियामक
guy wire or rod सहायक तार या छड़
half toric sector अर्ध टारिक खंड
half wave dipole अर्ध तरंग द्विध्रुव
half wave rectifier circuit अर्ध तरंग एक दिशकारी परिपथ
hand plunger key lock हस्तचापी ताला
hand test telephone दस्ती जांच टोलीफोन
head light प्रमुख बत्ती
head phone हेड फोन
heat coil उष्मा कुंडली
heavy duty contact सघन संपर्क
height guage ऊंचाई मापी
high pass filter उच्च निकास फिल्टर
Holder धारक
high power modulation उच्च शक्ति माडुलन
holding time धारण समय
hold off device निवारण युक्ति
hold off mechanism निवारण यंत्रिका
Hollow खोखला
home signal निकट सिगनल
horizontal polarised wave क्षैतिज ध्रुवीय तरंग
hybrid coil संकर कुंडली
hysteresis factor हिस्टेरेसिस फैक्टर
Ignition प्रज्वलन
illumination प्रदीप्ति, प्रकाश व्यवस्था
image transfer प्रतिबिंब स्थानांतर
Impedence अवबाधा
Impulse आवेग
impulse circuit आवेग परिपथ
impulse frequency आवेग आवृत्ति
impulse period आवेग काल
impulse ratio आवेग अनुपात
impulsing signal आवेगीय सिगनल
impulsive action आवेग क्रिया
Incapacitation असामथ्र्य
incoming token आवक टोकन
Indication संकेत
indication contact संकेत संपर्क
indication dynamic संकेत गति
indication lock संकेत पाश
Indicator संकेतक, सूचक
indicator lever संकेतक लीवर
indicator needle type सूई नूमा संकेत
indicator slot स्लाट संकेत
indirect locking अप्रत्यक्ष पाशन
Inductance प्रेरकता
Induction प्रेरण
induction coil प्रेरण कुंडली
Infringement अतिलंघन
inner distance signal भीतरी दूरी सिगनल
Input अंतर्गामी
input capacitance अंतर्गामी धारिता
Insertion सिन्नवेश
insertion gain सिन्नवेश लाभ
insertion loss सिन्नवेश हानि
installation संस्थापन
instantaneous तात्क्षणिक
instrument उपकरण
interlocking block instrument अंतर्पाशन ब्लॉक उपकरण
single line instrument इकहरी लाइन उपकरण
insulated stretchers विद्युत रोधी स्ट्रेचर
insulated wire विद्युत रोधी तार
insulated plate अवरोधक प्लेट
insulation विद्युतरोधन, विसंवाहन
insulator विद्युतरोधक
Integrated समाकलित
integrated telephone समाकलित टेलीफोन
Integration समाकलन
Impairing visibility अस्पष्ट दृश्यता
Intensity तीव्रता
Inter communication अंतर संचार
Inter dialling अंतर डायलन
Interference zone बाधा क्षेत्र
Interlocked scanning अंतर ग्रंथित अंशेक्षण
Interlocked relay अंतर्पाशित रिले
Interlocking अंतर्पाशन
Interlocking apparatus अंतर्पाशन उपकरण
Conditional interlocking सशर्त अंतर्पाशन,प्रतिबंधित अंतर्पाशन
Interlocking installation अंतर्पाशन संस्थापन
Interlocking layout अंतर्पाशन विन्यास
Interlocking relay system अंतर्पाशन िरले प्रणाली
Interlocking rotation अंतर्पाशन घूर्णन
Interlocking sequential अनुक्रमिक अंतर्पाशन
Intermediate block post मघ्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट
Intermediate block signalling मध्यवर्ती ब्लॉक सिगनल व्यवस्था
Intermediate frequency मध्यवर्ती आवृत्ति
Intermediate starter signal मध्यवर्ती प्रस्थान सिगनल
Intermittent सविराम, अंतरायिक
Interpolation अंतर्वेशन
Intermodulation distortion अंतरधिमिश्रण विकृतिष्टि
Internet इंटरनेट
Interruption अंतरायण, अवरोध
Interrupted ringing अंतरोधित वादन
Inter wire अंतर तार
Inverter इनवर्टर
Ionisation आयनीकरण
Ionisation current आयनीकरण धारा
Ionisation potential आयनीकरण विभव
Ionosphere आयन मंडल
Ionospheric ray आयनमंड्लीय किरण
Ionospheric wave आयनमंडलीय तरंग
Iron clad switch लोहानी स्विच
Isolating switch पृथक्कारी स्विच
Isolation पृथक्करण , वियोजन
Jack spring combination जैक क्विंस्प्रग समूह
Jaw plunger जबड़ा डाट
Jaw screw जबड़ा पेंच
Joint जोड
Joint eye आँख जोड़
Joint flush सपाट जोड़
Joint long लंबा जोड़
Joint lug लग जोड़
Joint off set मुड़ा जोड़
Joint screw पेंचदार जोड़
Jiont slotted खांचेदार जोड़
Joint solid ठोस जोड़
Joint wide चौडा जोड़
Jumper जंपर
Jumper wire जंपर तार
Junction box जंक्शन बक्स
Junction indicator जंक्शन संकेतक
Key कुंजी,चाबी
Keying कुंजीयन
Key lever चाबी कल
Keyless ringing स्वतः रणन
Key listening श्रवण चाबी
Key lock ताला चाबी
Key lock extension ताला चाबी विस्तार
Key morse मोर्स कुंजी
Key shelf कुंजी शेल्फ
Key transmitter प्रेषक चाबी
King lever मुख्य लीवर
Kinks एेंठन
Knob घुंडी
Ladder ring सीढी वलय
Lamp expander बत्ती विस्तारक
Lamp jack जैक बत्ती
Lamp long burning दीर्घ ज्वलन
Lamp signal सिगनल बत्ती
Last stop signal अंतिम रोक सिगनल
Last subscriber release अंतिम अभिदाता मोचन
Last vehicle अंतिम वाहन
Lattice network गवाक्ष जाल
Layout विन्यास
Leakage क्षरण,रिसाव
Leakproof रिसाव सह
Lens deflecting विस्थान लैंस
Level समतल
Level crossing समपार
Level crossing alarm समपार चेतावनी
Lever bolt lock लीवर बोल्ट ताला
Lever bridge bolt लीवर ब्रिज बोल्ट
Lever circuit controller परिपथ नियंत्रक लीवर
Lever clearance bar निर्धारित छड लीवर
Lever collar लीवर कॉलर
Lever cotter लीवर फन्नी/कॉटर
Lever cover लीवर ढक्कन
Lever detonator placer डेटोनेटर प्लेसर लीवर
Lever directional दिशापरक लीवर
Lever disengager वियोजक लीवर
Lever facing point lock सम्मुख कांटा पाशन लीवर
Lever handle लीवर मूठ
Lever point पांइट लीवर
Lever route मार्ग लीवर
Lever route indicator मार्ग संकेतक लीवर
Lever shoe नाल लीवर
Lever spacing अंतरक लीवर
Lever side पार्श्व लीवर
Lever spare अतिरित्क लीवर
Lever tail लीवर टेल
Lifting barrier उठान फाटक
Light deflecting unit प्रकाश विचालक इकाई
Light proving relay प्रकाश प्रमाणन रिले
Light repeater प्रकाश पुनरार्वतक
Lightning discharger तड़ित क्षेपी
Lightning protector तड़ित रक्षक
Limiter सीमित्र
Limit of speed गति सीमा
Linear detection अनुरेख परिचायन
Line circuit लाइन परिपथ
Line blocked अवरुद्ध लाइन
Line clear लाइन क्लियर
Line closed लाइन बंद
Line current लाइन करेंट
Line fault लाइन दोष
Line relay लाइन रिले
Link कड़ी
Link split विभाजित कड़ी
Local battery स्थानीय बैटरी
Location of signal सिगनल की स्थिति
Lock bar पाशन छड़
Lock bar clip पाशन छड़ क्लिप
Lock coil पाशन कुंडली
Lock indicator पाशन संकेतक
Locking box bracket पाशन बक्स ब्रैकट
Locking dead निष्क्रिय पाशन
Route electrical locking विद्युत मार्ग पाशन
Locking proving contact पाशन प्रमाणन संपर्क
Lock rod पाशन छड़
Loop लूप
Loop aerial वायवीय लूप
Loop dialling लूप डायलन
Loudness प्रबलता
Lower quadrant लोअर क्वाड्रेंट
Lower gear निचला गियर
Low pass filter निम्न निकास फिल्टर
Low power modulation निम्न शक्ति माडुलन
Lubrication स्नेहन
Machine ringing यंत्र वादन
Magnetic bearing चुंबकीय दिशा कोण
Magnetic meridian चुंबकीय ध्रुव वृत्त
Magnetic screen चुंबकीय आवरण
Magnetic residual loss चुंबकीय अवशिष्ठ हानि
Magnetism चुंबकत्व
Magneto generator मैगनेटो जनरेटर
Magneto system चुंबकीय प्रणाली
Magnetron मैगनेट्रोन
Magneto telephone चुंबकीय टोलीफोन
Main line मुख्य लाइन
Maintenance अनुरक्षण
Manually operated हस्तचालित
Manual ringing करचल वादन
Manual telephone exchange मैनुअल टोलीफोन एक्सचेंज
Marker light चिन्हक बत्ती
Marking wave चिन्हन तरंग
Master oscillator प्रधान दोलक
Mechanical control यांत्रिक नियंत्रण
Mechanical interlocking lock यांत्रिक अंतर्पाशन ताला
Mechanical signalling यांत्रिक सिगनल
Mesh जाली
Metallic circuit धात्विक परिपथ
Microphone ध्वनि वर्धक, माइक्रोफोन
Microphony माइक्रोफोनी
Microwave सूक्ष्म तरंग
Miniature लघु, छोटा
Miniature light लघु बत्ती
Minimum deviation न्यूनतम विचलन
Misleading indication भ्रामक संकेत
Mobile communication चल संचार
Modulator अधिमिश्रक
Monitoring अनुश्रवण
Mouth piece मुखिका
Moveable diamond crossing चल डायमंड क्रासिंग
Multi aspect बहु संकेती
Multi channel बहु सरणि
Multi frequency बहु आवृत्ति
Multi lamp बहु बत्ती
Multi meter बहु मापक
Mux मक्स
Modified lower quadrant signal संशोधित लोअर क्वाड्रेंट सिगनल
Modem मोडम
Multiple reception बहु संग्रहण
Multiple twin cable बहु युगल केबल
Multiple unit बहु एकक
Muting मूकन
Mutual आपसी, पारस्परिक
Mutual conductance परस्पर संवाहिता
Naked light अनावृत्त बत्ती
Natural frequency स्वाभाविक आवृत्ति
Near end cross talk नजदीकी सिरा मिश्रित वार्ता
Negative ॠणात्मक
Network तंत्र
Network para meter प्राचल तंत्र
Neutral तटस्थ
Neutralisation तटस्थीकरण
Night alarm रात की चेतावनी
Nodal point निस्पंद बिंदु
Noise figure रवांक
Noise suppression शोर का अधिलंघन
Non fusible अगलनीय
Non inductive गैर प्रेरक
Non insulated संवाहित
Non inter locked layout गैर अंतर्पाशित विन्यास
Non isolated line अपृथक्कृत लाइन
Non linear distortion अरेखिक विकृति
Non magnetic अचुंबकीय
Non polarised relay अध्रुवित रिले
Non resonant अनुनादहीन
Non signalled line सिगनल रहित लाइन
Non synchronous असमकालिक
Normal सामान्य
Normal and reverse indication lock सामान्य और विपरीत संकेत ताला
Normal clear system सामान्य क्लियर प्रणाली
Normal contact सामान्य संपर्क
Normal danger system सामान्य खतरा प्रणाली
Normal interlocking सामान्य अंतर्पाशन
Normal lock सामान्य ताला
Notch खांचा, नॉच
Obsolete अप्रचलित
Observation प्रेक्षण, अवलोकन
Obstruction अवरोध
Obstructed line अवरोधित लाइन
Obstructed test अवरोधित परीक्षण
Occupation box रोधक पेटी
Occupation key रोधक चाबी
Off आफ
On ऑन
One train system एक गाड़ी प्रणाली
Open circuit खुला परिपथ
Open line चालू लाइन
Open wire खुला तार
Operating परिचालन
Operational प्रचालन
Operation of points कांटो का प्रचालन
Oscillator दोलक
Outer home signal बाहरी निकट सिगनल
Outer most home signal बाह्यतम निकट सिगनल
Out put निर्गत
Over energisation अती उर्जायन
Over head alignment ऊपरी संरेखण
Overhead equipment ऊपरी उपस्कर
Overhead line ऊपरी लाइन
Overhead protection ऊपरी संरक्षण
Over lapping अतिव्यापी
Over plugging ओवर प्लगिंग
Over run अतिचालन
Over shoot अतिलंघन
Over turn उलट जाना
Pad lock ताला
Paging and talk back system खोजी और परिवार्ता प्रणाली
Paging loud speaker खोजी ध्वनि विस्तारक
Pairing युग्मन
Parabolic reflector परवलयी परावर्तक
Parallel समानांतर
Parasite पराश्रयी, पराजीवी
Partial restoring time आंशिक यथा स्थापन समय
P.B.X. Final selector निजी शाखा केंद्र अंतिम संवरक
Peak period व्यस्ततम काल
Pentode पंचाग्र
Periodical overhaul आवधिक ओवरहॉल
Periodical testing आवधिक परीक्षण
Permanent speed restriction स्थायी गति प्रतिबंध
Permanent way रेल पथ
Permanent way and works रेल पथ व निर्माण कार्य
Permeability पारगम्यता
Permissible distance अनुमत दूरी
Permissive signal अनुमति सिगनल
Permitivity पारगम्यता
Phantom indication भ्रामक संकेत
Phase चरण, कला
Phase equaliser कला समकारी
Phase velocity कला वेग
Photo electric emission प्रकाश विद्युत उत्सर्जन
Pick up apparatus पिक-अप उपकरण
Pick up coil पिक-अप कुंडली
Pick up contact पिक-अप संपर्क
Pick up voltage पिक-अप वोल्टता
Pigment वर्णक
Pilot guard system पायलट गार्ड पद्धति
Pilot signal पायलट सिगनल
Pinion lever पिनियन लीवर
Piston ring पिस्टन किंरग
Pitch तारत्व
Plane of polarisation ध्रुवण तल
Plate पटटी
Plate foundation आधार पट्टी
Platform train indicator प्लैटफार्म गाड़ी संकेतक
Play back प्रति श्रवण
Plug assembly प्लग समुच्चय
Plug clamping प्लग बंधेज
Plug in type प्लगवाली
Plug isolating वियोजक प्लग
Electrical plunger विद्युत प्लंजर
Plunger type facing point lock प्लंजरनुमा सम्मुख कांटा ताला
Point कांटा
Point adjusting screw कांटा समायोजक पेंच
Point and trap indicator कांटा और ट्रैप संकेतक
Point clamp कांटा शिकंजा
Point clip कांटा क्लिप
Pointer सूचक
Point indicator directional type दिशाबोधी कांटा संकेतक
Point indicator, electrical विद्युत कांटा संकेतक
Point indicator,mechanical यांत्रिक काटा संकेतक
Point indicator, target type अक्षनुमा कांटा संकेतक
Point lock,ground track भू पथ कांटा पाश
Point lock lever कांटा ताला लीवर
Point machine पाइंट मशीन
Point motion wheel कांटा गति पहिया
Point motor पाइंट मोटर
Point motor high voltage पाइंट मोटर उच्च वोल्टता
Point rodding कांटा छड़
Point slide कांटा स्लाइड
Polar धृवीय
Polar diagram ध्रुवीय आरेख
Polarisation ध्रुवण, धृवीकरण
Poly carbonate lenses पाली कार्बोनेट लेन्स
Positive घनात्मक
Post खंभा
potential विद्युत दाब, विभव
Potentiometer विद्युतदाब मापी
Power block विद्युत ब्लॉक
Power frame विद्युत फ्रेम
Power handling capacity विद्युत संचालन क्षमता
Power room विद्युत कक्ष
Power signalling laboratory विद्युत सिगनल प्रयोगशाला
Polarised relay ध्रुवित रिले
Pole ध्रुव
Pole of polarisation ध्रुवीकरण का ध्रुव
Polyphase type relay बहुकलीय प्रकार का रिले
Porclain चीनी मिट्टी
Portable सुवाह्य
Portable control phone सुवाह्य नियंत्रण फोन
Portable phone सुवाह्य फोन
Position अवस्था, स्थिति
Light signal position बत्ती स्थिति सिगनल
Power source विद्युत श्रोत
Power worked signal विद्युत चालित सिगनल
Pre amplifier पूर्व प्रवर्धक
Prescribed code निर्धारित कूट
Primary प्राथमिक
Principle सिद्धांत
Private exchange निजी टेलीफोन केंद्र
Private automatic exchange निजी स्वचल टेलीफोन केंद्र
Private automatic branch exchange निजी स्वचल शाखा टेलीफोन केंद्र
Private manual branch exchange निजी हस्तचल शाखा टेलीफोन केंद्र
Private manual exchange निजी हस्तचल टेलीफोन केंद्र
Private number प्राइवेट नंबर
Private wire प्राइवेट वायर
Proceed आगे बढ़ो
Prolonged ringing लंबी घंटी
Propagation संचरण
Propagation coefficient संचरण गुणांक
Proper running line सही परिचालन लाइन
Protective device बचाव साधन
Protector रक्षक
Protector strip रक्षक पट्टी
Proximity effect सानिध्य प्रभाव
Psophometer सोफोमीटर
Psophometric voltage सोफोमीट्री वोल्टता
Push button telephone दाब बटन टेलीफोन
Public address equipment जन संबोधन उपस्कर
Public address system जन संबोधन प्रणाली
Pull chart पुल चार्ट
Pull-pull mechanism पुल पुल मैकानिज्म
Pull sheet पुल शीट
Pulsating current स्पंदी धारा
Pulse modulated wave नाड़ी स्पंदित तरंग
Push button दाब बटन
Q factor क्यू तत्व
Q meter क्यू मापक
Q uadrant क्वाड्रेंट
Semaphore signal quadrant सिमाफोर सिगनल क्वाड्रेंट
Interlocking frame quadrant अंतर्पाशन ढांचा क्वाड्रेंट
Intermediate quadrant मध्यवर्ती क्वाड्रेंट
Left hand quadrant बायां बाजू क्वाड्रेंट
Right hand quadrant दायां बाजू क्वाड्रेट
Shaft quadrant शाफ्ट क्वाड्रेंट
Radiation विकिरण
Radiation efficiency विकिरण दक्षता
Radiator विकिरक
Radio broadcasting रेडियो प्रसारण
Radio communication रेडियो संचार
Radio frequency रेडियो आवृत्ति
Radio link रेडियो कड़ी
Radio location रेडियो स्थिति
Radio receiver रेडियो संग्राहक
Radio station रेडियो स्टेशन
Radio telegraphy रेडियो तार विद्या
Radio telephony रेडियो टेलीफोनी
Rail clip रेल क्लिप
Rail contact रेल संपर्क
Rail Net रेल नेट
Rampant cover ढाल ढक्कन
Rated voltage निर्धारित वोल्टता
Ratio अनुपात
Reactance प्रतिकार्यता
Reactance transformer प्रतिकार्यता ट्रांसफार्मर
Reactance voltage प्रतिकार्यता वोल्टता
Reactor अभिक्रियक
Reception संग्रहण, अभिग्रहण, आगमन
Record circuit अभिलेख परिपथ
Rectifier एकदिशकारी, परिशोधक
Rectifier bridge परिशोधक ब्रिज
Rectifier selenium परिशोधक सिलीनियम
Reflection loss or gain परिवर्तन लाभ या हानि
Reflector परावर्तक
Regeneration पुनर्योजन
Relay प्रसारण, रिले
Relay auto to auto set स्वचल से स्वचल प्रसारण
Relay coil रिले कायल
Relay set रिले सेट
Relay spring रिले क्विंस्प्रग
Release निर्मुक्ति
Release number निर्मुक्ति नंबर
Release wire निर्मुक्ति तार
Remote control दूरवर्ती नियंत्रण
Remote control equipment दूरवर्ती नियंत्रण उपस्कर
Renewal नवीकरण
Repeal and saving निरसन व व्यावृत्ति
Repeated circuit पुनरावृत्त परिपथ
Repeater पुनरावर्तक
Repeater shunt signal पुनरावर्तक शंट सिगनल
Repeat indication पुनरावृत्त संकेत
Repeating coil पुनरावर्तन कुंडली
Repeating signal पुनरावर्तन सिगनल
Replacer signal प्रतिस्थापयिता सिगनल
Repulsive प्रतिकर्षी
Resetting lever पुनःसेटिंग लीवर
Residual magnetism अवशेष चुंबकत्व
Resistance प्रतिरोध
Resistance Unit प्रतिरोध इकाई
Resistance unit variable प्रतिरोध इकाई परिवर्ती
Resistivity प्रतिरोधिता
Resistor प्रतिरोधक
Resistor variable प्रतिरोधक परिवर्ती
Resonance अनुनाद, संस्पंदन
Restoring armature यथास्थापन आर्मेचर
Retardation coil मंदन कुंडली
Retentivity धारण क्षमता
Return current प्रतिगामी धारा
Return current coefficient प्रतिगामी धारा गुणांक
Return loss प्रतिगामी हानि
Reverse interlocking प्रतिवर्ती अंतर्पाशन
Reversible working प्रतिवर्तीय कार्यचालन
Reverting call प्रत्यावर्ती काल
Revolution परिक्रमण
Rim lock type ताला रिम
Ring seal किंरग सील
Ringing tone घनन स्वर
Ring wire वलय तार
Ripple लहर, तरंग
Rocker arm दोलक भुजा
Rocking shaft दोलन धुरा
Rod alignment छड़ संरेखण
Rod catch handle मूठ छड़
Rodding छड़ व्यवस्था
Rod roller छड़ रोलर
Rod insulation छड़ विसंवाहन
Rod run छड़ रेखा
Rotary घूर्णी
Rotary detector घूर्णी सूचक
Rotary switch घूर्णी स्विच
Route diagram मार्ग चित्र
Route direction मार्ग दिशा
Route indicator मार्ग सूचक
Routing पथ निर्धारण
Route locking मार्ग पाशन
Route locking sectional release सेक्शन की मार्ग पाशन निर्मुक्ति
Route release मार्ग निर्मुक्ति
Route signal system मार्ग सिगनल प्रणाली
Routing signal मार्ग सूचक सिगनल
Routiner नेमक
Rubber sheathed cable रबड़ आच्छादित केबल
Running line चालू लाइन
Run through train सीधी जाने वाली गाड़ी
Safe सुरक्षित
Safe custody सुरक्षित अभिरक्षा
Safe running सुरक्षित चालन
Safety संरक्षा
Safety certificate संरक्षा प्रमाण पत्र
Safety rules संरक्षा नियम
Sag झोल
Sand hump रेत कूबड़
Satellite Communication उपग्रह संचार
Saturated संतृप्त
Saturation current संतृप्त धारा
Scaling अनुमापन
Scanning अंशेक्षण
Scintillation स्फूरण
Schottkay effect शाटकी प्रभाव
Screw armature आर्मेचर पेंच
Screw buffer बफर पेंच
Screw point adjusting कांटा समंजक पेंच
Sealing facility सीलबंदी सुविधा
Sealing oil सीलबंदी तेल
Search coil शोध कुंडली
Secondary संचायक, गौण
Secondary cell संचायक सेल
Secondary emission गौण उत्सर्जन
Seizing signal सीजिंग सिगनल
Selectivity चयनात्मकता
Selective ringing चयनात्मक घनन
Selector संवरक
Selector coil संवरक कुंडली
Selector hunter संवरक खोजी
Self capacitance स्वयं धारिता
Self inductance स्वप्रेरकता
Self propelled स्वप्रणोदित
Semaphore arm सिमाफोर भुजा
Semaphore signal spectacle सिमाफोर सिगनल स्पेक्टेकल
Semaphore spindle bearing सिमाफोर क्विंस्पडल बेयकिंरग
Semi automatic अद्धष्टि स्वचल
Sensitivity सुग्राहिता
Sequence अनुक्रम
Sequential scanning अनुक्रमिक अंशेक्षण
Series श्रेणी
Service band सेवा पट्टी
Set noise सेट की ध्वनि
Shackle शैकल
Shaft शाफ्ट
Shaft cap शाफ्ट कैप
Shaft rocking शाफ्ट राकिंग
Sheath शीथ
Sheet चादर, पर्त
Shield ढाल
Shock absorber धक्का रोधी
Shock proof धक्का सह
Shot effect शाट प्रभाव
Short circuit लघु परिपथ
Short dead end siding लघु बंद परिपथ
Shunting शटिंग
Shunt resistance शंट प्रतिरोध
Shunt signal शंट सिगनल
Shunting neck शंटिंग नेक
Shunting limit board शंटिंग सीमा बोर्ड
Shunt train शंट गाड़ी
Side band पार्श्व पट्टी
Side circuit पार्श्व परिपथ
Side frequency पार्श्व आवृत्ति
Side light पार्श्व बत्ती
Side plate पार्श्व प्लेट
Side tone पार्श्व स्वरक
Siding साइडिंग
Sighting board दृश्यता पटल
Signal arm सिगनल भुजा
Signal (fixed) सिगनल (स्थावर)
Semi automatic signal अर्ध स्वचल सिगनल
Slotted signal झिरीदार सिगनल
Starter signal प्रस्थान सिगनल
Stop signal रोक सिगनल
Subsidiary signal सहायक सिगनल
Signal alignment device सिगनल संरेखण उपकरण
Signal base सिगनल बेस
Signal colour light रंगीन बत्ती सिगनल
Signal doll डाल सिगनल
Signal dwarf बौना सिगनल
Signal generator सिगनल जनित्र
Signal in advance अग्रिम सिगनल
Signal in rear पिछला सिगनल
Signal machine सिगनल मशीन
Signal motor सिगनल मोटर
Signal multi aspect बहु संकेती सिगनल
Signal not in use अप्रयुत्क सिगनल
Signal position सिगनल की स्थिति
Signal post telephone सिगनल टोलीफोन खंभा
Signal rail track circuit सिगनल रेल परिपथ
Signal sighting device(Periscope) सिगनल दृश्यता साधन (पेरिस्कोप)
Signal search light सर्चलाइट
Signal unit सिगनल इकाई
Signal velocity सिगनल वेग
Signal wheel base सिगनल पहिया आधार
Signal circuit सिगनल परिपथ
Signs चिह्म
Speed indicator गति संकेतक
Stop board रोक बोर्ड
Simplex operation एकदिश प्रचालन
Singing oscillation गायक दोलक
Singing point गायक बिंदु
Singing suppressor गायक दमन
Single current इकहरी धारा
Single line इकहरी लाइन
Single line token instrument इकहरी लाइन टोकन उपकरण
Single phase इकहरी फेज
single side band transmission इकहरी पार्श्व बैंड प्रसार
Site स्थान
Size आकार, माप
Sketch रेखाचित्र
Skin effect त्वाचिक प्रभाव
Skip zone लंघन क्षेत्र
Sky wave आकाश तरंग
Sleeve control circuit स्लीव नियंत्रण परिपथ
Sleeve wire स्लीव तार
Slide स्लाइड
Slip siding स्लिप साइडिंग
Slot खांचा
Slot indication खांचा संकेत
Slot lever खांचा लीवर
Slow acting relay मंद रिले
Smoothing circuit सरल परिपथ
Solid wire ठोस तार
Solid state Interlocking ठोस अवस्था अंतरपाशन
Sound ध्वनि
Sound articulation ध्वनि व्यकतोच्चार
Sounder ध्वनित्र
Sounder bracket ध्वनित्र बन्धनी
Space charge पर्यावेश
Spacing wave अंतरक तरंग
Spare lever अतिरित्क लीवर
Spare space अतिरित्क स्थान
Spark plug स्फुलिंग प्लग
Spark quench circuit स्फुलिंग शामक परिपथ
Special lock विशेष पाश
Specification विशिष्टि
Spectacle glasses चश्में का कांच
Speed indication गति संकेत
Speed limit गति सीमा
Spherical aberration गोलीय विपथन
Spiral सर्पिल
Spilliting विपाटन
Split pin चिरवां कील
Split stretcher blade विभत्क तनन छड़
Spool चख
Spring कमानी
Sprag गुट्टी, रोक
Spring catch handle मूठ कमानी
Spring helical सर्पिल कमानी
Spring point कमानीदार कांटा
Spring point mechanism कमानीदार यंत्रीकरण
Spring and shaft assembly कमानी व शाफ्ट संयोजक
Spring washer कमानी वाशर
Square law detection वर्ग नियम परिचयन
Stability स्थिरता
Staff key डंडे की चाबी
Staff token स्टाफ टोकन
Stalk galvanised जस्तेदार तना
Stalk insulator विद्युतरोधी तना
Standard मानक
Standard cable मानक केबल
Standard dimensions मानक आयाम
Standard interlocking मानक अंतर्पाशन
Standard of signalling सिगनल प्रणाली मानक
Star quad cable स्टार क्वाड केबल
Starter signal प्रस्थान सिगनल
Station in advance अग्रिम स्टेशन
Station in rear पिछला स्टेशन
Station limit स्टेशन सीमा
Station master's control स्टेशन मास्टर का नियंत्रण
Station master's key स्टेशन मास्टर की चाबी
Station master's lockup स्टेशन मास्टर का ताला बक्स
Station master's slide स्टेशन मास्टर की स्लाइड
Station section स्टेशन सेक्शन
Station stamp स्टेशन मोहर
Station working rule स्टेशन संचालन नियम
Stay rod टेक छड़
Steam भाप
Steel इस्पात
Steel plate इस्पाती प्लेट
Steel sleeper इस्पाती स्लीपर
Step by step automatic system क्रमिक स्वचल पद्धति
Step down transformer अपचायी ट्रांसफार्मर
Step up transformer उच्चायी ट्रांसफार्मर
Stick circuit स्टिक परिपथ
Stop रोक
Stop board रोक बोर्ड
Stop dead एकदम रुकना
Stop indication रोक संकेतक
Stop lock bar लाक बार रोक
Strand wire वलयक तार
Strap पट्टक
Stress प्रतिबल
Strip mounted set आरुढ़ पट्टी सेट
Stylus कंटिका, अनी
Sub उप, अप
Sub audio frequency अप श्रव्य आवृत्ति
Sub clause उप खंड, उपधारा
Sub rule उप नियम
Sub sectioning post उप सेक्शनिंग पोस्ट
Subsidiary सहायक
Subsidiary rule सहायक नियम
Subsidiary signal सहायक सिगनल
Super अति, सुपर
Super audio frequency अति श्रव्य आवृत्ति
Super imposed अधिरोपित
Super posed circuit अध्यारोप परिपथ
Supersonic कर्तातीत, पराध्वनिक
Supersonic frequency पराध्वानिक आवृत्ति
Supply सप्लाई
Support आधार
Support quadrant आधार क्वाड्रेंट
Suppression grid निरोधी ग्रिड
Surface सतह
Surface leakage सतही श्राव
Switch स्विच
Switch board स्विच बोर्ड
Switch board section स्विच बोर्ड सेक्शन
Switch rail स्विच पटरी
Switch operating mechanism स्विच परिचालन यंत्रीकरण
Switching in चालू करना
Switching out बंद करना
Symetrical deflection सममित विक्षेप
Synchronous vibrator तुल्यकाली कंपित्र
Synchronism समक्रमिकता
System प्रणाली, पद्धति
System of speech communication संभाषण संचार प्रणाली
System of working संचालन पद्धति
Tablet टिक्की
Tablet check तारविलंब जांच
Tag block टैग ब्लॉक
Tail arm पिछली भुजा
Tail board पिछला बोर्ड
Tail lamp पीछली बत्ती
Talk back amplifier परिवार्ता प्रवर्धक
Tangible मूर्त
Tape recorder टेप रिकार्डर
Telecommunication दूरसंचार
Telecommunication laboratory दूरसंचार प्रयोगशाला
Telegraph तार
Telegraphy तार
Telephone टेलीफोन
Telephone amplifier टेलीफोन प्रवर्धक
Telephone auto स्वचल टेलीफोन
Telephone control नियंत्रण टेलीफोन
Telephone magneto चुंबकीय टेलीफोन
Telephone push button दाब बटन टेलीफोन
Telephone traffic यातायात टेलीफोन
Telephone transmitter टेलीफोन प्रेषित्र
Teleprinter टेलीप्रिंटर
Television दूरदर्शन,टेलीविजन
Television receiver दूरदर्शन रिसीवर
Television transmitter दूरदर्शन प्रेषित्र
Temporary अस्थायी
Terminal टर्मिनल
Terminal block टर्मिनल ब्लॉक
Terminal box टर्मिनल बक्स
Terminal of cable केबल टर्मिनल
Terminal post टर्मिनल खंभा
Terminal station अंतिम/टर्मिनल स्टेशन
Terminated level समाप्ति स्तर
Terminating set समाप्ति सेट
Termination indicator समाप्ति संकेतक
testing guage जांच मापी
Testing lamp जांच बत्ती
Testing panel जांच पटल
Testing piece जांच मापी
Testing position परीक्षण स्थिति
Test jack परीक्षण जैक
Test level परीक्षण स्तर
Theory सिद्धांत
Theoritical सैद्धांतिक
Thermal उष्मीय
Thermal agitation voltage उष्मीय प्रक्षोभ वोल्टता
Thermionic emission तापायनिक उत्सर्जन
Thermionic relay तापायनिक रिले
Thimble छल्ला
Three aspect colour light signal तीन संकेती रंगीन बत्ती सिगनल
Through line सीधी लाइन
Time base आधार समय
Time based generator समय आधारित जनरेटर
Time element relay समय तत्व रिले
Time pulse relay समय स्पंद रिले
Time relay समय रिले
Tip सिरा
Tip wire तार का सिरा
Token टोकन
Token exchanger(receiver & deliver) टोकन विनिमयित्र (प्रापक और वितरक)
Token instrument, auxiliary टोकन उपकरण, सहायक
Token instrument, subsidiary टोकन उपकरण, उपसंगी
Tokenless टोकन रहित
Token less block instrument टोकन रहित ब्लॉक उपकरण
Token siding lock टोकन साइडिंग पाशन
Token station टोकन स्टेशन
Toll circuit पथकर परिपथ
Toll position पथकर स्थिति
Toll service पथकर सेवा
Tone स्वर
Tone control स्वर नियंत्रण
Tone generator स्वर जनित्र
Tongue rail जीभ रेल
Tools and instrument औजार और उपकरण
Top roller ऊपरी रोलर
Total emission सम्पूर्ण उत्सर्जन
Tracing अनुरेखण
Track circuit रेल परिपथ
Track circuit AC रेल परिपथ, ए सी
Track circuit centre fed रेल परिपथ मध्य संभारित
Track circuit cutting section रेल परिपथ कटिंग सेक्शन
Track circuit D C रेल परिपथ, डी सी
Track circuit end fed रेल परिपथ सिरा संभारित
Track indicator रेलपथ सूचक
Track locking रेलपथ पाशन
Track relay रेलपथ रिले
Track tamping रेलपथ टैक्विंम्पग
Tracking पथन
Traction कर्षण
Traction bond कर्षण बंध
Traction installation कर्षण संस्थापन
Traction power controller कर्षण शक्ति नियंत्रक
Traffic flow यातायात प्रवाह
Traffic meter यातायात मापी
Traffic unit यातायात इकाई
Trail through कांटा भेदन
Trailing direction अनुमुख दिशा
Train indication गाड़ी संकेत
Train on line लाइन पर गाड़ी
Train parting गाड़ी विभाजन
Train Radio ट्रेन रेडियो
Train register गाड़ी रजिस्टर
Train signal register गाड़ी सिगनल रजिस्टर
Train shunt गाड़ी शंट
Train staff and ticket system गाड़ी स्टाफ तथा टिकट प्रणाली
Train waiting indicator गाड़ी प्रतिक्षा संकेत
Transfer, circuit परिपथ अंतरण
Transconductance पारचालता
Transfer impedence अवबाधा अंतरण
Transformer ट्रांसफार्मर
Transformer, air cool वायु शीतक ट्रांसफार्फमर
Transformer, water cool जल शीतक ट्रांसफार्फमर
Transistor ट्रांसिस्टर
Transit time पारगनन समय
Transmission प्रेषण, संचारण
Transmission loss संचारण हानि
Transmitter प्रेषित्र
Transposition of wire तार का पक्षांतर
Trapezium distortion समलंब विकृति
Trap indicator ट्रैप संकेतक
Trap siding ट्रैप साइडिंग
Trap switch ट्रैप स्विच
Trigger ट्रिगर
Trigger relay ट्रिगर रिले
Trimmer कर्तक
Triple pole lamp त्रिध्रुवीय बत्ती
Trouble shoot आपाती मरम्मत
true bearing यथार्थ दिकमान
Trunk circuit ट्रंक परिपथ
Trunk exchange ट्रंक केंद्र
Trunking ट्रंकिंग
Trunking diagram ट्रंकिंग आरेख
Trunk junction circuit ट्रंक जंक्शन परिपथ
Trunk offering final selector ट्रंक देय अंतिम संवरक
Trunk offering selector ट्रंक देय संवरक
Trunk position ट्रंक स्थिति
Trunk record position ट्रंक अभिलेश स्थिति
Tubular नालिकाकार
Tubular post नालिकाकार स्तंभ
Tubular lever नालिकाकार लीवर
Tummy bar टम्मी बार
Tune स्वर
Tuned circuit समस्वरित परिपथ
Tuning ट्यूनिंग
Tuning fork oscillator drive स्वरित्र द्विभुज दोष्टिलक प्रेरण
Tunnel alarm सुरंग अलार्म
Turn off time शमन काल
Turn out टर्न आउट
Twin cable युगल केबल
Twisted वर्तित
Two aspect signal द्विसंकेती सिगनल
Two frequency signalling दो आवृत्ति सिगनल व्यवस्था
Two motion selector दो गति संवरक
Two position signal दो स्थिति सिगनल
Two way switch दो मुखी स्विच
Two wire amplifier दो तार प्रवर्धक
Two wire circuit दो तार परिपथ
Unidirectional एकदिशीय
uniform समान
Uniselector एकल संवरक
Unit इकाई
Unit ditector इकाई परिचायक
Unmanned चौकीदार रहित
Unrestricted speed निर्बाध गति
Unusual असाधारण
Unworked warner signal स्थावर चेतावनी सिगनल
Upper quadrant ऊपरी क्वाड्रेंट
Vaccum निर्वात
Vaccum tube निर्वात नली
Vaccum tube rectifier निर्वात नली परिशोधक
Valid वैध, विधिमान्य
Value मूल्य
Valve वाल्व
Valve amplifier वाल्व प्रवर्धन
Variable परिवर्ती
Variable light परिवर्ती बत्ती
Vehicle वाहन
Velocity वेग
Velocity modulation वेग माडुलन
Velocity modulation valve वेग माडुलन वाल्व
Vertical aerial ऊध्र्वाधर वायवीय
Vertical detent assembly ऊध्र्वाधर कुत्ता समुच्चय
Vertical polarised waves ऊध्र्वाधर ध्रुवित तरंग
Vertical ratchet ऊध्र्वाधर रैचट
Vibration कंपन
Vibration relay set कंपन रिले सेट
Vibrator कंपक, कंपित्र
Virtual cathode कल्पित केथोड
Visible obstruction प्रत्यक्ष अवरोध
Visibility दृश्यता
Visual दृश्य
Visual indicator दृश्य सूचक
Voice frequency वार्ता आवृत्ति
Voice frequency key sending वार्ता आवृत्ति कुंजी भेजना
Voltage वोल्टता
Voltage doubler वोल्टता दुगुनी
Voltage drop वोल्टता पात
Voltage feed back वोल्टता प्रति संभरक
Volume मात्रा, राशि, प्रबलता, आयतन
Volume control धनत्व नियंत्रण
Warning चेतावनी
Warning board चेतावनी पट्ट
Warning signal चेतावनी सिगनल
Washer वाशर
Washer spring कमानीदार वाशर
Water tight जलरोधी
Wave तरंग
Wave aerial वायवीय तरंग
wave guide तरंग पथिका
Wave length तरंग लंबाई
Wave length meter तरंग लंबाई मापक
Wave meter तरंग मापक
wave trap तरंग ट्रैप
Wave velocity तरंग वेग
Way side station मार्गस्थ छोटा स्टेशन
Weather proof ॠतु सह
Web वेब
Weighing net work भारण जाली
Welding झलाई
Wheel bond पहिया बंध
Wheel draft पहिया ड्राफ्ट
Wheel flat सपाट पहिया
Wheel pedestal पीठी का पहिया
Winch signal विंच सिगनल
Winding लपेट
Wing nut पंखी ढिबरी
Wiper terminal स्पर्शक खूंटी
Wire alignment तार संरेखण
Wire pulleys तार घिरनी
Wire rope तार रस्सा
Wire run तार पथ
Wire stripper तार खोलने वाला
Wire thimble or eyelet तार थिंबल या सुराख
Wire wound लिपटा हुआ तार
Wiring तार स्थापन, तार लगाना
Whistle सीटी
Working of station स्टेशन का कार्यचालन
Working rules कार्य संचालन नियम
Working time table कार्य चालन समय सारणी
Working warner signal चालू चेतावनी सिगनल
Written circuit लिखित परिपथ
Yard यार्ड
Yard diagram यार्ड आरेख
Yard plan यार्ड का नक्शा
Yard stick माप दंड
Yoke योक
Zebra board जेब्रा पट्ट
Zenner diode जैनर डोयोड
Zero level sensitivity शून्य तल संवेदिता
Zero loss circuit शून्य परिपथ लोप
Zinc bar जस्ता छड़

సంబంధిత లింకులు[<small>మార్చు</small>]

  1. హిందీ పదకోశం
    1. English Hindi Glossary of Technological terms

బయటి లింకులు[<small>మార్చు</small>]