వాడుకరి:చదువరి/పేజీ మూస

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search
రూపము వర్తమాన భూతకాలం భవిష్య
స్త్రీ నవ్వుచున్నది, నవ్వుతున్నది నవ్వింది నవ్వును, నవ్వుతుంది
పురుష నవ్వుచున్నాడు, నవ్వుతున్నాడు నవ్వేడు నవ్వును, నవ్వుతాడు
బహువచనం నవ్వుచున్నారు, నవ్వుతున్నారు నవ్విరి, నవ్వేరు, నవ్వినారు నవ్వెదరు, నవ్వుతారు
గౌరవవాచకం నవ్వుచున్నారు, నవ్వుతున్నారు నవ్వేరు, నవ్విరి, నవ్వినారు నవ్వెదరు, నవ్వుతారు