వాడుకరి:Mpradeepbot/mpc.wkt.brown.py

విక్షనరీ నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ ప్రోగ్రాముకు అనుబంధంగా ఈ ఫైలుని వాడండి. బ్రౌను పదకోశం డేటాబేసు ఈ విధంగా ఉంటుంది.

import wikipedia, time, config, codecs

# Replace the contents in the page 'pageTitle' with data 'pageData' 
# and add the comment 'comment'
def writeData(pageTitle, pageData, comment):
 page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), pageTitle)
 try:
  # Load the page's text from the wiki
  data = page.get()
 except wikipedia.NoPage:
  data = u''
 data = pageData
 try:
  page.put(data, comment = comment)
 except wikipedia.EditConflict:
  wikipedia.output(u'Skipping %s because of edit conflict' % (page.title()))
 except wikipedia.SpamfilterError, url:
  wikipedia.output(u'Cannot change %s because of blacklist entry %s' % (page.title(), url))
 wikipedia.output(u'Waiting for 1 second(s)')
 time.sleep(1)

# Appends the contents the contents to the logfile and writes to the wiktionary 
def writeLogData(pageTitle, pageData, comment, logfile):
 logfile.write(u'Title: '+pageTitle+u'\r\n')
 logfile.write(u'comment: '+comment+u'\r\n')
 logfile.write(pageData + u'\r\n\r\n\r\n')
 writeData(pageTitle, pageData, comment)


# Retrieves the contents of the given page 'pageTitle'
# if page is not present then return an empty string
def getData(pageTitle):
  page = wikipedia.Page(wikipedia.getSite(), pageTitle)

  #get the page from wikipedia
  try:
    pageData = page.get(nofollow_redirects=True)
  except wikipedia.NoPage:
    pageData = u''
  return pageData
 
# returns the element removing the quotes and the trailing and preceeding white.spaces
def getElement(line, position):
 line = line.replace('\',', '\'-|-|-')
 words = line.split('-|-|-')
 fQuote = words[position-1].find('\'') + 1
 lQuote = words[position-1].rfind('\'')
 element = words[position-1][fQuote:lQuote]
 element = element.strip()
 return element

def replacePos(posWords, pos):
 aPos = pos
 if pos == 'a' or pos == 'adj':
  aPos = posWords[0]
 elif pos == 'n':
  aPos = posWords[1]
 elif pos == 'pron':
  aPos = posWords[2]
 elif pos == 'v':
  aPos = posWords[3]
 elif pos == 'p':
  aPos = posWords[4]
 elif pos == 'adv':
  aPos = posWords[5]
 elif pos == 'prep':
  aPos = posWords[6]
 elif pos == 'conj':
  aPos = posWords[7]
 elif pos == 'interj':
  aPos = posWords[8]
 return aPos

dataFile = open('mpc.wkt.brown.part62.txt', 'rb' )
inputFile = open('mpc.wkt.brown.musa.txt', 'rb' )
logfile = codecs.open('mpc.wkt.brown.log', encoding='utf-8', mode='wb')

#omit 3 characters if it is UTF-8
#dataFile.read(3)
inputFile.read(3)

engName = ''
meaning = ''
pos   = ''
posType = ''

# initialize the parts of speech
posWords = []
count = 0
while count < 9:
 line = u'' + unicode(inputFile.readline(), 'utf8')
 line = line.replace(u'\n',u'')
 line = line.replace(u'\r',u'')
 posWords.append(u'\'\'\'' + line + u'\'\'\'')
 count = count + 1

brownLine = u'' + unicode(inputFile.readline(), 'utf8')
refLine1 = u'' + unicode(inputFile.readline(), 'utf8')
refLine2 = u'' + unicode(inputFile.readline(), 'utf8')
catline  = u'' + unicode(inputFile.readline(), 'utf8')
revLine  = u'' + unicode(inputFile.readline(), 'utf8')

count = 0
site = wikipedia.getSite()

for line in dataFile:
 line = u'' + unicode(line, 'utf8')
 line = line.replace('INSERT INTO `eng2te` VALUES (','')
 line = line.replace('\');','\'')

 engName = getElement(line, 1)
 pos   = getElement(line, 2)
 posType = getElement(line, 3)
 meaning = getElement(line, 4)

 # update the parts of speech
 pos = replacePos(posWords, pos)
 posType = replacePos(posWords, posType)

 # Check if the current page becomes a redirect page
 redirectTo = u''
 if meaning[0:4] == u'See ' or meaning[0:4] == u'see ':
   redirectTo = meaning[4:len(meaning.replace(u'.', u''))]
   if redirectTo[0:3] == u'To' or redirectTo[0:3] == u'to':
    redirectTo = redirectTo[3:len(redirectTo)]

 # Check if current page will have redirects from any page
 redirectFrom = u''
 # the 'to' case
 if engName[0:3] == u'To ' or engName[0:3] == u'to ':
   redirectFrom = engName
   engName = engName[3:len(engName)]
 # the 'or' case
 if engName.find(u' or ') != -1:
   redirectFrom = engName.split(u' or ')[1]
   engName   = engName.split(u' or ')[0]
 # the ',' case
 if engName.find(u',') != -1:
   redirectFrom = engName.split(u',')[1]
   engName   = engName.split(u',')[0]

 engName = engName.replace(u'\'\'', u'\'')
 engName   = engName.lower()
 redirectFrom = redirectFrom.lower()
 redirectTo  = redirectTo.lower()

 # replace the * in meaning with engName
 meaning = meaning.replace(u'*', u'\'\'' + engName + u'\'\'')

 # divide the examples in the meaning
 meaning = meaning.replace(u'. ', u'.')
 meaning = meaning.replace(u'.', u'. ')
 if meaning.count(u'. ') >= 2:
  meaning = meaning.replace(u'. ', u'.\n* ', meaning.count(u'. ')-1)

 # build the text for the pages
 redirectFromData = u''
 mainPageData   = u''

 if redirectFrom != u'':
  redirectFromData = u'#REDIRECT [[' + engName + u']]\n'

 if redirectTo != u'':
  mainPageData = u'#REDIRECT [[' + redirectTo + u']]\n'
  comment = u'Bot: creating redirect page'
 else:
  mainPageData = brownLine
  if pos != u'': 
   mainPageData = mainPageData + pos + u', '
  if posType != u'': 
   mainPageData = mainPageData + posType + u', '
  mainPageData = mainPageData + meaning + u'\n\n\n' 
  mainPageData = mainPageData + refLine1 + refLine2 + u'\n'
  mainPageData = mainPageData + catline + u'\n'
  mainPageData = mainPageData + u'<!-- Interwiki Links -->\n[[en:' + engName + u']]'
  comment = u'Bot: creating page for a word'

 wikipedia.output(u'' + mainPageData)
 wikipedia.output(u'')
 wikipedia.output(u'')
 wikipedia.output(u'')

 #upload to wiktionary
 #upload the redirectFrom page
 if redirectFrom != u'': 
  data = getData(redirectFrom)
  if (data+'\n') == redirectFromData:
   wikipedia.output(u'no need to update any thing')
  elif data == u'':
   writeLogData(redirectFrom, redirectFromData, u'Bot: creating redirect page', logfile)
  else:
   writeLogData(u'Talk:' + redirectFrom, u'Add the following text to main page\n ' + redirectFromData + u'', u'Bot: creating redirect page', logfile)

 #upload the main page 
 data = getData(engName)
 if (data+u'\n') == mainPageData:
  wikipedia.output(u'no need to update any thing')
 elif data == u'':
  writeLogData(engName, mainPageData, comment, logfile)
 else:
  if redirectTo != u'':
   writeLogData(u'Talk:' + engName, u'Add the following text to main page\n ' + mainPageData + u'', comment, logfile)
  else:
   if data.find(mainPageData) != -1:
    wikipedia.output(u'no need to do any update')
   else:
    writeLogData(engName, data + u'\n\n' + mainPageData + u'\n\n' + revLine, u'Bot: Updating word page with meaning from Brown dictionary', logfile)

 count = count + 1
## uncomment the following lines while testing the BOT 
# if count >= 10:
#  break

print 'Total records uploaded - ' + str(count)

dataFile.close()
inputFile.close()
logfile.close()