విక్షనరీ:కొత్త పేజీని ఎలా ప్రారంభించాలి

విక్షనరీ నుండి

శ్రీకావేరిరాజుపురం గ్రామం పాలసముద్రం మండలం చత్తూరు జిల్లా 517599